Föråldrade och borttagna funktioner deprecated-and-removed-features

Adobe utvärderar ständigt produktfunktioner för att identifiera äldre funktioner som bör ersättas med modernare alternativ för att förbättra det övergripande kundvärdet. Detta sker alltid under noggrant övervägande gällande bakåtkompatibilitet.

Följande regler tillämpas för att informera om den förestående borttagningen/ersättningen av funktioner i Campaign Standard:

  • Tillkännagivande av utfasning kommer först. Även om inaktuella funktioner fortfarande kan vara tillgängliga för befintliga användare förbättras de inte och dokumenteras inte ytterligare.
  • Borttagning av inaktuella funktioner sker tidigast i följande version. Faktiskt måldatum för borttagning tillkännages på den här sidan.

Den här processen ger kunderna minst en cykel av versioner för att anpassa implementeringen till en ny version eller efterföljare till en inaktuell funktion innan den faktiska borttagningen.

NOTE
Versioner av Adobe Campaign Standard och nya funktioner listas i versionsinformationen.

Inaktuella funktioner deprecated-features

I det här avsnittet listas funktioner som har markerats som inaktuella i de senaste versionerna av Campaign Standard.

I allmänhet listas de funktioner som ska tas bort i en framtida version först som inaktuella med ett alternativ som tillhandahålls. Dessa funktioner är inte längre tillgängliga för nya Campaign Standard-kunder eller ska inte användas för nya implementeringar. De tas också bort från produktdokumentationen.

Kunder uppmanas att se över om de använder funktionen i den aktuella driftsättningen och planera för en ändring av implementeringen som låter dem använda alternativ som tillhandahålls. Se målversionen för borttagning för att planera miljön och projektuppdateringar utifrån detta.

SDK V4 för mobilappar

Stödet för Adobe Experience Platform Mobile version 4 SDK upphör den 31 augusti 2021. Om du fortfarande använder den här äldre versionen av SDK i Adobe Campaign Standard måste du uppdatera implementeringen med Adobe Experience Platform SDK före utgången av juni 2024.

Läs den här artikeln om du vill lära dig hur ni kan anpassa er implementering och gå över till den senaste Experience Platform SDK-versionen.

Varning: Stöd för SDK V4 kommer inte längre att finnas i Campaign Standarden från juni 2024.

E-postdesign – äldre e-postredigerare

Från och med Campaign 19.0 är den gamla e-postredigeraren inaktuell. Använd E-postdesigner för kampanj för att skapa och personalisera ert e-postinnehåll.

Läs det här avsnittet för att lära dig hur du anpassar e-postmallarna till den nya redigeraren.

Användare och säkerhet – geografiska enheter
Från och med Campaign 18.7 är de geografiska enheterna föråldrade. Organisations- och geografiska enheter är identiska funktioner i Campaign. Användare bör endast använda organisationsenheter för att bygga upp hierarkin gällande användarbehörighet/dataåtkomst. Läs mer. Observera att nya instanser i Campaign Standard såväl som befintliga instanser utan geografiska enheter skapade inte kan ha denna funktion implementerad från och med version 18.7.

Borttagna funktioner removed-features

Det här avsnittet visar funktioner som har tagits bort från Campaign Standard.

Integrering med målgruppstjänst

Från och med Campaign Standard 21.3 är integreringen med tjänsten Målgruppsanpassningar föråldrad. Den har nu tagits bort.

För ny implementering kan du inte längre integrera målgruppsanpassningen med Adobe Campaign Standard. Ni kan dock integrera Campaign och Adobe Experience Platform via Källor och Destinationer. Läs mer.

Integrering med Adobe Experience Platform Data Connector

Från och med Campaign Standard 21.3 är integreringen med Adobe Experience Platform Data Connector föråldrad. Den har nu tagits bort.

För ny implementering kan du inte längre integrera Adobe Experience Platform Data Connector med Adobe Campaign Standard. Ni kan dock integrera Campaign och Adobe Experience Platform via Källor och Destinationer. Läs mer.

Push-meddelanden med SDK V4

Från och med Campaign 20.1 är SDK v4 föråldrat. Den har nu tagits bort. Läs mer.

The Adobe Experience Platform Mobile SDK (tidigare kallat v5) har nu exklusivt stöd för kommande Adobe Experience Cloud-funktioner.

Efter den 31 augusti 2021 kan kunder fortsätta att hämta och använda version 4 SDK:er, men det finns ingen kundtjänst eller tillgång till forum.

Lär dig migrera från SDK v4 till Adobe Experience Platform Mobile SDK på den här sidan.

Förfrågningar om användarens information – Campaign-API och -gränssnitt

Från och med Campaign version 21.2 är användningen av API och gränssnitt i Campaign för åtkomst och borttagning inaktuell. Borttagningen av en profil i två steg är inte längre tillgänglig. Använd Adobe bastjänst för sekretess.

Se även Hantera förfrågan om användarens information.

Prediktiv ämnesrad

Från och med april 2021 är funktionen Predictive Subject Line avvecklad.

Vi föreslår att ni använder AI-baserade e-postfunktioner för att analysera och förutse öppningsfrekvenser, optimala sändningstider och sannolika bortfall baserat på historiska interaktionsvärden. Läs mer

Benägenhetspoäng med utlösare i Experience Cloud
Benägenhetspoängen har tagits bort från utlösare i Adobe Experience Cloud. Detta alternativ har därför tagits bort från Adobe Campaign Standard. För att undvika föråldrade värden på benägenhetspoängen i berikande scheman rekommenderar vi att du uppdaterar dem för att hämta de senaste ändringarna och publicera om befintliga utlösare. Mer information finns i Publicera en utlösare i Campaign.
Creative SDK för Campaign Standard
Adobe Creative SDK har avvecklats. Som en följd av detta använder Creative SDK e-postmeddelanden med Campaign Standard är inte längre tillgängliga från och med Campaign 20.2.

Kompatibilitet upphör end-of-compatibility

Microsoft Internet Explorer 11
Adobe Campaign och Adobe Experience Cloud har inte längre stöd för Microsoft Internet Explorer 11 från och med våren 2019 och Campaign version 19.2. Byt till Microsoft Edge eller en annan webbläsare som stöds. Läs mer.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff