Metadataprofiler metadata-profiles

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Med en metadataprofil kan du använda standardmetadata för resurser i en mapp. Skapa en metadataprofil och tillämpa den på en mapp. Alla resurser som du sedan överför till mappen ärver de standardmetadata som du konfigurerade i metadataprofilen.

Ett viktigt koncept när det gäller användningen av profiler i Experience Manager Assets är att de tilldelas mappar. I en profil finns inställningar i form av metadataprofiler, tillsammans med videoprofiler eller bildprofiler. De här inställningarna bearbetar innehållet i en mapp tillsammans med någon av dess undermappar. Det innebär att hur du namnger filer och mappar, hur du ordnar undermappar och hur du hanterar filerna i dessa mappar har stor inverkan på hur resurserna bearbetas av en profil.
Genom att använda konsekventa och lämpliga namngivningsstrategier för filer och mappar samt god metadatapraxis får du ut det mesta av din digitala resurssamling och ser till att rätt filer bearbetas med rätt profil.

Lägg till en metadataprofil adding-a-metadata-profile

 1. Navigera till Tools > Assets > Metadata Profiles och klicka sedan på Create.

 2. Ange en rubrik för metadataprofilen, till exempel Exempelmetadata, och välj Submit. Redigera formulär för metadataprofilen visas.

 3. Klicka på en komponent och konfigurera dess egenskaper i Settings -fliken. Klicka till exempel på Description och redigera dess egenskaper.
  Redigera följande egenskaper för Description komponent:

  • Field Label - Visningsnamnet för metadataegenskapen. Det är bara till för användarreferensen.

  • Map to Property - Värdet för den här egenskapen anger den relativa sökvägen/namnet till resursnoden där den sparas i databasen. Värdet ska alltid börja med ./ eftersom det anger att sökvägen finns under objektets nod.

   Värdet som du anger för Map to property lagras som en egenskap under objektets metadatanod. Om du till exempel anger . /jcr:content/metadata/dc:desc som namnet på Map to property, Adobe Experience Manager Assets lagrar värdet dc:desc på resursens metadatanod.

  • Default Value - Använd den här egenskapen om du vill lägga till ett standardvärde för metadatakomponenten. Om du till exempel anger "Min beskrivning" tilldelas det här värdet till egenskapen dc:desc på resursens metadatanod.

   note note
   NOTE
   Lägga till ett standardvärde i en ny metadataegenskap (som inte finns på /jcr:content/metadata nod) visar inte egenskapen och dess värde på objektets egenskapssida som standard. Visa den nya egenskapen på Properties ändrar du motsvarande schemaformulär.
 4. (Valfritt) Lägg till fler komponenter i Redigera formulär på fliken Build Form och konfigurera deras egenskaper på fliken Settings. Följande egenskaper är tillgängliga på fliken Build Form:

Komponent
Egenskaper
Avsnittshuvud
Fältetikett, beskrivning
Enkelradstext
Fältetikett, Mappa till egenskap, Standardvärde
Flervärdestext
Fältetikett, Mappa till egenskap, Standardvärde
Nummer
Fältetikett, Mappa till egenskap, Standardvärde
Datum
Fältetikett, Mappa till egenskap, Standardvärde
Standardtaggar
Fältetikett, Mappa till egenskap, Standardvärde, Beskrivning
 1. Klicka på Done. Metadataprofilen läggs till i listan över profiler i Metadata Profiles sida.

Kopiera en metadataprofil copying-a-metadata-profile

 1. Från Metadata Profiles väljer du en metadataprofil för att skapa en kopia av den.
 2. Klicka på Copy i verktygsfältet.
 3. I Copy Metadata Profile anger du en rubrik för den nya kopian av metadataprofilen.
 4. Klicka på Copy. Kopian av metadataprofilen visas i listan med profiler på sidan Metadata Profiles.

Ta bort en metadataprofil deleting-a-metadata-profile

 1. Från Metadata Profiles väljer du en profil att ta bort.
 2. Klicka Delete Metadata Profiles i verktygsfältet.
 3. Klicka på Delete för att bekräfta borttagningsåtgärden. Metadataprofilen tas bort från listan.

Använda en metadataprofil för mappar applying-a-metadata-profile-to-folders

När du tilldelar en metadataprofil till en mapp ärver alla undermappar automatiskt profilen från den överordnade mappen. Arvet upphör när en annan profil tillämpas på en undermapp. Du kan bara tilldela en metadataprofil till en mapp. Därför bör du noga tänka på mappstrukturen där du överför, lagrar, använder och arkiverar resurser.

Om du tilldelade en annan metadataprofil till en mapp åsidosätter den nya profilen den tidigare profilen. De tidigare befintliga mappresurserna ändras inte. Den nya profilen tillämpas på de resurser som läggs till i mappen efter ändringen. Du kan tillämpa metadataprofiler på specifika mappar eller globalt på alla resurser.

Mappar som har tilldelats en profil visas i användargränssnittet med namnet på profilen som visas i kortnamnet.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig metadataprofil som du senare ändrade.

Använda metadataprofiler på specifika mappar applying-metadata-profiles-to-specific-folders

Du kan använda en metadataprofil på en mapp från menyn Tools eller, om du är i mappen, från Properties. I det här avsnittet beskrivs hur du använder metadataprofiler på mappar på båda sätten.

För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade.

Använda metadataprofiler på mappar från användargränssnittet för profiler applying-metadata-profiles-to-folders-from-profiles-user-interface

 1. Navigera till Tools > Assets > Metadata Profiles.
 2. Välj den metadataprofil som du vill använda för en eller flera mappar.
 3. Klicka Apply Metadata Profile to Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta emot de nyligen överförda resurserna och klicka på Done. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Använd metadataprofiler på mappar från Egenskaper applying-metadata-profiles-to-folders-from-properties

 1. Klicka på Assets navigera sedan till den mapp som du vill använda en metadataprofil på.
 2. Markera kryssrutan i mappen och markera den sedan. Egenskaper.
 3. Välj Metadata Profiles och välj profilen i listrutan och klicka på Save. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Använd en metadataprofil globalt applying-a-metadata-profile-globally

Förutom att tillämpa en profil på en mapp kan du även tillämpa en profil globalt så att allt innehåll som överförs till Experience Manager Assets i alla mappar där den valda profilen används.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig metadataprofil som du senare ändrade.

Om du vill använda en metadataprofil globalt gör du något av följande

 • Navigera till https://[aem_server]/mnt/overlay/dam/gui/content/assets/v2/foldersharewizard.html/content/dam och använda rätt profil och klicka på Save.

 • Navigera till CRXDE Lite till följande nod: /content/dam/jcr:content. Lägg till egenskapen metadataProfile:/etc/dam/metadata/dynamicmedia/<name of metadata profile>. Klicka Spara alla.

Ta bort en metadataprofil från mappar removing-a-metadata-profile-from-folders

När du tar bort en metadataprofil från en mapp ärver alla undermappar automatiskt borttagningen av profilen från den överordnade mappen. All bearbetning av filer som har inträffat i mapparna förblir dock oförändrad.

Du kan ta bort en metadataprofil från en mapp från menyn Verktyg eller, om du är i mappen, från Egenskaper. I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort metadataprofiler från mappar på båda sätten.

Ta bort metadataprofiler från mappar via användargränssnittet Profiles removing-metadata-profiles-from-folders-via-profiles-user-interface

 1. Klicka på Experience Manager logotyp och navigera till Tools > Assets > Metadata Profiles.

 2. Markera den metadataprofil som du vill ta bort från en eller flera mappar.

 3. Klicka Remove Metadata Profile from Folders och markera den eller de mappar som du vill ta bort en profil från och klicka på Done.

  Du kan bekräfta att metadataprofilen inte längre används för en mapp eftersom namnet inte längre visas under mappnamnet.

Ta bort metadataprofiler från mappar via Egenskaper removing-metadata-profiles-from-folders-via-properties

 1. Klicka på Experience Manager logotyp och navigera Assets och sedan till mappen som du vill ta bort en metadataprofil från.
 2. Markera mappen genom att klicka på bockmarkeringen och klicka sedan på Properties.
 3. Välj fliken Metadata Profiles, välj None i listrutan och klicka på Save. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab