Använd ansluten Assets för att dela DAM-resurser i Experience Manager Sites use-connected-assets-to-share-dam-assets-in-aem-sites

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

I stora företag kan den infrastruktur som krävs för att skapa webbplatser vara distribuerad. Ibland kan funktionerna för att skapa webbplatser och de digitala resurser som används för att skapa webbplatserna finnas i olika distributioner. En orsak kan vara att befintliga distributioner som krävs för att fungera tillsammans distribueras geografiskt. En annan orsak kan vara förvärv som leder till heterogen infrastruktur, inklusive olika Experience Manager-versioner, som huvudföretaget vill använda tillsammans.

Ansluten Assets-funktionalitet stöder ovanstående användningsfall genom integrering av Experience Manager Sites och Experience Manager Assets. Användare kan skapa webbsidor i Sites som använder digitala resurser från separata Assets-distributioner.

NOTE
Konfigurera bara anslutna Assets när du behöver använda resurserna som finns på en fjärrdistribution av DAM på en separat Sites-distribution för att skapa webbsidor.

Översikt över uppkopplade Assets overview-of-connected-assets

När du redigerar sidor i Page Editor som målmål kan författarna enkelt söka efter, bläddra bland och bädda in resurser från en annan Assets-distribution som fungerar som en källa för resurser. Administratörerna skapar en engångsintegrering av en distribution av Experience Manager med Sites-funktioner med en annan distribution av Experience Manager med Assets-funktioner. Webbplatsens författare kan också använda Dynamic Media-bilder på webbplatsens webbsidor via Assets Connected och Dynamic Media-funktioner, som smart beskärning och bildförinställningar.

För författarna till Sites är fjärrresurserna tillgängliga som skrivskyddade lokala resurser. Funktionen stöder smidig sökning och åtkomst till fjärrresurser i Site Editor. För andra användningsområden där det kan krävas att hela resursen är tillgänglig på Sites bör du överväga att migrera resurserna satsvis i stället för att använda anslutna Assets. Se Migreringsguide för Experience Manager Assets.

Förutsättningar och driftsättningar som stöds prerequisites

Innan du använder eller konfigurerar den här funktionen bör du kontrollera följande:

 • Användarna ingår i rätt användargrupper för varje distribution.

 • Ett av villkoren som stöds är uppfyllt för Adobe Experience Manager-distributionstyper. Experience Manager 6.5 Assets fungerar med Experience Manager as a Cloud Service. Mer information om hur den här funktionen fungerar i Experience Manager som Cloud Service finns i Ansluten Assets i Experience Manager as a Cloud Service.

  table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4
  Sites som en Cloud Service Experience Manager 6.5 Sites på AMS Experience Manager 6.5 Sites lokalt
  Experience Manager Assetssom enCloud Service Stöds Stöds Stöds
  Experience Manager6.5 Assets i AMS Stöds Stöds Stöds
  Experience Manager6.5 Assets lokal Stöds ej Stöds ej Stöds ej

Filformat som stöds mimetypes

Författare söker efter bilder och följande typer av dokument i Content Finder och drar de sökbara resurserna i Page Editor. Dokument läggs till i komponenten Download och bilder i komponenten Image. Författare kan också lägga till fjärrresurserna i alla anpassade Experience Manager-komponenter som utökar standardkomponenterna Download eller Image. De format som stöds är:

Användare och grupper users-and-groups-involved

De olika roller som krävs för att konfigurera och använda funktionen och motsvarande användargrupper beskrivs nedan. Lokalt omfång används för de fall där en författare skapar en webbsida. Fjärromfång används för DAM-distributionen som är värd för de nödvändiga resurserna. Författaren Sites hämtar dessa fjärrresurser.

Roll
Omfång
Användargrupp
Användarnamn i genomgång
Beskrivning
Sites-administratör
Lokalt
Experience Manager administrators
admin
Konfigurera Experience Manager och konfigurera integrering med fjärrdistributionen Assets.
DAM-användare
Lokalt
Authors
ksaner
Används för att visa och duplicera de hämtade resurserna i /content/DAM/connectedassets/.
Sites-författare
Lokalt
 • Authors (med läsåtkomst på fjärr-DAM och författaråtkomst på lokal Sites)
 • dam-users på lokal Sites
ksaner
Slutanvändare är Sites författare som använder den här integreringen för att förbättra innehållets hastighet. Författarna söker efter och bläddrar bland resurser i fjärr-DAM med hjälp av Content Finder och använder de nödvändiga bilderna på lokala webbsidor. Autentiseringsuppgifterna för ksaner DAM-användaren används.
Assets-administratör
Fjärr
Experience Manager administrators
admin på fjärr Experience Manager
Konfigurerar CORS (Cross-Origin Resource Sharing).
DAM-användare
Fjärr
Authors
ksaner på fjärr Experience Manager
Författarrollen på fjärrdistributionen Experience Manager. Sök efter och bläddra bland resurser i anslutna Assets med hjälp av Content Finder.
DAM-distributör (teknisk användare)
Fjärr
Sites Authors
ksaner på fjärr Experience Manager
Den här användaren som finns på fjärrdistributionen används av den lokala servern Experience Manager (inte författarrollen Sites) för att hämta fjärrresurserna för författaren Sites. Den här rollen är inte densamma som de två ksaner-rollerna ovan och den tillhör en annan användargrupp.

Uppkopplad Assets-arkitektur connected-assets-architecture

Med Experience Manager kan du ansluta en fjärr-DAM-distribution som en källa till flera Experience Manager Sites-distributioner. Du kan dock ansluta en Sites-distribution med endast en fjärr-DAM-distribution.

Utvärdera det optimala antalet Sites-instanser som ska anslutas till en fjärr-DAM-distribution. Adobe rekommenderar att du stegvis ansluter platsinstanser till distributionen och testar att det inte finns någon prestandapåverkan på fjärr-DAM, eftersom varje ansluten platsinstans bidrar till datatrafiken på fjärr-DAM.

Följande diagram visar vilka scenarier som stöds:

Ansluten Assets-arkitektur

I följande diagram visas ett scenario som inte stöds:

Ansluten Assets-arkitektur

Konfigurera en anslutning mellan Sites och Assets distributioner configure-a-connection-between-sites-and-assets-deployments

En Experience Manager-administratör kan skapa den här integreringen. Behörigheterna som krävs för att använda det skapas via användargrupper när de har skapats. Användargrupperna definieras för distributionen Sites och för DAM-distributionen.

Följ de här stegen för att konfigurera anslutningsmöjligheter för anslutna Assets och lokala Sites-anslutningar:

 1. Få åtkomst till en befintlig Sites-distribution eller skapa en distribution med följande kommando:

  1. Kör följande kommando på en terminal i JAR-filens mapp för att skapa varje Experience Manager-server.

   java -Xmx4096m -jar <quickstart jar filepath> -r samplecontent -p 4502 -nofork -gui -nointeractive &

  2. Efter några minuter startas servern Experience Manager. Ta den här Sites-distributionen som den lokala datorn för webbsidesredigering, till exempel https://[local_sites]:4502.

 2. Kontrollera att användare och roller med rätt omfång finns i distributionen Sites och i distributionen Assets i AMS. Skapa en teknisk användare för distributionen av Assets och lägg till i användargruppen som nämns i användare och grupper som deltar.

 3. Åtkomst till den lokala Sites-distributionen på https://[local_sites]:4502. Klicka på Tools > Assets > Connected Assets Configuration och ange följande värden:

  1. A Title of the configuration.
  2. Remote DAM URL är URL:en för platsen Assets i formatet https://[assets_servername]:[port].
  3. Autentiseringsuppgifter för en DAM-distributör (teknisk användare).
  4. I fältet Mount Point anger du den lokala Experience Manager-sökvägen där Experience Manager hämtar resurserna. Till exempel mappen remoteassets. Resurserna som hämtas från DAM lagras i den här mappen i distributionen Sites.
  5. Local Sites URL är platsen för Sites-distributionen. Distributionen av Assets använder det här värdet för att behålla referenser till de digitala resurserna som hämtas av den här Sites-distributionen.
  6. Autentiseringsuppgifter för den tekniska användaren Sites.
  7. Värdet i fältet Original Binary transfer optimization Threshold anger om de ursprungliga resurserna (inklusive återgivningarna) överförs synkront eller inte. Assets med mindre filstorlek kan enkelt hämtas medan resurser med relativt större filstorlek är bäst att synkronisera asynkront. Värdet beror på dina nätverksfunktioner.
  8. Välj Datastore Shared with Connected Assets om du använder ett datalager för att lagra dina resurser och datalagret delas mellan båda distributionerna. I det här fallet spelar tröskelvärdet ingen roll eftersom faktiska tillgångsbinärfiler är tillgängliga i datalagret och inte överförs.

  En typisk konfiguration för funktionerna i anslutna Assets

  Bild: En typisk konfiguration för funktionerna i anslutna Assets.

 4. De befintliga digitala resurserna i distributionen Assets har redan bearbetats och återgivningarna genereras. Dessa återgivningar hämtas med den här funktionen så du behöver inte generera om återgivningarna. Inaktivera arbetsflödets startprogram för att förhindra återgivning av återgivningar. Justera startkonfigurationerna för distributionen (Sites) så att mappen connectedassets exkluderas (resurserna hämtas i den här mappen).

  1. Vid distributionen av Sites klickar du på Tools > Workflow > Launchers.

  2. Sök efter startprogram med arbetsflöden som DAM Update Asset och DAM Metadata Writeback.

  3. Välj startprogrammet för arbetsflödet och klicka på Properties i åtgärdsfältet.

  4. I guiden Properties ändrar du Path-fälten som följande mappningar för att uppdatera deras reguljära uttryck så att monteringspunkten connectedassets utesluts.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
  Före Efter
  /content/dam(/((?!/subassets).)*/)renditions/original /content/dam(/((?!/subassets)(?!connectedassets).)*/)renditions/original
  /content/dam(/.*/)renditions/original /content/dam(/((?!connectedassets).)*/)renditions/original
  /content/dam(/.*)/jcr:content/metadata /content/dam(/((?!connectedassets).)*/)jcr:content/metadata
  note note
  NOTE
  Alla återgivningar som är tillgängliga på fjärrdistributionen hämtas när författare hämtar en resurs. Om du vill skapa fler återgivningar av en hämtad resurs hoppar du över det här konfigurationssteget. Arbetsflödet DAM Update Asset aktiveras och skapar fler återgivningar. Dessa återgivningar är bara tillgängliga på den lokala distributionen av Sites och inte på den fjärranslutna DAM-distributionen.
 5. Lägg till distributionen Sites som ett tillåtet ursprung i CORS-konfigurationen i distributionen Assets. Mer information finns i förstå CORS.

 6. Konfigurera stöd för samma webbplats-cookie.

Du kan kontrollera anslutningen mellan konfigurerade Sites-distributioner och Assets-distribution.

Anslutningstest för anslutet Assets konfigurerat Sites
Bild: Anslutningstestet för ansluten Assets har konfigurerats Sites.

Använda Dynamic Media-resurser dynamic-media-assets

Med Connected Assets kan du använda bildresurser som bearbetats av Dynamic Media från fjärr-DAM-distributionen på Sites-sidor och använda Dynamic Media-funktioner, som smarta beskärnings- och bildförinställningar.

Så här använder du Dynamic Media med anslutna Assets:

 1. Konfigurera Dynamic Media på fjärr-DAM-distribution med synkroniseringsläge aktiverat.
 2. Konfigurera anslutna Assets.
 3. Konfigurera Dynamic Media på Sites-instansen med samma företagsnamn som konfigurerats på fjärr-DAM. Webbplatsdistributionen måste ha skrivskyddad åtkomst till Dynamic Media-kontot för att kunna arbeta med anslutna resurser. Se därför till att inaktivera synkroniseringsläget i Dynamic Media-konfigurationen på platsinstansen.
CAUTION
Med konfigurationen för ansluten Assets och Dynamic Media kan du inte använda Dynamic Media för att bearbeta lokala resurser som är tillgängliga i distributionen Sites.

Konfigurera Dynamic Media configure-dynamic-media

Så här konfigurerar du Dynamic Media för Assets- och Sites-distributioner:

 1. Aktivera och konfigurera Dynamic Media som global konfiguration på fjärrdistribution av Assets-författare. Mer information om hur du konfigurerar Dynamic Media finns i Konfigurera Dynamic Media.
  På fjärrdistribution av Assets i Dynamic Media sync mode väljer du Enabled by default.

 2. Skapa en ansluten Assets-konfiguration enligt beskrivningen i Konfigurera anslutning mellan platser och resursdistributioner. Välj även alternativet Fetch Original Rendition for Dynamic Media Connected Assets.

 3. Konfigurera Dynamic Media på lokala Sites- och fjärrdistributioner Assets. Följ instruktionerna för att konfigurera Dynamic Media.

  • Använd samma företagsnamn i alla konfigurationer.
  • På lokal Sites väljer du Disabled by default i Dynamic Media sync mode. Distributionen Sites måste ha skrivskyddad åtkomst till kontot Dynamic Media.
  • På lokal Sites väljer du Selective Publish i alternativet Publish Assets. Välj inte Sync All Content.
 4. Aktivera Dynamic Media stöd i Image Core Component. Med den här funktionen aktiveras Image-komponenten som standard för att visa Dynamic Media bilder när Dynamic Media bilder används av författare på webbsidor i lokal Sites-distribution.

Använd fjärrresurser use-remote-assets

Webbplatsens författare använder Content Finder för att ansluta till DAM-distributionen. Författarna kan bläddra bland, söka efter och dra fjärresurserna till en komponent. Om du vill autentisera till fjärr-DAM ska du se till att de autentiseringsuppgifter som administratören har angett är tillgängliga.

Författare kan använda resurserna som finns på den lokala DAM-resursen och den fjärranslutna DAM-distributionen på en enda webbsida. Använd Content Finder för att växla mellan att söka i det lokala DAM-systemet eller söka i det fjärranslutna DAM-systemet.

Endast taggar för fjärrresurser hämtas som har en exakt motsvarande tagg tillsammans med samma taxonomi-hierarki, som är tillgänglig på den lokala Sites-distributionen. Alla andra taggar tas bort. Författare kan söka efter fjärrresurser med hjälp av alla taggar som finns i fjärrdistributionen Experience Manager, eftersom det ger en fulltextsökning.

Genomgång av användningen walk-through-of-usage

Använd konfigurationen ovan när du vill prova redigeringsfunktionen och se hur den fungerar. Använd de dokument eller bilder du vill ha på den fjärranslutna DAM-distributionen.

 1. Navigera till gränssnittet Assets i fjärrdistributionen genom att gå till Assets > Files från arbetsytan Experience Manager. Du kan även få åtkomst till https://[assets_servername_ams]:[port]/assets.html/content/dam i en webbläsare. Ladda upp de resurser du vill ha.

 2. Klicka på Impersonate as i profilaktiveraren i det övre högra hörnet i distributionen Sites. Ange ksaner som användarnamn, markera det angivna alternativet och klicka på OK.

 3. Öppna en We.Retail-webbsida på Sites > We.Retail > us > en. Redigera sidan. Du kan även öppna https://[aem_server]:[port]/editor.html/content/we-retail/us/en/men.html i en webbläsare när du vill redigera en sida.

  Klicka på Toggle Side Panel överst till vänster på sidan.

 4. Öppna fliken Assets (Remote Content Finder) och klicka på Log in to Connected Assets.

 5. Ange inloggningsuppgifterna, ksaner som användarnamn och password som lösenord. Den här användaren har redigeringsbehörighet för båda Experience Manager-distributionerna.

 6. Sök efter resursen som du har lagt till i DAM. Fjärresurserna visas i den vänstra panelen. Filtrera efter bilder eller dokument och filtrera efter olika typer av dokument som stöds. Dra bilderna till en Image-komponent och dokument till en Download-komponent.

  De hämtade resurserna är skrivskyddade i den lokala Sites-distributionen. Du kan fortfarande använda alternativen som tillhandahålls av dina Sites-komponenter för att redigera den hämtade resursen. Redigering med komponenter är icke-destruktiv.

  Alternativ för att filtrera dokumenttyper och bilder vid sökning efter resurser på DAM-fjärrdistribution

  Bild: Alternativ för att filtrera dokumenttyper och bilder när du söker efter resurser på fjärr-DAM.

 7. En webbplatsförfattare får ett meddelande om en resurs original hämtas asynkront och om någon hämtningsåtgärd misslyckas. Vid redigering eller även efter redigering kan författarna se detaljerad information om hämtningsuppgifter och fel i användargränssnittet för asynkrona jobb.

  Meddelande om asynkron hämtning av resurser som sker i bakgrunden.

  Bild: Meddelande om asynkron hämtning av resurser som sker i bakgrunden.

 8. När du publicerar en sida visar Experience Manager en fullständig lista över resurser som används på sidan. Kontrollera att fjärresurserna har hämtats vid publiceringen. Om du vill kontrollera statusen för varje hämtad resurs läser du användargränssnittet för asynkrona jobb.

  note note
  NOTE
  Sidan publiceras även om en eller flera fjärrresurser inte hämtas helt. I meddelandeområdet Experience Manager visas ett meddelande om fel som visas på sidan för asynkrona jobb.
CAUTION
När de hämtade fjärrresurserna har använts på en webbsida är de sökbara och användbara för alla som har behörighet att komma åt den lokala mappen. De hämtade resurserna lagras i den lokala mappen (connectedassets i ovanstående genomgång). Resurserna är också sökbara och synliga i det lokala datalagret via Content Finder.

De hämtade resurserna kan användas som andra lokala resurser, förutom att associerade metadata inte kan redigeras.

Kontrollera hur en resurs används på olika webbsidor asset-usage-references

Med Experience Manager kan DAM-användare kontrollera alla referenser till en resurs. Det hjälper till att förstå och hantera användningen av en resurs på fjärrkontrollen Sites och i sammansatta resurser. Många författare av webbsidor på Experience Manager Sites-distributionen kan använda en resurs på en fjärrmapp Assets på olika webbsidor. För att förenkla resurshanteringen och inte leda till brutna referenser är det viktigt för DAM-användarna att kontrollera användningen av en resurs på lokala webbplatser och fjärrwebbsidor. Fliken References på sidan Properties för en resurs visar lokala referenser och fjärrreferenser för resursen.

Följ de här stegen för att visa och hantera referenser för distributionen Assets:

 1. Välj en resurs i Assets Console och klicka på Properties i verktygsfältet.

 2. Klicka på fliken References. Se Local References för användning av resursen i distributionen Assets. Se **Remote References om du vill använda resursen i Sites-distributionen där resursen hämtades med hjälp av funktionen för anslutna Assets.

  Fjärrreferenser på sidan Egenskaper för resurser

 3. Referenserna för Sites sidor visar totalt antal referenser för varje lokal Sites. Det kan ta en stund att hitta alla referenser och visa det totala antalet referenser.

 4. Listan med referenser är interaktiv och DAM-användare kan klicka på en referens för att öppna referenssidan. Om fjärrreferenser av någon anledning inte kan hämtas visas ett meddelande som informerar användaren om felet.

 5. Användare kan flytta eller ta bort resursen. När du flyttar eller tar bort en resurs visas det totala antalet referenser för alla markerade resurser/mappar i en varningsdialogruta. När du tar bort en resurs för vilken referenserna ännu inte har hämtats visas en varningsdialogruta.

  framtvinga borttagningsvarning

Hantera uppdateringar av resurser i fjärr-DAM manage-updates-in-remote-dam

När har konfigurerat en anslutning mellan fjärr-DAM och Sites distributioner blir resurserna på fjärr-DAM tillgängliga i distributionen Sites. Du kan sedan uppdatera, ta bort, byta namn på och flytta resurser eller mappar i fjärr-DAM. Uppdateringarna, med viss fördröjning, är automatiskt tillgängliga i distributionen Sites. Om en resurs på en fjärr-DAM används på en lokal Experience Manager Sites-sida visas dessutom uppdateringarna av resursen på fjärr-DAM på Sites-sidan.

När du flyttar en resurs från en plats till en annan måste du justera referenser så att resursen visas på sidan Sites. Om du flyttar en resurs till en plats som inte är tillgänglig från den lokala Sites-distributionen, visas inte resursen i webbplatsdistributionen.

Du kan också uppdatera metadataegenskaperna för en resurs på en fjärr-DAM och ändringarna är tillgängliga i den lokala Sites-distributionen.

Sites-författare kan förhandsgranska de tillgängliga uppdateringarna för Sites-distributionen och sedan publicera om ändringarna så att de blir tillgängliga på Experience Manager -publiceringsinstansen.

Experience Manager visar en visuell indikator för förfallna statusvärden för resurser i Remote Assets Content Finder för att hindra webbplatsförfattare från att använda resursen på en Sites-sida. Om du använder en resurs med en utgången status på en Sites-sida visas inte resursen på publiceringsinstansen Experience Manager .

Vanliga frågor frequently-asked-questions

Ska du konfigurera anslutna Assets om du behöver använda resurser som är tillgängliga i din Sites-distribution?
Du behöver inte konfigurera Connected Assets i så fall. Du kan använda resurser som är tillgängliga i distributionen Sites.
När behöver du konfigurera den anslutna Assets-funktionen?
Konfigurera bara den anslutna Assets-funktionen när du behöver använda resurserna som är tillgängliga i en fjärr-DAM-distribution på en Sites-distribution.
Kan du ansluta flera Sites-distributioner till en fjärr-DAM-distribution efter att du har konfigurerat anslutna Assets?
Ja, du kan ansluta flera Sites-distributioner till en fjärr-DAM-distribution efter att ha konfigurerat ansluten Assets. Mer information finns i Ansluten Assets-arkitektur.
Hur många fjärr-DAM-distributioner kan du ansluta till en Sites-distribution efter konfigurering av ansluten Assets?
Du kan ansluta en fjärr-DAM-distribution till en Sites-distribution efter att du har konfigurerat anslutna Assets. Mer information finns i Ansluten Assets-arkitektur.
Kan du använda Dynamic Media-resurser från din Sites-distribution efter att du har konfigurerat den anslutna Assets?
När du har konfigurerat anslutna Assets är Dynamic Media resurser tillgängliga för Sites-distributionen i skrivskyddat läge. Därför kan du inte använda Dynamic Media för att bearbeta resurser i distributionen Sites. Mer information finns i Konfigurera en anslutning mellan platser och Dynamic Media-distributioner.
Kan du använda resurser i formaten för bild och dokument från fjärr-DAM-distributionen i distributionen Sites efter att du har konfigurerat anslutna Assets?
Ja, du kan använda resurser för formaten Image och Document från fjärr-DAM-distributionen på distributionen Sites efter att du har konfigurerat Connected Assets.
Kan du använda innehållsfragment och videomaterial från fjärr-DAM-distributionen på distributionen Sites efter att ha konfigurerat anslutna Assets?
Nej, du kan inte använda innehållsfragment och videoresurser från fjärr-DAM-distributionen på distributionen Sites efter att ha konfigurerat ansluten Assets.
Kan du använda Dynamic Media-resurser från fjärr-DAM-distributionen på Sites-distributionen efter att du har konfigurerat den anslutna Assets?
Ja, du kan konfigurera och använda Dynamic Media-bildresurser från fjärr-DAM-distributionen på distributionen Sites efter att du har konfigurerat den anslutna Assets. Mer information finns i Konfigurera en anslutning mellan platser och Dynamic Media-distributioner.
När du har konfigurerat ansluten Assets, kan du uppdatera, ta bort, byta namn på och flytta åtgärder på fjärr-DAM-resurser eller -mappar?
Ja, när du har konfigurerat Connected Assets kan du uppdatera, ta bort, byta namn på och flytta resurser eller mappar i fjärr-DAM. Uppdateringarna, med viss fördröjning, är automatiskt tillgängliga i Sites-distributionen. Mer information finns i Hantera uppdateringar av resurser i fjärr-DAM.
När du har konfigurerat ansluten Assets, kan du lägga till eller ändra resurser i din Sites-distribution och göra dem tillgängliga på fjärr-DAM-distribution?
Du kan lägga till resurser i distributionen Sites, men dessa resurser kan inte göras tillgängliga för fjärr-DAM-distributionen.

Begränsningar och bästa metoder tip-and-limitations

 • Konfigurera Assets Insight-funktionen för instansen Sites om du vill få information om resursanvändning.

 • Du kan inte dra fjärrresursen till dialogrutan Konfigurera bildkomponent. Du kan dock dra fjärrresursen direkt till bildkomponenten på sidan Platser utan att klicka på Configure.

Tillstånd och resurshantering permissions-and-managing-assets

 • Lokala resurser är skrivskyddade kopior. Experience Manager-komponenter utför icke-förstörande redigering av resurser. Inga andra redigeringar tillåts.
 • Lokalt hämtade resurser är endast tillgängliga för redigeringsändamål. Det går inte att använda arbetsflöden för resursuppdatering och metadata kan inte redigeras.
 • Endast bilder och dokumentformaten i listan stöds. Content Fragments och Experience Fragments stöds inte.
 • Experience Manager hämtar inte metadatamcheman. Det innebär att alla hämtade metadata inte visas. Om schemat uppdateras separat för distributionen Sites visas alla metadataegenskaper.
 • Alla Sites-författare har läsbehörighet för de hämtade kopiorna, även om författare inte har åtkomst till fjärr-DAM-distributionen.
 • Det finns inte API-stöd för att anpassa integreringen.
 • Funktionen stöder smidig sökning och användning av fjärresurser. Om du vill göra många fjärresurser tillgängliga i den lokala distributionen på en gång bör du överväga att migrera resurserna. Se Handbok för resursmigrering.
 • Det går inte att använda en fjärrresurs som sidminiatyr i användargränssnittet för Page Properties. Du kan ange en miniatyrbild för en webbsida i användargränssnittet för Page Properties från Thumbnail genom att klicka på Select Image.

Konfigurera och licensiera setup-licensing

 • Assets-distribution på Adobe Managed Services stöds.
 • Sites kan ansluta till en enskild Assets-distribution åt gången.
 • En licens för Assets som fungerar som fjärrdatabas krävs.
 • En eller flera licenser av Sites som fungerar som lokal redigeringsdistribution krävs.

Användning usage

 • Användare kan söka efter fjärrresurser och dra dem på den lokala sidan när de redigerar. Inga andra funktioner stöds.
 • Tidsgränsen för hämtning är 5 sekunder. Författare kan ha problem med att hämta resurser, till exempel om det råder nätverksproblem. Författare kan försöka igen genom att dra fjärrresursen från Content Finder till Page Editor.
 • Enkla redigeringar som inte är förstörande och redigeringen som stöds via komponenten Image kan göras på hämtade resurser. Resurserna är skrivskyddade.
 • Det enda sättet att hämta resursen på nytt är att dra den till en sida. Det finns inget API-stöd eller andra metoder för att hämta om en resurs för att uppdatera den.
 • Om resurser tas bort från DAM används de fortfarande på Sites sidor.
 • Fjärrreferensposterna för en resurs hämtas asynkront. Referenserna och det totala antalet är inte i realtid och det kan vara en skillnad om en webbplatsförfattare använder resursen medan en DAM-användare visar referensen. DAM-användare kan uppdatera sidan och försöka igen om några minuter för att få fram det totala antalet.

Felsöka problem troubleshoot

Följ de här stegen för att felsöka vanliga fel:

 • Om du inte kan söka efter fjärrresurser från Content Finder kontrollerar du att de roller och behörigheter som krävs finns på plats.

 • En resurs som hämtats från fjärr-DAM kanske inte publiceras på en webbsida av en eller flera orsaker. Den finns inte på fjärrservern, saknar tillräcklig behörighet för att hämta den eller så kan nätverksfel vara orsaken. Se till att resursen inte tas bort från fjärr-DAM. Se till att rätt behörigheter finns och att kraven är uppfyllda. Försök lägga till resursen på sidan igen och publicera den på nytt. Kontrollera i listan över asynkrona jobb om fel uppstod vid hämtning av resurser.

 • Om du inte kan komma åt fjärr-DAM-distributionen från den lokala Sites-distributionen kontrollerar du att cookies mellan platser tillåts och att samma stöd för webbplatsens cookies har konfigurerats. Om cookies mellan platser blockeras kanske inte distributionerna av Experience Manager autentiseras. Google Chrome i Incognito-läge kan till exempel blockera cookies från tredje part. Om du vill tillåta cookies i webbläsaren Chrome klickar du på ögonikonen i adressfältet, går till Webbplatsen fungerar inte > Blockerad, väljer fjärr-DAM-URL och tillåter inloggningstokcookie. Se även hur du aktiverar cookies från tredje part.

  Cookie-fel i Chrome-webbläsare i Incognito-läge

 • Om du inte kan komma åt fjärr-DAM-distributionen för Adobe Managed Services från Experience Manager Sites as a Cloud Service Sites ska du uppdatera filen aem_author.vhost, som finns på "/etc/httpd/conf.d/available_vhosts, så att följande rubriker inkluderas i Dispatcher-konfigurationen:

  code language-xml
  Header Set Access-Control-Allow-Origin <Local Sites instance host>
  Header Set Access-Control-Allow-Credentials true
  
 • Om fjärrreferenser inte hämtas och leder till ett felmeddelande, kontrollerar du om distributionen av Sites är tillgänglig och söker efter nätverksanslutningsproblem. Försök igen senare för att kontrollera. Assets-distribution försöker upprätta en anslutning med Sites-distributionen två gånger och rapporterar sedan ett fel.

  det gick inte att hämta resursfjärrreferenser

 • Om cookies inte skickas från Sites-servern till Assets-servern i Google Chrome beror det på att Assets-anslutningen inte är via HTTPS. Om du inte använder HTTPS på Assets-instansen kan rubriken SameSite=None inte läggas till i svaret efter att du har autentiserat dig på Assets-servern.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2