Händelsebearbetning event-processing

Vid transaktionsmeddelanden genereras en händelse av ett externt informationssystem och skickas till Adobe Campaign via PushEvent och PushEvents metoder. Dessa metoder beskrivs i det här avsnittet.

Den här händelsen innehåller data som är länkade till händelsen, till exempel:

 • sin type: orderbekräftelse, kontoskapande på en webbplats, osv.,
 • e-postadress eller telefonnummer,
 • All annan information som berikar och personaliserar transaktionsmeddelandet före leverans: kundens kontaktinformation, meddelandespråket, e-postformat osv.

Exempel på händelsedata:

För att bearbeta transaktionsmeddelandehändelser tillämpas följande steg på körningsinstansen/instanserna:

 1. Händelsesamling
 2. Händelseöverföring till en meddelandemall
 3. Evenemangsberikning med personaliseringsdata
 4. Leveranskörning
 5. Återvinning av händelser vars länkade leverans misslyckades (via ett Adobe Campaign-arbetsflöde)

När alla steg är klara får varje målmottagare ett personligt meddelande.

Samla in händelser event-collection

Händelser som genereras av informationssystemet kan samlas in på två sätt:

 • Anrop till SOAP-metoder gör att du kan skicka händelser i Adobe Campaign: med metoden PushEvent kan du skicka en händelse i taget, med metoden PushEvents kan du skicka flera händelser samtidigt. Läs mer.

 • Genom att skapa ett arbetsflöde kan du återställa händelser genom att importera filer eller via en SQL-gateway med Åtkomst till federerade data -modul.

När de har samlats in delas händelser upp i tekniska arbetsflöden mellan körningsinstansens (instansernas) realtids- och batchköer, medan händelser väntar på att länkas till en meddelandemall.

NOTE
På körningsinstanserna visas Real time events eller Batch events mappar får inte anges som vyer eftersom detta kan leda till problem med åtkomst. Mer information om hur du ställer in en mapp som en vy finns i det här avsnittet.

Överföra en händelse till en mall event-to-template

När meddelandemallen har publicerats på körningsinstansen/instanserna genereras två mallar automatiskt: en som ska länkas till en realtidshändelse och en som ska länkas till en batchhändelse.

Vägningssteget består i att länka en händelse till rätt meddelandemall baserat på:

 • Händelsetypen som anges i egenskaperna för själva händelsen:

 • Händelsetypen som anges i meddelandemallens egenskaper:

Som standard används följande information för routning:

 • Händelsetypen
 • Den kanal som ska användas (som standard: e-post)
 • Den senaste leveransmallen, baserad på publiceringsdatumet

Kontrollera händelsestatus event-statuses

Alla bearbetade händelser grupperas i en enda vy i Händelsehistorik eller Utforskaren. De kan kategoriseras efter händelsetyp eller efter status.

Möjliga statusar är:

 • Väntande

  • En väntande händelse kan vara en händelse som precis har samlats in och som ännu inte har bearbetats. The Number of errors kolumnen visar värdet 0. E-postmallen har ännu inte länkats.
  • En väntande händelse kan också vara en händelse som bearbetas, men vars bekräftelse är felaktig. The Number of errors kolumnen visar ett värde som inte är 0. Om du vill veta när den här händelsen kommer att behandlas igen kan du läsa Process requested on kolumn.
 • Väntande leverans
  Händelsen bearbetades och leveransmallen är länkad. E-postmeddelandet väntar på att levereras och den klassiska leveransprocessen tillämpas. Du kan öppna leveransen om du vill ha mer information.

 • Skickat, Ignorerad och Leveransfel
  Dessa leveransstatusvärden återställs via updateEventsStatus arbetsflöde. Mer information får du om du öppnar leveransformuläret.

 • Händelsen täcks inte
  Transactional Messaging-routningsfasen misslyckades. Adobe Campaign hittade till exempel inte e-postmeddelandet som fungerar som mall för händelsen.

 • Händelsen har upphört
  Det maximala antalet sändningsförsök har uppnåtts. Händelsen betraktas som null.

Återvinningshändelser event-recycling

Om det inte går att skicka ett meddelande via en viss kanal kan Adobe Campaign skicka meddelandet igen via en annan kanal. Om till exempel en leverans på SMS-kanalen misslyckas, skickas meddelandet igen med e-postkanalen.

För att göra detta måste du konfigurera ett arbetsflöde som återskapar alla händelser med Leveransfel och tilldelar en annan kanal till dem.

CAUTION
Det här steget kan bara utföras med ett arbetsflöde och är därför reserverat för expertanvändare. Kontakta er kontoansvarige på Adobe för mer information.
recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b