Konfigurera ett rapportmål för en Data Warehouse-begäran

Det finns olika konfigurationsalternativ tillgängliga när du skapar en Data Warehouse. Följande information beskriver hur du konfigurerar ett rapportmål för begäran.

Mer information om hur du börjar skapa en begäran och länkar till andra viktiga konfigurationsalternativ finns i Skapa en begäran om Data Warehouse.

NOTE
Tänk på följande när du konfigurerar ett rapportmål:
 • Vi rekommenderar att du använder ett molnkonto eller ett e-postmeddelande för rapportdestinationen. Äldre FTP- och SFTP-konton finns tillgängliga men rekommenderas inte.

 • Alla molnkonton som du tidigare konfigurerat är tillgängliga för Data Warehouse. Du kan konfigurera molnkonton på något av följande sätt:

 • Molnkonton är kopplade till ditt Adobe Analytics-användarkonto. Andra användare kan inte använda eller visa molnkonton som du konfigurerar.

 • Du kan redigera alla platser som du skapar från Platshanteraren i Komponenter > Platser

Så här konfigurerar du målet dit Data Warehouse-rapporter skickas:

 1. Om du inte redan har gjort det börjar du skapa en förfrågan i Adobe Analytics genom att välja Tools > Data Warehouse > Lägg till.

  Mer information finns i Skapa en begäran om Data Warehouse.

 2. På sidan Ny Data Warehouse väljer du Rapportdestination -fliken.

  Målflik för rapport

 3. (Villkorligt) Om ett molnkonto (och ett mål för det kontot) redan har konfigurerats i Adobe Analytics kan du använda det som rapportmål:

  note note
  NOTE
  Konton är bara tillgängliga för dig om du har konfigurerat dem eller om de delats med en organisation som du är en del av.
  Om du är systemadministratör Visa alla mål är tillgängligt. Aktivera det här alternativet om du vill ha åtkomst till alla konton och platser som har skapats av någon användare i organisationen.
  1. Välj konto på Välj konto listruta.

   Alla molnkonton som du har konfigurerat i något av följande områden i Adobe Analytics kan användas:

  2. Välj det mål som är associerat med kontot på menyn Välj mål listruta.

 4. (Villkorligt) Om du inte har tillgång till ett molnkonto som redan är konfigurerat i Adobe Analytics kan du konfigurera ett:

  1. Välj Lägg till konto och ange sedan följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
   Fält Funktion
   Kontotyp

   Välj typ av molnkonto. Vi rekommenderar att du har ett enda konto för varje kontotyp, med flera platser efter behov inom det kontot.

   När du har valt en kontotyp visas fält som är specifika för den kontotypen.

   Kontonamn Ange ett namn för kontot. Det här namnet visas när du skapar en plats.
   Kontobeskrivning Ange en kort beskrivning av kontot för att hjälpa till att skilja det från andra konton av samma kontotyp.

   Utöka det avsnitt nedan som motsvarar Kontotyp som du valde.

   Använd någon av följande kontotyper när du konfigurerar ett rapportmål. Expandera kontotypen om du vill ha konfigurationsinstruktioner. (Ytterligare äldre destinationer finns också tillgängliga, men rekommenderas inte.)

   accordion
   Amazon S3

   Om du vill konfigurera ett Amazon S3 Role ARN-konto anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Roll-ARN

   Du måste ange en roll-ARN (Amazon Resource Name) som Adobe kan använda för att få åtkomst till Amazon S3-kontot. För att göra detta skapar du en IAM-behörighetsprincip för källkontot, kopplar principen till en användare och skapar sedan en roll för målkontot. Mer information finns i den här AWS-dokumentationen.

   Mer information om hur du ställer in behörigheten för haken finns i artikeln Hur kan jag ge korskontoåtkomst till objekt som finns i Amazon S3-butiker? i Amazon kunskapscenter.

   Användar-ARN Användar-ARN (Amazon Resource Name) tillhandahålls av Adobe. Du måste koppla den här användaren till den princip du skapade.
   accordion
   Google Cloud Platform

   Om du vill konfigurera ett Google Cloud Platform-konto anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Projekt-ID Ditt projekt-ID för Google Cloud. Se Google Cloud-dokumentation om hur du får ett projekt-ID.
   accordion
   Azure SAS

   Om du vill konfigurera ett Azure SAS-konto anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Program-ID Kopiera det här ID:t från det Azure-program som du skapade. I Microsoft Azure finns den här informationen på Ökning -fliken i programmet. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du registrerar ett program med Microsoft identitetsplattform.
   Klient-ID Kopiera det här ID:t från det Azure-program som du skapade. I Microsoft Azure finns den här informationen på Ökning -fliken i programmet. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du registrerar ett program med Microsoft identitetsplattform.
   URI för nyckelvalv

   Sökvägen till SAS URI i Azure Key Vault. Om du vill konfigurera Azure SAS måste du lagra en SAS URI som en hemlighet med Azure Key Vault. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du ställer in och hämtar en hemlighet från Azure Key Vault.

   När nyckelvalvs-URI har skapats:

   • Lägg till en åtkomstprincip på nyckelvalvet för att ge behörighet till det Azure-program som du skapade.

   • Kontrollera att program-ID:t har tilldelats Key Vault Certificate User inbyggd roll för att komma åt nyckelvalvs-URI.

    Mer information finns i Inbyggda Azure-roller.

   Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du tilldelar en åtkomstprincip för nyckelvalv.

   Nyckelvalvets hemliga namn Det hemliga namn du skapade när du lade till hemligheten i Azure Key Vault. I Microsoft Azure finns den här informationen i nyckelvalvet som du skapade på Key Vault inställningssidor. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du ställer in och hämtar en hemlighet från Azure Key Vault.
   Hemlighet Kopiera hemligheten från Azure-programmet som du skapade. I Microsoft Azure finns den här informationen på Certifikat och hemligheter -fliken i programmet. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du registrerar ett program med Microsoft identitetsplattform.
   accordion
   Azure RBAC

   Om du vill konfigurera ett Azure RBAC-konto anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Program-ID Kopiera det här ID:t från det Azure-program som du skapade. I Microsoft Azure finns den här informationen på Ökning -fliken i programmet. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du registrerar ett program med Microsoft identitetsplattform.
   Klient-ID Kopiera det här ID:t från det Azure-program som du skapade. I Microsoft Azure finns den här informationen på Ökning -fliken i programmet. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du registrerar ett program med Microsoft identitetsplattform.
   Hemlighet Kopiera hemligheten från Azure-programmet som du skapade. I Microsoft Azure finns den här informationen på Certifikat och hemligheter -fliken i programmet. Mer information finns i Microsoft Azure-dokumentation om hur du registrerar ett program med Microsoft identitetsplattform.
   accordion
   E-post

   Om du vill konfigurera ett e-postkonto anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2
   Fält Funktion
   Mottagare E-postmeddelanden kan skickas till specifika användare när rapporten skickas. Ange en e-postadress eller en kommaavgränsad lista med e-postadresser.
  2. Välj Lägg till plats och ange sedan följande information: |Fält | Funktion | |—|—| | Namn | Namnet på platsen. | | Beskrivning | Ange en kort beskrivning av kontot för att hjälpa till att skilja det från andra konton av samma kontotyp. | | Platskonto | Välj det platskonto som du skapade i Lägg till ett konto. |

  3. I Platsegenskaper anger du information som är specifik för kontotypen för ditt platskonto.

   Utöka det avsnitt nedan som motsvarar Kontotyp som du valde tidigare.

   accordion
   Amazon S3

   Om du vill konfigurera en Amazon S3-plats anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Buckennamn

   Den bucket på ditt Amazon S3-konto där du vill att Adobe Analytics-data ska skickas.

   Se till att användar-ARN som tillhandahålls av Adobe har S3:PutObject behörighet för att överföra filer till denna bucket. Med den här behörigheten kan användaren ARN överföra initiala filer och skriva över filer för efterföljande överföringar.

   Bucket-namn måste uppfylla specifika namnregler. De måste till exempel innehålla mellan 3 och 63 tecken, får endast bestå av gemener, siffror, punkter (.) och bindestreck (-) och måste börja och sluta med en bokstav eller en siffra. En fullständig lista över namnregler finns i AWS-dokumentationen.

   Nyckelprefix Mappen inom hakparentesen där du vill placera data. Ange ett mappnamn och lägg sedan till ett omvänt snedstreck efter namnet för att skapa mappen. Till exempel folder_name/
   accordion
   Google Cloud Platform

   Ange följande information om du vill konfigurera en plats för Google Cloud-plattformen:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Buckennamn

   Den bucket på ditt GCP-konto där du vill att Adobe Analytics-data ska skickas.

   Se till att du har beviljat någon av följande behörigheter till säkerhetsobjektet som tillhandahålls av Adobe: (Information om hur du beviljar behörigheter finns i Lägga till ett huvudnamn i en princip på paketnivå i Google Cloud-dokumentationen.)

   • roles/storage.objectCreator: Använd den här behörigheten om du vill begränsa säkerhetsobjektet till att endast skapa filer i ditt GCP-konto.
    Viktigt: Om du använder den här behörigheten för schemalagd rapportering måste du använda ett unikt filnamn för varje ny schemalagd export. Annars misslyckas rapportgenereringen eftersom huvudkontot inte har åtkomst att skriva över befintliga filer.
   • roles/storage.objectUser: Använd den här behörigheten om du vill att säkerhetsobjektet ska ha tillgång till visa, lista, uppdatera och ta bort filer i ditt GCP-konto.
    Med den här behörigheten kan huvudmannen skriva över befintliga filer för efterföljande överföringar, utan att behöva generera unika filnamn automatiskt för varje ny schemalagd export.

   Om din organisation använder Begränsningar för organisationsprinciper Om du bara vill tillåta Google Cloud Platform-kontot i tillåtelselista behöver du följande Adobe-ägda Google Cloud Platform-organisations-ID:

   • DISPLAY_NAME: adobe.com
   • ID: 178012854243
   • DIRECTORY_CUSTOMER_ID: C02jo8puj
   Nyckelprefix Mappen inom hakparentesen där du vill placera data. Ange ett mappnamn och lägg sedan till ett omvänt snedstreck efter namnet för att skapa mappen. Till exempel folder_name/
   accordion
   Azure SAS

   Om du vill konfigurera en Azure SAS-plats anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Behållarnamn Behållaren i det konto du angav där du vill att Adobe Analytics-data ska skickas.
   Nyckelprefix

   Mappen i behållaren där du vill placera data. Ange ett mappnamn och lägg sedan till ett omvänt snedstreck efter namnet för att skapa mappen. Exempel: folder_name/

   Kontrollera att SAS URI-arkivet som du angav i fältet Nyckelvalvets hemliga namn när du konfigurerar Azure SAS-kontot har Write behörighet. Detta gör att SAS URI kan skapa filer i din Azure-behållare.

   Om du även vill att SAS-URI ska skriva över filer måste du se till att SAS-URI-arkivet har Delete behörighet.

   Mer information finns i Lagringsresurser för blob i dokumentationen för Azure Blob Storage.

   accordion
   Azure RBAC

   Om du vill konfigurera en Azure RBAC-plats anger du följande information:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
   Fält Funktion
   Behållarnamn Behållaren i det konto du angav där du vill att Adobe Analytics-data ska skickas. Se till att du ger behörighet att överföra filer till Azure-programmet som du skapade tidigare.
   Nyckelprefix

   Mappen i behållaren där du vill placera data. Ange ett mappnamn och lägg sedan till ett omvänt snedstreck efter namnet för att skapa mappen. Exempel: folder_name/

   Kontrollera att det program-ID som du angav när du konfigurerade Azure RBAC-kontot har tilldelats Storage Blob Data Contributor roll för att komma åt behållaren (mappen).

   Mer information finns i Inbyggda Azure-roller.

   Kontonamn Azure-lagringskontot.
 5. Fortsätt konfigurera din Data Warehouse-förfrågan på Rapportalternativ -fliken. Mer information finns i Konfigurera rapportalternativ för en Data Warehouse-förfrågan.

Äldre destinationer

IMPORTANT
Destinationerna som beskrivs i det här avsnittet är äldre och rekommenderas inte. Använd i stället ett av följande mål när du skapar ett datalagermål: Amazon S3, Google Cloud Platform, Azure RBAC, Azure SAS eller Email. Se informationen ovan för mer information om var och en av dessa rekommenderade destinationer.

Följande information innehåller konfigurationsinformation för var och en av de äldre målplatserna:

FTP

Data dist.lagerdata kan levereras till en FTP-plats som är värd för Adobe eller kund. Kräver FTP-värd, användarnamn och lösenord. Använd sökvägsfältet för att placera feed-filer i en mapp. Mappar måste redan finnas. Flöden genererar ett fel om den angivna sökvägen inte finns.

Använd följande information när du fyller i de tillgängliga fälten:

Kontofält

 • Kontonamn: Namnet på FTP-kontot.

 • Kontobeskrivning: En beskrivning av FTP-kontot.

 • Värdnamn: Ange önskad mål-URL för FTP. Till exempel: ftp.company.com.

  note note
  NOTE
  Inkludera inte ftp:// i början av URL:en.
 • Användarnamn: Ange användarnamn för att logga in på FTP-platsen.

 • Lösenord och bekräfta lösenord: Ange lösenordet för att logga in på FTP-platsen.

Platsfält

 • Platsnamn: Namnet på den plats på FTP-kontot där du vill att filer ska skickas.

 • Platsbeskrivning: En beskrivning av platsen på FTP-kontot.

 • Katalogsökväg: Sökvägen till platsen på FTP-kontot.

SFTP

SFTP-stöd för datalager är tillgängligt. Kräver att en SFTP-värd, ett användarnamn och målplatsen innehåller en giltig offentlig RSA- eller DSA-nyckel. Du kan hämta lämplig offentlig nyckel när du skapar datalagrets mål.

Använd följande information när du fyller i de tillgängliga fälten:

Kontofält

 • Kontonamn: Namnet på FTP-kontot.

 • Kontobeskrivning: En beskrivning av FTP-kontot.

 • Värdnamn: Ange önskad mål-URL för SFTP. Till exempel: sftp.company.com.

  note note
  NOTE
  Inkludera inte sftp:// i början av URL:en.
 • Användarnamn: Ange användarnamn för att logga in på SFTP-platsen.

 • Använd tillfälliga filtillägg under överföring: När den är aktiverad visas .part filtillägget används under överföringsprocessen. Låt alternativet vara aktiverat om inte SFTP-servern begränsar filnamnen från att ändras när överföringen är klar.

 • Offentliga nycklar: Hämta lämplig offentlig nyckel när du skapar datalagermålet.

Platsfält

 • Platsnamn: Namnet på den plats på SFTP-kontot där du vill att filer ska skickas.

 • Platsbeskrivning: En beskrivning av platsen på SFTP-kontot.

 • Katalogsökväg: Sökvägen till platsen på SFTP-kontot.

Mer information om SFTP-konfiguration finns i Skicka begäranden om Data Warehouse till SFTP-servrar.

S3

Du kan skicka lagerdata direkt till Amazon S3-butiker. Den här måltypen kräver ett Bucket-namn, ett Access Key ID och en Secret Key. Se Krav för Amazon S3-bucket i Amazon S3-dokumenten för mer information.

Användaren som du anger för överföring av datalagerdata måste ha följande behörigheter:

 • s3:GetObject
 • s3:PutObject
 • s3:PutObjectAcl

Följande 16 AWS-standardregioner stöds (med lämplig signaturalgoritm där det behövs):

 • us-east-2
 • us-east-1
 • us-west-1
 • us-west-2
 • ap-soud-1
 • ap-northeast-2
 • ap-southeast-1
 • ap-southeast-2
 • ap-northeast-1
 • ca-central-1
 • eu-central-1
 • eu-west-1
 • eu-west-2
 • eu-west-3
 • eu-nord-1
 • sa-east-1
NOTE
Regionen cn-North-1 stöds inte.

Azure Blob

Datalagret stöder Azure Blob-mål. Kräver en behållare, ett konto och en nyckel. Amazon krypterar automatiskt vilande data. När du hämtar data dekrypteras de automatiskt. Se Skapa ett lagringskonto i Microsoft Azure-dokumenten om du vill ha mer information.

NOTE
Du måste implementera en egen process för att hantera diskutrymme på datalagermålet. Adobe tar inte bort några data från servern.
recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2