Komma igång

Översikt

På den här sidan beskrivs hur du autentiserar och börjar använda Adobe Experience Platform Destination SDK. Det innehåller instruktioner om hur du får inloggningsuppgifter för Adobe I/O, ett sandlådenamn och åtkomstkontrollbehörighet för målredigering.

Terminologi

I den här handboken används plattformsspecifika begrepp, som organisation och sandlådor. Läs Experience Platform ordlista för definitioner av dessa och andra termer.

Hämta nödvändiga autentiseringsuppgifter

Destinationen SDK använder Adobe I/O gateway för autentisering. Om du vill göra API-anrop till Destinationens SDK slutpunkter måste du ange vissa rubriker i dina API-anrop. Samarbeta med Adobe Exchange-teamet för att konfigurera autentisering för dig till Adobe Developer Console.

Om du vill anropa Destination SDK API-slutpunkter följer du Självstudiekurs om autentisering av Experience Platform. Starta självstudiekursen från "Generera en API-nyckel, organisations-ID och klienthemlighet" steg. Adobe Exchange-teamet hanterar de föregående stegen åt dig. När du är klar med självstudiekursen för autentisering visas värdena för var och en av de obligatoriska rubrikerna i Destination SDK-API-anrop, vilket visas nedan:

  • x-api-key: {API_KEY}, även kallat klient-ID
  • x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}, även kallat organisations-ID
  • Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}. Åtkomsttoken har en förfallotid på 24 timmar, uttryckt i millisekunder, så du måste uppdatera den. Uppdatera åtkomsttoken genom att upprepa stegen som beskrivs i självstudiekursen för autentisering.

Ägarskap och sandlådor för mål

Alla resurser i Experience Platform är isolerade till specifika virtuella sandlådor. Begäranden till Destination SDK kräver rubriker som anger namnet på sandlådan som åtgärden utförs i:

  • x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

Adobe Exchange-teamet tillhandahåller ditt sandlådenamn, som du måste använda i anrop till Destination SDK API-slutpunkter.

Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)

Använda Destination SDK-API-slutpunkterna som beskrivs i referensdokumentationbehöver du Destination Authoring behörighet för åtkomstkontroll. Arbeta med Adobe Exchange-teamet för att få den här behörigheten tilldelad dig i Adobe Admin Console.

Behörighet för målredigering

Mer information finns i följande dokument för Experience Platform Access Control:

Ytterligare överväganden

  • För produkterade/publika destinationer måste alla ändringar som du gör i destinationskonfigurationer, oavsett om du skapar eller redigerar en destinationskonfiguration, granskas och godkännas av Adobe. Ändringarna återspeglas i destinationerna först när granskningen är klar. Detta gäller inte privata destinationer som bara är tillgängliga för dig.
  • Endast användare som tillhör samma organisation och har åtkomst till sandlådan kan redigera målkonfigurationen.

Nästa steg

Genom att följa stegen i den här artikeln fick du inloggningsuppgifter för Adobe I/O, ett sandlådenamn och åtkomstkontrollbehörighet för målredigering. Sedan kan du konfigurera ett mål med Destination SDK.

På denna sida