Adobe Campaign Managed Cloud Services

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, märka och förbättra inkommande data med hjälp av plattformstjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, databaser och många andra.

Adobe Campaign Managed Cloud Services är en Managed Services-plattform för design av kundupplevelser i olika kanaler och utgör en miljö för visuell kampanjsamordning, interaktionshantering i realtid och flerkanalsmarknadsföring. Besök Adobe Campaign v8-dokumentation för mer information.

Med Adobe Campaign Managed Cloud Services-källan kan du hämta leveransloggar för Adobe Campaign v8 och spåra loggdata till Adobe Experience Platform.

Förutsättningar

Innan du kan skapa en källanslutning för att hämta Campaign v8 till Experience Platform måste du först uppfylla följande krav:

Visa loggdata för leverans och spårning view-delivery-and-tracking-log-data

IMPORTANT
Du måste ha tillgång till Adobe Campaign v8 Client Console för att kunna visa dina loggdata i Campaign. Besök Kampanjdokumentation v8 för information om hur du hämtar och installerar klientkonsolen.

Logga in på Campaign v8-instansen via klientkonsolen. Under Explorer flik, välja Administration och sedan Configuration. Nästa, välj Data schemas och sedan använda broadLog filter för namn eller etikett. I listan som visas väljer du källschemat för mottagarleveransloggarna med namnet broadLogRcp.

Klientkonsolen för Adobe Campaign v8 med fliken Utforskaren vald, noderna Administration, Konfiguration och Data utökade och filtreringen inställd på bred.

Nästa steg är att välja Data -fliken.

Adobe Campaign v8-klientkonsolen med datafliken vald.

Högerklicka/tangentbordet i datapanelen för att öppna snabbmenyn. Välj Konfigurera lista…

Adobe Campaign v8-klientkonsolen med snabbmenyn öppen och alternativet Konfigurera lista markerat.

Listkonfigurationsfönstret visas med ett gränssnitt där du kan lägga till önskade fält i den befintliga listan för att visa data på datapanelen.

En lista med konfigurationer för mottagarleveransloggar som kan läggas till för visning.

Nu kan du visa mottagarnas leveransloggar, inklusive de konfigurationsfält som lagts till i föregående steg.

TIP
Du kan upprepa samma steg, men filtrera efter tracking för att visa dina loggdata för spårning.

Mottagarens leveransloggar visas med information om dess senast ändrade namn, leveranskanal, interna leveransnamn och etikett.

Skapa ett schema create-a-schema

Skapa sedan ett XDM ExperienceEvent-schema för både leveransloggar och spårningsloggar. Du måste använda fältgruppen för kampanjleveransloggar i leveransloggschemat och fältgruppen för kampanjspårningsloggar i spårningsloggschemat. Du måste också definiera externalID -fältet som den primära identiteten för ditt schema.

NOTE
Ditt XDM ExperienceEvent-schema måste vara profilaktiverat för att dina Campaign-data ska kunna importeras till Real-Time Customer Profile.

Detaljerade instruktioner om hur du skapar ett schema finns i guiden skapa ett XDM-schema i användargränssnittet.

Skapa en datauppsättning create-a-dataset

Slutligen måste du skapa en datauppsättning för dina scheman. Detaljerade instruktioner om hur du skapar en datauppsättning finns i guiden skapa en datauppsättning i användargränssnittet.

Skapa en Adobe Campaign Managed Cloud Services-källanslutning med hjälp av plattformsgränssnittet

Nu när du har öppnat dina dataloggar i Campaign-klientkonsolen, skapat ett schema och en datauppsättning kan du nu skapa en källanslutning för att överföra dina Campaign Managed Services-data till plattformen.

Detaljerade instruktioner om hur ni kan överföra leveransloggar för Campaign v8 och spårningsloggdata till Experience Platfrom finns i guiden på skapa en Campaign Managed Services-källanslutning i användargränssnittet.

IMPORTANT
Det finns ett versalt fall där interaktionen mellan en nyligen borttagen e-postmottagare med ett e-postmeddelande kan återimportera personuppgifter till Experience Platform. I vissa fall kan detta återaktivera marknadsföring för den användaren.
  • Det här scenariot är bara aktivt mellan den tidpunkt då en sekretessförfrågan har utförts i Experience Platform och den tidpunkt då den har utförts i Adobe Campaign Classic. När begäran har körts i Campaign finns det en kontroll som kontrollerar att posten inte exporteras till Campaign. Vänligen skicka in en GDPR-begäran på nytt efter 72 timmar efter exekveringen för att lösa detta.
recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089