Releases van 2021 release-2021

Release 7.1 (21.1)

CAUTION
Gebruik het menu Help > About… om de versie en het buildnummer van uw Adobe Campaign te controleren. Houd er echter rekening mee dat voor alle builds tussen 9277 en 9343 die op deze pagina worden vermeld, het versienummer 7.0 wordt getoond in plaats van 7.1.

Release 21.1.4 - build 9343 release-21-1-4-build-9343

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

8 oktober 2021

Patches

 • Verbeterde oplossing voor de factureringsworkflow die beschikbaar was in build 9342. Hiervoor moest de workflow handmatig opnieuw worden opgestart voordat de correctie kon worden toegepast. De postupgrade start de workflow nu automatisch opnieuw.

 • Probleem verholpen waarbij een correcte Offer Decisioning kon worden voorkomen bij gebruik van de Interactie-module met de optie Power Booster. (NEO-39263)

 • Probleem verholpen: 'De ipaffinity xxx is niet gevonden op middenserver xxx', wat kan gebeuren bij het verzenden van de levering wanneer er meer dan één IP-affiniteit wordt gebruikt op een multimid-sourcingversie. (NEO-37514)

Release 21.1.4 - build 9342 release-21-1-4-build-9342

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

7 september 2021

Verbeterde beveiliging

 • Oplossing voor een beveiligingsprobleem ter versterking van de bescherming tegen aanvallen via directory traversal. (NEO-28547)

Verbeteringen

 • Na het eind van zijn gebruiksduur is Flash verwijderd uit alle verwante Campaign-functies en onderdelen, en vervangen door HTML5. Het diagramtype Gauge is verwijderd. (NEO-30330) Meer informatie
 • Wanneer u de clientconsole in Windows installeert, controleert het installatieprogramma nu of er een bovenliggend registerknooppunt is, en zo niet, dan wordt er een gemaakt. Hiermee voorkomt u potentiële problemen wanneer u de console start. (NEO-34854)
 • De functie voor het bijhouden van handtekeningen is verbeterd om fouten te voorkomen die gekoppeld zijn aan tools van derden (klant-e-mail, internetbrowsers, enz.) speciale tekens gebruiken. URL-parameters zijn nu gecodeerd.

Andere wijzigingen

 • Er is een regressie opgelost die in 21.1.3 werd geïntroduceerd met de nieuwe beveiliging van de factureringsworkflow. De factureringsworkflow werd uitgevoerd op verkeerde instanties en crashte tijdens het verzenden van het factureringsrapport dat niet werd gegenereerd. U moet de workflow handmatig opnieuw starten om de correctie toe te passen.
 • Eerder vervangen connectoren van Microsoft CRM (Bureau 365 en On-premise-implementaties) zijn uit de interface verwijderd. Meer informatie
 • Na de migratie aan Tomcat 8 is het IIS-instellingenscript bijgewerkt om IIS-integratiekwesties te bevestigen. (NEO-31019)
 • De identificatie van de databron is verbeterd in de gegevens- en schematabbladen van het venster Populatie weergeven van de workflowtransities.
 • Ontbrekende database-indexen zijn toegevoegd aan de volgende schema's om problemen met database-updates te voorkomen: xtk:rights, nms:dlvExclusion, nms:seedMember, nms:trackingUrl

Patches

 • Probleem verholpen waardoor het Hot clicks-rapport niet werkte als er aanbiedingen aan de levering gekoppeld waren. (NEO-26295)
 • Probleem verholpen met de activiteit Sub-worklow waarbij de uitvoering geen outputtabel produceerde. (NEO-36242)
 • Verschillende problemen verholpen bij het exporteren van het rapport Beschrijvende analyse naar PDF. (NEO-25847)
 • Probleem verholpen waarbij leveringen soms mislukten wanneer een externe maillevering werd gebruikt. (NEO-37435)
 • Probleem verholpen bij de verbinding met Microsoft CRM via web-API. Het foutbericht is verwijderd omdat dit geen invloed had op de functies.
 • Probleem met logdeduplicatietracking verholpen waarbij de middenserver was ingesteld als een relais tussen tracking- en marketingservers. (NEO-36285)
 • Oplossing voor een regressie waardoor Vault niet als een specifieke codeopslag kon worden gebruikt.
 • Probleem verholpen waardoor u geen variabelen kon gebruiken in een workflowactiviteit Verrijkings als de binnenkomende transitie afkomstig was van een FDA-databron.
 • Probleem verholpen dat kon leiden tot verbroken URL's in e-mailberichten.

Release 21.1.3 - build 9330 release-21-1-3-build-9330

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

5 juni 2021

Nieuwe functies

Nieuwe workflowactiviteit: Databron wijzigen

Met de nieuwe workflowactiviteit Databron wijzigen kunt u de databron van de werktabel van een workflow wijzigen. Dit biedt meer flexibiliteit bij het beheer van gegevens in verschillende databronnen (FDA en lokale database).

In Adobe Campaign-workflows worden gegevens beheerd met behulp van werkende (of tijdelijke) tabellen. Tijdens het uitvoeren van de workflow delen werktabellen gegevens over de verschillende workflowactiviteiten. Standaard worden werktabellen gemaakt in dezelfde database als de bron van de gegevens waarop we query's uitvoeren.

Raadpleeg de gedetailleerde documentatie voor meer informatie.

Integratie met Adobe Journey Orchestration

De integratie tussen Journey Orchestration en Adobe Campaign Classic is nu GA. Journey Orchestration kan e-mails, pushberichten en sms-berichten verzenden met behulp van de Adobe Campaign Classic Transactional Messaging-mogelijkheden.

De verbinding tussen de instanties van Journey Orchestration en Campaign Classic wordt door Adobe ingesteld tijdens de inrichting.

Raadpleeg de Journey Orchestration-documentatie voor meer informatie. In deze sectie wordt een stapsgewijs gebruiksscenario gepresenteerd

Line-kanaalverbeteringen

De volgende verbeteringen werden toegevoegd aan het Line-kanaal:

 • Ondersteuning voor Line-videoberichttype

 • Ondersteuning voor Line Partner Registration-API

 • Ondersteuning voor het opnieuw verzenden van berichten in geval van een Line-fout aan serverzijde of een time-out van het netwerk

Raadpleeg de gedetailleerde documentatie voor meer informatie.

Vertica Analytics FDA-connector

U kunt nu uw Adobe Campaign Classic-instantie verbinden met uw externe Vertica-database. Deze verbinding wordt beheerd via een nieuw extern account.

Raadpleeg de gedetailleerde documentatie voor meer informatie.

Google BigQuery FDA-connector

U kunt nu uw Adobe Campaign Classic-instantie verbinden met uw externe Google Big Query-database. Deze verbinding wordt beheerd via een nieuw extern account.

Raadpleeg de gedetailleerde documentatie voor meer informatie.

Verbeterde beveiliging

 • De toegang tot de xtk:session#GetCnxInfo API-methode die de volledige details van de databaseverbinding retourneert, is nu beperkt tot alleen beheerders. (NEO-27779)
 • De afgeschafte decryptString-functie is vervangen door decryptPassword in CRM-gerelateerde JavaScript-bestanden.
 • De functie voor het volgen van handtekeningen is verbeterd om het risico op trackingfouten te verkleinen wanneer tools van derden (e-mailclients, internetbrowsers, veilige koppelingsbeveiligingstools) de gevolgde koppeling wijzigen.
 • Er is een probleem opgelost waardoor bijgehouden URL's niet werkten als ze hoofdletters bevatten. Het ondertekeningsmechanisme van bijgehouden URL's is nu hoofdlettergevoelig. (NEO-28414)

Compatibiliteitsupdates

De volgende systemen worden nu ondersteund met Campaign:

 • Google BigQuery FDA-connector
 • Vertica Analytics FDA-connector
 • PostgreSQL 13

Ontdek meer in de Campaign-compatibiliteitsmatrix.

Verouderde functies

 • Vanaf Campaign 21.1 is de Adobe Analytics-gegevensconnector afgeschaft. Als u deze connector gebruikt, moet u uw implementatie dienovereenkomstig aanpassen met de nieuwe Adobe Analytics Connector.
 • De ondersteuning voor Debian 8 is nu afgeschaft.
 • Na het afschaffen van Oracle CRM in 20.3 is het verbonden externe account uit de interface verwijderd.

Meer informatie vindt u op de pagina Afgeschafte en verwijderde functies.

Verbeteringen

 • Er zijn extra controles toegevoegd bij het opslaan van een workflow om ervoor te zorgen dat de namen van activiteiten uniek zijn en dat overgangen altijd worden gevolgd door een activiteit.
 • De technische workflow Facturering (facturering) bevat nu de taken die oorspronkelijk werden uitgevoerd door de workflow Aantal actieve factureringsprofielen (billingActiveContactCount), die is verwijderd. Het e-mailrapport dat elke maand door de workflow wordt verzonden, bevat nu informatie over het aantal actieve profielen voor de instantie. Meer informatie.
 • Het nieuwe _keyOnMData attribuut is toegevoegd om een sleutel voor bewerkingen van memogegevens te kunnen gebruiken.

Andere wijzigingen

 • Er is een veiligheidsbarrière toegevoegd waardoor alleen de technische workflow voor facturering op de marketinginstantie kan worden uitgevoerd.
 • De derde partij openssl voor Windows is bijgewerkt naar versie 1.1.1h.
 • In de beschrijving van het Debian-pakket is nlServer gewijzigd in Adobe Campaign Classic-server.

Patches

 • Er is een probleem opgelost bij het bewerken van de sessietime-out om gebruikers na een bepaalde tijd af te melden, waardoor gebruikers zelfs na de ingestelde tijd aangemeld bleven.
 • Er is een probleem opgelost waarbij leveringen werden weergegeven als alleen-lezen, maar nog steeds konden worden bewerkt in de leveringseigenschappen.
 • Er is een fout gecorrigeerd die ervoor zorgde dat de werkbalk voor bewerken verdween bij het ontwerpen van een webapplicatie.
 • Er is een fout opgelost waarbij de tekstversie van een e-mailbericht met Adobe Campaign Classic-kopteksten werd weergegeven wanneer een koppeling naar een e-mailbericht werd toegevoegd. (NEO-29211
 • Bij gebruik van FDA via HTTP-verbinding zat de Mid-sourcing (leveringslogboeken) (defaultMidSourcingLog)-workflow vast in het tijdsbestek dat is ingesteld door de optie NmsMidSourcing_LogsPeriodHour. Dit zou voorkomen dat records worden bijgewerkt met gegevens die na dit ingestelde tijdsbestek zijn opgetreden. (NEO-30833)
 • Er is een probleem opgelost dat optrad na het uitvoeren van de synchronisatieworkflow van het berichtencentrum. Telkens wanneer een map met leveringsvoorwerpen naar een aangepaste map werd verplaatst, verplaatste de workflow de leveringen terug naar de generieke map Transactional Message-history. (NEO-27445)
 • Er is een probleem opgelost waarbij een foutbericht werd weergegeven tijdens een poging om de rapporten Broadcast-statistieken, Tracking-indicatoren en Statistieken van de delende activiteiten weer te geven.
 • De Oracle On Demand-workflowactiviteit is verwijderd uit de interface na het afkeuren van de Oracle CRM-connector.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de uitvoering van verwerkingsworkflows werd gestopt na het dagelijks opnieuw opstarten van de workflowservermodule (wfserver). (NEO-30047)
 • Er is een probleem opgelost waardoor het MX-beheerdocument niet kon worden bijgewerkt, wat negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de IP-reputatie. (NEO-29897)
 • Er is een probleem opgelost waardoor webprocessen vastliepen bij het ontvangen van een SOAP-call. (NEO-28796, NEO-29600)
 • Er is een probleem opgelost waarbij het maken van de FDA-index van SAP HANA mislukte. (NEO-29664)
 • Er is een probleem opgelost waarbij transactieberichten soms in de status Wachten bleven bij het uitvoeren van SOAP-calls met een header. (NEO-28737)
 • Er is een probleem opgelost dat optrad bij gebruik van de Teradata FDA-connector: alle tijdelijke tabellen werden gemaakt op slechts één knooppunt van het cluster, waardoor soms de hele spoolruimte werd bezet en Teradata vastliep. De tijdelijke tabellen worden nu op veel knooppunten gegenereerd. (NEO-28230)
 • Er is een probleem opgelost bij het gebruik van webapplicaties dat ervoor zorgde dat trackinglabels onjuiste primaire sleutels genereerden naar het schema nms: trackingURL. (NEO-27931)
 • De compatibiliteit met ODBC 3.x is verbeterd om de nauwkeurigheid van foutberichten te verzekeren.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de console vastliep als aangepaste contentsjablonen werden gebruikt in e-mailleveringen. (NEO-31547)
 • Er is een probleem opgelost waardoor Tomcat geen geldige antwoorden kon verzenden vanwege een trage verbinding of een grote respons. (NEO-30858)
 • Er is een probleem opgelost dat kon optreden bij het lezen van UUID vanuit een PostgreSQL-database.
 • Er is een probleem opgelost dat tot prestatieproblemen kon leiden bij het zoeken naar voorstelgegevens gekoppeld aan aanbiedingen. (NEO-27554)
 • Er is een probleem opgelost waarbij het webproces niet reageerde wanneer de IMS-service was geactiveerd, maar niet reageerde.
 • Er is een probleem opgelost waarbij u geen levering kon verzenden met een groep proeven vanwege een specifiek samenvoegingsmechanisme dat de personalisatie van de levering niet kon uitvoeren. (NEO-14391)
 • Er is een probleem opgelost waarbij geen waarschuwing met de waarschuwingsactiviteit werd verzonden als een query en een verrijkingsactiviteit de leveringstabel als doel hadden. (NEO-25157)

Release 21.1.2 - build 9282 release-21-1-2-build-9282

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

15 april 2021

 • Wachtwoordbeheer is verbeterd om de beveiliging te optimaliseren.
 • Er is een probleem opgelost waarbij MTA soms vastliep.

Release 21.1.1 - build 9277 release-21-1-1-build-9277

[Afgeschaft]{class="badge negative" title="Afgeschaft"}

22 februari 2021

Verbeterde beveiliging

 • Het mechanisme voor consoleverificatie is verbeterd om de beveiliging te optimaliseren. (NEO-26944)
 • Er is een beveiligingsprobleem opgelost ter versterking van de bescherming tegen SSRF-aanvallen (Server Side Request Forgery). (NEO-28532)

Compatibiliteitsupdates

De volgende systemen worden nu ondersteund met Campaign:

 • Salesforce-API-versie 49 wordt nu ondersteund bij gebruik van het externe Salesforce CRM-account.

Afgeschafte functies

Het rapport Technical Deliverability Monitoring is nu afgeschaft.

Meer informatie vindt u op de pagina Afgeschafte en verwijderde functies.

Verbeteringen

Email Feedback Service (EFS) is een schaalbare service die rechtstreeks feedback van de Enhanced MTA vastlegt, zodat de rapporteringsnauwkeurigheid wordt verbeterd. Deze functie wordt uitgebracht als een persoonlijke bètaversie en wordt in toekomstige versies geleidelijk beschikbaar gemaakt voor alle klanten.

 • Alle categorieën feedback worden nu vastgelegd voor volledige en nauwkeurige rapportage.
 • De berekening van de Geleverd-indicator is nu gebaseerd op realtimefeedback van de Enhanced MTA voor verbeterde nauwkeurigheid en reactiviteit.
 • EFS lost het probleem van vertragingen bij het rapporteren van synchrone soft bounces op.

Overige wijzigingen

 • De overdrachtsnelheid is verbeterd voor grote trackinglogboeken door compressie te gebruiken.
 • De workflowheatmap is verbeterd om time-outs te voorkomen bij het uitvoeren van workflows met meerdere activiteiten. (NEO-27423).
 • Er is een probleem opgelost waarbij een aanbieding nog kon worden ingediend als de einddatum was verstreken. Campaign Classic houdt nu rekening met de volledige tijdstempel van de einddatum in plaats van alleen met de datum. (NEO-27590)
 • De Google±koppeling is verwijderd uit het gedeelte waar u koppelingen voor het delen op sociale media kunt aanpassen.
 • Er is een probleem opgelost na de implementatie van een foutoplossing in de vorige release. Er is een controle voor de hostnaam toegevoegd bij het verbinden via SSL/TLS. Sms-berichten konden hierdoor voorheen niet worden verzonden. De hostnaamverificatie is uitgeschakeld voor de meeste protocollen zoals POP3, sms en HTTP met proxy, en de certificaatcontrole voor het externe sms-account is verbeterd met drie waarden (NEO-29581). Meer informatie

Patches

 • Er is een probleem opgelost waarbij de sneltoetsen Tab, Enter en Escape niet werkten op het nieuwe aanmeldingsscherm.
 • Er is een probleem met vernieuwen opgelost waarbij de naam van een nieuwe workflow na het opslaan werd vervangen door de standaardwaarde (NEO-26106).
 • Er is een probleem opgelost dat optrad tijdens het uitvoeren van workflows waarbij een nieuw veld werd toegevoegd als onderdeel van een verrijkingsactiviteit voorafgaand aan een verzendingsactiviteit met behulp van de doeltoewijzing External file: er werden ongewenste velden toegevoegd aan de doeltoewijzing External file. (NEO-27687)
 • Er is een probleem opgelost waarbij sommige tekens in de broncode werden gewijzigd wanneer een webapplicatie die eerder was gemaakt en opgeslagen, opnieuw werd geopend. (NEO-27597)
 • Er is een probleem opgelost dat zich kon voordoen bij de upgrade naar een build met het nieuwe handtekeningmechanisme voor het bijhouden van koppelingen (vanaf build 19.1.4 en Campaign 20.2): wanneer verschillende sjablonen aan een gebeurtenis waren gekoppeld, kon de upgrade ertoe leiden dat de verkeerde sjabloon werd geselecteerd tijdens het verzenden van het transactionele bericht. (NEO-28326)
 • Er is een probleem opgelost waarbij de MTA niet meer reageerde en geen verzendingen kon verwerken tenzij deze opnieuw werd gestart. (NEO-27455)
 • Er is een probleem opgelost in de MSSQL-database met betrekking tot het tijdzonebeheer tijdens het bulksgewijs laden van een kolom van het type Datum/tijd. (NEO-27375)
 • Er is een probleem opgelost met een workflowquery bij het gebruik van Redshift-xtk-functies. SubDays, SubSeconds, SubMinutes en SubHours accepteren nu beide Redshift-tijdstempeltypen (NEO-24962).
 • Er is een probleem opgelost waarbij een scriptfoutbericht werd weergegeven bij een voorvertoning van een rapport met anonieme toegang. (NEO-27081)
 • Er is een probleem opgelost waarbij het geheugengebruik op de server werd verminderd tijdens het uitvoeren van de verzendingsanalyse.
 • Er is een probleem opgelost waardoor de instantie mogelijk niet werkte wanneer specifieke complexe query's werden uitgevoerd.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de technische workflow Synchronizing Twitter pages mogelijk niet werd uitgevoerd. (NEO-28634)
 • Er is een probleem opgelost waarbij soms een foutbericht werd weergegeven voor de functie decryptPassword tijdens een poging om op X (voorheen Twitter) te publiceren met de verzendingssjabloon Tweet (twitter). (NEO-28216)
 • Er is een probleem opgelost dat optrad bij het gebruik van een Javascript-activiteit om een HTTP-aanvraag in een workflow uit te voeren. De aanroep mislukte met de volgende fout (NEO-29146) na het bepalen van het poortnummer in de hostnaam:
IOB-090020 Error in SSL library: 'IOB-090013 error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed (code 336134278)'
 • Er is een probleem opgelost waardoor geen nieuwe verzendingen met personalisatie van doelgegevens konden worden verzonden (NEO-30323).
 • Er is een probleem opgelost waarbij verschillende crashes optraden in de marketinginstantie waardoor dumpbestanden werden veroorzaakt.
 • Er is een probleem opgelost waarbij de Tracking-workflow mislukte met de volgende fout (NEO-25206):
There is no index on the sourceId field of the 'NmsTrackingLogRcp' table required for the current Web tracking mode. Please add this index.
 • Er is een probleem opgelost dat optrad bij het maken en opslaan van een verzending op het tabblad Targeting & Workflow van een campagne: de voorvertoning mislukte met de volgende fout (NEO-29440):
XTK-170024 The temporary 'temp:deliveryEmail-all' schema is not defined in the current context
 • Er is een probleem opgelost dat optrad bij het instellen van een extern account tussen een marketinginstantie en een Adobe Campaign Standard-instantie of een Campaign Classic-mid-sourcinginstantie, en het gebruiken van de optie DisableFOH2=1. Bij het gebruik van de optie DisableFOH2=1 in het externe account werden de verbindingen niet correct gesloten, wat resulteerde in de volgende fout (NEO-26258):
The maximum number of connections has been reached (50) by connections pool 'nms:extAccount:acsDefaultRelayAccount XXX'. The server is overloaded. Please try again later.
 • Er is een sms-probleem opgelost waarbij verbindingsproblemen optraden tussen de server en de provider. De verbinding werd vervolgens door de onderliggende MTA automatisch uitgeschakeld. Adobe Campaign Classic deed geen poging om verbinding te maken met deze falende verbinding zolang er geen nieuwe onderliggende MTA werd gestart.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1