Bildkomponent image-component

Komponenten Core Component Image är en adaptiv bildkomponent.

Användning usage

Bildkomponenten har adaptiv bildmarkering och responsivt beteende med lat inläsningsalternativ för sidbesökaren och enkel bildplacering för innehållsförfattaren.

Innehållsförfattaren kan använda redigeringsdialogruta om du vill redigera bildresursen, till exempel tillämpa en beskärning eller rotera bilden.

Bildbredderna och ytterligare inställningar kan definieras av mallskaparen i designdialogruta. Innehållsredigeraren kan överföra eller välja resurser i dialogrutan konfigurera.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

Den aktuella versionen av Image Component är v3, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i februari 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion
AEM 6.4
AEM 6.5
AEM as a Cloud Service
v3
-
Kompatibel
Kompatibel
v2
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel
v1
Kompatibel
Kompatibel
Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Responsiva funktioner responsive-features

Image Component har robusta responsiva funktioner som är klara direkt vid leverans. På sidmallsnivå visas designdialogruta kan användas för att definiera bildresursens standardbredder. Bildkomponenten läser automatiskt in rätt bredd för visning beroende på storleken på webbläsarfönstret. När fönstrets storlek ändras läses bildkomponenten in dynamiskt med rätt bildstorlek. Komponentutvecklare behöver inte bekymra sig om att definiera anpassade mediefrågor eftersom Image Component redan är optimerat för att läsa in ditt innehåll.

Dessutom har Image Component stöd för lazy loading för att skjuta upp inläsningen av den faktiska bildresursen tills den syns i webbläsaren, vilket gör sidorna mer responsiva.

TIP
Som standard drivs Image-komponenten av Adaptive Image Server. Se Adaptiv bildserver om du vill ha mer information om hur det fungerar.

Dynamic Media Support dynamic-media

Bildkomponenten (från version 2.13.0) har stöd Dynamic Media resurser. När det är aktiverat Med de här funktionerna kan du lägga till Dynamic Media-bildresurser med en enkel dra och släpp-funktion eller via filläsaren på samma sätt som med andra bilder. Dessutom stöds även bildmodifierare, bildförinställningar och smarta beskärningar.

Dina webbupplevelser som byggts med Core Components kan innehålla omfattande, Sensei-baserade, robusta, högpresterande, plattformsoberoende Dynamic Media Image-funktioner.

Nästa generations Dynamic Media-support next-gen-dm

Bildkomponenten (från version 2.23.2) har stöd för nästa generations Dynamic Media fjärrresurser.

När konfigurationen är klar du kan välja resurser från en fjärr-Dynamic Media-tjänst för nästa generation för din bildkomponent.

Stöd för SVG svg-support

Skalbar vektorgrafik (SVG) stöds av bildkomponenten.

 • Både dra-och-släpp av en SVG-resurs från DAM och överföring av en SVG-fil som överförts från ett lokalt filsystem stöds.
 • Den ursprungliga SVG-filen direktuppspelas (omformningar hoppas över).
 • För en SVG-bild ställs"smarta bilder" och"smarta storlekar" in på en tom array i bildmodellen.

Dokumentskydd security

Av säkerhetsskäl anropas aldrig SVG direkt av bildredigeraren. Den kallas för <img src="path-to-component">. Detta förhindrar webbläsaren från att köra skript som är inbäddade i filen SVG.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill se exempel på Image Component (Bildkomponent) och dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om Image Component finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Bildkomponenten har stöd för schema.org.

Dialogrutan Redigera edit-dialog

I redigeringsdialogrutan kan författaren beskära och zooma bilden.

Beroende på om du har Dynamic Media aktiverad eller Nästa generations Dynamic Media om du aktiverar det här alternativet skiljer sig alternativen för att redigera bilder åt.

Standardredigering av resurser standard-assets

Om du redigerar AEM resurser kan du klicka på Redigera -ikonen på snabbmenyn för bildkomponenten.

Redigeringsdialogruta för bildkomponent

 • Starta beskärning

  Ikonen Starta beskärning

  Om du väljer det här alternativet öppnas en listruta för fördefinierade beskärningsproportioner.

  • Välj alternativ Ta bort beskärning för att visa den ursprungliga resursen.

  När du har valt ett beskärningsalternativ använder du de blå handtagen för att ändra storlek på beskärningen i bilden.

  Beskärningsalternativ

 • Rotera åt höger

  Rotera höger ikon

  Använd det här alternativet om du vill rotera bilden 90° åt höger (medurs).

 • Återställ zoomning

  Återställ zoomningsikon

  Om bilden redan har zoomats kan du återställa zoomnivån med det här alternativet.

 • Öppna zoomreglaget

  Öppna zoomskjutningsikonen

  Använd det här alternativet om du vill visa ett reglage för att styra bildens zoomnivå.

  Zoomreglage

Du kan även använda redigeraren på plats för att ändra bilden. På grund av utrymmesbegränsningar är endast grundläggande alternativ tillgängliga. Använd helskärmsläget för redigeringsalternativ.

Redigeringsalternativ för bilder på plats

NOTE
Bildredigeringsåtgärder stöds inte för bilder i GIF. Alla sådana ändringar som gjorts i redigeringsläget för GIF bevaras inte.

Dynamic Media resursredigering dynamic-media-assets

Om du har Dynamic Media-funktioner aktiverade, redigering av själva bilden måste utföras i resurskonsolen.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

I bildkomponenten finns en konfigurationsdialogruta där själva bilden definieras tillsammans med dess beskrivning och grundläggande egenskaper.

Fliken Resurser asset-tab

Fliken Resurser i dialogrutan Konfigurera för bildkomponenten

 • Ärv bild från sida - Det här alternativet använder bild av den länkade sidan eller den aktuella sidans aktuella bild om bilden inte är länkad.

 • Bildresurs - Detta fylls i automatiskt om Ärv bild från sida är markerat. Avmarkera om du vill definiera bilden manuellt genom att ange följande alternativ.

  • Släpp en resurs från resursläsare eller tryck på bläddra så att du kan överföra från ett lokalt filsystem.

  • Tryck eller klicka Rensa för att avmarkera den markerade bilden.

  • Tryck eller klicka Välj för att öppna resursläsare så att du kan markera en bild.

   • If Nästa generations Dynamic Media-funktioner är aktiverade har du flera alternativ för att välja en resurs:

    • Lokal väljer från det lokala AEM resursbiblioteket.
    • Fjärr väljer från ett Dynamic Media-bibliotek utanför din AEM.
  • Tryck eller klicka Redigera till hantera återgivningar av resursen i Resursredigeraren.

 • Alternativ text för tillgänglighet - I det här fältet kan du definiera en beskrivning av bilden för användare med nedsatt syn.

  • Ärv alternativ text från sida - Det här alternativet använder den alternativa beskrivningen av det länkade tillgångsvärdet för dc:description metadata i DAM eller på den aktuella sidan om ingen resurs är länkad.
 • Ange inte en alternativ text - Markerar bilden som ska ignoreras av hjälpmedelstekniker, t.ex. skärmläsare, i de fall där bilden är helt dekorativ eller på annat sätt inte förmedlar någon ytterligare information till sidan.

Fliken Metadata metadata-tab

Fliken Metadata i dialogrutan Konfigurera för Image Component

 • Förinställningstyp - Detta definierar de typer av bildförinställningar som är tillgängliga, antingen Bildförinställning eller Smart beskärning och är bara tillgängligt när Dynamic Media-funktioner är aktiverade.

  • Bildförinställning - När Förinställningstyp av Bildförinställning är markerat, listrutan Bildförinställning är tillgängligt och du kan välja bland de tillgängliga förinställningarna för Dynamic Media. Detta är bara tillgängligt om förinställningar har definierats för den valda resursen.
  • Smart beskärning - När Förinställningstyp av Smart beskärning är markerat, listrutan Återgivning är tillgängligt och du kan välja bland de tillgängliga återgivningarna av den valda resursen. Detta är bara tillgängligt om återgivningar har definierats för den valda resursen.
  • Bildmodifierare - Ytterligare kommandon för att visa bilder i Dynamic Media kan definieras här avgränsade med &, oavsett vilka Förinställningstyp är markerat.
 • Bildtext - Ytterligare information om bilden, som visas under bilden som standard.

  • Hämta beskrivning från DAM - När det här alternativet är markerat fylls bildtexten i med värdet för dc:title metadata i DAM.
  • Visa bildtext som popup-fönster - När det här alternativet är markerat visas inte bildtexten nedanför bilden, utan som en popup-ruta som visas av vissa webbläsare när de hovrar över bilden.
 • Länk - Länka bilden till en annan resurs.

  • Använd urvalsdialogrutan för att länka till en annan AEM.
  • Om du inte länkar till en AEM resurs anger du den absoluta URL:en. Icke-lösliga URL:er tolkas som relativa till AEM.
  • Öppna länk på ny flik - Med det här alternativet öppnas länken i ett nytt webbläsarfönster.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.
TIP
Smart beskärning och Bildförinställning alternativ som utesluter varandra. Om en författare måste använda en bildförinställning tillsammans med en rendering för smart beskärning måste författaren använda Bildmodifierare om du vill lägga till förinställningar manuellt.

Fliken Format styles-tab-edit

Fliken Stilar i redigeringsdialogrutan för Bildkomponent

Bildkomponenten stöder AEM Formatsystem.

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att den nedrullningsbara menyn ska vara tillgänglig.

Designdialogruta design-dialog

Huvudflik main-tab

Huvudflik i designdialogrutan för bildkomponenten

 • Aktivera DM-funktioner - När det är markerat, Dynamic Media-funktioner är tillgängliga.

  • Det här alternativet visas bara när Dynamic Media är aktiverat i miljön.
 • Aktivera webboptimerade bilder - När det är markerat, webboptimerad bildleveranstjänst levererar bilder i WebP-format, vilket minskar bildstorleken med i genomsnitt 25 %.

  • Det här alternativet är endast tillgängligt i AEMaaCS.
  • Om alternativet inte är markerat eller webboptimerad bildleveranstjänst inte är tillgänglig visas Adaptiv bildserver används.
 • Inaktivera lazy loading - När det här alternativet är markerat läser komponenten in alla bilder i förväg utan att de läses in.

 • Bilden är dekorativ - Ange om alternativet för dekorativa bilder ska aktiveras automatiskt när du lägger till bildkomponenten på en sida.

 • Hämta alternativ text från DAM- Ange om alternativet att hämta alternativ text från DAM automatiskt ska aktiveras när bildkomponenten läggs till på en sida.

 • Hämta beskrivning från DAM - Ange om alternativet att hämta bildtexten från DAM-modulen ska aktiveras automatiskt när bildkomponenten läggs till på en sida.

 • Visa bildtext som popup-fönster - Ange om alternativet att visa bildtexten som en popup-ruta automatiskt ska aktiveras när bildkomponenten läggs till på en sida.

 • Ändra bredd - Det här värdet används för att ändra bredden på basbilderna som är DAM-resurser.

  • Bildernas proportioner bevaras.
  • Om värdet är större än bildens faktiska bredd har det här värdet ingen effekt.
  • Det här värdet påverkar inte bilder i SVG.

Du kan definiera en lista med bredder i pixlar för bilden så läser komponenten automatiskt in den mest lämpliga bredden baserat på webbläsarens storlek. Detta är en viktig del av responsiva funktioner för bildkomponenten.

 • Bredd - Definierar en lista med bredder i pixlar för bilden och komponenten läser automatiskt in den mest lämpliga bredden baserat på webbläsarens storlek.

  • Tryck eller klicka på Lägg till om du vill lägga till en annan storlek.

   • Använd handtagen för att ordna om storleken.
   • Använd Ta bort om du vill ta bort en bredd.
  • Inläsningen av bilder fördröjs som standard tills de blir synliga.

   • Välj alternativet Inaktivera lazy loading så att du kan läsa in bilderna när sidan läses in.
 • JPEG-kvalitet - Kvalitetsfaktorn (i procent mellan 0 och 100) för omformade (t.ex. skalade eller beskurna) bilder i JPEG.

TIP
Se dokumentet Adaptiv bildserver för tips om hur du kan optimera markeringen av återgivning genom att definiera dina bredder noggrant.

Fliken Format styles-tab

Bildkomponenten stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager data-layer

Bildkomponenten har stöd för Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c