Importera och använda data från traditionella Adobe Analytics

Den här snabbstartsguiden förklarar hur du kan använda de data som samlas in av Adobe Analytics i Customer Journey Analytics.

PREREQUISITES
Du har Adobe Analytics licensierat och driftsatt på en eller flera av dina webbplatser med någon av de dokumenterade implementeringsmetoderna:

För att uppnå detta måste du:

 • Konfigurera en Adobe Analytics-källanslutning i Adobe Experience Platform. Källkopplingen hanterar inmatning av aktuella Adobe Analytics-data i en datauppsättning i Adobe Experience Platform.

 • Konfigurera en anslutning i Customer Journey Analytics. Anslutningen bör (åtminstone) innehålla din Adobe Experience Platform-datauppsättning.

 • Konfigurera en datavy i Customer Journey Analytics för att definiera mått och dimensioner som du vill använda i Analysis Workspace.

 • Konfigurera ett projekt i Customer Journey Analytics för att skapa rapporter och visualiseringar.

NOTE
Den här snabbstartsguiden är en förenklad guide om hur du importerar data med hjälp av Adobe Analytics källanslutning och använder dessa data i Customer Journey Analytics. Vi rekommenderar starkt att man studerar den ytterligare informationen när det hänvisas till.

Konfigurera en Adobe Analytics-källanslutning

Med Adobe Analytics källanslutning kan du överföra data från Adobe Analytics rapportsserie till Adobe Experience Platform.

Så här skapar du en Adobe Analytics-källanslutning:

 1. Välj Sources, från den vänstra listen.

 2. Välj Adobe applications i listan över CATEGORIES.

 3. Välj Set up eller Add data i Adobe Analytics.

  Adobe Experience Platform-fönster med Källor markerat tillsammans med Adobe-program och Lägg till data markerat.

 4. Välj Report suite. Välj den som du vill använda i listan över rapportsviter.

  Adobe Experience Platform-fönstret med en lista över rapportsviter

  Välj Next.

 5. Välj Default schema som Target schema. Adobe Experience Platform skapar automatiskt schemat och motsvarande datauppsättning för att mappa alla standardfält från den valda Adobe Analytics-rapportsviten.

  Adobe Experience Platform-fönster med standardschemat markerat

  Välj Next.

 6. Namnge dataflödet och (eventuellt) ge en beskrivning.

  Adobe Experience Platform-fönstret markerar avsnittet Dataflödesdetaljer

  Välj Next.

 7. Granska anslutningen och välj Finish.

  Fönstret Adobe Experience Platform som markerar avsnitten Connect och Data för granskning

När anslutningen har skapats skapas dataflödet automatiskt för att fylla i en datauppsättning med Adobe Analytics-data från rapportsviten. Dataflödet importerar upp till 13 månaders historiska data för produktionssandlådor. Bakåtfyllnaden i icke-produktionssandlådor är begränsad till tre månader.

När det första intaget är slutfört kan Adobe Analytics-rapportsvitens data användas av Customer Journey Analytics.

Se Skapa en Adobe Analytics-källanslutning i användargränssnittet för en mycket mer omfattande självstudiekurs.

Konfigurera en anslutning

Om du vill använda Adobe Experience Platform-data i Customer Journey Analytics skapar du en anslutning som innehåller de data som är resultatet av konfigurationen av ditt schema, din datauppsättning och ditt arbetsflöde.

Med en anslutning kan du integrera datauppsättningar från Adobe Experience Platform i Workspace. För att kunna rapportera om dessa datauppsättningar måste du först skapa en anslutning mellan datauppsättningar i Adobe Experience Platform och Workspace.

Så här skapar du en anslutning:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Connections i den övre navigeringen.

 2. Välj Create new connection.

 3. I Untitled connection skärm:

  Namnge och beskriva anslutningen i Connection Settings.

  Välj rätt sandlåda i dialogrutan Sandbox lista i Data settings och välj antalet dagliga händelser i dialogrutan Average number of daily events lista.

  Anslutningsinställningar

  Välj Add datasets.

  I Select datasets stega in Add datasets:

  • Markera datauppsättningen som skapas automatiskt av Adobe Analytics-källkopplingen och andra datauppsättningar som du vill ta med i anslutningen.

   Fönstret Lägg till datauppsättningar

  • Välj Next.

  I Datasets settings stega in Add datasets:

  • För varje datauppsättning:

   • Välj en Person ID från de tillgängliga identiteter som definieras i datauppsättningsscheman i Adobe Experience Platform.

   • Välj rätt datakälla på menyn Data source type lista. Om du anger Other lägger du sedan till en beskrivning av datakällan.

   • Ange Import all new data och Dataset backfill existing data enligt dina önskemål.

   Konfigurera datauppsättningar

  • Välj Add datasets.

  Välj Save.

Se Anslutningar - översikt för mer information om hur du skapar och hanterar en anslutning och hur du väljer och kombinerar datauppsättningar.

Konfigurera en datavy

En datavy är en behållare som är specifik för Customer Journey Analytics och som gör att du kan avgöra hur data från en anslutning ska tolkas. Här anges alla mått och mätvärden som är tillgängliga i Analysis Workspace och vilka kolumner som måtten och mätvärdena hämtar data från. Datavyer definieras som förberedelser för rapportering i Analysis Workspace.

Så här skapar du en datavy:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Data views i den övre navigeringen.

 2. Välj Create new data view.

 3. I Configure steg:

  Välj din anslutning på menyn Connection lista.

  Namn och (eventuellt) beskrivning av anslutningen.

  Konfigurera datavy

  Välj Save and continue.

 4. I Components steg:

  Lägg till alla schemafält och/eller standardkomponenter som du vill inkludera i METRICS eller DIMENSIONS komponentrutor.

  Datavy-komponenter

  Välj Save and continue.

 5. I Settings steg:

  Inställningar för datavy

  Låt inställningarna vara som de är och välj Save and finish.

Se Översikt över datavyer för mer information om hur du skapar och redigerar en datavy, vilka komponenter som är tillgängliga för dig och hur du använder filter- och sessionsinställningar.

Konfigurera ett projekt

Analysis Workspace är ett flexibelt webbläsarverktyg som gör att du snabbt kan skapa analyser och dela insikter baserat på dina data. Du använder Workspace-projekt för att kombinera datakomponenter, tabeller och visualiseringar för att skapa analyser och dela dem med vem som helst i organisationen.

Så här skapar du ditt projekt:

 1. I användargränssnittet för Customer Journey Analytics väljer du Projects i den övre navigeringen.

 2. Välj Projects i den vänstra navigeringen.

 3. Välj Create project.

  Arbetsyteprojekt

  Välj Blank project.

  Arbetsyta - Tomt projekt

 4. Välj datavyn i listan.

  Vyn Välj data på arbetsytan .

 5. Om du vill skapa din första rapport börjar du dra och släppa dimensioner och mätvärden på Freeform table i Panel . Dra som ett exempel Program Points Balance och Page View som mått och email som en dimension för att få en snabb översikt över profiler som har besökt er webbplats och som ingår i lojalitetsprogrammet som samlar in förmånspoäng.

  Arbetsyta - första rapporten

Se Analysis Workspace - översikt om du vill ha mer information om hur du skapar projekt och bygger din analys med hjälp av komponenter, visualiseringar och paneler.

SUCCESS
Du har slutfört alla steg. Från och med att du konfigurerar Adobe Analytics datakällanslutning och konfigurerar den kopplingen för rapportsviten överförs dina Adobe Analytics-data automatiskt till Adobe Experience Platform. Du har definierat en anslutning i Customer Journey Analytics för att använda inkapslade Adobe Analytics-data och andra data. Med datavyns definition kan ni ange vilken dimension och vilka mätvärden som ska användas och slutligen skapa ert första projekt som visualiserar och analyserar era data.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79