LINE anslutning

Senaste uppdatering: 2023-09-18
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Översikt

LINE är en populär kommunikationsplattform som knyter samman människor, tjänster och information och har växt från en chattapp till ett nav för underhållning, sociala aktiviteter och dagliga aktiviteter.

Detta Adobe Experience Platform mål utnyttjar LINE MeddelandeAPI. Du kan aktivera profiler från dina Experience Platform-målgrupper som anslutningar inom LINE för era behov.

LINE använder Bearer Tokens som autentiseringsmekanism för att kommunicera med LINE MeddelandeAPI. Instruktioner för hur du autentiserar LINE -instansen är längre ned, inom Autentisera till mål -avsnitt.

Användningsfall

Som marknadsförare kan ni inrikta er på användare i en mobil engagemangsdestination med inbyggda målgrupper Adobe Experience Platform. Dessutom kan ni leverera personaliserade upplevelser till dem utifrån deras attribut Adobe Experience Platform profiler så snart som målgrupper och profiler uppdateras i Adobe Experience Platform.

Förutsättningar

LINE krav

Observera följande krav i LINEför att exportera data från Platform till LINE konto:

Du måste ha en LINE konto

Du måste registrera dig och skapa en LINE om du inte redan har ett konto. Skapa ett konto:

 1. Navigera till LINE kontoinloggning page
 2. Välj Create an account.

Samla LINE channel access token (long-lived) från LINE utvecklarkonsol

Så här tillåter du att plattformen får åtkomst LINE behöver du Channel access token (long-lived) från önskat LINE MeddelandeAPI kanal.

 1. Logga in med LINE konto till LINE Utvecklarkonsol.
 2. Gå sedan till Providers väljer du Provider av intresse och slutligen välja MeddelandeAPI för att komma åt inställningarna. Om du använder utvecklarkonsolen för första gången följer du LINE dokumentation för att slutföra de steg som krävs för att skapa en leverantör.
 3. Till sist navigerar du till Channel access token och kopiera Channel access token (long-lived) värde som krävs inom Autentisera till mål steg.
Autentiseringsuppgifter Beskrivning Exempel
Channel access token (long-lived) Din LINE Channel access token (long-lived). aaa2112XSMWqLXR7..........nyilFU=

Se LINE dokumentation om du vill ha hjälp med att skapa en kanal eller lägga till en kanal i en befintlig LINE via LINE utvecklarkonsol.

Identiteter som stöds

LINE stöder uppdatering och export av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet Beskrivning
ID för annonsörer (IFA) Markera ID:t för annonsörer (IFA:n) som mål-ID när källidentiteten är IFA (Apple ID för annonsörer) eller GAID *(Google Advertising ID), namnutrymmen.
Användar-ID för RAD Välj användar-ID-målidentiteten när källidentiteterna är LINE-användar-ID:n.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Profile-based Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med identifierarna (namn, telefonnummer eller andra) som används i LINE mål.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations behörighet för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Inom Destinations > Catalog sök efter LINE. Du kan även hitta den under Mobile engagement kategori.

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet väljer du Connect to destination.
Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur man autentiserar.

Fyll i de obligatoriska fälten nedan.

Om den angivna informationen är giltig visas en Connected status med en grön bockmarkering. Du kan sedan gå vidare till nästa steg.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.
Skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar målinformationen.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Audience Type: Välj ID for Advertisers(IFAs) om de identiteter du vill exportera är av typen ID för annonsörer (IFA). Välj LINE user IDs om de identiteter du vill exportera är av typen Användar-ID för RAD. Se Identiteter som stöds för mer information om identitetstyperna.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Läs Aktivera profiler och målgrupper för att strömma målgruppernas exportdestinationer för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Mappa attribut och identiteter

Så här skickar du målgruppsdata från Adobe Experience Platform till LINE mål måste du gå igenom fältmappningssteget. Mappningen består av att skapa en länk mellan XDM-schemafälten (Experience Data Model) i ditt plattformskonto och motsvarande motsvarigheter från målmålet. Mappa XDM-fälten korrekt till LINE målfält, följ dessa steg:

Beroende på din källidentitet måste följande namnrymder för målidentitet mappas: | Målidentitet | Källfält | Målfält | | — | — | — | | ID för annonsörer (IFA) | IDFA eller GAID | LineId | | Användar-ID:n för RAD | UserID | LineId |

Om dina målidentiteter är Användar-ID:n för RAD nedan:
Skärmbild av användargränssnitt för plattform som visar målmappningen när LINE-användar-ID används för målidentiteter.

Om din målidentitet är ID för annonsörer (IFA) nedan:
Skärmbild av användargränssnitt för plattform som visar målmappningen när ID för annonsörer (IFA) används för målidentiteter.

Validera dataexport

Vid en lyckad dataexport från Experience Platform LINE målgruppen skapar en ny målgrupp inom LINE med det valda målgruppsnamnet.

Följ stegen nedan för att verifiera att du har konfigurerat målet korrekt:

 1. I LINEloggar du in på Manager-konsol.

 2. Navigera sedan till Data Controls > Audiences och kontrollera namnet som matchar den valda publiken i Audience name kolumn.

 3. Den uppdaterade volymen matchar antalet i segmentet.

 4. The Typ kolumn kommer att innehålla UserID om de identiteter du exporterade är av typen Användar-ID. På samma sätt är Typ kolumn kommer att innehålla Mobile ad Id om de identiteter du exporterade är av typen IDFA.

Exempelinställningar i LINE visas nedan:
Skärmbilden LINE UI visar målgruppsvolymen.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

På denna sida