Bästa praxis och begränsningar för transaktionsmeddelanden transactional-messaging-limitations

{width="60px"}

I det här avsnittet beskrivs de bästa metoderna och begränsningarna som du bör känna till innan du börjar skapa transaktionsmeddelanden.

Behörigheter permissions

Endast användare med Administration kan konfigurera transaktionshändelser och få åtkomst till transaktionsmeddelanden.

Händelsekonfiguration och publicering design-and-publication

Eftersom du konfigurerar och publicerar transaktionshändelser går det inte att ångra vissa av de steg som du måste utföra. Du måste vara medveten om följande begränsningar:

 • De tillgängliga kanalerna för transaktionsmeddelanden är: Email, Mobile (SMS) och Push notification.
 • Endast en kanal kan användas för varje händelsekonfiguration. Se Skapa en händelse.
 • När händelsen har skapats kan du inte ändra kanalen. Om ett meddelande inte kan skickas måste du skapa en mekanism som gör det möjligt att skicka det från en annan kanal via ett arbetsflöde. Se Arbetsflödesdata och processer.
 • Du kan inte ändra målinriktningsdimensionen ( Real-time event eller Profile ) efter att händelsen har skapats. Se Skapa en händelse.
 • Det går inte att återställa en publicering, men du kan avpublicera en händelse. Denna åtgärd gör att händelsen och det tillhörande transaktionsmeddelandet blir otillgängligt. Se Avpublicera en händelse.
 • Det enda transaktionsmeddelande som kan kopplas till en händelse är det meddelande som skapas automatiskt när händelsen publiceras. Se Förhandsgranska och publicera händelsen.

Antal transaktionsmeddelanden transactional-message-number

Antalet publicerade transaktionsmeddelanden kan ha stor effekt på din plattform. För optimala prestanda bör antalet publicerade transaktionsmeddelanden förbli under 100, annars kan prestandaförsämringar påträffas. För att säkerställa detta bör du avpublicera eller ta bort oanvända transaktionsmeddelanden för att uppfylla det ovan nämnda skyddsutkastet. Se Avpublicera ett transaktionsmeddelande och Ta bort ett transaktionsmeddelande.

För att få bästa prestanda kan du även avpublicera eller ta bort oanvända händelser. Om du avpublicerar eller tar bort en händelse avpubliceras eller raderas även motsvarande transaktionsmeddelanden och eventuella sändnings- och spårningsloggar. Se Avpublicera en händelse och Ta bort en händelse.

Personalisering personalization

Hur du kan anpassa ett meddelandeinnehåll beroende på typen av transaktionsmeddelande. Specifikationer anges nedan.

Händelsebaserade transaktionsmeddelanden

 • Personaliseringsinformationen hämtas från data som finns i själva händelsen. Se Händelsebaserad konfiguration av transaktionsmeddelande.
 • Du inte use Unsubscription link innehållsblock i ett händelsetransaktionsmeddelande.
 • Händelsebaserade transaktionsmeddelanden ska bara använda de data som finns i den skickade händelsen för att definiera mottagaren och meddelandets innehållspersonalisering. Du kan dock utöka innehållet i transaktionsmeddelandet med information från Adobe Campaign-databasen. Se Anpassa en händelse och Anpassa ett transaktionsmeddelande.
 • Eftersom transaktionsmeddelanden inte innehåller någon profilinformation är de inte kompatibla med trötthetsregler, även om det finns en anrikning med profiler.

Profilbaserade transaktionsmeddelanden

Produktlistor

Observera att produktlistor är tillgängliga i transaktionsform e-postmeddelanden endast. Se Använda produktlistor i ett transaktionsmeddelande.

Varumärke permissions-and-branding

När det gäller varumärkeshantering ger transaktionsmeddelanden mindre flexibilitet än standardmeddelanden. Adobe rekommenderar att alla varumärken som används i transaktionsmeddelanden kopplas till All organisationsenheten 🔗. För mer information, läs den detaljerade förklaringen nedan.

När du redigerar ett transaktionsmeddelande kan du länka det till ett varumärke för att automatiskt tillämpa vissa parametrar som varumärkesnamnet eller märkeslogotypen. Som standard är Default brand alternativet markerat i egenskaperna för transaktionsmeddelanden.

Alla objekt (inklusive varumärke) som används i ett transaktionsmeddelande måste vara synliga från organisationsenheten, vilket innebär att objekten måste finnas i Message Center eller Message CenterAll organsationsenheterna.

Om det varumärke som valts i meddelandeegenskaperna däremot är länkat till en organisationsenhet som skiljer sig från Message Center eller All så orsakar detta ett fel och du kommer inte att kunna skicka transaktionsmeddelandet.

Om du vill använda multibranding i samband med transaktionsmeddelanden så bör du därför länka alla varumärken antingen till Message Center organisationsenhet eller till All organisationsenhet.

Exportera och importera transaktionsmeddelanden exporting-and-importing-transactional-messages

 • Om du vill exportera ett transaktionsmeddelande måste du inkludera motsvarande händelsekonfiguration när du skapar paketexporten.
 • När transaktionsmeddelandet har importerats via ett paket visas det inte i listan med transaktionsmeddelanden. Du måste publicera händelsekonfigurationen för att kunna göra det associerade transaktionsmeddelandet tillgängligt.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff