Een controlegroep toevoegen adding-control-group

U kunt controlegroepen gebruiken om het verzenden van berichten naar een gedeelte van uw doelgroep te vermijden, zodat u het effect van uw campagnes kunt meten.

Als u dit in Adobe Campaign wilt doen, maakt u een controlegroep tijdens het definiëren van de target van uw levering. Profielen worden willekeurig aan de controlegroep toegevoegd, gefilterd of niet, of gebaseerd op criteria.

Vervolgens kunt u de gedragingen van de doelgroep die het bericht heeft ontvangen, vergelijken met de gedragingen van contactpersonen die niet zijn getarget. Op basis van de verzendlogboeken kunt u in toekomstige campagnes ook een controlegroep targeten.

Overzicht overview

De controlegroep kan willekeurig uit de hoofdtarget worden geëxtraheerd, en/of uit een specifieke populatie worden geselecteerd. Dit betekent dat u een controlegroep op twee manieren kunt definiëren:

 • Een aantal profielen extraheren uit de hoofdtarget.
 • Bepaalde profielen uitsluiten op basis van criteria die in een query zijn gedefinieerd.

Voor het definiëren van een controlegroep kunt u beide methoden gebruiken.

Alle profielen die deel uitmaken van de controlegroep bij de voorbereidingsstap voor levering worden uit de hoofdtarget verwijderd. Ze zullen het bericht niet meer ontvangen als het eenmaal is verzonden.

Uithalen uit de doelpopulatie extraction-target-population

Als u een controlegroep wilt definiëren, kunt u kiezen of u op willekeurige wijze of op basis van een sortering een percentage of een vast aantal profielen uit de targetpopulatie wilt extraheren.

Doelextractie target-extraction

Definieer eerst hoe de profielen uit de target worden geëxtraheerd: willekeurig of op basis van een sortering.

Selecteer onder de sectie Target extraction een van de volgende opties:

 • Random sampling: bij het voorbereiden van de levering extraheert Adobe Campaign willekeurig een aantal profielen dat overeenkomt met het percentage of het maximumaantal dat u als groottelimiet gaat instellen.

  Als u in de sectie Limits de drempelwaarde bijvoorbeeld instelt op 10, bestaat de controlegroep uit 10% die willekeurig wordt geselecteerd uit de targetpopulatie.

 • Keep only the first records after sorting: met deze optie kunt u een limiet definiëren op basis van een of meer sorteervolgorden.

  Bijvoorbeeld:

  • Selecteer het veld Age als sorteercriterium.
  • Definieer 100 als de drempel in de sectie Limits (zie Groottelimiet).
  • Laat de optie Descending sort ingeschakeld.

  Als gevolg hiervan zal de controlegroep bestaan uit de 100 oudste ontvangers.

  Het kan interessant zijn om een controlegroep te definiëren met profielen die weinig of juist veel aankopen doen, en hun gedragingen met dat van de gecontacteerde ontvangers te vergelijken.

NOTE
Selecteer No extraction als u de optie Target extraction niet wilt gebruiken.

Groottebeperking size-limit

Of u nu Random sampling of Keep only the first records after sorting selecteert, u moet instellen hoe u het aantal profielen gaat beperken dat u uit de hoofdtarget extraheert. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer Size (as a % of the initial population) en vul het bijbehorende frame in.

  Als u bijvoorbeeld 10 instelt, zal Adobe Campaign afhankelijk van de hierboven geselecteerde optie het volgende doen:

  • Willekeurig 10% van de targetpopulatie extraheren.
  • Als u het veld Age als sorteercriterium hebt geselecteerd, worden de 10% oudste profielen uit de targetpopulatie geëxtraheerd.
  note note
  NOTE
  Als u de optie Descending sort uitschakelt, worden de 10% jongste profielen geëxtraheerd.
 • Selecteer Maximum size en vul het bijbehorende frame in.

  Als u bijvoorbeeld 100 instelt, zal Adobe Campaign het volgende doen:

  • Willekeurig 100 profielen uit de targetpopulatie extraheren.
  • Als u het veld Age als sorteercriterium hebt geselecteerd, worden de 100 oudste profielen uit de targetpopulatie geëxtraheerd.
  note note
  NOTE
  Als u de optie Descending sort uitschakelt, worden de 100 jongste profielen geëxtraheerd.

Exclusief een specifieke populatie excluding-specific-population

U kunt een controlegroep ook definiëren door een specifieke populatie van de target uit te sluiten door middel van een query.

Dit doet u als volgt:

 1. Klik in de sectie Target exclusion op Define target exclusion.

 2. Definieer de uitsluitingscriteria met de query-editor. U kunt ook een eerder gemaakte doelgroep selecteren.

 3. Klik op Confirm.

De profielen die overeenkomen met het resultaat van de query, worden van de target uitgesloten.

Hoofdlettergebruik: een controlegroep instellen control-group-example

Hieronder ziet u een voorbeeld van het definiëren van een controlegroep via beide methoden: profielen extraheren uit de hoofdtarget en een query gebruiken om een bepaalde populatie uit te sluiten.

 1. Maak een workflow. De gedetailleerde stappen voor het maken van een workflow worden uitgelegd in de sectie Een workflow maken.

 2. Sleep in Activities > Targeting een Query-activiteit en zet deze neer. Dubbelklik op de activiteit en definieer de target.

 3. Sleep in Activities > Channels een E-maillevering-activiteit, zet deze neer na het hoofdtargetsegment en bewerk de activiteit.

 4. Klik op het Audience-blok in het leveringdashboard.

 5. Selecteer het tabblad Control group.

 6. Selecteer in de sectie Target extraction de optie Keep only the first records after sorting.

 7. Sorteer op leeftijd en laat de sorteeroptie Descending ingeschakeld.

 8. Stel 100 in als de maximale grootte. De 100 oudste profielen in de target worden geëxtraheerd.

 9. Definieer in de sectie Target exclusion de profielen die van de target moeten worden uitgesloten op basis van de gewenste criteria die u instelt met de query-editor. Bijvoorbeeld: ‘Leeftijd is minder dan 20’.

  Profielen die jonger zijn dan 20 jaar, worden uitgesloten.

 10. Start de leveringsvoorbereiding en bevestig de verzending.

De profielen die zijn geëxtraheerd (de 100 oudste profielen) en de profielen die zijn gedefinieerd op basis van de query (profielen onder 20) worden uit de hoofdtarget verwijderd. Ze zullen het bericht niet ontvangen.

De resultaten vergelijken delivery-logs

Wat kunt u met de controlegroep doen nu uw levering hebt verzonden?

U kunt de verzendingslogboeken extraheren om de gedragingen van de controlegroep die het bericht niet heeft gekregen te vergelijken met de effectieve target. U kunt ook de leveringslogboeken gebruiken om een andere targeting te maken.

IMPORTANT
Om tot leveringslogboeken toegang te hebben, moet u hebben Beheerdersrol en deel uit te maken van de All organisatie-eenheid.

De leveringslogs controleren checking-logs

Als u wilt zien welke profielen uit de target zijn verwijderd nadat het bericht is verzonden, controleert u de Delivery logs. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie over de leveringslogboeken en de toegang tot deze logboeken.

 • Op het tabblad Sending logs ziet u de geëxtraheerde en uitgesloten profielen. Deze hebben de status Ignored en Control group als de oorzaak van de mislukking.

 • U kunt ook het tabblad Exclusion causes bekijken om te zien hoeveel profielen niet zijn opgenomen in de levering.

De logboeken van de controlegroep gebruiken using-logs

Als de levering is verzonden, kunt u de leveringslogboeken gebruiken om te filteren op de profielen die het bericht niet hebben ontvangen. Volg de onderstaande stappen:

 1. Maak een workflow. De gedetailleerde stappen voor het maken van een workflow worden uitgelegd in de sectie Een workflow maken.

 2. Sleep in Activities > Targeting een Query-activiteit en zet deze neer.

 3. Stel op het tabblad Properties in Delivery logs als Resource en Profile als Targeting dimension.

 4. Klik op het tabblad Target op Delivery logs.

 5. Sleep Status en zet deze neer, en selecteer Ignored als filtervoorwaarde.

 6. Klik op Confirm.

 7. Sleep op het tabblad Target de Nature of failure en zet deze neer. Selecteer vervolgens Control group als filtervoorwaarde.

 8. Klik op Confirm.

U kunt vervolgens bijvoorbeeld de logboekdata exporteren met een Bestand extraheren-activiteit gevolgd door een Bestand overdragen-activiteit. Hierdoor kunt u in uw eigen rapportagetool de resultaten van uw campagne bij de effectieve target analyseren in vergelijking met de controlegroep. Zie deze sectie voor meer informatie over het exporteren van logboeken.

Het richten van de controlegroep targeting-control-group

Als u een targeting wilt uitvoeren op basis van de profielen die het bericht niet hebben ontvangen, kunt u ook de leveringslogboeken gebruiken. Volg de onderstaande stappen:

 1. Maak een workflow. De gedetailleerde stappen voor het maken van een workflow worden uitgelegd in de sectie Een workflow maken.

 2. Sleep in Activities > Targeting een eerste Query-activiteit en zet deze neer.

 3. Controleer op het tabblad Properties of de Profile-bron is geselecteerd als de Resource en Targeting dimension.

 4. Vouw op het tabblad Target de Delivery uit, sleep de Delivery logs en zet deze neer.

 5. Sleep in het venster Add a rule de Delivery en zet deze neer.

 6. Selecteer de e-mail die u hebt verzonden als filtervoorwaarde. Klik op Confirm.

 7. Als u weer in het venster Add a rule bent, sleept u de Status en zet u deze neer. Selecteer vervolgens Ignored als filtervoorwaarde. Klik op Confirm.

 8. Sleep Nature of failure en zet deze neer, en selecteer Control group als filtervoorwaarde. Klik op Confirm.

 9. Zorg ervoor dat alle voorwaarden zijn afgestemd op de booleaanse operator AND.

 10. Klik op Confirm.

U kunt nu de profielen targeten die uw eerste bericht niet hebben ontvangen omdat ze deel uitmaakten van de controlegroep, en hun een nieuwe e-mail sturen.

In dezelfde workflow kunt u ook een andere query maken om de profielen te targeten die de e-mail wel hebben ontvangen, en hun een ander bericht sturen.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff