E-mailkanaal configureren configuring-email-channel

Als Campaign-beheerder kunt u e-mailkanaalinstellingen configureren. Deze geavanceerde instellingen omvatten de algemene parameters voor e-mailkanalen, accounts voor het routeren van e-mail, verwerkingsregels voor e-mail en e-maileigenschappen. Leer op deze pagina hoe u de standaardwaarden voor de algemene e-mail en het verzenden van parameters kunt bewerken.

Parameters e-mailkanaal email-channel-parameters

In het configuratiescherm voor e-mail kunt u de parameters voor het e-mailkanaal definiëren. Beheerders hebben toegang tot deze configuratie-instellingen via het menu Administration> Channels > Email >Configuration.

 • Geautoriseerde maskervelden

  In de sectie Header parameters of sent emails worden de geautoriseerde e-mailadressen vermeld die u kunt gebruiken om e-mails naar uw ontvangers te verzenden (het adres van de afzender) en om hen in staat te stellen geautomatiseerde antwoorden zoals asynchrone onbezorgbare mails, out-of-office antwoorden, enz. terug te sturen. (foutadres).

  Adobe Campaign controleert tijdens de voorbereiding van berichten of de ingevoerde adressen geldig zijn. Deze werkwijze zorgt ervoor dat geen adressen worden gebruikt die problemen kunnen veroorzaken.

  • Zowel het adres van de afzender als het foutadres worden door Adobe ingesteld. Deze velden mogen niet leeg zijn.
  • U kunt deze velden niet bewerken. Als u een adres wilt bijwerken, neemt u contact op met de Klantenservice van Adobe.
  • Als u nog een adres wilt toevoegen, kunt u Campagne om een nieuw subdomein in te stellen, of contact op te nemen met het team van de Zorg van de Adobe. Als u meerdere maskers gebruikt, worden deze door komma's van elkaar gescheiden.
  • Het is een goede praktijk om adressen te plaatsen gebruikend een ster zoals @yourdomain.com: hiermee kunt u elk adres gebruiken dat eindigt met uw subdomeinnaam.
 • Bezorging

  De Delivery reports ID wordt geleverd door de Klantenservice van Adobe. Deze identificeert elke instantie aan de hand van een bezorgings-id die in de technische bezorgingsrapporten wordt gebruikt.

 • Bezorgingsparameters

  Adobe Campaign verzendt de berichten die beginnen op de begindatum.

  Wanneer een bericht in een levering wegens een tijdelijke fout of een zachte stuit wordt verworpen, probeert de Campagne opnieuw om dit bericht elke dag te verzenden. Gebruik de Message delivery duration kan het veld waarin de tijdlijn wordt opgegeven tijdens nieuwe pogingen worden weergegeven.

  note important
  IMPORTANT
  Deze parameter in Campaign wordt nu alleen gebruikt bij een instelling van 3,5 dagen of minder. Als u een waarde definieert die hoger is dan 3,5 dagen, wordt hiermee geen rekening gehouden.

  Het veld Online resources validity duration wordt gebruikt voor geüploade bronnen, voornamelijk voor de spiegelpagina en -afbeeldingen. De bronnen op deze pagina zijn gedurende een beperkte tijd geldig (om schijfruimte te besparen).

 • Hernieuwde pogingen

  Voor tijdelijk niet bezorgde berichten wordt automatisch een nieuwe poging uitgevoerd. Zie Hernieuwde pogingen na een tijdelijke leveringsfoutvoor meer informatie.

  note important
  IMPORTANT
  Het maximumaantal uit te voeren pogingen en de minimumvertraging tussen opnieuw proberen zijn nu gebaseerd op hoe goed IP zowel historisch als momenteel bij een bepaald domein uitvoert. De Retry period en Number of retries instellingen in Campagne worden genegeerd.
 • Parameters voor e-mailquarantaine

  Voer in het veld Time between two significant errors een waarde in om te definiëren hoe lang de toepassing wacht voordat de foutteller wordt verhoogd in het geval van een mail die tijdelijk niet kan worden bezorgd. De standaardwaarde is 1d, voor 1 dag.

  Wanneer de waarde bij Maximum number of errors before quarantine is bereikt, wordt het e-mailadres in quarantaine geplaatst. De standaardwaarde is "5": het adres wordt in quarantined op de vijfde fout. Dit betekent dat het contact automatisch van volgende bezorgingen wordt uitgesloten.

  Zie Werken met quarantainebeheer voor meer informatie over quarantaines.

E-mailrouteringsaccounts email-routing-accounts

Het externe account Integrated email routing wordt standaard verschaft. Het bevat de technische parameters waarmee de applicatie e-mailberichten kan verzenden.

Het accounttype moet altijd worden ingesteld op Routing, het kanaal op Email en de leveringsmodus op Bulk delivery.

Verwant onderwerp:

Externe accounts

E-mailverwerkingsregels email-processing-rules

Beheerders hebben toegang tot de Email processing rules via het menu Administration > Channels > Email.

IMPORTANT
De e-maildomeinen en de MX-regels worden nu automatisch beheerd en kan niet worden gewijzigd.
 • DKIM (DomainKeys Identified Mail) Ondertekening van e-mailverificatie wordt uitgevoerd voor alle berichten met alle domeinen. Het wordt niet ondertekend met Afzender-id, DomainKeys, of S/MIME.
 • MX-regels passen uw doorvoer automatisch aan per domein op basis van uw eigen historische e-mailreputatie en de real-time feedback uit de domeinen waar u e-mails verzendt.

Stuitberichten bounce-mails

De asynchrone, niet bezorgde mails worden nog steeds gekwalificeerd door het Campaign inMail-proces aan de hand van de Bounce mails-regels.

Deze regels bevatten de lijst met tekenreeksen die door externe servers kunnen worden geretourneerd en waarmee u de fout (Hard, Soft of Ignored) kunt kwalificeren.

IMPORTANT
De synchrone de foutenmeldingen van de leveringsmislukking worden nu gekwalificeerd door Adobe Campaign Verbeterde MTA, die het stuitertype en de kwalificatie bepaalt, en die informatie terugstuurt naar Campagne.

Zie deze sectievoor meer informatie over de kwalificatie voor niet bezorgde mails.

Lijst met e-maileigenschappen list-of-email-properties

In deze sectie wordt de lijst met parameters besproken die beschikbaar is in het eigenschappenscherm van een e-mail of e-mailsjabloon.

NOTE
Sommige parameters zijn alleen beschikbaar in sjablonen. Uw toestemmingen bepalen tot welke parameters u toegang hebt.

Met de knop Edit properties kunt u de eigenschappen van een e-mail of een e-mailsjabloon bewerken.

Algemene parameters general-parameters

Identificeer de e-mail met behulp van de velden Label en ID boven aan het scherm met e-mailparameters. Deze informatie verschijnt in de interface, maar de ontvangers kunnen deze niet zien.

IMPORTANT
De id moet uniek zijn.

Gebruik de Brand het merk te selecteren dat aan de levering is gekoppeld. Raadpleeg de sectie Branding voor meer informatie over het gebruik en de configuratie van merken.

In de Campaign voert u de campagne in die aan de e-mail is gekoppeld.

U kunt ook een Description toevoegen in het desbetreffende veld en de afbeelding bewerken die wordt weergegeven in de e-mailminiatuur in de lijsten.

Parameters verzenden sending-parameters

De sectie Send is alleen beschikbaar voor e-mailsjablonen. Deze bevat de volgende parameters:

Parameters opnieuw retries-parameters

Voor tijdelijk niet bezorgde berichten wordt automatisch een nieuwe poging uitgevoerd. Zie Hernieuwde pogingen na een tijdelijke leveringsfoutvoor meer informatie.

IMPORTANT
De minimale vertraging tussen pogingen en het maximumaantal uit te voeren pogingen zijn nu gebaseerd op hoe goed IP zowel historisch als momenteel bij een bepaald domein uitvoert. De Retry period en Max. number of retries instellingen in Campagne worden genegeerd.

De instelling voor de bezorgingsduur (gedefinieerd in de sectie Validity period parameters) die in Campaign is ingesteld, wordt gerespecteerd, maar slechts tot maximaal 3,5 dagen. Op dat punt wordt elk bericht in de wachtrij Hernieuwde pogingen verwijderd uit deze wachtrij en teruggestuurd als onbezorgbaar. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie over bezorgingsfouten.

Parameters voor e-mailindeling email-format-parameters

U kunt de indeling van de te verzenden e-mails configureren. Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Use recipient preferences (standaardmodus): de berichtindeling wordt gedefinieerd op basis van de data die zijn opgeslagen in het profiel van de ontvanger en worden standaard opgeslagen in het veld Email format (@emailFormat). Als een ontvanger berichten in een bepaalde indeling wenst te ontvangen, wordt deze indeling gebruikt. Als het veld niet is ingevuld, wordt een multipart-alternative bericht verzonden (zie hieronder).

 • Let recipient mail client choose the most appropriate format (multipart-alternative): het bericht bevat beide indelingen: tekst en HTML. De indeling die bij ontvangst wordt weergegeven, is afhankelijk van de configuratie van de e-mailsoftware van de ontvanger (multipart-alternative).

  note important
  IMPORTANT
  Deze optie bevat beide versies van het bericht. Het beïnvloedt daarom de bezorgingsdoorvoer, omdat de berichtgrootte groter is.
 • Send all messages in text format: het bericht wordt verzonden in de tekstindeling. De HTML-indeling wordt niet verzonden, maar wordt alleen voor de spiegelpagina gebruikt wanneer de ontvanger op de koppeling in het bericht klikt.

SMTP-testmodus smtp-test-mode

Gebruik de Enable SMTP test mode optie om het verzenden van e-mails via een SMTP-verbinding te testen zonder daadwerkelijk berichten te verzenden. De levering wordt verwerkt tot verbinding aan de server SMTP maar niet verzonden: voor elke ontvanger van de levering, verbindt de Campagne met de SMTP leverancierserver, voert SMTP RCPT aan bevel uit, en sluit de verbinding vóór het bevel SMTP DATA.

Deze optie is beschikbaar voor e-mails en e-mailsjablonen.

Als u de optie voor de SMTP testmodus voor een e-mailsjabloon inschakelt, is deze optie ingeschakeld voor alle e-mailberichten die op basis van deze sjabloon worden gemaakt.

IMPORTANT
Als deze optie is ingeschakeld voor een e-mailbericht, worden er geen berichten verzonden totdat deze is uitgeschakeld.
Er wordt een waarschuwing weergegeven in het dashboard voor e-mails of e-mailsjablonen.

Raadpleeg de sectie Lijst met SMTP-parameters voor e-mails voor meer informatie over het configureren van SMTP.

Geldigheidsperiode validity-period-parameters

De sectie Validity period bevat de volgende parameters:

 • Explicitly set validity dates: als dit vakje niet is ingeschakeld, moet u een tijdsduur invoeren in de velden Delivery duration en Resource validity limit.

  Schakel dit selectievakje in als u specifieke tijden en datums wilt definiëren.

 • Delivery duration / Validity limit for sending messages: Adobe Campaign begint met het verzenden van berichten op de startdatum. In dit veld kunt u opgeven gedurende welke periode de berichten kunnen worden verzonden.

  note important
  IMPORTANT
  U kunt een waarde van maximaal 3,5 dagen definiëren. Als u een waarde instelt die hoger is dan 3,5 dagen, wordt hiermee geen rekening gehouden.
  De parameter Delivery duration is niet van toepassing op transactieberichten. Zie deze sectievoor meer informatie over transactieberichten.
 • Resource validity duration / Validity limit date for resources: dit veld wordt gebruikt voor geüploade bronnen, voornamelijk voor de spiegelpagina en -afbeeldingen. De bronnen op deze pagina zijn gedurende een beperkte tijd geldig (om schijfruimte te besparen).

 • Mirror page management: de spiegelpagina is een HTML-pagina die online via een webbrowser toegankelijk is. De content komt overeen met de content van de e-mail. Standaard wordt de spiegelpagina gegenereerd als de koppeling wordt ingevoegd in de e-mailcontent. Met dit veld wijzigt u de manier waarop deze pagina wordt gegenereerd:

  • Generate the mirror page if a mirror link appears in the email content (standaardmodus): De spiegelpagina wordt geproduceerd als de koppeling in de e-mailcontent wordt geplaatst.
  • Force the generation of the mirror page: zelfs als geen koppeling naar de spiegelpagina in de berichten wordt opgenomen, wordt de spiegelpagina gemaakt.
  • Do not generate the mirror page: er wordt geen spiegelpagina gegenereerd, zelfs niet als de koppeling zich in de berichten bevindt.
  • Generate a mirror page accessible using only the message ID: met deze optie hebt u toegang tot de content van de spiegelpagina, met personalisatiegegevens, in het venster met het verzendingslog.
  note important
  IMPORTANT
  De spiegelpagina wordt alleen gegenereerd als er voor de e-mail een HTML-inhoud is gedefinieerd.

Parameters bijhouden tracking-parameters

De sectie Tracking bevat de volgende parameters:

 • Activate tracking: gebruik deze optie om URL-tracking van berichten te activeren/deactiveren. Als u de URL van elk bericht wilt traceren, gebruikt u het pictogram Links in de actiebalk Email Designer. Zie Informatie over getraceerde URL's.
 • Tracking validity limit: gebruik deze optie om de duur te bepalen waarvoor het volgen op URLs zal worden geactiveerd.
 • Substitution URL for expired URLs: gebruik deze optie om een URL in te voeren naar een fallback-webpagina: deze wordt weergegeven zodra de tekstspatiëring is verlopen.
 • Use tracking pixel at the top of email: gebruik deze optie als u de pixel die het beeld bijhoudt, boven in de e-mail wilt plaatsen in plaats van onderaan. Deze pixel bevindt zich standaard onder aan uw e-mailberichten. Als u grote berichten verzendt, kunt u deze pixel boven aan uw e-mails in plaats van onder aan de e-mail verplaatsen om het bijhouden van de gegevens te verbeteren. Anders kan de pixel voor het bijhouden van de berichten door sommige e-mailproviders worden geknipt.

Geavanceerde parameters advanced-parameters

De sectie Advanced parameters bevat meerdere parameters.

In de eerste velden kunt u de informatie invoeren die nodig is om e-mailkopteksten uit te werken. U kunt hier het antwoordadres en de antwoordtekst beheren, evenals het adres van de afzender (in het veld Van). Deze informatie kan worden aangepast.

Klik op de knop rechts van het veld dat wordt gewijzigd en voeg vervolgens het personalisatieveld, het contentblok of de dynamische tekst toe.

Het invoegen en gebruiken van de personalisatiecontent wordt gedetailleerd beschreven in de documentatie over het aanpassen van e-mailcontent.

Doelcontext target-context

Gebruik de het richten context om een reeks lijsten te bepalen die voor e-mail het richten (in het scherm van de publieksdefinitie) en verpersoonlijking zullen worden gebruikt (bepalend verpersoonlijkingsgebieden in de HTML inhoudsredacteur).

Routering routing

Dit veld verwijst naar de gebruikte routeringsmodus. Het verwijst naar een extern account. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als u een extern account wilt gebruiken dat specifieke brandingconfiguraties bevat.

NOTE
Externe accounts zijn toegankelijk via het menu Administration > Application settings > External accounts.

Voorbereiding preparation

Het voorbereiden van berichten wordt uitgelegd in de sectie Berichten goedkeuren.

 • Typology: voordat berichten worden verzonden, moeten deze worden voorbereid om de content en configuratie te valideren. De verificatieregels die tijdens de voorbereidingsfase worden toegepast, worden in een typologie gedefinieerd. Voor e-mails betekent voorbereiding bijvoorbeeld dat het onderwerp, de URL's en afbeeldingen gecontroleerd worden. Selecteer in dit veld de typologie die u wilt toepassen.

  note note
  NOTE
  Typologieën zijn toegankelijk via het menu Administration > Channels > Typologies en worden in deze sectie beschreven.
 • Compute the label during delivery preparation: gebruik deze optie om de labelwaarde van de e-mail tijdens de voorbereidingsfase van het bericht te berekenen aan de hand van verpersoonlijkingsvelden, inhoudsblokken en dynamische tekst.

  Het is ook mogelijk om het bezorgingslabel te personaliseren met gebeurtenisvariabelen die in de externe-signalenactiviteit van de workflow zijn gedeclareerd. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 • Save SQL queries in the log: gebruik deze optie om SQL vraaglogboeken in het dagboek tijdens de voorbereidingsfase toe te voegen.

Proefinstellingen proof-settings

In deze sectie kunt u het standaardvoorvoegsel configureren voor gebruik op de onderwerpregel van de proefberichten. Meer informatie over proefdrukken in deze sectie.

Lijst met SMTP-parameters voor e-mail list-of-email-smtp-parameters

De sectie SMTP bevat de volgende parameters:

 • Character encoding: schakel het selectievakje Force encoding in als u berichtcodering wilt afdwingen en selecteer vervolgens de gewenste codering.

 • Bounce mails: standaard worden de teruggestuurde berichten ontvangen in de fouteninbox van het platform (gedefinieerd in het scherm Administration > Channels > Email > Configuration). Als u een specifiek foutadres voor een e-mailbericht wilt definiëren, typt u dit adres in het veld Error address.

 • Additional SMTP headers: met deze optie kunt u extra SMTP-kopteksten toevoegen aan uw berichten. Het script dat in het veld Headers wordt ingevoerd, moet verwijzen naar één koptekst per regel, en wel in de notatie name:value. Waarden worden indien nodig automatisch gecodeerd.

  note important
  IMPORTANT
  Het toevoegen van een script voor het opnemen van extra SMTP-kopteksten is gereserveerd voor gevorderde gebruikers. De syntaxis van dit script moet voldoen aan de vereisten van dit type content: geen ongebruikte ruimte, geen lege regel, enz.

  Vanaf 1 juni 2024 moeten afzenders bij Google en Yahoo! afzenders verplichten te voldoen aan Een-klik List-Unsubscribe. De campagne steunt dit vermogen uit-van-de-doos voor leveringsmalplaatjes.

  Toepassen Een-klik List-Unsubscribe voor alle e-mailleveringen die geen template zijn, moet u de Copy headers from delivery templates technische workflow. Meer informatie

  note caution
  CAUTION
  Als u de koptekstwaarde in het dialoogvenster Additional SMTP headers van uw e-mailsjablonen kan de compatibiliteit met de Een-klik List-Unsubscribe eis van Google en Yahoo!

Lijst van parameters voor toegangsvergunningen list-of-access-authorization-parameters

De sectie Access authorization bevat de volgende parameters:

 • De Organizational unit wordt gebruikt om toegang tot deze e-mail tot bepaalde gebruikers te beperken. De gebruikers die zijn gekoppeld aan de opgegeven eenheid of bovenliggende eenheden hebben lees- en schrijftoegang tot deze e-mail. Gebruikers die zijn gekoppeld aan onderliggende eenheden hebben alleen leestoegang tot deze e-mail.

  note note
  NOTE
  U kunt organisatorische eenheden configureren via het menu Administration > Users & Security.
 • De velden Created by, CreatedModified by en Last modified worden automatisch ingevuld.

Oudere instellingen legacy-settings

Als u NOT Als u de meest recente versie van Campagne uitvoert, zijn de hieronder beschreven parameters en UI-secties nog steeds op u van toepassing.

Opnieuw legacy-retries

De Retries in de Menu Configuratie en in de Parameters verzenden van de e-maileigenschappen geven aan hoeveel pogingen moeten worden uitgevoerd op de dag nadat de verzending is gestart (Number of retries / Max. number of retries) en de minimale vertraging tussen pogingen (Retry period).

Het aantal pogingen kan globaal worden veranderd (contacteer uw Adobe technische beheerder) of voor elke levering of leveringsmalplaatje.

Door gebrek, zijn vijf herpogingen gepland voor de eerste dag met een minimuminterval van één uur, uitgespreid zich over de 24 uren van de dag. Na die datum en tot de uiterste datum van levering, die globaal in het Delivery parameters van de Configuration of in het menu Validity period op het niveau van de levering (zie de Leveringsduur hieronder).

Leveringsduur legacy-delivery-duration

Gebruik de Message delivery duration in de Menu Configuratie om het tijdkader te specificeren waarin om het even welk bericht in de levering die een tijdelijke fout of zachte stuit ontmoet opnieuw zal worden geprobeerd.

Gebruik de Delivery duration of Validity limit for sending messages in de Geldigheidsperiode om de duur aan te geven gedurende welke de berichten kunnen worden verzonden.

E-mailverwerkingsregels legacy-email-processing-rules

De MX management, Bounce mails en Domain management de regels kunnen door beheerders door Administration > Channels > Email > Email processing rules -menu. Meer informatie

Bounce mail-kwalificatie legacy-bounce-mail-qualification

Als u de verschillende grenzen en de bijbehorende fouttypen en redenen wilt weergeven, klikt u op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, selecteert u Administration > Channels > Quarantines > Message qualification.

Stuiterwaarden kunnen de volgende kwalificatiestatus hebben:

 • To qualify: de stuiterende post moet worden gekwalificeerd. De kwalificatie moet door het leveringsteam worden gedaan om ervoor te zorgen dat de platformleverbaarheid correct functioneert. Zolang het niet wordt gekwalificeerd, wordt de stuiterende post niet gebruikt om de lijst van e-mailverwerkingsregels te verrijken.
 • Keep: de stuiterende post werd gekwalificeerd en zal door worden gebruikt Update voor leverbaarheid te vergelijken met bestaande regels voor e-mailverwerking en de lijst te verrijken.
 • Ignore: de stuiterende post werd gekwalificeerd maar zal niet door Update voor leverbaarheid workflow. Het wordt dus niet naar de clientinstanties verzonden.
NOTE
In het geval van een stroomonderbreking van ISP, zullen de e-mails die door Campaign worden verzonden verkeerd als stegels worden gemerkt. U moet de stuiterkwalificatie bijwerken om dit te corrigeren. Meer informatie.

Rapportage van geleverde indicatoren legacy-delivered-status-report

In de  Summary  de weergave van elk bericht,  Delivered  het percentage stijgt geleidelijk gedurende de gehele geldigheidsperiode van de levering, naarmate de zachte en harde schokken worden gemeld.

Zachte-stuiterende berichten tonen zoals  Failed  op de eerste dag na de levering. Deze berichten worden elke dag opnieuw geprobeerd, tot de geldigheidsperiode van de levering beëindigt.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff