Konfiguration och administration av metadatafunktioner i Assets config-metadata

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Adobe Experience Manager Assets sparar metadata för varje resurs. Det gör det enklare att kategorisera och ordna resurser och det hjälper personer som letar efter en viss resurs. Med möjligheten att behålla och hantera metadata med dina resurser kan du automatiskt ordna och bearbeta resurser baserat på deras metadata. Med Adobe Experience Manager Assets kan administratörer konfigurera och anpassa metadatafunktioner för att ändra standarderbjudandet för Adobe.

Redigera metadatamatchema metadata-schema

Mer information finns i Redigera metadatamatchemaformulär.

Registrera ett anpassat namnutrymme i Experience Manager registering-a-custom-namespace-within-aem

Du kan lägga till egna namnutrymmen i Experience Manager. Precis som det finns fördefinierade namnutrymmen som cq, jcr och sling kan du ha ett namnutrymme för databasens metadata och XML-bearbetning.

 1. Gå till administrationssidan https://[aem_server]:[port]/crx/explorer/nodetypes/index.jsp för nodtypen.
 2. Klicka Namespaces högst upp på sidan om du vill komma åt sidan för namnområdesadministration.
 3. Om du vill lägga till ett namnutrymme klickar du på New längst ned på sidan.
 4. Ange ett anpassat namnutrymme i XML-namnutrymmeskonventionen. Ange ID:t i form av en URI och ett associerat prefix för ID:t. Klicka på Save.

Konfigurera gränser för massmetadatauppdatering bulk-metadata-update-limit

För att förhindra en denial of service-liknande situation (DOS) begränsar Enterprise Manager antalet parametrar som stöds i en Sling-begäran. När du uppdaterar metadata för många resurser på en gång kan du nå gränsen och metadata uppdateras inte för fler resurser. Enterprise Manager genererar följande varning i loggarna:

org.apache.sling.engine.impl.parameters.Util Too many name/value pairs, stopped processing after 10000 entries

Om du vill ändra gränsen öppnar du Tools > Operations > Web Console och ändrar värdet för Maximum POST Parameters i OSGi-konfigurationen för Apache Sling Request Parameter Handling.

Metadataprofiler metadata-profiles

Med en metadataprofil kan du använda standardmetadata för resurser i en mapp. Skapa en metadataprofil och tillämpa den på en mapp. Alla resurser som du senare överför till mappen ärver de standardmetadata som du konfigurerade i metadataprofilen.

Lägg till en metadataprofil adding-a-metadata-profile

 1. Navigera till Tools > Assets > Metadata Profiles och klicka på Create.

 2. Ange en rubrik för profilen, till exempel Sample Metadata, och klicka på Create. Edit Form för metadataprofilen visas.

  Redigera ett metadataformulär

 3. Klicka på en komponent och konfigurera dess egenskaper på fliken Settings. Klicka till exempel på komponenten Description och redigera dess egenskaper.

  Inställning av en komponent i metadataprofilen

  Redigera följande egenskaper för komponenten Description:

  • Field Label: Visningsnamnet för metadataegenskapen. Det är bara till för användarreferensen.

  • Map to Property: Värdet för den här egenskapen anger den relativa sökvägen eller namnet till resursnoden där den sparas i databasen. Värdet ska alltid börja med ./ eftersom det anger att sökvägen finns under objektets nod.

  Mappa till egenskapsinställning i metadataprofil

  Värdet som du anger för Map to property lagras som en egenskap under objektets metadatanod. Om du till exempel anger ./jcr:content/metadata/dc:desc som namn på Map to property lagrar Assets värdet dc:desc vid objektets metadatanod. Adobe rekommenderar att du endast mappar ett fält till en viss egenskap i metadatarammet. I annat fall hämtas det senast tillagda fältet som är mappat till egenskapen av systemet.

  • Default Value: Använd den här egenskapen om du vill lägga till ett standardvärde för metadatakomponenten. Om du till exempel anger "Min beskrivning" tilldelas det här värdet till egenskapen dc:desc vid objektets metadatanod.

  Ange standardbeskrivning i metadataprofil

  note note
  NOTE
  Om du lägger till ett standardvärde till en ny metadataegenskap (som inte finns på noden /jcr:content/metadata) visas inte egenskapen och dess värde på objektets Properties -sida som standard. Om du vill visa den nya egenskapen på resursens Properties-sida ändrar du motsvarande schemaformulär.
 4. (Valfritt) Lägg till fler komponenter i Edit Form på fliken Build Form och konfigurera deras egenskaper på fliken Settings. Följande egenskaper är tillgängliga på fliken Build Form:

Komponent
Egenskaper
Section Header
Fältetikett,
beskrivning
Single-Line Text
Fältetikett,
Mappa till egenskap,
standardvärde
Multi Value Text
Fältetikett,
Mappa till egenskap,
standardvärde
Number
Fältetikett,
Mappa till egenskap,
standardvärde
Date
Fältetikett,
Mappa till egenskap,
standardvärde
Standard Tags
Fältetikett,
Mappa till egenskap,
standardvärde,
beskrivning
 1. Klicka på Done. Metadataprofilen läggs till i listan med profiler på sidan Metadata Profiles.

  Metadataprofil har lagts till på sidan Metadataprofiler

Kopiera en metadataprofil copying-a-metadata-profile

 1. Välj en metadataprofil på sidan Metadata Profiles för att skapa en kopia av den.

  Kopiera en metadataprofil

 2. Klicka på Copy i verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Copy Metadata Profile anger du en rubrik för den nya kopian av metadataprofilen.

 4. Klicka på Copy. Kopian av metadataprofilen visas i listan med profiler på sidan Metadata Profiles.

  En kopia av metadataprofilen har lagts till på sidan Metadataprofiler

Ta bort en metadataprofil deleting-a-metadata-profile

 1. På sidan Metadata Profiles väljer du en profil som ska tas bort.

 2. Klicka på Delete Metadata Profiles i verktygsfältet.

 3. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta borttagningsåtgärden. Metadataprofilen tas bort från listan.

Metadataschema för en mapp folder-metadata-schema

Med Adobe Experience Manager Assets kan du skapa metadatascheman för resursmappar, som definierar layouten och metadata som visas på mappegenskapssidor.

Lägga till ett schemaformulär för mappmetadata add-a-folder-metadata-schema-form

Använd schemaredigeraren för mappmetadata i Forms för att skapa och redigera metadatascheman för mappar.

 1. I gränssnittet Experience Manager går du till Tools > Assets > Folder Metadata Schemas.
 2. Klicka på Create på sidan Folder Metadata Schema Forms.
 3. Ange ett namn för formuläret och klicka på Create. Det nya schemaformuläret visas på sidan Schema Forms.

Redigera schemaformulär för mappmetadata edit-folder-metadata-schema-forms

Du kan redigera ett nyligen tillagt eller befintligt metadatchemaformulär, som innehåller följande:

 • Tabbar
 • Formulärobjekt på flikar.

Du kan mappa/konfigurera dessa formulärobjekt till ett fält i en metadatanod i CRX-databasen. Du kan lägga till nya flikar eller formulärobjekt i metadatchemaformuläret.

 1. På Forms-sidan Schema väljer du det formulär du skapade och sedan alternativet Edit i verktygsfältet.

 2. Klicka på + på sidan Schemaredigerare för mappmetadata för att lägga till en flik i formuläret. Om du vill byta namn på fliken klickar du på standardnamnet och anger det nya namnet under Settings.

  custom_tab

  Klicka på + om du vill lägga till fler flikar. Om du vill ta bort klickar du på X på en flik.

 3. Lägg till en eller flera komponenter från fliken Build Form på den aktiva fliken.

  adding_components

  Om du skapar flera flikar klickar du på en viss flik för att lägga till komponenter.

 4. Om du vill konfigurera en komponent markerar du den och ändrar dess egenskaper på fliken Settings.

  Om det behövs tar du bort en komponent från fliken Settings.

  configure_properties

 5. Om du vill spara ändringarna väljer du Save i verktygsfältet.

Komponenter för att skapa formulär components-to-build-forms

Fliken Build Form innehåller en lista med formulärobjekt som du använder i schemaformuläret för mappmetadata. På fliken Settings visas attributen för varje objekt som du väljer på fliken Build Form. Här är en lista över tillgängliga formulärobjekt på fliken Build Form:

Komponentnamn
Beskrivning
Section Header
Lägg till en avsnittsrubrik för en lista med gemensamma komponenter.
Single Line Text
Lägg till en enkelradig textegenskap. Den lagras som en sträng.
Multi Value Text
Lägg till en textegenskap med flera värden. Den lagras som en strängarray.
Number
Lägg till en sifferkomponent.
Date
Lägg till en datumkomponent.
Dropdown
Lägg till en listruta.
Standard Tags
Lägg till en tagg.
Hidden Field
Lägg till ett dolt fält. Den skickas som en POST-parameter när resursen sparas.

Redigera formulärobjekt editing-form-items

Om du vill redigera egenskaperna för formulärobjekt klickar du på komponenten och redigerar alla eller en delmängd av följande egenskaper på fliken Settings.

Field Label: Namnet på metadataegenskapen som visas på egenskapssidan för mappen.

Map to Property: Den här egenskapen anger den relativa sökvägen för mappnoden i CRX-databasen där den sparas. Det börjar med ./", vilket anger att sökvägen finns under mappens nod.

Följande är giltiga värden för den här egenskapen:

 • ./jcr:content/metadata/dc:title: Lagrar värdet på mappens metadatanod som egenskapen dc:title.

 • ./jcr:created: Visar JCR-egenskapen i mappnoden. Om du konfigurerar de här egenskaperna i CRXDE rekommenderar Adobe att du markerar dem som Inaktivera redigering eftersom de är skyddade. Annars inträffar felet Asset(s) failed to modify när du sparar resursens egenskaper.

För att komponenten ska visas på rätt sätt i schemaformuläret för metadata ska du inte ta med något utrymme i egenskapssökvägen.

JSON Path: Använd den för att ange sökvägen till JSON-filen där du anger nyckelvärdepar för alternativ.

Placeholder: Använd den här egenskapen för att ange relevant platshållartext för metadataegenskapen.

Choices: Använd den här egenskapen för att ange alternativ i en lista.

Description: Använd den här egenskapen om du vill lägga till en kort beskrivning för metadatakomponenten.

Class: Objektklass som egenskapen är associerad med.

Ta bort schemaformulär för mappmetadata delete-folder-metadata-schema-forms

Du kan ta bort schemaformulär för mappmetadata från Forms-sidan för mappmetadataschema. Om du vill ta bort ett formulär markerar du det och klickar på borttagningsalternativet i verktygsfältet.

delete_form

Tilldela ett mappmetadatchema assign-a-folder-metadata-schema

Du kan tilldela ett mappmetadatchema till en mapp från Forms-sidan för mappmetadataschema eller när du skapar en mapp.

Om du konfigurerar ett metadataram för en mapp lagras sökvägen till schemaformuläret i egenskapen folderMetadataSchema för mappnoden under ./jcr:content.

Tilldela till ett schema från sidan Mappmetadatamatchema assign-to-a-schema-from-the-folder-metadata-schema-page

 1. I gränssnittet Experience Manager går du till Tools > Assets > Folder Metadata Schemas.

 2. På Forms-sidan för mappmetadataschema väljer du det schemaformulär som du vill tillämpa på en mapp.

 3. Klicka på Apply to Folder(s) i verktygsfältet.

 4. Markera mappen som schemat ska tillämpas på och klicka sedan på Apply. Om ett metadatamatchema redan används för mappen visas ett varningsmeddelande om att du håller på att skriva över det befintliga metadatamodemet. Klicka på Overwrite.

 5. Öppna metadataegenskaperna för den mapp som du tillämpade metadataschemat på.

  folder_properties

  Klicka på fliken Folder Metadata om du vill visa metadatafälten för mappen.

  folder_metadata_properties

Tilldela ett schema när du skapar en mapp assign-a-schema-when-creating-a-folder

Du kan tilldela ett mappmetadatchema när du skapar en mapp. Om det finns minst ett mappmetadatchema i systemet visas en extra lista i dialogrutan Create Folder. Du kan välja önskat schema. Som standard är inget schema valt.

 1. Klicka på Create i verktygsfältet i användargränssnittet för Experience Manager Assets.

 2. Ange en rubrik och ett namn för mappen.

 3. Välj önskat schema i listan Mappmetadatamatchema. Klicka sedan på Create.

  select_schema

 4. Öppna metadataegenskaperna för den mapp som du tillämpade metadataschemat på.

 5. Klicka på fliken Folder Metadata om du vill visa metadatafälten för mappen.

Använd mappens metadatamatchema use-the-folder-metadata-schema

Öppna egenskaperna för en mapp som har konfigurerats med ett schema för mappmetadata. En Folder Metadata-flik visas på mappsidan Properties. Om du vill visa formuläret för schemat med mappmetadata väljer du den här fliken.

Ange metadatavärden i de olika fälten och klicka på Save för att lagra värdena. De värden du anger lagras i mappnoden i CRX-databasen.

folder_metadata_properties-1

Tips och begränsningar best-practices-limitations

 • Om du vill importera metadata för anpassade namnutrymmen måste du först registrera namnutrymmena.
 • Egenskapsväljaren visar egenskaper som används i schemaredigerare och sökformulär. Egenskapsväljaren väljer inte metadataegenskaper för en resurs.
 • Det kan finnas befintliga metadataprofiler sedan du uppgraderade till Experience Manager 6.5. Om du efter uppgraderingen använder en sådan profil i mappen Properties på fliken Metadata Profiles visas inte metadatafälten. Om du däremot använder en ny metadataprofil visas formulärfälten, men de är inte tillgängliga som förväntat. Funktionsbortfall är inte kvar, men om du vill se (ej tillgängliga) formulärfält redigerar du och sparar de befintliga metadataprofilerna.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2