Översikt över aviseringar

NOTE
Varningar stöds inte i icke-produktionssandlådor. För att kunna prenumerera på varningar måste du se till att du använder en produktionssandlåda. Alla prenumerationsaviseringar återställs när sandlådan återställs. Alla prenumerationsaviseringar raderas också när en sandlåda tas bort.

Med Adobe Experience Platform kan du prenumerera på händelsebaserade aviseringar om Adobe Experience Platform-aktiviteter. Varningar minskar eller eliminerar behovet av att ringa Observability Insights API för att kontrollera om ett jobb har slutförts, om en viss milstolpe i ett arbetsflöde har nåtts eller om några fel har uppstått.

När en viss uppsättning villkor för plattformsåtgärder har nåtts (t.ex. ett potentiellt problem när systemet överskrider ett tröskelvärde) kan Platform leverera varningsmeddelanden till alla användare i organisationen som har prenumererat på dem. Dessa meddelanden kan upprepas under ett fördefinierat tidsintervall tills varningen har lösts.

Det här dokumentet innehåller en översikt över varningar i Adobe Experience Platform, inklusive strukturen för hur varningsregler definieras.

Engångsvarningar jämfört med upprepade varningar

Plattformsaviseringar kan skickas en gång eller upprepas under ett fördefinierat intervall tills de är lösta. Användningsexemplen för dessa alternativ är avsedda att skilja sig på följande sätt:

Engångsvarning
Upprepad varning
Betyder inte nödvändigtvis något problem.
Anger ett potentiellt oönskat tillstånd.
Upprepa inte.
Kan upprepas om det avvikande tillståndet kvarstår.

Exempel:

  • Inmatningen av data har slutförts.
  • En frågekörning har slutförts.
  • Data har tagits bort.

Exempel:

  • Inmatningstiden överskrider serviceavtalet (SLA).
  • Dagligt intag har inte skett under de senaste 24 timmarna.
  • Strömprocessorns felfrekvens är över det konfigurerade tröskelvärdet.
  • Det totala antalet profiler överskrider berättigandet.

Anatomi för en avisering

En varning kan delas upp i följande komponenter:

Komponent
Beskrivning
Mått
En observerbarhet mått vars värde utlöser varningen, t.ex. antalet misslyckade batchingshändelser (timeseries.ingestion.dataset.batchfailed.count).
Villkor
Ett villkor relaterat till mätvärdet som utlöser varningen om det blir true, till exempel ett räkningsmått som överskrider ett visst tal. Det här villkoret kan kopplas till ett fördefinierat tidsfönster.
Fönster
(Valfritt) Villkoret för en varning kan begränsas till ett fördefinierat tidsfönster. En varning kan till exempel utlösas beroende på antalet misslyckade batchar under de senaste fem minuterna.
Åtgärd
När en varning utlöses utförs en åtgärd. I synnerhet skickas meddelanden till tillämpliga mottagare via en leveranskanal, till exempel en förkonfigurerad webkrok eller användargränssnittet i Experience Platform.
Frekvens
(Valfritt) En varning kan konfigureras för att upprepa sin åtgärd vid ett angivet intervall om dess villkor är sant eller på annat sätt är olöst.

Ta emot och hantera aviseringar

Varningar kan tas emot och hanteras via två kanaler:

I/O-händelser events

Varningar kan skickas till en konfigurerad webkrok för att underlätta effektiv automatisering av aktivitetsövervakning. För att kunna ta emot aviseringar via webkrok måste du registrera din webkrok för plattformsaviseringar i Adobe Developer Console. Se guiden på prenumerera på händelsemeddelanden från Adobe I/O för specifika steg.

Plattformsgränssnitt ui

Med plattformsgränssnittet kan du visa mottagna aviseringar och hantera varningsregler. I följande video ges en introduktion till dessa funktioner.

Om du vill arbeta med aviseringar i plattformsgränssnittet måste du ha följande åtkomstkontrollbehörighet aktiverat via Adobe Admin Console:

Behörighet
Beskrivning
Visa aviseringar
Gör att du kan visa mottagna varningsmeddelanden.
Visa aviseringshistorik*
Gör att du kan visa historik över mottagna aviseringar via Alerts -fliken.
Hantera aviseringar*
Gör att du kan aktivera och inaktivera varningsregler via Alerts -fliken.
Lös aviseringar*
Gör att du kan lösa utlösta varningar via Alerts -fliken.

*För att få tillgång till Alerts måste du även beviljas behörigheten Visa aviseringar i kombination med någon av de andra behörigheterna.

NOTE
Mer information om hur du hanterar behörigheter i plattformen finns i dokumentation om åtkomstkontroll.

Med behörigheten Visa aviseringar kan du visa mottagna aviseringar genom att välja klockikonen ( Bellikon ) längst upp till höger.

NOTE
Välj en avisering om du vill navigera till en relaterad kontrollpanel för mer detaljerad information om varför aviseringen har utlösts.

Dessutom är Alerts i användargränssnittet tillåter enskilda användare att prenumerera på särskilda larmtyper och tillåter administratörer att aktivera eller inaktivera varningsregler helt. Se Användargränssnittsguide om du vill ha mer information om hur du hanterar varningar.

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du introducerats till plattformsaviseringar och deras roll i plattformens ekosystem. Läs mer i den processdokumentation som är länkad till i den här översikten om hur du tar emot och hanterar aviseringar.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c