Skapa en kundattributskälla och överför datafilen

Skapa kundattributskällan (CSV- och FIN-filer) och överför data. Du kan aktivera datakällan när du är klar. När datakällan är aktiv delar du attributdata till Analytics och Target.

Arbetsflöde för kundattribut concept_BF0AF88E9EF841219ED4D10754CD7154

Arbetsflöde för kundattribut

IMPORTANT
För att få tillgång till den här funktionen måste användarna tilldelas till produktprofilen för kundattribut (kundattribut - standardåtkomst). Navigera till Administration > Admin Console > Products. If Kundattribut visas som en av product profilesär du redo att börja. Användare som läggs till i gruppen Kundattribut ser Customer Attributes -menyn till vänster om Experience Cloud.
Om du vill använda funktionen Kundattribut måste användarna också tillhöra programnivågrupper (Analytics eller Target).

Skapa en datafil task_B5FB8C0649374C7A94C45DCF2878EA1A

Dessa data är företagskunddata från din CRM. Informationen kan omfatta prenumerationsdata för produkter, inklusive medlems-ID, berättigade produkter, mest lanserade produkter osv.

 1. Skapa en .csv.

  note note
  NOTE
  Senare i den här processen drar och släpper du .csv för att överföra filen. Om du ladda upp via FTPbehöver du också en .fin fil med samma namn som .csv.

  Exempel på kunddatafil för företag:

  Exempel på kunddatafil för företag

 2. Granska viktig information i Krav för datafilerinnan du överför filen.

 3. Skapa en kundattributskälla och överför data, som beskrivs nedan.

Skapa attributkällan och överför datafilen task_09DAC0F2B76141E491721C1E679AABC8

Utför dessa steg på sidan Skapa ny källa för kundattribut i Experience Cloud.

IMPORTANT
När du skapar, ändrar eller tar bort kundattributskällor är det en fördröjning på upp till en timme innan ID:n börjar synkronisera med den nya datakällan. Du måste ha administratörsbehörighet i Audience Manager för att kunna skapa eller ändra källor för kundattribut. Kontakta Audience Manager kundtjänst eller konsult för att få administrationsrättigheter.
 1. I Experience Cloudväljer du menyn meny -ikon.

 2. Under Experience Platform, markera People > Customer Attributes.

  The Customer Attributes är den sida där du kan hantera och redigera befintliga attributdatakällor.

  Stegresultat

 3. Välj New.

  Stegresultat

 4. På Edit Customer Attribute Source konfigurerar du följande fält på sidan:

  • Name: Ett eget namn för datakällan för dataattribut. För Adobe Target, får attributnamn inte innehålla blanksteg. Om ett attribut med ett blanksteg skickas Target ignorerar det. Andra tecken som inte stöds är: < , >, ', ".

  • Description: (Valfritt) En beskrivning av datakällan för dataattribut.

  • Alias ID: Representerar en källa för kundattributdata, t.ex. ett specifikt CRM-system. Alias ID är ett unikt ID som används i din källkod för kundattribut. ID:t ska vara unikt, med gemener, utan blanksteg. Värdet som anges i Alias ID -fältet för en Customer Attribute-källa i Experience Cloud ska matcha de värden som skickas från implementeringen (antingen via Platform Data Collection eller JavaScript för Mobile SDK.)

   Alias-ID motsvarar vissa områden där du anger ytterligare värden för Kund-ID. Exempel:

   • Dynamisk tagghantering: Alias-ID motsvarar Integrationskod värde under Customer Settings, i Experience Cloud ID-tjänst verktyg.

   • Besökar-API: Alias-ID:t motsvarar det extra Kund-ID som du kan koppla till varje besökare.

    Till exempel: "crm_id" in:

    code language-none
    "crm_id":"67312378756723456"
    
   • iOS: Alias-ID motsvarar "idType" in visitorSyncIdentifiers:identifierare.

    Exempel:

    [ADBMobile visitorSyncIdentifiers:@{@<"idType":@"idValue"}];

   • Android™: Alias-ID motsvarar "idType" in syncIdentifiers.

    Exempel:

    identifiers.put("idType", "idValue");

    Se Utnyttja flera datakällor om du vill ha mer information om databearbetning i fältet Alias ID och Kund-ID.

  • File Upload: Du kan dra och släppa .csv datafil, eller överföra data via FTP. (Användning av FTP kräver också en .fin fil.) Se Överför data via FTP.

   note important
   IMPORTANT
   Det finns särskilda krav på datafiler. Se Krav för datafiler för mer information.

   När du har överfört filen visas tabelldata under File Upload på den här sidan. Du kan validera schemat, konfigurera prenumerationer eller konfigurera FTP.

   Filöverföringsgrafik

   attributes

  • Unique Customer ID: Visar hur många unika ID:n du har överfört till den här attributkällan.

  • Customer-Provided IDs Aliased to Experience Cloud Visitor IDs: Visar hur många ID:n som har alias för Experience Cloud Visitor ID:n.

  • Customer-Provided IDs with High Alias Counts: Visar antalet kundtillhandahållna ID:n med 500 eller fler Experience Cloud-besökar-ID:n med alias. Dessa kundtillhandahållna ID:n representerar förmodligen inte individer utan snarare någon typ av delad inloggning. Attributen som är kopplade till dessa ID:n distribueras till de 500 senaste aliaserade Experience Cloud-besökar-ID:n, tills aliasantalet är 10 000. Systemet gör sedan kundens ID ogiltigt och distribuerar inte längre tillhörande attribut.

Validera schemat task_404AAC411B0D4E129AB3AC8B7BE85859

Med valideringsprocessen kan du mappa visningsnamn och beskrivningar till överförda attribut (strängar, heltal, tal och så vidare). Du kan även ta bort attribut genom att uppdatera schemat.

Se Validera schemat.

Information om hur du tar bort attribut finns i (Valfritt) Uppdatera schemat (tar bort attribut).

(Valfritt) Uppdatera schemat (ta bort attribut) task_6568898BB7C44A42ABFB86532B89063C

Så här tar du bort attribut och ersätter attribut i schemat.

 1. På Edit Customer Attribute Source sidan, ta bort Target eller Analytics prenumeration (under Configure Subscriptions).
 2. Överför en ny datafil med uppdaterade fält.

Konfigurera prenumerationer och aktivera attributkällan task_1ACA21198F0E46A897A320C244DFF6EA

När du konfigurerar en prenumeration ställs dataflödet in mellan Experience Cloud och program. Genom att aktivera attributkällan kan data flöda till prenumererade program. De kundposter som du har överfört matchas med inkommande ID-signaler från din webbplats eller ditt program.

Se Konfigurera prenumerationer.

Så här aktiverar du en attributkälla

På Create New or Edit Customer Attribute Source sidan, leta upp Activate rubrik, markera Active.

Stegresultat

Använd kundattribut i Adobe Analytics task_7EB0680540CE4B65911B2C779210915D

Med de data som nu finns i program som Adobe Analytics kan ni rapportera data, analysera dem och vidta lämpliga åtgärder i era marknadsföringskampanjer.

I följande exempel visas en Analytics segment baserat på överförda attribut. Det här segmentet visar Photoshop Lightroom prenumeranter vars mest lanserade produkt är Photoshop.

Analyssegment baserat på överförda attribut

När du publicerar ett segment på Experience Cloud blir det tillgängligt i Experience Cloud Publiker och Audience Manager.

Använd kundattribut i Adobe Target task_FC5F9D9059114027B62DB9B1C7D9E257

I Targetkan du välja ett kundattribut i Visitor Profile när du skapar en målgrupp. Alla kundattribut har prefixet crs. i listan. Kombinera dessa attribut efter behov med andra dataattribut för att skapa målgrupper.

Använd kundattribut i Adobe Target

Se Skapa en ny publik in Target hjälp.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f