Asynkrona åtgärder asynchronous-operations

För att reducera negativ inverkan på prestandan bearbetar Adobe Experience Manager vissa långvariga och resurskrävande åtgärder asynkront. Asynkron bearbetning innebär att flera olika jobb ställs på kö och att de sedan körs seriellt beroende på om det finns systemresurser tillgängliga.

Dessa åtgärder omfattar:

 • Att ta bort många resurser.
 • Att flytta många resurser eller resurser med många referenser.
 • Att exportera/importera metadata för resurser i grupp.
 • Att hämta resurser som ligger över det angivna gränsvärdet från en fjärrdistribution av Experience Manager.
 • Att öppna Live-kopior.

Du kan visa status för asynkrona jobb från Async Job Status instrumentpanel på Global navigering > verktyg > Operationer > Jobb.

NOTE
Som standard körs asynkrona jobb parallellt. Om n är antalet processorkärnor kan n/2 jobb köras parallellt som standard. Modifiera Async Operation Default Queue Config och Async Operation Page Move and Rollout Config från webbkonsolen för att använda anpassade inställningar för jobbkön.
Mer information finns i konfigurationer av kön.

Övervaka status för asynkrona åtgärder monitor-the-status-of-asynchronous-operations

När AEM bearbetar en åtgärd asynkront får du ett meddelande i din inkorg och via e-post (om den är aktiverad).

Gå till sidan Async Job Status för att se detaljerad status gällande asynkrona åtgärder.

 1. Klicka på Operations > Jobs i Experience Managers gränssnitt.

 2. Granska informationen om åtgärderna på sidan Async Job Status.

  Status och information om asynkrona åtgärder

  Värdet i kolumnen Status ger information om förloppet för en viss åtgärd. Beroende på förloppet visas ett av följande statusvärden:

  • Active: åtgärden bearbetas

  • Success: åtgärden har slutförts

  • Fail eller Error: det gick inte att bearbeta åtgärden

  • Scheduled: åtgärden är schemalagd för bearbetning vid ett senare tillfälle

 3. Du kan avbryta en aktiv åtgärd genom att välja den i listan och klicka på Stop i verktygsfältet.

  stop_icon

 4. Om du vill visa extra information, till exempel beskrivning och loggar, markerar du åtgärden och klickar på Open i verktygsfältet.

  open_icon

  Sidan med jobbinformation visas.

  job_details

 5. Välj Delete i verktygsfältet för att ta bort åtgärden från listan. Klicka på Download för att ladda ned informationen i en CSV-fil.

  note note
  NOTE
  Om ett jobbs status är Active eller Queued kan det inte tas bort.

Töm slutförda jobb purging-completed-jobs

AEM utför en rensning varje dag klockan 01:00 för att ta bort slutförda asynkrona jobb som är mer än en dag gamla.

Du kan ändra schemat för rensningen och hur länge information om slutförda jobb behålls innan den tas bort. Du kan också konfigurera det maximala antalet slutförda jobb för vilka information sparas vid någon tidpunkt.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna jobbet Adobe Granite Async Jobs Purge Scheduled Job.

 3. Ange:

  • Gränsvärdet för antal dagar efter vilka slutförda jobb tas bort.
  • Det maximala antalet jobb för vilka information sparas i historiken.
  • Cron-uttrycket för när rensningen ska köras.

  Konfiguration för att schemalägga rensningen av asynkrona jobb

 4. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkron bearbetning configuring-asynchronous-processing

Du kan konfigurera tröskelvärdet för antal resurser, sidor eller referenser för AEM att bearbeta en viss åtgärd asynkront och växla e-postmeddelanden för när jobben bearbetas.

Konfigurera asynkrona åtgärder för att ta bort resurser configuring-synchronous-delete-operations

Om antalet resurser eller mappar som ska tas bort överstiger gränsvärdet utförs borttagningen asynkront.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Process Default Queue Configuration. via webbkonsolen

 3. I rutan Threshold number of assets ska du ange gränsvärdet för antal resurser/mappar gällande asynkron bearbetning av borttagningar.

  Gränsvärde för borttagning av resurser

 4. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. till exempel om det lyckades, misslyckades.

 5. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkrona åtgärder för flyttning av tillgångar configuring-asynchronous-move-operations

Om antalet resurser/mappar eller referenser som ska flyttas överstiger gränsvärdet utförs flytten asynkront.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Move Operation Job Processing Configuration. via webbkonsolen

 3. I rutan Threshold number of assets/references ska du ange gränsvärdet för antal resurser/mappar eller referenser gällande asynkron bearbetning av flyttningar.

  Gränsvärde för resursflyttning

 4. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. till exempel om det lyckades, misslyckades.

 5. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkrona MSM-åtgärder configuring-asynchronous-msm-operations

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Page Move Operation Job Processing Configuration. via webbkonsolen

 3. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. till exempel om det lyckades, misslyckades.

  MSM-konfiguration

 4. Spara ändringarna.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2