Hantera aktivitetsinformation i området Översikt över aktivitetsinformation

Du kan visa eller redigera information om en uppgift genom att gå till området Översikt i avsnittet Uppgiftsinformation. Det finns ett begränsat antal fält som du kan visa eller redigera i det här området. Mer information om hur du redigerar all information för en uppgift finns i Redigera uppgifter.

I den här artikeln beskrivs hur du visar eller redigerar information i området Översikt i Uppgiftsinformation. Mer information om hur du uppdaterar andra områden i Uppgiftsinformation finns i följande artiklar:

Åtkomstkrav

Du måste ha följande:

Adobe Workfront -plan*
Alla
Adobe Workfront licens*
Arbeta eller högre
Åtkomstnivåkonfigurationer*

Visa eller öka åtkomsten till projekt och uppgifter

Om du har rätt åtkomstnivå men ändå inte kan redigera detaljavsnittet för uppgiften frågar du Adobe Workfront om de har angett ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Contribute eller högre behörighet för projektet

Visa behörigheter för aktiviteten om du vill visa information i detaljavsnittet.

Contribute-behörigheter för att uppdatera följande information i informationsavsnittet:

 • Beskrivning
 • Status

Hantera behörigheter för aktiviteten för att uppdatera all information i detaljavsnittet.

Redigera uppgiftsinformation i avsnittet Översikt över aktivitetsinformation

 1. Gå till en uppgift som du vill visa eller redigera.

 2. Klicka på Uppgiftsinformation i den vänstra panelen.

 3. Gå till området Översikt om du vill visa mer information om aktiviteten.

  Som standard är Översikt det första området i avsnittet Uppgiftsinformation och det färdigställs.

  note note
  NOTE
  Beroende på hur din Workfront-administratör eller gruppadministratör konfigurerar vår layoutmall kan fälten i avsnittet Uppgiftsinformation ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa detaljvyn med hjälp av en layoutmall.
 4. Klicka på ikonen Redigera i det övre högra hörnet av detaljavsnittet och klicka sedan på Översikt.

  note tip
  TIP
  Du kan inte redigera fält som har genererats automatiskt av Workfront eller som du inte har behörighet att redigera.
 5. Redigera alla fält som är tillgängliga för redigering genom att klicka en gång på fältet eller klicka på +Lägg till för att lägga till information i ett tomt fält.

 6. Visa eller redigera något av följande fält.

  Alla fält kan inte redigeras.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 19-row-2 20-row-2 21-row-2 22-row-2 23-row-2 24-row-2 25-row-2 26-row-2 27-row-2 28-row-2 29-row-2 30-row-2 31-row-2 32-row-2 33-row-2 34-row-2 35-row-2 36-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Beskrivning Ytterligare information om aktiviteten
  Referensnummer Detta är ett unikt värde för den uppgift som genereras av Workfront för alla objekt i systemet.
  URL Användare med behörigheten Hantera för en uppgift kan ange en länk till en intern eller extern sida i det här fältet.
  Status

  Välj status för uppgiften som anger vilket utvecklingsstadium aktiviteten befinner sig i.

  Tips! Du kan uppdatera aktivitetsstatus i uppgiftshuvudet.

  Prioritet

  Det här är en visuell flagga som gör att du kan prioritera dina uppgifter.

  Välj bland följande alternativ:

  • Ingen

  • Låg

  • Normal

  • Hög

  • Urgent

  Beroende på vilka projektinställningar du har valt av Workfront-administratören kan prioritetsnamnen vara olika för dig. Mer information om aktivitetsprioriteter finns i Uppdatera aktivitetsprioritet.

  Varaktighetstyp

  Detta identifierar relationen mellan följande:

  • Antalet resurser som tilldelats en aktivitet

  • Den totala arbetsinsats som krävs för att slutföra uppgiften

  • Aktivitetens totala varaktighet.

  Workfront-administratören eller en gruppadministratör väljer standardinställningen för varaktighet för aktiviteterna i systemet eller gruppen. Mer information om hur du anger standardinställningar för projekt finns i Konfigurera systemomfattande projektinställningar.

  Med varaktighetstyper kan du ange konsekventa resurstilldelningar baserat på uppgiftens behov. Mer information om varaktighetstypen för en aktivitet finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.

  Välj bland följande alternativ:

  • Beräknad tilldelning

  • Beräknat arbete

  • Ansträngningsstyrd

  • Enkel

  Varaktighet

  Det här är den tid som du tillåter att en uppgift förblir öppen innan den är slutförd.

  Viktigt: Eftersom aktivitetens varaktighet vanligtvis är tiden mellan planerat startdatum och planerat slutförandedatum, påverkar det tidslinjen för projektet.

  Så här anger du aktivitetens varaktighet och tidsenhet:

  • Skriv in tidslängden och välj en tidsenhet i listrutan.

  TIPS

  När du uppdaterar varaktigheten för uppgifter i en uppgiftslista kan du använda förkortningen för tidsenheten.

  Du kan välja mellan alternativen för normal tid eller förfluten tid i följande tabell:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Tidsenhet Förkortning
  Minuter M
  Timmar H
  Dagar. Det här är standardinställningen. D
  Veckor B
  Månader T
  Förflutna minuter EM
  Förflutna timmar EH
  Förflutna dagar ED
  Förflutna veckor FV
  Förflutna månader ET

  OBS!

  Förfluten tid är en tidsenhet för en uppgifts varaktighet. Det är tiden mellan det planerade startdatumet och det planerade slutförandedatumet för en aktivitet som omfattar helger, helger och ledig tid. Med andra ord är förfluten tid en del av kalenderdagarna. Med normal tid räknas helger, helger och ledig tid som undantag från uppgiftens varaktighet. Mer information om aktivitetens varaktighet finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.

  Planerad varaktighet Skillnaden i antal dagar mellan det planerade startdatumet och det planerade slutförandedatumet.
  Faktisk varaktighet Skillnaden i antal dagar mellan det faktiska startdatumet och det faktiska slutförandedatumet. Det var så länge sedan det faktiskt tog att slutföra arbetet.
  Planerade timmar Ange antalet planerade timmar för aktiviteten, i timmar. Detta är den faktiska tid det skulle ta för uppgiftens tilldelare att slutföra den. Du kan bara ange antalet planerade timmar för en aktivitet när varaktighetstypen är inställd på Beräknad tilldelning. Mer information om varaktighetstyper finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.
  Faktiska timmar Timmar som loggas av användare för uppgiften.
  Arbetsinsats

  Den mängd arbete som krävs för att slutföra uppgiften. Projektledaren kan välja att använda det här fältet i stället för Planerade timmar för att beräkna hur mycket arbete som krävs för att slutföra en uppgift. Det här fältet är bara synligt när följande villkor är uppfyllda:

  • Aktiviteten har en enkel varaktighetstyp.

   Tips! Om du ändrar uppgiftens varaktighetstyp tonas det här fältet ned.

  • Projektledaren har aktiverat fältet Använd arbetsinsats för att automatiskt beräkna aktivitetsplanerade timmar i projektet.

  Välj bland följande alternativ:

  • Liten
  • Medium (det här är standardvärdet för en ny aktivitet)
  • Stor

  ANMÄRKNING

  Om du uppdaterar mängden arbetsinsats kan aktivitetens planerade timmar uppdateras. Uppdateringen görs omedelbart om projektets uppdateringstyp är Automatisk. När projektets uppdateringstyp är Manuell måste du beräkna om tidslinjen för att se de uppdaterade planerade timmarna.

  Mer information om hur du använder Arbetsinsats i stället för Planerade timmar för att beräkna aktivitetsinsats finns i Översikt över arbetsinsats.

  Aktivitetsbegränsning

  Bestäm när uppgiften ska slutföras genom att ange en aktivitetsbegränsning.

  Välj bland följande alternativ:

  • Fasta datum

   Ange en planerad start och ett planerat slutförandedatum.

  • måste börja

   Ange ett planerat startdatum.

  • Måste avslutas

   Ange ett planerat slutförandedatum.

  • Så snart som möjligt

  • Så sent som möjligt

  • Tidigaste tillgängliga tid

  • Senaste tillgängliga tid

  • Starta inte senare än

  • Ange ett planerat startdatum

  • Starta inte tidigare än

   Ange ett planerat startdatum.

  • Avsluta inte senare än

   Ange ett planerat slutförandedatum.

  • Avsluta inte tidigare än

   Ange ett planerat slutförandedatum

  Mer information om uppgiftsbegränsning finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.

  Planerat startdatum

  När aktiviteten är planerad att starta. Det planerade startdatumet för en uppgift anges och påverkas av ett antal faktorer:

  • Beroende på den systemomfattande inställningen för det planerade startdatumet för aktiviteten kan startdatumet för en ny aktivitet i ett projekt antingen vara idag eller startdatumet för projektet som standard. Gruppadministratören för den grupp som är associerad med projektet kan också ange den här inställningen för gruppen. Mer information om aktivitetsinställningar på systemnivå eller gruppnivå finns i Konfigurera inställningar för aktiviteter och problem i hela systemet.
  • Beroende på vad som föregår uppgiften väljs det planerade startdatumet av Workfront som nästa tillgängliga datum efter att föregående aktiviteter har slutförts, eller startats, beroende på vilket förhållande som föregick aktiviteten. Mer information om föregående relationer finns i Översikt över föregående aktiviteter.
  • Projektledaren eller aktivitetsägaren kan manuellt ange det planerade startdatumet när aktivitetsbegränsningen är antingen Fast datum eller Måste starta på. Mer information om uppgiftsbegränsningar finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.
  Planerat startdatum

  Det"verkliga datumet" för när uppgiften ska starta baserat på förloppet och slutförandet av tidigare uppgifter. Det här är ett beräkningsfält och du kan inte redigera det manuellt.

  Det planerade startdatumet och det planerade startdatumet är desamma när ett projekt planeras för första gången. Det planerade startdatumet kan flyttas från den planerade starten om projektet utvecklas och aktiviteten inte har startats ännu. Mer information om planerade startdatum finns i Översikt över projektets planerade startdatum.

  Faktiskt startdatum Ange ett faktiskt startdatum för aktiviteten. Standardvärdet fylls normalt i automatiskt när du ändrar aktivitetens status till Pågår. Det faktiska startdatumet kan även ändras manuellt av projektledaren eller aktivitetsägaren.
  Planerat slutförandedatum

  Det förväntade slutförandedatumet som visas när aktiviteten är planerad. Det planerade slutförandedatumet kan anges av flera faktorer:

  • Det planerade slutförandedatumet beräknas från det planerade startdatumet genom att lägga till aktivitetens varaktighet till det planerade startdatumet. När projektledaren eller Workfront anger aktivitetens varaktighet utlöses en uppdatering av det planerade slutförandedatumet. Om det planerade datumet ändras beror det ofta på att tidslängden har uppdaterats.
  • Projektledaren eller aktivitetsägaren kan manuellt ange det planerade slutförandedatumet när aktivitetsbegränsningen är Fast datum eller Måste avslutas den. Mer information om uppgiftsbegränsningar finns i Översikt över uppgiftsbegränsning.
  • Om aktivitetens varaktighetstyp ändras och antalet resurser på aktiviteterna ändras samtidigt, ändras även det planerade slutförandedatumet. Mer information om varaktighetstyper finns i Översikt över aktivitetsvaraktighet och varaktighetstyp.
  Planerat slutförandedatum

  "Faktiskt" datum för när uppgiften ska slutföras baserat på förloppet för tidigare uppgifter och på förloppsuppdateringar som gjorts av uppdragsgivaren. Det här är ett beräkningsfält och du kan inte redigera det manuellt.

  Det planerade slutförandedatumet och det planerade slutförandedatumet börjar på samma datum när ett projekt planeras för första gången. Det planerade slutförandedatumet kan flyttas från det planerade slutförandet om projektet utvecklas och aktiviteten inte har startats ännu. Mer information om planerade slutförandedatum finns i Översikt över planerat slutförandedatum för projekt, uppgifter och problem.

  Faktiskt slutförandedatum Ange det faktiska datumet och den faktiska tiden när uppgiften slutförs. Standarddatumet och standardtiden när en uppgift slutförs sammanfaller alltid med den faktiska tiden när statusen blir Slutförd. Det faktiska slutförandedatumet kan även ändras manuellt av projektledaren eller aktivitetsägaren.
  Bekräftelsedatum Detta är det datum då användaren som tilldelats uppgiften åtar sig att slutföra den. Detta kan vara ett annat datum än det planerade slutförandedatumet. Endast tilldelningar kan redigera det här fältet. Mer information om implementeringsdatum i Workfront finns i Genomför datumöversikt.
  Anmälningsdatum Datumet då uppgiften skapades.
  Anges av Den person som skapade uppgiften.
  Senast uppdaterat

  Datumet då uppgiften senast uppdaterades.

  Tips: Workfront registrerar ett uppdaterat datum varje gång någon redigerar och sparar en uppgift.

  Senast uppdaterad av Den person som senast uppdaterade uppgiften.
  Återkommande frekvens Detta visas endast på den överordnade för återkommande uppgifter. Det är den frekvens med vilken uppgifterna i återgivningen inträffar. Mer information om hur du skapar återkommande aktiviteter finns i Skapa återkommande aktiviteter.
  Varaktighet per förekomst

  Detta visas endast på den överordnade för återkommande uppgifter. Den visar varaktigheten för varje återkommande uppgift. Mer information om hur du skapar återkommande aktiviteter finns i Skapa återkommande aktiviteter.

  ANMÄRKNING

  Varaktigheter som ändras i enskilda återkommande aktiviteter visar inte det värde som anges i det här fältet.

 7. Klicka på Spara ändringar.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43