Översikt över publicering

NOTE
Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad hänvisning till terminologiska förändringar.

Med Adobe Experience Platform kan du kapsla in ändringar i tagghanteringskoden i enskilda bibliotek. Eftersom flera bibliotek nu kan utvecklas parallellt av olika team måste dessa bibliotek följa en avsiktlig, tillåten process för att sammanfoga ändringar innan de överförs till produktionsmiljön.

På en grundläggande nivå genomgår varje bibliotek följande publiceringsprocess:

  1. Skapa ett nytt bibliotek (eller redigera ett befintligt bibliotek) i en utvecklingsmiljö.
  2. Testa bibliotekets funktion i en testmiljö där det behövs.
  3. Distribuera biblioteket till produktionsmiljön.

Tänk dig en situation där du skapar en ny utcheckningshändelse, skapar ett intäktselement som är relaterat till den händelsen och ändrar Adobe Analytics-tilläggskonfigurationen så att den stöder den nya händelsen och dataelementet. Du kan inkludera alla dessa ändringar i ett nytt bibliotek och använda publiceringsprocessen för att testa, godkänna och publicera dem som en enda enhet.

En översikt över arbetsflödet för bibliotekspublicering, inklusive information om hur bibliotek ärver resurser från uppströmsbyggen beroende på deras publiceringstillstånd, finns i publiceringsflödesguide.

Förutom publiceringsflödet finns det flera komponenter och relationer som är viktiga att förstå för att effektivt kunna utveckla och publicera dina bibliotek. I följande tabell beskrivs dessa nyckelbegrepp och du får länkar till dokumentation som hjälper dig att lära dig mer om dem:

Komponent
Beskrivning
Bibliotek
Ett bibliotek är en uppsättning instruktioner för hur tillägg, dataelement och regler ska samverka med varandra och med din webbplats. När ett bibliotek kompileras för att distribueras till en miljö blir det biblioteket ett bygge.

Se översikten på bibliotek om du vill ha mer information om hur du skapar, hanterar och aktiverar bibliotek i användargränssnittet.
Bygger
Ett bygge är ett kompilerat bibliotek. När det distribueras i en miljö innehåller ett bygge den faktiska uppsättningen filer som innehåller koden som skickas till varje användares webbläsare när de visar din plats.

Se översikten på byggen för mer information om byggens innehåll och format.
Miljöer
En taggmiljö är en uppsättning driftsättningsanvisningar som anger vilket format du vill att ditt bygge ska ha och var du vill att det ska levereras.

Se översikten på miljöer om du vill ha mer information om de olika miljötyperna, hur du installerar och konfigurerar befintliga miljöer och hur du skapar nya miljöer.
Värdar
En värd representerar anslutningsinformationen för en miljö som ska leverera en bygge till din webbplats. Du kan välja att låta Adobe hantera värdtjänsten för ditt bygge eller så kan du ange information för dina egna värdservrar i stället.

Se översikten på värdar för mer information om varje värdalternativ.
Kod på klientsidan
Koden på klientsidan är den uppsättning skript som du placerar i källkoden för platsen eller programmet och som anger för varje klientenhet var bygget ska hämtas. Koden är kopplad till en miljö och kan ändras när du ändrar din miljökonfiguration.

Se avsnittet om bädda in koder i miljööversikten om du vill veta mer.

Nästa steg

Det här dokumentet innehåller en översikt över de olika komponenter som ingår i publiceringen av taggbibliotek i Adobe Experience Platform. Mer information om publiceringsprocessen finns i dokumentationen som är länkad till i den här guiden.

recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743