Använd Destination SDK för att konfigurera ett filbaserat mål

Översikt overview

På den här sidan beskrivs hur du använder informationen i Konfigurationsalternativ i Destinations SDK och i andra Destinationer SDK och API-referensdokument för att konfigurera ett filbaserat mål. Stegen beskrivs i sekventiell ordning nedan.

Förhandskrav prerequisites

Innan du går vidare till stegen som visas nedan bör du läsa sidan Komma igång för Destination SDK för att få information om hur du får de autentiseringsuppgifter för Adobe I/O och andra krav som krävs för att arbeta med Destination SDK-API:er.

Steg för att använda konfigurationsalternativen i Destinationen SDK för att konfigurera destinationen steps

Illustrerade steg för att använda Destinationens SDK slutpunkter

Steg 1: Skapa en server- och filkonfiguration create-server-file-configuration

Börja med att skapa en server- och filkonfiguration med slutpunkten /destinations-server.

Nedan visas ett exempel på en konfiguration för ett Amazon S3-mål. Mer information om fälten som används i konfigurationen och om hur du konfigurerar andra typer av filbaserade mål finns i motsvarande serverkonfigurationer.

API-format

POST platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/destination-servers
{
  "name": "S3 destination",
  "destinationServerType": "FILE_BASED_S3",
  "fileBasedS3Destination": {
    "bucket": {
      "templatingStrategy": "PEBBLE_V1",
      "value": "{{customerData.bucketName}}"
    },
    "path": {
      "templatingStrategy": "PEBBLE_V1",
      "value": "{{customerData.path}}"
    }
  },
  "fileConfigurations": {
    "compression": {
      "templatingStrategy": "PEBBLE_V1",
      "value": "{{customerData.compression}}"
    },
    "fileType": {
      "templatingStrategy": "PEBBLE_V1",
      "value": "{{customerData.fileType}}"
    },
    "csvOptions": {
      "quote": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "\""
      },
      "quoteAll": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "false"
      },
      "escape": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "\\"
      },
      "escapeQuotes": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "true"
      },
      "header": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "true"
      },
      "ignoreLeadingWhiteSpace": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "true"
      },
      "ignoreTrailingWhiteSpace": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "true"
      },
      "nullValue": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": ""
      },
      "dateFormat": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "yyyy-MM-dd"
      },
      "timestampFormat": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "yyyy-MM-dd'T':mm:ss[.SSS][XXX]"
      },
      "charToEscapeQuoteEscaping": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": "\\"
      },
      "emptyValue": {
        "templatingStrategy": "NONE",
        "value": ""
      }
    }
  }
}

Steg 2: Skapa målkonfiguration create-destination-configuration

Nedan visas ett exempel på en målkonfiguration som skapats med API-slutpunkten /destinations.

Om du vill ansluta server- och filkonfigurationen från steg 1 till den här målkonfigurationen lägger du till instance ID för server- och filkonfigurationen så som destinationServerId här.

API-format

POST platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/destinations
{
  "name": "Amazon S3 destination",
  "description": "Amazon S3 destination is a fictional destination, used for this example.",
  "status": "Test",
  "customerAuthenticationConfigurations": [
    {
      "authType": "S3"
    }
  ],
  "customerEncryptionConfigurations": [],
  "customerDataFields": [
    {
      "name": "bucketName",
      "title": "Amazon S3 bucket name",
      "description": "Enter the Amazon S3 Bucket name that will host the exported files.",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "pattern": "(?=^.{3,63}$)(?!^(\\d+\\.)+\\d+$)(^(([a-z0-9]|[a-z0-9][a-z0-9\\-]*[a-z0-9])\\.)*([a-z0-9]|[a-z0-9][a-z0-9\\-]*[a-z0-9])$)",
      "readOnly": false,
      "hidden": false
    },
    {
      "name": "path",
      "title": "Amazon S3 path",
      "description": "Enter Amazon S3 folder path",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "pattern": "^[0-9a-zA-Z\\/\\!\\-_\\.\\*\\''\\(\\)]*((\\%SEGMENT_(NAME|ID)\\%)?\\/?)+$",
      "readOnly": false,
      "hidden": false
    },
    {
      "name": "compression",
      "title": "Select compression type",
      "description": "Select the file compression type used by the exported files.",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "readOnly": false,
      "enum": [
        "GZIP",
        "NONE",
        "bzip2",
        "lz4",
        "snappy",
        "deflate"
      ]
    },
    {
      "name": "fileType",
      "title": "Select a file format",
      "description": "Select the file format to be used by the exported files.",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "readOnly": false,
      "hidden": false,
      "enum": [
        "csv",
        "json",
        "parquet"
      ],
      "default": "csv"
    }
  ],
  "uiAttributes": {
    "documentationLink": "https://www.adobe.com/go/destinations-YOURDESTINATION-en",
    "category": "S3",
    "connectionType": "S3",
    "flowRunsSupported": true,
    "monitoringSupported": true,
    "frequency": "Batch"
  },
  "destinationDelivery": [
    {
      "deliveryMatchers": [
        {
          "type": "SOURCE",
          "value": [
            "batch"
          ]
        }
      ],
      "authenticationRule": "CUSTOMER_AUTHENTICATION",
      "destinationServerId": "eec25bde-4f56-4c02-a830-9aa9ec73ee9d"
    }
  ],
  "schemaConfig": {
    "profileRequired": true,
    "segmentRequired": true,
    "identityRequired": true
  },
  "batchConfig": {
    "allowMandatoryFieldSelection": true,
    "allowDedupeKeyFieldSelection": true,
    "defaultExportMode": "DAILY_FULL_EXPORT",
    "allowedExportMode": [
      "DAILY_FULL_EXPORT",
      "FIRST_FULL_THEN_INCREMENTAL"
    ],
    "allowedScheduleFrequency": [
      "DAILY",
      "EVERY_3_HOURS",
      "EVERY_6_HOURS",
      "EVERY_8_HOURS",
      "EVERY_12_HOURS",
      "ONCE"
    ],
    "defaultFrequency": "DAILY",
    "defaultStartTime": "00:00",
    "filenameConfig":{
     "allowedFilenameAppendOptions":[
      "SEGMENT_NAME",
      "DESTINATION_INSTANCE_ID",
      "DESTINATION_INSTANCE_NAME",
      "ORGANIZATION_NAME",
      "SANDBOX_NAME",
      "DATETIME",
      "CUSTOM_TEXT"
     ],
     "defaultFilenameAppendOptions":[
      "DATETIME"
     ],
     "defaultFilename":"%DESTINATION%_%SEGMENT_ID%"
   }
  },
  "backfillHistoricalProfileData": true
}

Steg 3: Skapa konfiguration av målgruppsmetadata create-audience-metadata-configuration

För vissa destinationer kräver Destinationen SDK att du konfigurerar en målgruppsmetadatakonfiguration för att skapa, uppdatera eller ta bort målgrupper i målgruppen. Mer information om när du behöver konfigurera konfigurationen och hur du gör den finns i Hantering av målgruppsmetadata.

Om du använder en konfiguration för målgruppsmetadata måste du ansluta den till målkonfigurationen som du skapade i steg 2. Lägg till instans-ID för målgruppens metadatakonfiguration i målkonfigurationen som audienceTemplateId.

{
  "name": "Amazon S3 destination",
  "description": "Amazon S3 destination is a fictional destination, used for this example.",
  "status": "Test",
  "customerAuthenticationConfigurations": [
    {
      "authType": "S3"
    }
  ],
  "customerEncryptionConfigurations": [],
  "customerDataFields": [
    {
      "name": "bucketName",
      "title": "Amazon S3 bucket name",
      "description": "Enter the Amazon S3 Bucket name that will host the exported files.",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "pattern": "(?=^.{3,63}$)(?!^(\\d+\\.)+\\d+$)(^(([a-z0-9]|[a-z0-9][a-z0-9\\-]*[a-z0-9])\\.)*([a-z0-9]|[a-z0-9][a-z0-9\\-]*[a-z0-9])$)",
      "readOnly": false,
      "hidden": false
    },
    {
      "name": "path",
      "title": "Amazon S3 path",
      "description": "Enter Amazon S3 folder path",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "pattern": "^[0-9a-zA-Z\\/\\!\\-_\\.\\*\\''\\(\\)]*((\\%SEGMENT_(NAME|ID)\\%)?\\/?)+$",
      "readOnly": false,
      "hidden": false
    },
    {
      "name": "compression",
      "title": "Select compression type",
      "description": "Select the file compression type used by the exported files.",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "readOnly": false,
      "enum": [
        "GZIP",
        "NONE",
        "bzip2",
        "lz4",
        "snappy",
        "deflate"
      ]
    },
    {
      "name": "fileType",
      "title": "Select a file format",
      "description": "Select the file format to be used by the exported files.",
      "type": "string",
      "isRequired": true,
      "readOnly": false,
      "hidden": false,
      "enum": [
        "csv",
        "json",
        "parquet"
      ],
      "default": "csv"
    }
  ],
  "uiAttributes": {
    "documentationLink": "http://www.adobe.com/go/destinations-YOURDESTINATION-en",
    "category": "S3",
    "connectionType": "S3",
    "flowRunsSupported": true,
    "monitoringSupported": true,
    "frequency": "Batch"
  },
  "destinationDelivery": [
    {
      "deliveryMatchers": [
        {
          "type": "SOURCE",
          "value": [
            "batch"
          ]
        }
      ],
      "authenticationRule": "CUSTOMER_AUTHENTICATION",
      "destinationServerId": "eec25bde-4f56-4c02-a830-9aa9ec73ee9d"
    }
  ],
  "audienceMetadataConfig":{
  "mapExperiencePlatformSegmentName":false,
  "mapExperiencePlatformSegmentId":false,
  "mapUserInput":false,
  "audienceTemplateId":"cbf90a70-96b4-437b-86be-522fbdaabe9c"
  },
  "schemaConfig": {
    "profileRequired": true,
    "segmentRequired": true,
    "identityRequired": true
  },
  "batchConfig": {
    "allowMandatoryFieldSelection": true,
    "allowDedupeKeyFieldSelection": true,
    "defaultExportMode": "DAILY_FULL_EXPORT",
    "allowedExportMode": [
      "DAILY_FULL_EXPORT",
      "FIRST_FULL_THEN_INCREMENTAL"
    ],
    "allowedScheduleFrequency": [
      "DAILY",
      "EVERY_3_HOURS",
      "EVERY_6_HOURS",
      "EVERY_8_HOURS",
      "EVERY_12_HOURS",
      "ONCE"
    ],
    "defaultFrequency": "DAILY",
    "defaultStartTime": "00:00",
    "filenameConfig":{
     "allowedFilenameAppendOptions":[
      "SEGMENT_NAME",
      "DESTINATION_INSTANCE_ID",
      "DESTINATION_INSTANCE_NAME",
      "ORGANIZATION_NAME",
      "SANDBOX_NAME",
      "DATETIME",
      "CUSTOM_TEXT"
     ],
     "defaultFilenameAppendOptions":[
      "DATETIME"
     ],
     "defaultFilename":"%DESTINATION%_%SEGMENT_ID%"
   }
  },
  "backfillHistoricalProfileData": true
}

Steg 4: Konfigurera autentisering set-up-authentication

Beroende på om du anger "authenticationRule": "CUSTOMER_AUTHENTICATION" eller "authenticationRule": "PLATFORM_AUTHENTICATION" i målkonfigurationen ovan, kan du konfigurera autentisering för ditt mål med hjälp av /destination eller /credentials-slutpunkten.

NOTE
CUSTOMER_AUTHENTICATION är det vanligaste av de två autentiseringsreglerna och det är det som ska användas om du kräver att användarna tillhandahåller någon form av autentisering till ditt mål innan de kan konfigurera en anslutning och exportera data.

Steg 5: Testa destinationen test-destination

När du har konfigurerat ditt mål med hjälp av konfigurationsslutpunkterna i föregående steg kan du använda måltestningsverktyget för att testa integrationen mellan Adobe Experience Platform och ditt mål.

Som en del av processen för att testa destinationen måste du använda användargränssnittet i Experience Platform för att skapa målgrupper, som du aktiverar för destinationen. Se de två resurserna nedan för instruktioner om hur du skapar målgrupper i Experience Platform:

Steg 6: Publish ditt mål publish-destination

NOTE
Det här steget är inte nödvändigt om du skapar ett privat mål för eget bruk och inte vill publicera det i målkatalogen för andra kunder.

När du har konfigurerat och testat målet kan du använda API:t för målpublicering för att skicka konfigurationen till Adobe för granskning.

Steg 7: Dokumentera destinationen document-destination

NOTE
Det här steget är inte nödvändigt om du skapar ett privat mål för eget bruk och inte vill publicera det i målkatalogen för andra kunder.

Om du är en oberoende programvaruleverantör (ISV) eller systemintegratör (SI) som skapar en tillverkad integrering använder du självbetjäningsdokumentationsprocessen för att skapa en produktdokumentationssida för destinationen i Experience Platform-målkatalogen.

Steg 8: Skicka mål för Adobe granskning submit-for-review

NOTE
Det här steget är inte nödvändigt om du skapar ett privat mål för eget bruk och inte vill publicera det i målkatalogen för andra kunder.

Innan destinationen kan publiceras i Experience Platform-katalogen och vara synlig för alla Experience Platform-kunder måste du skicka in destinationen för Adobe granskning officiellt. Hitta fullständig information om hur du skickar för granskning av ett produkterat mål som har skapats i Destinationen SDK.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6