Använda import och export av metadata i AEM Assets metadata-import-and-export

Lär dig hur du använder metadatafunktionerna för import och export i Adobe Experience Manager Assets. Tack vare import- och exportfunktionerna kan innehållsförfattare uppdatera metadata för befintliga resurser gruppvis.

Export av metadata metadata-export

Import av metadata metadata-import

NOTE
När du förbereder en CSV-fil för import är det enklare att generera en CSV-fil med resurslistan med hjälp av funktionen för export av metadata. Du kan sedan ändra den genererade CSV-filen och importera den med hjälp av importfunktionen.

CSV-filformat för metadata metadata-file-format

Första raden

 • Den första raden i CSV-filen definierar metadataschemat.

 • Den första kolumnen är som standard assetPath, som innehåller den absoluta JCR-sökvägen för en resurs.

 • Efterföljande kolumner i den första raden pekar på andra metadataegenskaper för en resurs.

  • Till exempel: dc:title, dc:description, jcr:title
 • Egenskapsformat för ett värde

  • <metadata property name> {{<property type}}
  • Om ingen egenskapstyp anges används String som standard.
  • Till exempel: dc:title {{String}}
 • Egenskapsnamnet är skiftlägeskänsligt

  • Korrekt: dc:title {{String}}
  • Felaktigt: Dc:Title {{String}}
 • Egenskapstypen är skiftlägesokänslig

 • Alla giltiga JCR-egenskapstyper stöds

 • Egenskapsformat för flera värden - <metadata property name> {{<property type : MULTI }}

Andra raden till N-rader

 • Den första kolumnen innehåller den absoluta JCR-sökvägen för en resurs. Till exempel: /content/dam/asset1.jpg
 • Metadataegenskapen för en resurs kan sakna värden i CSV-filen. Metadataegenskaper som saknas för den aktuella resursen uppdateras inte.
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519