Stöd för IAB TCF 2.0 i Experience Platform

The Transparency & Consent Framework (TCF), enligt riktlinjerna i Interactive Advertising Bureau (IAB) är en öppen standardiserad teknisk ram som är avsedd att göra det möjligt för organisationer att få, registrera och uppdatera konsumentens samtycke till behandlingen av deras personuppgifter, i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) Den andra versionen av ramverket, TCF 2.0, ger större flexibilitet för hur konsumenter kan ge eller vägra samtycke, inklusive om och hur leverantörer kan använda vissa funktioner för databearbetning, till exempel exakt positionering.

NOTE
Mer information om TCF 2.0 finns på IAB Europe webbplats, inklusive supportmaterial och tekniska specifikationer.

Adobe Experience Platform ingår i IAB TCF 2.0-leverantörslista, under ID 565. I enlighet med kraven för TCF 2.0 kan du med hjälp av Platform samla in data om kundernas samtycke och integrera dessa i era lagrade kundprofiler. Dessa data om samtycke kan sedan beaktas för att avgöra om profiler ska inkluderas i exporterade målgruppssegment, beroende på hur de används.

IMPORTANT
Plattformen kan bara uppfylla version 2.0 av TCF (eller senare). Tidigare versioner av TCF stöds inte.

Det här dokumentet innehåller en översikt över hur du konfigurerar dataåtgärder och profilscheman för att acceptera data om kundgodkännande som genererats av din CMP (Consent Management Platform). Det handlar också om hur Platform förmedlar val av användarsamtycke vid export av segment.

Förutsättningar

Om du vill följa med i den här guiden måste du använda en CMP, antingen kommersiell eller egen, som är integrerad och kompatibel med IAB TCF. Se lista över kompatibla CMP:er för mer information.

IMPORTANT
Om ditt CMP-ID är ogiltigt fortsätter Platform att bearbeta dina data som de är. Om du vill använda TCF 2.0 måste du bekräfta att din CMP har ett giltigt ID som har registrerats med IAB TCF 2.0 innan du skickar data till plattformen.

Handboken kräver även en fungerande förståelse av följande plattformstjänster:

 • Experience Data Model (XDM): Det standardiserade ramverk som Experience Platform använder för att ordna kundupplevelsedata.
 • Adobe Experience Platform Identity Service: Lös den grundläggande utmaning som fragmenteringen av kundupplevelsedata innebär genom att överbrygga identiteter mellan olika enheter och system.
 • Kundprofil i realtid: Använder Identity Service för att skapa detaljerade kundprofiler utifrån era datauppsättningar i realtid. Real-Time Customer Profile hämtar data från Data Lake och behåller kundprofiler i sitt eget separata datalager.
 • Adobe Experience Platform Web SDK: Ett JavaScript-bibliotek på klientsidan som gör att du kan integrera olika plattformstjänster i kundens webbplats.
 • Adobe Experience Platform segmenteringstjänst: Dela upp Real-Time Customer Profile data till grupper av individer som delar liknande egenskaper och svarar på liknande sätt som marknadsföringsstrategier.

Utöver de plattformstjänster som anges ovan bör du även känna till mål och deras roll i plattformens ekosystem.

Sammanfattning av kundens godkännandeflöde summary

I följande avsnitt beskrivs hur data om samtycke samlas in och används efter att systemet har konfigurerats korrekt.

Samling av data för samtycke

Plattformen gör att ni kan samla in data om kundens samtycke genom följande process:

 1. En kund ger sitt samtycke till datainsamling via en dialogruta på er webbplats.
 2. Din CMP identifierar ändringen av medgivandeinställningen och genererar TCF-medgivandedata i enlighet med detta.
 3. Med Platform Web SDK skickas genererade data om samtycke (returneras av CMP) till Adobe Experience Platform.
 4. De insamlade uppgifterna om samtycke hämtas in till en Profile-aktiverad datauppsättning vars schema innehåller TCF-medgivandefält.

Förutom SDK-kommandon som utlöses av CMP-krokar för ändring av samtycke, kan data för samtycke även flöda in i Experience Platform via alla kundgenererade XDM-data som överförs direkt till en Profile-aktiverad datauppsättning.

Alla segment som delas med Platform av Adobe Audience Manager (via Audience Manager källkoppling (eller på annat sätt) kan också innehålla data om samtycke, om lämpliga fält har tillämpats på dessa segment via Experience Cloud Identity Service. Mer information om insamling av data om samtycke finns i Audience Manager, se dokumentet på sidan Adobe Audience Manager-plugin för IAB TCF.

Efterföljande av samtycke

När TCF-medgivandedata har importerats, utförs följande processer i efterföljande plattformstjänster:

 1. Real-Time Customer Profile uppdaterar lagrade medgivandedata för kundens profil.
 2. Plattformen behandlar endast kund-ID:n om leverantörsbehörigheten för Platform (565) anges för varje ID i ett kluster.
 3. När du exporterar segment till mål som tillhör medlemmar i leverantörslistan för TCF 2.0, innehåller Platform endast profiler om leverantörsbehörigheterna för båda plattformarna (565) och de enskilda målen anges för varje ID i ett kluster.

Övriga avsnitt i det här dokumentet innehåller riktlinjer för hur du konfigurerar plattformen och dina dataåtgärder så att de uppfyller de krav på insamling och verkställighet som beskrivs ovan.

Bestäm hur ni genererar data om kundsamtycke i er CMP consent-data

Eftersom varje CMP-system är unikt måste ni fastställa det bästa sättet för kunderna att ge sitt samtycke när de interagerar med tjänsten. En dialog om cookie-samtycke är ett vanligt sätt att få kunden att ge sitt samtycke. Ett exempel på en CMP-dialogruta visas nedan.

Ett exempel på en dialogruta för plattform för hantering av samtycke.

Den här dialogrutan måste göra det möjligt för kunden att välja att inte göra något av följande:

Medgivandealternativ
Beskrivning
Syfte

Ändamålen definierar vilka reklamsyften ett varumärke kan använda kundens data för. Följande syften måste väljas för att Platform ska kunna behandla kund-ID:

 • Syfte 1: Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet
 • Syfte 10: Utveckla och förbättra produkter
Leverantörsbehörigheter
Utöver annonseringsteknologiska ändamål måste dialogen också göra det möjligt för kunden att välja att inte få sina data använda av specifika leverantörer, inklusive Adobe Experience Platform (565).

Samtyckessträngar consent-strings

Oavsett vilken metod du använder för att samla in data, är målet att generera ett strängvärde baserat på de alternativ för samtycke som kunden valt, vilket kallas godkännandesträng.

I TCF-specifikationen används medgivandesträngar för att koda relevant information om en kunds medgivandeinställningar, i termer av specifika marknadsföringssyften som definieras av policyer och leverantörer. Plattformen använder dessa strängar för att lagra medgivandeinställningarna för varje kund, och därför måste en ny medgivandesträng skapas varje gång inställningarna ändras.

Samtyckessträngar kan bara skapas av en CMP som är registrerad med IAB TCF. Mer information om hur du skapar medgivandesträngar med din CMP finns i guide för strängformatering för samtycke i IAB TCF GitHub-repo.

Skapa datauppsättningar med TCF-medgivandefält datasets

Data om kundsamtycke måste skickas till datauppsättningar vars scheman innehåller TCF-medgivandefält. Se självstudiekursen på skapa datauppsättningar för att hämta TCF 2.0-samtycke för hur du skapar den profildatauppsättning som krävs (och en valfri Experience Event-datauppsättning) innan du fortsätter med den här guiden.

Uppdatera Profile lägga samman profiler för att inkludera data om samtycke merge-policies

När du har skapat en Profile-aktiverade datauppsättningar för insamling av medgivandedata måste du se till att dina samkörningsprinciper alltid har konfigurerats så att de inkluderar TCF-medgivandefält i dina kundprofiler. Detta innebär att ange datauppsättningens prioritet så att din sambandsuppsättning prioriteras framför andra datauppsättningar som kan vara i konflikt.

Mer information om hur du arbetar med sammanfogningsprinciper finns i sammanfogningsprinciper - översikt. När du konfigurerar sammanfogningsprinciper måste du se till att dina segment innehåller alla nödvändiga attribut för samtycke som finns i Fältgrupp för XDM-sekretesschema, vilket beskrivs i guiden om förberedelse av datauppsättningar.

Integrera Experience Platform Web SDK för att samla in data om kundernas samtycke sdk

NOTE
Det krävs att Experience Platform Web SDK används för att bearbeta data om samtycke direkt i Adobe Experience Platform. Experience Cloud Identity Service stöds inte.
Experience Cloud Identity Service stöds fortfarande för godkännandebearbetning i Adobe Audience Manager, och efterlevnad av TCF 2.0 kräver bara att biblioteket uppdateras till version 5.0.

När du har konfigurerat din CMP för att generera medgivandesträngar måste du integrera Experience Platform Web SDK för att samla in strängarna och skicka dem till Platform. Plattforms-SDK innehåller två kommandon som kan användas för att skicka TCF-medgivandedata till plattformen (förklaras i underavsnitten nedan). Dessa kommandon bör användas när en kund ger sitt medgivande för första gången och därefter när som helst när detta medgivande ändras.

SDK:n samverkar inte med några CMP:er. Det är upp till dig att bestämma hur du ska integrera SDK i din webbplats, lyssna efter medgivandeändringar i CMP och anropa lämpligt kommando.

Skapa ett datastream

För att SDK ska kunna skicka data till Experience Platform måste du först skapa ett datastream för Platform. Specifika steg för hur du skapar ett datastream finns i SDK-dokumentation.

När du har angett ett unikt namn för datastream väljer du växlingsknappen bredvid Adobe Experience Platform. Använd sedan följande värden för att fylla i resten av formuläret:

Datastream-fält
Värde
Sandbox
Namnet på plattformen sandlåda som innehåller den strömningsanslutning och de datauppsättningar som krävs för att konfigurera dataströmmen.
Streaming Inlet
En giltig direktuppspelningsanslutning för Experience Platform. Se självstudiekursen om skapa en direktuppspelningsanslutning om du inte har ett befintligt inlopp för direktuppspelning.
Event Dataset
Välj XDM ExperienceEvent datauppsättningen som skapades i föregående steg. Om du tog med IAB TCF 2.0 Consent fältgrupp i den här datauppsättningens schema kan du spåra händelser om samtyckesändringar över tiden med hjälp av sendEvent som lagrar data i den här datauppsättningen. Kom ihåg att medgivandevärdena som lagras i den här datauppsättningen not som används i automatiska arbetsflöden.
Profile Dataset
Välj XDM Individual Profile datauppsättningen som skapades i föregående steg. När du svarar på CMP-krokar för ändring av samtycke med setConsent samlas insamlade data in i den här datauppsättningen. Eftersom den här datauppsättningen är profilaktiverad respekteras de medgivandevärden som lagras i den här datauppsättningen under automatiska arbetsflöden för verkställighet.

När du är klar väljer du Save längst ned på skärmen och fortsätta att följa eventuella ytterligare anvisningar för att slutföra konfigurationen.

Kommandon för att ändra samtycke

När du har skapat dataströmmen som beskrivs i föregående avsnitt kan du börja använda SDK-kommandon för att skicka data om samtycke till plattformen. Avsnitten nedan innehåller exempel på hur varje SDK-kommando kan användas i olika scenarier.

Använda CMP-krokar för ändring av samtycke setConsent

Många CMP-modeller har färdiga kopplingar som lyssnar på händelser om samtycke. När dessa händelser inträffar kan du använda setConsent för att uppdatera kundens data om samtycke.

The setConsent -kommandot förväntar sig två argument:

 1. En sträng som anger kommandotypen (i det här fallet "setConsent").
 2. En nyttolast som innehåller en consent array. Arrayen måste innehålla minst ett objekt som innehåller de obligatoriska medgivandefälten.

The setConsent kommandot visas nedan:

alloy("setConsent", {
 consent: [{
  standard: "IAB TCF",
  version: "2.0",
  value: "CLcVDxRMWfGmWAVAHCENAXCkAKDAADnAABRgA5mdfCKZuYJez-NQm0TBMYA4oCAAGQYIAAAAAAEAIAEgAA.argAC0gAAAAAAAAAAAA",
  gdprApplies: "true"
 }]
});
Nyttolastegenskap
Beskrivning
standard
Den standard för samtycke som används. Värdet måste anges till IAB för TCF 2.0-godkännandebearbetning.
version
Versionsnumret för den medgivandestandard som anges under standard. Värdet måste anges till 2.0 för TCF 2.0-godkännandebearbetning.
value
Den bas-64-kodade medgivandesträngen som genererats av CMP.
gdprApplies
Ett booleskt värde som anger om GDPR gäller för den inloggade kunden. För att TCF 2.0 ska framtvingas för den här kunden måste värdet anges till true. Standardvärdet är true om inte definierat.

The setConsent kommandot ska användas som en del av en CMP-krok som upptäcker ändringar i medgivandeinställningarna. I följande JavaScript finns ett exempel på hur setConsent kan användas för OneTrust OnConsentChanged krok:

OneTrust.OnConsentChanged(function () {
 // Retrieve the TCF 2.0 consent data generated by the CMP, and pass it to Alloy.
 __tcfapi("getTCData", 2, function (data, success) {
  if (success) {
   var tcString = data.tcString;
   var gdpr = data.gdprApplies;

   alloy("setConsent", {
    consent: [{
     standard: "IAB TCF",
     version: "2.0",
     value: tcString,
     gdprApplies: gdpr
    }]
   });
  }
 });
});

Använda händelser sendEvent

Du kan också samla in data om TCF 2.0-samtycke för varje händelse som utlöses i Platform med hjälp av sendEvent -kommando.

NOTE
Om du vill använda den här metoden måste du ha lagt till fältgruppen Sekretess för upplevelsehändelser i din Profile-enabled XDM ExperienceEvent schema. Se avsnittet om uppdatera ExperienceEvent-schemat i guiden för datauppsättningsförberedelse för att få information om hur du konfigurerar detta.

The sendEvent -kommandot ska användas som ett återanrop i lämpliga händelseavlyssnare på webbplatsen. Kommandot förväntar sig två argument: (1) en sträng som anger kommandotypen (i det här fallet, sendEvent) och (2) en nyttolast som innehåller xdm objekt som tillhandahåller obligatoriska fält för medgivande som JSON:

alloy("sendEvent", {
 xdm: {
  "consentStrings": [{
   "consentStandard": "IAB TCF",
   "consentStandardVersion": "2.0",
   "consentStringValue": "CLcVDxRMWfGmWAVAHCENAXCkAKDAADnAABRgA5mdfCKZuYJez-NQm0TBMYA4oCAAGQYIAAAAAAEAIAEgAA.argAC0gAAAAAAAAAAAA",
   "gdprApplies": true
  }]
 }
});
Nyttolastegenskap
Beskrivning
xdm.consentStrings
En array som måste innehålla minst ett objekt som innehåller obligatoriska fält för samtycke.
consentStandard
Den standard för samtycke som används. Värdet måste anges till IAB för TCF 2.0-godkännandebearbetning.
consentStandardVersion
Versionsnumret för den medgivandestandard som anges under standard. Värdet måste anges till 2.0 för TCF 2.0-godkännandebearbetning.
consentStringValue
Den bas-64-kodade medgivandesträngen som genererats av CMP.
gdprApplies
Ett booleskt värde som anger om GDPR gäller för den inloggade kunden. För att TCF 2.0 ska framtvingas för den här kunden måste värdet anges till true. Standardvärdet är true om inte definierat.

Hantera SDK-svar

Många Web SDK-kommandon returnerar löften som anger om anropet lyckades eller misslyckades. Du kan sedan använda dessa svar för ytterligare logik, till exempel för att visa bekräftelsemeddelanden för kunden. Se Kommandosvar för mer information.

Exportera segment export

NOTE
Innan du börjar exportera segment måste du se till att dina segment innehåller alla obligatoriska fält för samtycke. Se avsnittet om konfigurera sammanfogningsprinciper för mer information.

När ni har samlat in kundens medgivandedata och skapat målgruppssegment som innehåller de obligatoriska medgivandeattributen, kan ni tillämpa TCF 2.0-kompatibilitet när ni exporterar dessa segment till efterföljande destinationer.

Om inställningen för samtycke gdprApplies är inställd på true för en uppsättning kundprofiler filtreras alla data från de profiler som exporteras till efterföljande destinationer baserat på TCF-medgivandeinställningarna för varje profil. Alla profiler som inte uppfyller de obligatoriska medgivandeinställningarna hoppas över under exportprocessen.

Kunden måste godkänna följande syften (enligt vad som anges av TCF 2.0-principer) för att deras profiler ska inkluderas i segment som exporteras till destinationer:

 • Syfte 1: Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet
 • Syfte 10: Utveckla och förbättra produkter

TCF 2.0 kräver också att datakällan måste kontrollera målets leverantörsbehörighet innan data skickas till det målet. Plattformen kontrollerar därför om målets leverantörsbehörighet har valts för alla ID:n i klustret innan data som är bundna till målet inkluderas.

NOTE
Alla segment som delas med Adobe Audience Manager innehåller samma TCF 2.0-medgivandevärden som deras plattformsmotsvarigheter. Sedan Audience Manager delar samma leverantörs-ID som Platform (565), samma syften och leverantörsbehörighet krävs. Visa dokumentet på Adobe Audience Manager-plugin för IAB TCF för mer information.

Testa implementeringen test-implementation

När du har konfigurerat implementeringen av TCF 2.0 och exporterat segment till destinationer, kommer data som inte uppfyller kraven för samtycke inte att exporteras. Om du vill se om rätt kundprofiler filtrerades under exporten måste du kontrollera datalagret på dina destinationer manuellt för att se om samtycke har använts på rätt sätt.

IMPORTANT
Om flera ID:n utgör ett kluster och TCF 2.0 tillämpas, utesluts hela klustret om inte ens ett enda ID innehåller rätt syften och leverantörsbehörighet(er).

Nästa steg

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar plattformsdataåtgärder för att uppfylla dina affärsskyldigheter enligt TCF 2.0. Se översikten på styrning, integritet och säkerhet om du vill ha mer information om plattformens sekretessrelaterade funktioner.

recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5