Importera data via Adobe Experience Platform Web SDK

Den här snabbstartsguiden förklarar hur du kan importera data för webbplatsspårning direkt till Adobe Experience Platform med Adobe Experience Platform Web SDK och Edge Network och sedan använda dessa data i Customer Journey Analytics.

För att uppnå detta måste du:

 • Konfigurera ett schema och en datauppsättning i Adobe Experience Platform för att definiera modellen (schemat) för de data som du vill samla in och var data (datauppsättningen) ska samlas in.

 • Konfigurera en datastream för att konfigurera Adobe Experience Platform Edge Network att dirigera dina insamlade data till datauppsättningen som du konfigurerade i Adobe Experience Platform.

 • Använd taggar för att enkelt konfigurera regler och dataelement mot data i datalagret på webbplatsen. Kontrollera sedan att data skickas till den dataström som är konfigurerad på Adobe Experience Platform Edge Network.

 • Distribuera och validera. Ha en miljö där du kan iterera på taggutvecklingen och när allt har validerats publicerar du det direkt i produktionsmiljön.

 • Konfigurera en anslutning i Customer Journey Analytics. Den här anslutningen bör (åtminstone) innehålla din Adobe Experience Platform-datauppsättning.

 • Konfigurera en datavy i Customer Journey Analytics för att definiera mått och dimensioner som du vill använda i Analysis Workspace.

 • Konfigurera ett projekt i Customer Journey Analytics för att skapa rapporter och visualiseringar.

NOTE
Den här snabbstartsguiden är en förenklad guide om hur du importerar data som samlats in från din webbplats till Adobe Experience Platform och använder dem i Customer Journey Analytics. Vi rekommenderar starkt att man studerar den ytterligare informationen när det hänvisas till.

Konfigurera ett schema och en datauppsättning

Om du vill importera data till Adobe Experience Platform måste du först definiera vilka data du vill samla in. Alla data som hämtas in till Adobe Experience Platform måste överensstämma med en standardiserad, normaliserad struktur för att de ska kunna identifieras och hanteras av funktioner och funktioner längre fram i kedjan. Experience Data Model (XDM) är standardramverket som tillhandahåller den här strukturen i form av scheman.

När du har definierat ett schema använder du en eller flera datauppsättningar för att lagra och hantera datainsamlingen. En datauppsättning är en lagrings- och hanteringskonstruktion för en datamängd (vanligtvis en tabell) som innehåller ett schema (kolumner) och fält (rader).

Alla data som importeras till Adobe Experience Platform måste överensstämma med ett fördefinierat schema innan de kan sparas som en datauppsättning.

Konfigurera ett schema

Du vill spåra minimala data från profiler som besöker webbplatsen, till exempel sidnamn och identifiering.
Du måste först definiera ett schema som modellerar dessa data.

Så här konfigurerar du ditt schema:

 1. I Adobe Experience Platform-gränssnittet väljer du Schemas i DATA MANAGEMENT till vänster.

 2. Välj Create schema.
  .

 3. I steget Välj en klass i guiden Skapa schema:

  1. Välj Experience Event.

   Skapa en schemamarkering för Experience Event

   note info
   INFO
   Ett Experience Event-schema används för att modellera beteendet för en profil (som scennamn, push-knapp som läggs till i kundvagnen). Ett enskilt profilschema används för att modellera profilen attribut (som namn, e-post, kön).
  2. Välj Next.

 4. I Name and review step i guiden Create schema:

  1. Ange en Schema display name för ditt schema och (valfritt) en Description.

   Skapa schemafönster med namnet på schemafälten

  2. Välj Finish.

 5. På fliken Struktur i exempelschemat:

  1. Välj + Add i Field groups.

   Lägg till fältgrupp

   Fältgrupper är återanvändbara samlingar av objekt och attribut som gör att du enkelt kan utöka ditt schema.

  2. I dialogrutan Add fields groups väljer du fältgruppen AEP Web SDK ExperienceEvent i listan.

   AEP Web SDK ExperienceEvent, fältgrupp

   Du kan välja knappen för förhandsgranskning om du vill se en förhandsgranskning av fälten som ingår i den här fältgruppen, till exempel web > webPageDetails > name.

   Förhandsgranskning av AEP Web SDK ExperienceEvent-fältgrupp

   Välj Back om du vill stänga förhandsgranskningen.

  3. Välj Add field groups.

 6. Välj + bredvid schemanamnet på panelen Structure.

  Knappen Lägg till fält i exempelschema

 7. På panelen Field Properties anger du Identification som namn, Identification som Display name, väljer Object som Type och väljer ExperienceEvent Core v2.1 som Field Group.

  note note
  NOTE
  Om fältgruppen inte är tillgänglig söker du efter en annan fältgrupp som innehåller identitetsfält. Eller skapa en ny fältgrupp och lägg till nya identitetsfält (som ecid, crmId och andra som du behöver) i fältgruppen och markera den nya fältgruppen.

  Identifieringsobjekt

  Identifieringsobjektet lägger till identifieringsfunktioner i ditt schema. I ditt fall vill du identifiera profiler som besöker din webbplats med hjälp av Experience Cloud-ID och e-postadress. Det finns många andra attribut som du kan använda för att spåra din persons ID (till exempel kundens ID, lojalitets-ID).

  Välj Apply om du vill lägga till det här objektet i ditt schema.

 8. Markera fältet ecid i det identifieringsobjekt som du nyss lade till och välj Identity, Primary Identity och ECID i listan Identity namespace i den högra panelen.

  Ange ECID som identitet

  Du anger Experience Cloud Identity som den primära identitet som Adobe Experience Platform Identity-tjänsten kan använda för att kombinera (sy ihop) beteendet hos profiler med samma ECID.

  Välj Apply. En fingeravtrycksikon visas i attributet ecid.

 9. Markera fältet email i det identifieringsobjekt som du nyss lade till och välj Identity och Email i listan Identity namespace på panelen Field Properties.

  Ange e-postadress som identitet

  Du anger e-postadressen som en annan identitet som kan användas av tjänsten Adobe Experience Platform Identity för att kombinera (sammanfoga) beteendet för profiler.

  Välj Apply. En fingeravtrycksikon visas i e-postattributet.

  Välj Save.

 10. Markera rotelementet i schemat som visar schemats namn och välj sedan växeln Profile.

  Du uppmanas att aktivera schemat för profilen. När data har aktiverats, när data har importerats till datauppsättningar som baseras på detta schema, sammanfogas dessa data i kundprofilen i realtid.

  Mer information finns i Aktivera schemat för användning i kundprofilen i realtid.

  note important
  IMPORTANT
  När du har sparat ett schema som är aktiverat för profilen kan det inte längre inaktiveras för profilen.

  Aktivera schema för profilen

 11. Välj Save om du vill spara ditt schema.

Du har skapat ett minimalt schema som modellerar de data som du kan hämta från webbplatsen. Schemat gör det möjligt att identifiera profiler med hjälp av Experience Cloud-identitet och e-postadress. Genom att aktivera schemat för profil ser du till att data som hämtas från din webbplats läggs till i kundprofilen i realtid.

Bredvid beteendedata kan du även hämta profilattributdata från din webbplats (till exempel information om profiler som prenumererar på ett nyhetsbrev).

Så här hämtar du profildata:

 • Skapa ett schema baserat på klassen XDM Individual Profile.

 • Lägg till fältgruppen Profilkärna v2 i schemat.

 • Lägg till ett identifieringsobjekt baserat på fältgruppen Profile Core v2.

 • Definiera Experience Cloud-ID som primär identifierare och e-post som identifierare.

 • Aktivera schemat för profilen

Mer information om hur du lägger till och tar bort fältgrupper och enskilda fält i ett schema finns i Skapa och redigera scheman i användargränssnittet.

Konfigurera en datauppsättning

Med ditt schema har du definierat din datamodell. Nu måste du definiera konstruktionen för att lagra och hantera data, vilket sker via datauppsättningar.

Så här konfigurerar du datauppsättningen:

 1. I Adobe Experience Platform-gränssnittet väljer du Datasets i DATA MANAGEMENT till vänster.

 2. Välj Create dataset.

  Skapa datauppsättning

 3. Välj Create dataset from schema.

  Skapa datauppsättning från schema

 4. Markera schemat som du skapade tidigare och välj Next.

 5. Ge datauppsättningen ett namn och (valfritt) ge en beskrivning.

  Namndatauppsättning

 6. Välj Finish.

 7. Välj växeln Profile.

  Du uppmanas att aktivera datauppsättningen för profilen. När datauppsättningen är aktiverad berikas kundprofiler i realtid med inkapslade data.

  note important
  IMPORTANT
  Du kan bara aktivera en datauppsättning för profilen när schemat, som datauppsättningen följer, också är aktiverat för profilen.

  Aktivera schema för profilen

Mer information om hur du visar, förhandsgranskar, skapar och tar bort en datauppsättning finns i Användargränssnittshandbok för datauppsättningar. Och hur man aktiverar en datauppsättning för kundprofil i realtid.

Konfigurera en datastream

En datastream representerar konfigurationen på serversidan när Adobe Experience Platform Web och Mobile SDK implementeras. När data samlas in med Adobe Experience Platform SDK:er skickas data till Adobe Experience Platform Edge Network. Det är datastream som avgör vilka tjänster som data vidarebefordras till.

I din konfiguration vill du att de data du samlar in från webbplatsen ska skickas till din datauppsättning i Adobe Experience Platform.

Så här konfigurerar du datastream:

 1. I Adobe Experience Platform-gränssnittet väljer du Datastreams från DATA COLLECTION i den vänstra listen.

 2. Välj New Datastream.

 3. Namnge och beskriv ditt datastream. Välj ditt schema i listan Event Schema.

  Ny datastream

 4. Välj Save.

 5. Välj Add Service.

 6. I Add Service screen:

  1. Välj Adobe Experience Platform i listan Service.

  2. Kontrollera att Enabled är markerat.

  3. Välj datauppsättningen i listan Event Dataset.

   Datastream AEP-tjänst

  4. Lämna de andra inställningarna och välj Save för att spara dataströmmen.

Din datastream är nu konfigurerad för att vidarebefordra data som samlats in från din webbplats till din datauppsättning i Adobe Experience Platform.

Mer information om hur du konfigurerar ett datastam och hur du hanterar känsliga data finns i Översikt över datastreams.

Använd taggar

Om du vill implementera kod på din webbplats för att samla in data använder du taggfunktionen i Adobe Experience Platform . Med tagghanteringslösningen kan ni driftsätta kod tillsammans med andra taggningskrav. Taggar är sömlösa och integrerade med Adobe Experience Platform med tillägget Adobe Experience Platform Web SDK.

Skapa en tagg

 1. I Adobe Experience Platform-gränssnittet väljer du Tags i DATA COLLECTION till vänster.

 2. Välj New Property.

  Namnge taggen, markera Web och ange ett domännamn. Välj Save om du vill fortsätta.

  Skapa en egenskap

Konfigurera taggen

När du har skapat taggen måste du konfigurera den med rätt tillägg och konfigurera dataelement och regler efter hur du vill spåra webbplatsen och skicka data till Adobe Experience Platform.

Markera den nyligen skapade taggen i listan med Tag Properties för att öppna den.

Tillägg

För att vara säker på att du kan skicka data till Adobe Experience Platform (via din datastream) lägger du till Adobe Platform Web SDK-tillägget i taggen.

Så här skapar och konfigurerar du Adobe Experience Platform Web SDK-tillägget:

 1. Välj Extensions i den vänstra listen.

 2. Välj Catalog i det övre fältet.

 3. Sök efter eller bläddra till Adobe Experience Platform Web SDK-tillägget och välj Install för att installera det.

  {width="35%"}

 4. Välj din sandlåda och din tidigare skapade datastam för Production Environment och (valfritt) Staging Environment och Development Environment.

  Tilläggskonfiguration för AEP Web SDK

  Välj Save.

Mer information finns i Konfigurera Adobe Experience Platform Web SDK-tillägget.

Web SDK innehåller Adobe Experience Cloud ID Service internt, så du behöver inte lägga till ID-tjänsttillägget i taggen.

Dataelement

Dataelement är byggstenarna för dataordlistan (eller datamappningen). Använd dataelement för att samla in, ordna och leverera data över marknadsförings- och annonseringsteknologier. Du ställer in dataelement i taggen som läser från datalagret och kan användas för att leverera data till Adobe Experience Platform.

Det finns olika typer av dataelement. Du ställer först in ett dataelement för att fånga det sidnamn som personer tittar på på din webbplats.

Så här definierar du ett dataelement för sidnamn:

 1. Välj Data Elements i den vänstra listen.

 2. Välj Add Data Element.

 3. I dialogrutan Create Data Element:

  • Ge dataelementet ett namn, till exempel Page Name.

  • Välj Core i listan Extension.

  • Välj Page Info i listan Data Element Type.

  • Välj Title i listan Attribute.

   Skapa datumelement med sidinformation

   Du kan också ha använt värdet från en variabel i datalagret, till exempel pageName och dataelementtypen JavaScript Variable för att definiera dataelementet.

   Skapa dataelement med JavaScript-variabel

  • Välj Save.

Nu vill du ställa in ett dataelement som refererar till det Experience Cloud-ID som automatiskt tillhandahålls av Adobe Experience Platform Web SDK och som är tillgängligt via tillägget Experience Cloud ID-tjänst.

Så här definierar du ett ECID-dataelement:

 1. Välj Data Elements i den vänstra listen.

 2. Välj Add Data Element.

 3. I dialogrutan Create Data Element:

  • Ge dataelementet ett namn, till exempel ECID.

  • Välj Experience Cloud ID Service i listan Extension.

  • Välj ECID i listan Data Element Type.

   ECID-dataelement

  • Välj Save.

Slutligen vill du nu mappa något av dina specifika dataelement till det schema du definierade tidigare. Du definierar ett annat dataelement som tillhandahåller en representation av XDM-schemat.

Så här definierar du ett XDM-objektdataelement:

 1. Välj Data Elements i den vänstra listen.

 2. Välj Add Data Element.

 3. I dialogrutan Create Data Element:

  • Ge dataelementet ett namn, till exempel XDM - Page View.

  • Välj Adobe Experience Platform Web SDK i listan Extension.

  • Välj XDM Object i listan Data Element Type.

  • Välj din sandlåda i listan Sandbox.

  • Välj ditt schema i listan Schema.

  • Mappa attributet identification > core > ecid, som definierats i ditt schema, till ECID-dataelementet. Välj cylinderikonen för att enkelt välja ECID-dataelementet från listan med dataelement.

   Välj ECID-dataelement

   Mappa ECID-dataelement

  • Mappa attributet web > webPageDetails > name, som definierats i ditt schema, till dataelementet för sidnamn.

   Mappa dataelement för sidnamn

  • Välj Save.

Regler

Taggar i Adobe Experience Platform följer ett regelbaserat system. De letar efter användarinteraktion och tillhörande data. När villkoren som beskrivs i reglerna är uppfyllda utlöser regeln det tillägg, skript eller den klientkod som du identifierade. Du kan använda regler för att skicka data (som ett XDM-objekt) till Adobe Experience Platform med tillägget Adobe Experience Platform Web SDK.

Så här definierar du en regel:

 1. Välj Rules i den vänstra listen.

 2. Välj Create New Rule.

 3. I dialogrutan Create Rule:

  • Namnge regeln, till exempel Page View.

  • Välj + Add under Events.

  • I dialogrutan Event Configuration:

   • Välj Core i listan Extension.

   • Välj Window Loaded i listan Event Type.

    Regel - händelsekonfiguration

   • Välj Keep Changes.

  • Välj + Add under Actions.

  • I dialogrutan Action Configuration:

   • Välj Adobe Experience Platform Web SDK i listan Extension.

   • Välj Send Event i listan Action Type.

   • Välj web.webpagedetails.pageViews i listan Type.

   • Välj cylinderikonen bredvid XDM data och välj XDM - Page View i listan med dataelement.

   Regel - åtgärdskonfiguration

   • Välj Keep Changes.
  • Regeln ska se ut så här:

   Skapa regel

  • Välj Save.

Ovanstående är bara ett exempel på en regel som skickar XDM-data, som innehåller värden från andra dataelement, till Adobe Experience Platform.

Du kan använda regler på olika sätt i taggen för att hantera variabler (med dataelementen).

Mer information finns i Regler.

Bygg och Publish din tagg

När du har definierat dataelement och regler måste du skapa och publicera taggen. När du skapar en biblioteksversion måste du tilldela den till en miljö. Byggnadens tillägg, regler och dataelement kompileras sedan och placeras i den tilldelade miljön. Varje miljö har en unik inbäddningskod som gör att du kan integrera den tilldelade inbäddningen på din plats.

Så här skapar och publicerar du en tagg:

 1. Välj Publishing Flow i den vänstra listen.

 2. Välj Select a working library följt av Add Library….

 3. I dialogrutan Create Library:

  • Namnge biblioteket.

  • Välj Development (development) i listan Environment.

  • Välj + Add All Changed Resources.

   Publish - Skapa bibliotek

  • Välj Save & Build to Development.

  Taggen sparas och byggs för din utvecklingsmiljö. En grön punkt visar att taggen har skapats på utvecklingsmiljön.

 4. Du kan välja om du vill återskapa biblioteket eller flytta biblioteket till en staging- eller produktionsmiljö.

  Publish - Bygg bibliotek

Adobe Experience Platform Tags stöder enkla till komplexa publiceringsarbetsflöden som passar din användning av Adobe Experience Platform Web SDK.

Mer information finns i Översikt över publicering.

Hämta din taggkod

Slutligen måste du installera taggen på den webbplats som du vill spåra, vilket innebär att du måste placera koden i rubriktaggen för webbplatsens mall.

Så här hämtar du koden som refererar till din tagg:

 1. Välj Environments i den vänstra listen.

 2. Välj rätt installationsknapp i listan över miljöer.

  I dialogrutan Web Install Instructions väljer du kopieringsknappen bredvid skriptkoden som ska se ut så här:

  code language-none
  <script src="https://assets.adobedtm.com/2a518741ab24/.../launch-...-development.min.js" async></script>>
  

  Miljö

 3. Välj Close.

I stället för koden för utvecklingsmiljön kan du ha valt en annan miljö (staging, production) baserat på var du håller på att distribuera Adobe Experience Platform Web SDK.

Mer information finns i Miljö.

Distribuera och validera

Du kan nu distribuera koden på utvecklingsversionen av webbplatsen i taggen <head>. När webbplatsen distribueras börjar den samla in data till Adobe Experience Platform.

Validera implementeringen, korrigera den där det behövs och installera den sedan korrekt i din staging- och produktionsmiljö med publiceringsarbetsflödesfunktionen i Tags.

Konfigurera en anslutning

Om du vill använda Adobe Experience Platform-data i Customer Journey Analytics skapar du en anslutning som innehåller de data som är resultatet av konfigurationen av ditt schema, din datauppsättning och ditt arbetsflöde.

Med en anslutning kan du integrera datauppsättningar från Adobe Experience Platform i Workspace. För att kunna rapportera om dessa datauppsättningar måste du först upprätta en anslutning mellan datauppsättningar i Adobe Experience Platform och Workspace.

Så här skapar du en anslutning:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Connections i den övre navigeringen.

 2. Välj Create new connection.

 3. På skärmen Untitled connection:

  Namnge och beskriv din anslutning i Connection Settings.

  Välj rätt sandlåda i listan Sandbox i Data settings och välj antalet dagliga händelser i listan Average number of daily events.

  Anslutningsinställningar

  Välj Add datasets.

  I steget Select datasets i Add datasets:

  • Markera datauppsättningen som du skapade tidigare (Example dataset) och alla andra datauppsättningar som du vill ta med i anslutningen.

   Lägg till datauppsättningar

  • Välj Next.

  I steget Datasets settings i Add datasets:

  • För varje datauppsättning:

   • Välj en Person ID bland de tillgängliga identiteter som definieras i datauppsättningsscheman i Adobe Experience Platform.

   • Välj rätt datakälla i listan Data source type. Om du anger Other lägger du till en beskrivning för datakällan.

   • Ange Import all new data och Dataset backfill existing data enligt dina inställningar.

   Konfigurera datauppsättningar

  • Välj Add datasets.

  Välj Save.

Mer information om hur du skapar och hanterar en anslutning och hur du väljer och kombinerar datauppsättningar finns i Anslutningsöversikt.

Konfigurera en datavy

En datavy är en behållare som är specifik för Customer Journey Analytics och som gör att du kan avgöra hur data från en anslutning ska tolkas. Här anges alla mått och mätvärden som är tillgängliga i Analysis Workspace och vilka kolumner som måtten och mätvärdena hämtar data från. Datavyer definieras som förberedelser för rapportering i Analysis Workspace.

Så här skapar du en datavy:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Data views i den övre navigeringen.

 2. Välj Create new data view.

 3. I steget Configure:

  Välj din anslutning i listan Connection.

  Namn och (eventuellt) beskrivning av anslutningen.

  Konfigurera datavy

  Välj Save and continue.

 4. I steget Components:

  Lägg till alla schemafält och/eller standardkomponenter som du vill inkludera i komponentrutorna METRICS eller DIMENSIONS.

  Datavykomponenter

  Välj Save and continue.

 5. I steget Settings:

  Datavy settings

  Låt inställningarna vara som de är och välj Save and finish.

Mer information om hur du skapar och redigerar en datavy finns i Översikt över datavyer, vilka komponenter som är tillgängliga för dig och hur du använder inställningar för filter och sessioner.

Konfigurera ett projekt

Analysis Workspace är ett flexibelt webbläsarverktyg som gör att du snabbt kan skapa analyser och dela insikter baserat på dina data. Du använder Workspace-projekt för att kombinera datakomponenter, tabeller och visualiseringar för att skapa analyser och dela dem med vem som helst i organisationen.

Så här skapar du ditt projekt:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Projects i den övre navigeringen.

 2. Välj Projects i den vänstra navigeringen.

 3. Välj Create project.

  Workspace Project

  Välj Blank project.

  Workspace - Tomt projekt

 4. Välj datavyn i listan.

  Workspace Select Data view .

 5. Om du vill skapa din första rapport börjar du dra och släppa dimensioner och mått på Freeform table i Panel. Dra till exempel Program Points Balance och Page View som mått och email som mått för att få en snabb översikt över profiler som har besökt din webbplats och som ingår i lojalitetsprogrammet som samlar in förmånspoäng.

  Workspace - första rapporten

Mer information om hur du skapar projekt och bygger analyser med komponenter, visualiseringar och paneler finns i Översikt över Analysis Workspace .

SUCCESS
Du har slutfört alla steg. Börja med att definiera vilka data du vill samla in (schema) och var de ska lagras (datauppsättning) i Adobe Experience Platform. Sedan konfigurerade du en datastream på Edge Network för att säkerställa att data kan vidarebefordras till den datauppsättningen. Sedan definierade och distribuerade du taggen som innehåller tilläggen (Adobe Experience Platform Web SDK, Experience Cloud ID Service), dataelement och regler för att hämta data från webbplatsen och skicka dessa data till din datastam. Du har definierat en anslutning i Customer Journey Analytics för att använda data för webbplatsspårning och andra data. Med datavyns definition kan ni ange vilken dimension och vilka mätvärden som ska användas och slutligen skapa ert första projekt som visualiserar och analyserar era data.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79