Skicka och övervaka transaktionsmeddelanden delivery-execution

Skicka meddelanden send-transactional-msg

När anrikningen är klar och en leveransmall har länkats till händelsen skickas leveransen från körningsinstansen.

NOTE
Transaktionsmeddelandena prioriteras framför annan leverans.

Alla leveranser grupperas i Administration > Production > Message Center > Default > Deliveries mapp.

Som standard sorteras de i undermappar efter leveransmånad. Detta kan ändras i meddelandemallens egenskaper.

Övervaka meddelanden monitor-transactional-msg

Om du vill övervaka dina transaktionsmeddelanden ska du kontrollera leveransloggar.

Transaktionsleveranser som skickas från körningsinstansen synkroniseras tillbaka till kontrollinstansen via ett tekniskt arbetsflöde (Message Center execution instance) som går varje timme.

NOTE
Leveranserna varje vecka samlar ihop händelserna baserat på den senaste händelseuppdateringen och inte på datumet då händelsen skapades. När du extraherar leveransloggar för transaktionsmeddelanden från kontrollinstansen kan det leverans-ID som är kopplat till varje leveranslogg-ID därför ändras över tiden när loggen uppdateras (till exempel när en inkommande avhoppning tas emot för händelsen).

Rapportering reporting-transactional-msg

Adobe Campaign erbjuder flera rapporter som gör att du kan styra aktiviteten och köra körningsinstanserna smidigt.

Du kommer åt dessa rapporter från meddelandecentret via Reports -fliken i kontrollinstans.

Händelshistorik för meddelandecenter history-events

The Message Center event history rapporten innehåller en översikt över aktiviteten i Message Center-modulen, dvs. antalet händelser som bearbetas och levereras som transaktionsmeddelanden.

När rapporten öppnas sammanfaller den information som visas som standard med hastigheten för skickade transaktionsmeddelanden. Om du vill visa fler nivåer kan du öppna de olika noderna och placera markören på lämplig nivå för att markera den.

Du kan visa data som är specifika för varje händelsetyp, per tidsperiod. The Events -kolumnen motsvarar antalet händelser som tas emot per kontrollinstans. Antalet händelser som omvandlats till personaliserade transaktionsmeddelanden beskrivs i Sent kolumn.

Bearbetningstid för meddelandecentret processing-time

The Message Center processing time rapporten visar de viktigaste indikatorerna för realtidskön. Den här rapporten kan också nås via Monitoring -fliken i kontrollinstansen.

Du kan välja att visa global statistik eller den som är relativ till en viss körningsinstans. Du kan också filtrera data efter kanal och under en viss period.

Indikatorerna som visas i Indicators over the period -avsnittet beräknas över den valda perioden:

 • Average queuing time: Genomsnittlig tid som har bearbetat händelser som har ägnats åt i meddelandecentret. Endast bearbetningstiden beaktas.
 • Average message sending time (s): Genomsnittlig tid som har bearbetat händelser som har ägnats åt i meddelandecentret. Endast den maximala leveranstiden beaktas.
 • Average processing time (s): Genomsnittlig tid som har bearbetat händelser som har ägnats åt i meddelandecentret. Beräkningen tar hänsyn till bearbetningstiden och den maximala sändningstiden.
 • Maximum number of queued events: maximalt antal händelser i Message Center-kön vid en given tidpunkt.
 • Minimum number of queued events: minsta antal händelser som finns i Message Center-kön vid en given tidpunkt.
 • Average number of queued events: Genomsnittligt antal händelser i Message Center-kön vid en given tidpunkt.
NOTE
Tröskelvärdena för varningsmeddelanden (orange) och varningsmeddelanden (röda) kan konfigureras i Adobe Campaign distributionsguide. Se Skärmtrösklar.

Tjänstenivå för meddelandecentret service-level

The Message Center service level rapporten visar leveransstatistik för transaktionsmeddelanden samt en beskrivning av felen. Du kan klicka på en feltyp för att visa information om den.

Den här rapporten kan också nås via Monitoring -fliken i kontrollinstansen.

Du kan välja att visa global statistik eller den som är relativ till en viss körningsinstans. Du kan också filtrera data efter kanal och under en viss period.

Indikatorerna som visas i Indicators over the period -avsnittet beräknas över den valda perioden:

 • Incoming (throughput event/h): genomsnittligt antal händelser per timme som anges i Message Center-kön.
 • Incoming (event vol): antal händelser som anges i Message Center-kön.
 • Outgoing (throughput msg/h): Genomsnittligt antal utgående Message Center-händelser per timme (skickas av en leverans).
 • Outgoing (msg vol): Antal slutförda utgående Message Center-händelser (skickade av en leverans).
 • Average sending time (seconds): Genomsnittlig tid i meddelandecentret för lyckade bearbetade händelser. Beräkningen tar hänsyn till bearbetningstiden och den maximala sändningstiden.
 • Error rate: antal händelser med fel jämfört med antalet händelser som har angetts i Message Center-kön. Följande fel beaktas: routningsfel, utgången händelse (händelse som har varit i kön för lång), leveransfel, ignoreras av leveransen (karantän, osv.).
NOTE
Tröskelvärdena för varningsmeddelanden (orange) och varningsmeddelanden (röda) kan konfigureras i Adobe Campaign distributionsguide. Se Skärmtrösklar.

Övervaka gränsvärden thresholds

Du kan konfigurera varningströskeln (orange) och varningströskeln (röd) för indikatorerna som visas i Tjänstnivå för meddelandecenter och Bearbetningstid för meddelandecenter rapporter.

Följ stegen nedan för att göra detta:

 1. Öppna distributionsguiden på körningsinstans och bläddra till Message Center sida.

 2. Använd pilarna för att ändra tröskelvärdena.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b