(Beta) Trade Desk - CRM-anslutning

Senaste uppdatering: 2024-01-25
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader
VIKTIGT

The Trade Desk - CRM målet i Platform är för närvarande i betaversion. Dokumentationen och funktionaliteten kan komma att ändras.

I och med lanseringen av EUID (European Unified ID) ser du nu två The Trade Desk - CRM destinationer i målkatalog.

 • Om du hämtar data i EU ska du använda The Trade Desk - CRM (EU) mål.
 • Om du hämtar data i APAC- eller NAMER-regionerna använder du The Trade Desk - CRM (NAMER & APAC) mål.

Båda destinationerna i Experience Platform är för närvarande betaversioner. Målanslutningen och dokumentationssidan skapas och underhålls av Trade Desk team. Om du har frågor eller uppdateringsfrågor kontaktar du Trade Desk kan dokumentationen och funktionaliteten ändras.

Översikt

Det här dokumentet är utformat för att hjälpa dig att aktivera profiler för Trade Desk för målgruppsanpassning och undertryckande baserat på CRM-data.

The Trade Desk(TTD) hanterar inte direkt den överförda filen med e-postadresser och inte heller The Trade Desk lagra e-postmeddelanden i Raw-format.

TIPS

Använd The Trade Desk CRM-mål för CRM-datamappning, t.ex. e-postadress eller hash-adress. Använd Annan destination för Trade Desk i Adobe Experience Platform-katalogen för cookies och mappningar av enhets-ID.

Förutsättningar

Innan du kan aktivera målgrupper för The Trade Deskmåste du kontakta The Trade Desk kontoansvarig för att signera CRM-introduktionskontraktet. The Trade Desk ger sedan tillstånd och delar ditt annonsörs-ID för att konfigurera ditt mål.

Krav för ID-matchning

Beroende på vilken typ av ID som du importerar till Adobe Experience Platform måste du följa deras motsvarande krav. Läs Översikt över namnområde för identitet för mer information.

Identiteter som stöds

The Trade Desk stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i avsnittet Krav för ID-matchning och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade e-postadresser.

Målidentitet Beskrivning Överväganden
E-post E-postadresser (klartext) Indata email som målidentitet när din källidentitet är ett e-postnamnutrymme eller attribut.
Email_LC_SHA256 E-postadresser måste hash-kodas med SHA256 och nedsänkt. Du kan inte ändra den här inställningen senare. Indata hashed_email som målidentitet när källidentiteten är ett Email_LC_SHA256-namnutrymme eller -attribut.

Krav för e-posthashning

Du kan hash-koda e-postadresser innan du importerar dem till Adobe Experience Platform eller använda obearbetade e-postadresser.

Om du vill veta mer om att importera e-postadresser i Experience Platform läser du batchvis hantering - översikt.

Om du väljer att hash-koda e-postadresserna själv måste du se till att uppfylla följande krav:

 • Ta bort inledande och avslutande blanksteg.
 • Konvertera alla ASCII-tecken till gemener.
 • I gmail.com e-postadresser, ta bort följande tecken från e-postadressens användarnamn:
  • Perioden (. (ASCII-kod 46). Till exempel normalisera jane.doe@gmail.com till janedoe@gmail.com.
  • Plustecknet (+ (ASCII-kod 43)) och alla efterföljande tecken. Till exempel normalisera janedoe+home@gmail.com till janedoe@gmail.com.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Audience export Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med de identifierare (e-post eller hashad e-post) som används i Trade Desk-målet.
Exportfrekvens Daily Batch När en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering uppdateras profilen (identiteterna) en gång om dagen nedströms till målplattformen. Läs mer om batchexport.

Anslut till målet

Autentisera till mål

The Trade Desk CRM-målet är en daglig batchfilöverföring och kräver ingen autentisering av användaren.

Fyll i målinformation

Innan du kan skicka, eller aktivera, målgruppsdata till ett mål måste du skapa en anslutning till din egen målplattform. while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Account Type: Välj Existing Account alternativ.
 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Advertiser ID: din Trade Desk Advertiser ID, som antingen kan delas av dina Trade Desk Kontohanteraren eller finns under Advertiser Preferences i Trade Desk Gränssnitt.

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur du fyller i målinformation.

När du ansluter till målet är det helt valfritt att ange en datastyrningsprincip. Granska Experience Platform datastyrningsöversikt för mer information.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Läs aktivera målgruppsdata till exportmål för batchprofiler för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till ett mål.

I Scheduling kan du konfigurera schemat och filnamnen för varje publik som du exporterar. Det är obligatoriskt att konfigurera schemat, men det är valfritt att konfigurera filnamnet.

Skärmbild för plattformsgränssnitt för att schemalägga målgruppsaktivering.

OBSERVERA

Alla målgrupper aktiverade för The Trade Desk CRM-målet ställs automatiskt in på en daglig frekvens och fullständig filexport.

Skärmbild för plattformsgränssnitt för att schemalägga målgruppsaktivering.

I Mapping måste du välja attribut eller identitetsnamnutrymmen i källkolumnen och mappa till målkolumnen.

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen för att kartlägga målgruppsaktivering.

Nedan visas ett exempel på korrekt identitetsmappning när målgrupper aktiveras för The Trade Desk CRM-mål.

VIKTIGT

The Trade Desk CRM-destinationen accepterar inte oformaterade och streckade e-postadresser som identiteter i samma aktiveringsflöde. Skapa separata aktiveringsflöden för oformaterade och streckade e-postadresser.

Välja källfält:

 • Välj Email namnutrymmet eller attributet som källidentitet om du använder den oformaterade e-postadressen vid datainmatning.
 • Välj Email_LC_SHA256 namnutrymmet eller attributet som källidentitet om du hash-kodade kundens e-postadresser när data hämtas till Platform.

Markera målfält:

 • Indata email som målidentitet när källnamnutrymmet eller attributet är Email.
 • Indata hashed_email som målidentitet när källnamnutrymmet eller attributet är Email_LC_SHA256.

Validera dataexport

Validera att data exporteras korrekt från Experience Platform och till The Trade Deskhittar du målgrupperna under dataplattan Adobe 1PD i The Trade Desk Datahanteringsplattform (DMP). Här följer stegen för att hitta motsvarande ID i Trade Desk Gränssnitt:

 1. Klicka först på Data Flikar och granska First-Party.
 2. Bläddra nedåt på sidan, under Imported Data hittar du Adobe 1PD Tile.
 3. Klicka på​Adobe 1PD så listas alla målgrupper som är aktiverade för Trade Desk mål för annonsören. Du kan också använda sökfunktionen.
 4. Segment-ID # från Experience Platform visas som segmentnamn i Trade Desk Gränssnitt.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

På denna sida