Hantera marknadsföringsresurser managing-marketing-resources

Med Adobe Campaign kan ni hantera och spåra de marknadsföringsresurser som ingår i kampanjens livscykel. Dessa marknadsföringsresurser kan vara en broschyr, ett visuellt stöd eller något annat kommunikationsmedium som involverar flera aktörer.

För varje marknadsföringsresurs som hanteras via Adobe Campaign kan du när som helst spåra dess status och historik och visa den aktuella versionen.

Lägga till en marknadsföringsresurs adding-a-marketing-resource

Marknadsföringsresurser nås via Campaigns -fliken.

Om du vill lägga till en resurs klickar du på Create -knappen.

Om du vill göra en resurs tillgänglig på Adobe Campaign-servern måste du lägga till den genom att dra och släppa den i mitten av redigeraren. Du kan också klicka på Upload file to server… länk.

Ett bekräftelsemeddelande låter dig starta överföringen.

När överföringen är klar läggs resursen till i listan över tillgängliga resurser. Den är tillgänglig för Adobe Campaign-operatörer. De kan visa den (via Preview , gör en kopia för att ändra den eller uppdatera filen på servern (med Edit -fliken).

Klicka på General för att välja operatorer eller grupper av operatorer som ansvarar för övervakning, spårning och godkännande av resursen. Välja granskare görs via Advanced parameters länk.

 • Operatorn som resursen tilldelas är ansvarig för att spåra den.

 • Godkännandeoperatorn ansvarar för att godkänna marknadsföringsresursen. De meddelas när resursvalideringsprocessen startas.

  Om ingen granskare är markerad cannot be med reservation för godkännande.

 • Om det behövs kan du även ange en korrekturläsare.

Du kan ange ett (vägledande) tillgänglighetsdatum för resursen. Efter detta datum visas den med Late status.

Samarbete kring resurser collaborative-work-on-resources

Du kan ändra och uppdatera en marknadsföringsresurs och vid behov informera andra Adobe Campaign-operatörer om detta. Du kan:

 • Hämta resursen lokalt för att ändra den.
 • Uppdatera filen på servern och gör den tillgänglig för andra operatorer.
 • Lås en resurs för att förhindra att den ändras av andra operatorer.
NOTE
The History innehåller hämtnings- och uppdateringsloggen för resursen. The Details kan du visa den valda versionen.

Låsa/låsa upp en resurs locking-unlocking-a-resource

När resurserna har skapats är de tillgängliga på kontrollpanelen för marknadsföringsresurser och operatorer kan redigera och ändra dem.

När en operator vill arbeta med en resurs är det bättre att låsa den innan du startar arbetet, så att andra operatorer inte kan ändra den samtidigt. Resursen är sedan reserverad. Den är fortfarande tillgänglig, men kan inte publiceras eller uppdateras på servern av en annan operator.

Ett specialmeddelande meddelar alla operatorer som försöker få åtkomst till det:

The Tracking -fliken anger namnet på den operator som låste resursen och det planerade uppdateringsdatumet.

Du måste klicka på resursen följt av Lock på resurspanelen.

Du kan ange det planerade returdatumet i Tracking -fliken för resursen.

Med den här informationen kan du informera andra Adobe Campaign-operatorer om vilket datum resursen kommer att låsas upp.

När resursen har uppdaterats låses den upp automatiskt och blir tillgänglig för alla operatorer igen.

Om det behövs kan du även låsa upp det manuellt från kontrollpanelen.

NOTE
Endast operatorn som låste resursen och operatorer med administratörsbehörighet har behörighet att låsa upp en resurs.

Diskussionsforum discussion-forums

För varje resurs är Forum -fliken gör att deltagarna kan utbyta information.

Diskussionsforum förklarar hur diskussionsforum fungerar i Adobe Campaign.

En marknadsföringsresurs livscykel life-cycle-of-a-marketing-resource

När resursen skapas utses Adobe Campaign-operatorer för att utforma, korrekturläsa, godkänna och publicera resursen. En varaktighet kan fastställas för dessa kampanjer.

The Tracking kan du övervaka åtgärder som utförs på resursen: godkännanden, avslag på ansökningar om godkännande, relaterade kommentarer eller publikationer.

The History -fliken visar filöverföringar som har utförts för den här resursen.

Godkännandeprocess approval-process

Det förväntade tillgänglighetsdatumet visas i resursinformationen, om det har angetts i Tracking -fliken. När detta datum har nåtts kan du genomföra godkännandeprocessen med hjälp av Submit for approval på resurspanelen. Resursstatusen ändras sedan till Approval in progress.

En resurs kan godkännas via Approve resource på kontrollpanelen.

Auktoriserade operatorer kan sedan godkänna eller avvisa godkännande. Den här åtgärden är möjlig antingen via e-postmeddelandet som skickas (genom att klicka på länken i meddelandet) eller via konsolen (genom att klicka på knappen Approve ).

I godkännandefönstret kan du ange en kommentar.

The Tracking Med -fliken kan alla operatorer spåra de olika stegen i godkännandeprocessen.

NOTE
Förutom den granskare som har angetts för varje marknadsföringsresurs har operatorer med administratörsrättigheter och resurshanteraren behörighet att godkänna en marknadsföringsresurs.

Publicera en resurs publishing-a-resource

Marknadsföringsresursen måste publiceras när den har godkänts. Publiceringsprocessen måste genomföras i enlighet med företagets krav. Detta innebär att resurser kan publiceras på ett extranät eller på en annan server, specifik information kan skickas till en extern tjänsteleverantör osv.

Klicka på Publish i redigeringszonen på kontrollpanelen för marknadsföringsresurser.

Du kan också automatisera publiceringen av en resurs via ett arbetsflöde.

Att publicera en resurs innebär att göra den tillgänglig för användning (till exempel för en annan uppgift). Publikationen varierar beroende på vilken typ av resurs du har: för ett flygblad kan publicering innebära att du skickar filen till en skrivare, för en webbbyrå kan det betyda att du publicerar den på en webbplats osv.

För att Adobe Campaign ska kunna publicera måste du skapa ett lämpligt arbetsflöde och länka det till resursen. Öppna Advanced settings resursens ruta och välj sedan önskat arbetsflöde i Post-processing fält.

Arbetsflödet kommer att köras:

 • När granskaren klickar på Publish resource länk (eller, om ingen granskare har definierats, den person som ansvarar för resursen).
 • Om resursen hanteras via en marknadsföringsresursuppgift körs den när aktiviteten är inställd på Finished, förutsatt att Publish the marketing resource är incheckad i uppgiften (se Skapande av marknadsföringsresurs)

Om ett arbetsflöde inte startas omedelbart (om arbetsflödet till exempel stoppas) ändras resursens status till Pending publication. När arbetsflödet har startats ändras resursens status till Published. Denna status tar inte hänsyn till eventuella fel i publiceringsprocessen. Kontrollera arbetsflödets status för att kontrollera att det har körts korrekt.

Länka en resurs till en kampanj linking-a-resource-to-a-campaign

Referera till en marknadsföringsresurs referencing-a-marketing-resource

Marknadsföringsresurser kan associeras med kampanjer, förutsatt att den här funktionen har valts i kampanjmallen.

NOTE
Mer information om hur du skapar och konfigurerar kampanjmallar finns i Kampanjmallar.

Klicka på Documents > Resources i kampanjkontrollpanelen klickar du på Add för att välja den berörda resursen.

Du kan filtrera resurser efter status, typ eller typ, eller använda ett anpassat filter.

Klicka OK om du vill lägga till resursen i listan över marknadsföringsresurser som refereras för den här kampanjen.

The Details kan du redigera och visa den.

De tillagda resurserna visas på kontrollpanelen. De kan också redigeras där.

Lägga till en marknadsföringsresurs i en leveransdisposition adding-a-marketing-resource-to-a-delivery-outline

Marknadsföringsresurser kan associeras med leveranser via leveranskonturer.

NOTE
Mer information om leveransdispositioner finns i Associera och strukturera resurser som är länkade via en leveransöversikt.

Stock-hantering stock-management

Du kan associera en marknadsföringsresurs med en eller flera lager för att hantera dina leveranser och visa en varning på instrumentpanelen om det inte finns tillräckligt med lager.

NOTE
Mer information om aktiehantering i Adobe Campaign finns i Stock-hantering.

Om du vill associera en marknadsföringsresurs med en aktie redigerar du aktiekartan och redigerar eller skapar en aktie. Lägg till en aktierad och välj motsvarande marknadsföringsresurs.

Om det behövs kan du redigera den valda resursen via Edit the link ikon (förstoringsglas) till höger om resursen när den har valts.

Ange det ursprungliga lagret och larmlagret och spara sedan.

Lagret anges i resursinformationen.

När beståndet är otillräckligt skickas en varning till de berörda aktörerna.

Avancerade funktioner advanced-functions

Med kontrollpanelen för marknadsföringsresurser kan du utföra vanliga typer av åtgärder: lägga till, redigera, låsa/låsa upp, godkänna, publicera. Du kan skapa andra typer av marknadsföringsresurser och komma åt avancerade funktioner via Adobe Campaign-trädet. Det gör du genom att klicka Explorer på Adobe Campaign hemsida.

Som standard lagras marknadsföringsresurser i MRM > Marketing resources trädnod.

Du kan lägga till följande resurser från den här vyn:

 • Fil
 • HTML
 • Text
 • URL
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1