Använd anslutna resurser för att dela DAM-resurser i Experience Manager Sites

Senaste uppdatering: 2023-12-04
 • Skapat för:
 • User
  Admin
  Leader
Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln

I stora företag kan den infrastruktur som krävs för att skapa webbplatser vara distribuerad. Ibland kan funktionerna för att skapa webbplatser och de digitala resurser som används för att skapa webbplatserna finnas i olika distributioner. En orsak kan vara att befintliga distributioner som krävs för att fungera tillsammans distribueras geografiskt. En annan orsak kan vara förvärv som leder till heterogen infrastruktur, inklusive olika Experience Manager versioner som huvudföretaget vill använda tillsammans.

Funktionen för anslutna resurser har stöd för ovanstående användningsfall genom att integrera Experience Manager Sites och Experience Manager Assets. Användare kan skapa webbsidor i Sites som använder digitala resurser från en separat Assets distributioner.

OBSERVERA

Konfigurera bara anslutna resurser när du behöver använda de resurser som är tillgängliga på en fjärrdistribution av DAM på en separat webbplatsdistribution för att skapa webbsidor.

Översikt över anslutna resurser

Vid redigering av sidor i Page Editor som målmål kan författarna söka, bläddra bland och bädda in resurser från ett annat Assets driftsättning som fungerar som en källa till resurser. Administratörerna skapar en engångsintegrering av en distribution av Experience Manager med Sites med en annan driftsättning av Experience Manager med Assets funktioner. Webbplatsens författare kan också använda Dynamic Media-bilder på webbplatsens webbsidor med hjälp av uppkopplade resurser och Dynamic Media-funktioner, som smarta beskärnings- och bildförinställningar.

För Sites författare är fjärrresurserna tillgängliga som skrivskyddade lokala resurser. Funktionen stöder smidig sökning och åtkomst till fjärrresurser i Site Editor. För andra användningsområden där det kan krävas att hela resursen är tillgänglig på platser bör du överväga att migrera resurserna satsvis i stället för att använda anslutna resurser. Se Migreringsguide för Experience Manager Assets.

Förutsättningar och driftsättningar som stöds

Innan du använder eller konfigurerar den här funktionen bör du kontrollera följande:

 • Användarna ingår i rätt användargrupper för varje distribution.

 • För Adobe Experience Manager distributionstyper, ett av villkoren som stöds är uppfyllt. Experience Manager 6.5 Assets fungerar med Experience Manager as a Cloud Service. Mer information om hur den här funktionen fungerar i Experience Manager som Cloud Service, se Anslutna resurser i Experience Manager as a Cloud Service.

  Sites som Cloud Service Experience Manager 6.5 Sites på AMS Experience Manager 6.5 Sites lokal
  Experience Manager AssetssomCloud Service Stöds Stöds Stöds
  Experience Manager6.5 Assets på AMS Stöds Stöds Stöds
  Experience Manager6.5 Assets lokal Stöds ej Stöds ej Stöds ej

Filformat som stöds

Författare söker efter bilder och följande typer av dokument i Content Finder och drar de sökbara resurserna i Page Editor. Dokument läggs till i Download och bilder till Image -komponenten. Författare kan även lägga till fjärrresurserna i valfri anpassad Experience Manager som utökar standardkomponenten Download eller Image -komponenter. De format som stöds är:

Användare och grupper

De olika roller som krävs för att konfigurera och använda funktionen och motsvarande användargrupper beskrivs nedan. Lokalt omfång används för de fall där en författare skapar en webbsida. Fjärromfång används för DAM-distributionen som är värd för de nödvändiga resurserna. The Sites författaren hämtar dessa fjärrresurser.

Roll Omfång Användargrupp Användarnamn i genomgång Beskrivning
Sites administratör Lokalt Experience Manager administrators admin Konfigurera Experience Manager och konfigurera integrering med fjärrkontrollen Assets distribution.
DAM-användare Lokalt Authors ksaner Används för att visa och duplicera de hämtade resurserna i /content/DAM/connectedassets/.
Sites författare Lokalt
 • Authors (med läsåtkomst på fjärr-DAM och författaråtkomst på lokal Sites)
 • dam-users på lokal Sites
ksaner Slutanvändarna är Sites författare som använder den här integreringen för att förbättra innehållets hastighet. Författarna söker efter och bläddrar bland resurser i fjärr-DAM med Content Finder och använda de bilder som behövs på lokala webbsidor. Autentiseringsuppgifterna för ksaner DAM-användaren används.
Assets administratör Fjärr Experience Manager administrators admin på fjärrkontrollen Experience Manager Konfigurerar CORS (Cross-Origin Resource Sharing).
DAM-användare Fjärr Authors ksaner på fjärrkontrollen Experience Manager Författarroll på fjärrkontrollen Experience Manager distribution. Sök efter och bläddra bland resurser i anslutna resurser med hjälp av Content Finder.
DAM-distributör (teknisk användare) Fjärr Sites Authors ksaner på fjärrkontrollen Experience Manager Den här användaren som finns på fjärrdistributionen används av Experience Manager lokal server (inte Sites författarroll) för att hämta fjärrresurserna, för Sites författare. Den här rollen är inte densamma som de två ksaner-rollerna ovan och den tillhör en annan användargrupp.

Arkitektur för anslutna resurser

Med Experience Manager kan du ansluta en fjärrdistribution av DAM som källa till flera Experience Manager Sites distributioner. Du kan dock ansluta en Sites driftsättning med endast en fjärrdistribution av DAM.

Utvärdera det optimala antalet Sites-instanser som ska anslutas till en fjärr-DAM-distribution. Adobe rekommenderar att du stegvis ansluter platsinstanser till distributionen och testar att det inte finns någon prestandapåverkan på fjärr-DAM, eftersom varje ansluten platsinstans bidrar till datatrafiken på fjärr-DAM.

Följande diagram visar vilka scenarier som stöds:

Arkitektur för anslutna resurser

I följande diagram visas ett scenario som inte stöds:

Arkitektur för anslutna resurser

Konfigurera en anslutning mellan Sites och Assets distributioner

An Experience Manager administratören kan skapa den här integreringen. Behörigheterna som krävs för att använda det skapas via användargrupper när de har skapats. Användargrupperna definieras på Sites driftsättning och driftsättning av DAM.

Konfigurera anslutna resurser och lokala Sites anslutning, följ dessa steg:

 1. Åtkomst till en befintlig Sites distribuera eller skapa en distribution med följande kommando:

  1. I JAR-filens mapp kör du följande kommando på en terminal för att skapa varje Experience Manager server.

   java -Xmx4096m -jar <quickstart jar filepath> -r samplecontent -p 4502 -nofork -gui -nointeractive &

  2. Efter några minuter har Experience Manager servern har startats. Tänk på det här Sites distribuera som lokal dator för webbsidesutveckling, till exempel på https://[local_sites]:4502.

 2. Se till att användare och roller med rätt omfång finns på Sites distribution och Assets driftsättning på AMS. Skapa en teknisk användare på Assets distribution och tillägg till användargruppen som anges i berörda användare och grupper.

 3. Åtkomst till lokala Sites distribution på https://[local_sites]:4502. Klicka på Tools > Assets > Connected Assets Configuration och ange följande värden:

  1. A Title av konfigurationen.
  2. Remote DAM URL är URL:en för Assets plats i formatet https://[assets_servername]:[port].
  3. Autentiseringsuppgifter för en DAM-distributör (teknisk användare).
  4. I Mount Point anger du lokala Experience Manager sökväg där Experience Manager hämtar resurserna. Till exempel: remoteassets mapp. Resurserna som hämtas från DAM lagras i den här mappen på Sites distribution.
  5. Local Sites URL är platsen för Sites distribution. Assets för distribution används det här värdet för att behålla referenser till de digitala resurserna som hämtas av det här Sites distribution.
  6. Autentiseringsuppgifter Sites teknisk användare.
  7. Värdet för Original Binary transfer optimization Threshold -fältet anger om de ursprungliga resurserna (inklusive återgivningarna) överförs synkront eller inte. Resurser med mindre filstorlek kan enkelt hämtas medan resurser med relativt större filstorlek är bäst synkroniserade asynkront. Värdet beror på dina nätverksfunktioner.
  8. Välj Datastore Shared with Connected Assets, om du använder ett datalager för att lagra dina resurser och datalagret delas mellan båda distributionerna. I det här fallet spelar tröskelvärdet ingen roll eftersom faktiska tillgångsbinärfiler är tillgängliga i datalagret och inte överförs.

  En typisk konfiguration för funktionen för anslutna resurser

  Bild: En typisk konfiguration för funktionen Anslutna resurser.

 4. Befintliga digitala resurser på Assets distributionen har redan bearbetats och återgivningarna genereras. Dessa återgivningar hämtas med den här funktionen så du behöver inte generera om återgivningarna. Inaktivera arbetsflödets startprogram för att förhindra återgivning av återgivningar. Justera startkonfigurationerna på (Sites) distribution för att exkludera connectedassets (resurserna hämtas i den här mappen).

  1. På Sites distribution, klicka Tools > Workflow > Launchers.

  2. Sök efter startprogram med arbetsflöden som DAM Update Asset och DAM Metadata Writeback.

  3. Välj startprogrammet för arbetsflödet och klicka på Properties i åtgärdsfältet.

  4. I Properties guide, ändra Path fält som följande mappningar för att uppdatera deras reguljära uttryck för att utesluta monteringspunkten connectedassets.

  Före Efter
  /content/dam(/((?!/subassets).)*/)renditions/original /content/dam(/((?!/subassets)(?!connectedassets).)*/)renditions/original
  /content/dam(/.*/)renditions/original /content/dam(/((?!connectedassets).)*/)renditions/original
  /content/dam(/.*)/jcr:content/metadata /content/dam(/((?!connectedassets).)*/)jcr:content/metadata
  OBSERVERA

  Alla återgivningar som är tillgängliga på fjärrdistributionen hämtas när författare hämtar en resurs. Om du vill skapa fler återgivningar av en hämtad resurs hoppar du över det här konfigurationssteget. The DAM Update Asset arbetsflödet aktiveras och skapar fler återgivningar. Dessa återgivningar är bara tillgängliga på den lokala Sites och inte på fjärrdistributionen av DAM.

 5. Lägg till Sites distribution som ett tillåtet ursprung i CORS-konfigurationen på Assets distribution. Mer information finns i förstå CORS.

 6. Konfigurera Stöd för samma webbplats-cookie.

Du kan kontrollera anslutningen mellan konfigurerade Sites driftsättning och Assets distribution.

Anslutningstest för konfigurerade anslutna resurser Sites
Bild: Anslutningstest av konfigurerade anslutna resurser Sites.

Använda Dynamic Media-resurser

Med sammankopplade resurser kan du använda bildresurser som bearbetats av Dynamic Media från fjärrdistribution av DAM på Sites-sidor och använda Dynamic Media-funktioner, som smarta beskärnings- och bildförinställningar.

Används Dynamic Media med sammankopplade resurser:

 1. Konfigurera Dynamic Media på fjärrdistribution av DAM med Sync-läge aktiverat.
 2. Konfigurera Anslutna resurser.
 3. Konfigurera Dynamic Media på Sites-instansen med samma företagsnamn som konfigurerats på fjärr-DAM. Webbplatsdistributionen måste ha skrivskyddad åtkomst till Dynamic Media-kontot för att kunna arbeta med anslutna resurser. Se därför till att inaktivera synkroniseringsläget i Dynamic Media-konfigurationen på platsinstansen.
FÖRSIKTIGHET

Med sammankopplade resurser och Dynamic Media konfiguration, du kan inte använda Dynamic Media för att bearbeta lokala resurser som finns på Sites distribution.

Konfigurera Dynamic Media

Konfigurera Dynamic Media på Assets och Sites distributioner:

 1. Aktivera och konfigurera Dynamic Media som global konfiguration på fjärrkontrollen Assets driftsättning av författare. Information om hur du konfigurerar Dynamic Media finns i Konfigurera Dynamic Media.
  På fjärrkontrollen Assets distribution, in Dynamic Media sync mode, markera Enabled by default.

 2. Skapa konfiguration för anslutna resurser enligt beskrivningen i Konfigurera anslutning mellan platser och distributioner av resurser. Välj även Fetch Original Rendition for Dynamic Media Connected Assets alternativ.

 3. Konfigurera Dynamic Media på lokal Sites och fjärranslutning Assets distributioner. Följ instruktionerna för att konfigurera Dynamic Media.

  • Använd samma företagsnamn i alla konfigurationer.
  • På lokal Sites, in Dynamic Media sync mode, markera Disabled by default. The Sites distributionen måste ha skrivskyddad åtkomst till Dynamic Media konto.
  • På lokal Sites, i Publish Assets alternativ, markera Selective Publish. Markera inte Sync All Content.
 4. Aktivera Dynamic Media stöd i Image Core Component. Den här funktionen aktiverar standardinställningen Bildkomponent att visa Dynamic Media bilder när Dynamic Media bilder används av författare på webbsidor på lokala Sites distribution.

Använd fjärrresurser

Webbplatsens författare använder Content Finder för att ansluta till DAM-distributionen. Författarna kan bläddra bland, söka efter och dra fjärresurserna till en komponent. Om du vill autentisera till fjärr-DAM ska du se till att de autentiseringsuppgifter som administratören har angett är tillgängliga.

Författare kan använda resurserna som finns på den lokala DAM-resursen och den fjärranslutna DAM-distributionen på en enda webbsida. Använd Content Finder för att växla mellan att söka i det lokala DAM-systemet eller söka i det fjärranslutna DAM-systemet.

Endast de taggar för fjärrresurser som har en exakt motsvarande tagg tillsammans med samma taxonomihierarki, som finns på den lokala Sites distribution. Alla andra taggar tas bort. Författare kan söka efter fjärrresurser med hjälp av alla taggar som finns på fjärrkontrollen Experience Manager driftsättning, eftersom den erbjuder fulltextsökning.

Genomgång av användningen

Använd konfigurationen ovan när du vill prova redigeringsfunktionen och se hur den fungerar. Använd de dokument eller bilder du vill ha på den fjärranslutna DAM-distributionen.

 1. Navigera till Assets -gränssnittet på fjärrdistributionen genom åtkomst Assets > Files från Experience Manager arbetsyta. Du kan även få åtkomst till https://[assets_servername_ams]:[port]/assets.html/content/dam i en webbläsare. Ladda upp de resurser du vill ha.

 2. På Sites distribution, i profilaktiveraren i det övre högra hörnet, klicka på Impersonate as. Ange ksaner som användarnamn, markera det angivna alternativet och klicka på OK.

 3. Öppna en We.Retail-webbsida på Sites > We.Retail > us > en. Redigera sidan. Du kan även öppna https://[aem_server]:[port]/editor.html/content/we-retail/us/en/men.html i en webbläsare när du vill redigera en sida.

  Klicka på Toggle Side Panel överst till vänster på sidan.

 4. Öppna Assets och klicka på (Remote Content Finder) Log in to Connected Assets.

 5. Ange inloggningsuppgifterna, ksaner som användarnamn och password som lösenord. Den här användaren har redigeringsbehörighet för båda Experience Manager distributioner.

 6. Sök efter resursen som du har lagt till i DAM. Fjärresurserna visas i den vänstra panelen. Filtrera efter bilder eller dokument och filtrera efter olika typer av dokument som stöds. Dra bilderna till en Image-komponent och dokument till en Download-komponent.

  De hämtade resurserna är skrivskyddade på den lokala Sites distribution. Du kan fortfarande använda de alternativ som finns i Sites för att redigera den hämtade resursen. Redigering med komponenter är icke-destruktiv.

  Alternativ för att filtrera dokumenttyper och bilder vid sökning efter resurser på DAM-fjärrdistribution

  Bild: Alternativ för att filtrera dokumenttyper och bilder när du söker efter resurser på fjärr-DAM.

 7. En webbplatsförfattare får ett meddelande om en resurs original hämtas asynkront och om någon hämtningsåtgärd misslyckas. Under utvecklingen eller till och med efter redigeringen kan författarna se detaljerad information om hämtningsuppgifter och fel i asynkrona jobb användargränssnitt.

  Meddelande om asynkron hämtning av resurser som sker i bakgrunden.

  Bild: Meddelande om asynkron hämtning av resurser som sker i bakgrunden.

 8. När en sida publiceras Experience Manager visar en fullständig lista över resurser som används på sidan. Kontrollera att fjärresurserna har hämtats vid publiceringen. Information om hur du kontrollerar statusen för varje hämtad resurs finns i asynkrona jobb användargränssnitt.

  OBSERVERA

  Sidan publiceras även om en eller flera fjärrresurser inte hämtas helt. The Experience Manager I meddelandeområdet visas ett meddelande om fel som visas på sidan för asynkrona jobb.

FÖRSIKTIGHET

När de hämtade fjärrresurserna har använts på en webbsida är de sökbara och användbara för alla som har behörighet att komma åt den lokala mappen. De hämtade resurserna lagras i den lokala mappen (connectedassets i ovanstående genomgång). Resurserna är också sökbara och synliga i det lokala datalagret via Content Finder.

De hämtade resurserna kan användas som andra lokala resurser, förutom att associerade metadata inte kan redigeras.

Kontrollera hur en resurs används på olika webbsidor

Experience Manager gör att DAM-användare kan kontrollera alla referenser till en resurs. Det hjälper till att förstå och hantera användningen av en resurs på en fjärrdator Sites och i sammansatta resurser. Många som skapar webbsidor på Experience Manager Sites kan använda en resurs på en fjärransluten Assets på olika webbsidor. För att förenkla resurshanteringen och inte leda till brutna referenser är det viktigt för DAM-användarna att kontrollera användningen av en resurs på lokala webbplatser och fjärrwebbsidor. The References i en resurs Properties visas lokala referenser och fjärrreferenser för resursen.

Visa och hantera referenser på Assets -distribution, följ dessa steg:

 1. Välj en resurs i Assets Konsol och klicka Properties i verktygsfältet.

 2. Klicka på fliken References. Se Local References för användning av tillgången på Assets distribution. Se **Remote References för användning av tillgången på Sites distribution där resursen hämtades med funktionen för anslutna resurser.

  Fjärrreferenser på sidan Egenskaper för resurser

 3. Referenserna för Sites sidor visar totalt antal referenser för varje lokal Sites. Det kan ta en stund att hitta alla referenser och visa det totala antalet referenser.

 4. Listan med referenser är interaktiv och DAM-användare kan klicka på en referens för att öppna referenssidan. Om fjärrreferenser av någon anledning inte kan hämtas visas ett meddelande som informerar användaren om felet.

 5. Användare kan flytta eller ta bort resursen. När du flyttar eller tar bort en resurs visas det totala antalet referenser för alla markerade resurser/mappar i en varningsdialogruta. När du tar bort en resurs för vilken referenserna ännu inte har hämtats visas en varningsdialogruta.

  varning om framtvingad borttagning

Hantera uppdateringar av resurser i fjärr-DAM

Efter konfigurera en anslutning mellan fjärr-DAM och Sites distribuerar, blir resurserna på fjärr-DAM tillgängliga på Sites distribution. Du kan sedan uppdatera, ta bort, byta namn på och flytta resurser eller mappar i fjärr-DAM. Uppdateringarna, med viss fördröjning, är automatiskt tillgängliga på Sites distribution. Dessutom, om en resurs på en fjärr-DAM används på en lokal Experience Manager Sites sidan visas uppdateringarna av resursen på fjärr-DAM på Sites sida.

När du flyttar en resurs från en plats till en annan bör du se till att du justera referenser så att resursen visas på Sites sida. Om du flyttar en resurs till en plats som inte är tillgänglig från den lokala Sites distributionen, kan resursen inte visas i Sites-distributionen.

Du kan även uppdatera metadataegenskaperna för en resurs på en fjärr-DAM och ändringarna är tillgängliga på den lokala Sites distribution.

Sites författare kan förhandsgranska de tillgängliga uppdateringarna på Sites distribuera och publicera sedan ändringarna igen för att göra dem tillgängliga på Experience Manager publiceringsinstans.

Experience Manager visar en visuell indikator för förfallen status för resurser i Remote Assets Content Finder för att hindra webbplatsförfattare från att använda resursen på en Sites sida. Om du använder en resurs med en utgången status på en Sites sidan, resursen visas inte på Experience Manager publiceringsinstans.

Vanliga frågor

 Ska du konfigurera anslutna resurser om du behöver använda resurser som är tillgängliga på din Sites distribution?

I så fall behöver du inte konfigurera anslutna resurser. Du kan använda resurser som finns på Sites distribution.

 När behöver du konfigurera funktionen för anslutna resurser?

Konfigurera bara funktionen för anslutna resurser när du behöver använda resurserna som finns på en fjärr-DAM-distribution på en Sites distribution.

 Kan ansluta flera Sites distributioner till en fjärr-DAM-distribution efter konfigurering av anslutna resurser?

Ja, du kan ansluta flera Sites distributioner till en fjärr-DAM-distribution efter konfigurering av anslutna resurser. Mer information finns i Arkitektur för anslutna resurser.

 Hur många fjärrdistributioner av DAM kan du ansluta till en Sites distribueras efter konfigurering av anslutna resurser?

Du kan ansluta en fjärrdistribution av DAM till en Sites efter konfigurering av anslutna resurser. Mer information finns i Arkitektur för anslutna resurser.

 Kan du använda Dynamic Media-resurser från dina Sites distribueras efter konfigurering av anslutna resurser?

När du har konfigurerat anslutna resurser Dynamic Media resurser är tillgängliga på Sites i skrivskyddat läge. Därför kan du inte använda Dynamic Media för att bearbeta resurser på Sites distribution. Mer information finns i Konfigurera en anslutning mellan platser och Dynamic Media-distributioner.

 Kan du använda material för formaten Image och Document från DAM-fjärrdistributionen på Sites distribueras efter konfigurering av anslutna resurser?

Ja, du kan använda resurserna för formaten Image och Document från DAM-fjärrdistributionen på Sites efter konfigurering av anslutna resurser.

 Kan ni använda innehållsfragment och videomaterial från den fjärranslutna DAM-distributionen på Sites distribueras efter konfigurering av anslutna resurser?

Nej, du kan inte använda innehållsfragment och videomaterial från fjärr-DAM-distributionen på Sites efter konfigurering av anslutna resurser.

 Kan du använda Dynamic Media-resurser från fjärr-DAM-distributionen på Sites distribueras efter konfigurering av anslutna resurser?

Ja, du kan konfigurera och använda Dynamic Media bildresurser från fjärrdistributionen av DAM på Sites efter konfigurering av anslutna resurser. Mer information finns i Konfigurera en anslutning mellan platser och Dynamic Media-distributioner.

 När du har konfigurerat anslutna resurser, kan du uppdatera, ta bort, byta namn på och flytta åtgärder på fjärresurser eller mappar i DAM?

Ja, när du har konfigurerat anslutna resurser kan du uppdatera, ta bort, byta namn på och flytta resurser eller mappar i fjärr-DAM. Uppdateringarna, med viss fördröjning, är automatiskt tillgängliga i Sites-distributionen. Mer information finns i Hantera uppdateringar av resurser i fjärr-DAM.

 När du har konfigurerat anslutna resurser, kan du lägga till eller ändra resurser i Sites driftsätta och göra dem tillgängliga på fjärrdistribution av DAM?

Du kan lägga till resurser i Sites distribution, men dessa resurser kan inte göras tillgängliga för den fjärranslutna DAM-distributionen.

Begränsningar och bästa metoder

Tillstånd och resurshantering

 • Lokala resurser är skrivskyddade kopior. Experience Manager -komponenter gör icke-förstörande redigeringar av resurser. Inga andra redigeringar tillåts.
 • Lokalt hämtade resurser är endast tillgängliga för redigeringsändamål. Det går inte att använda arbetsflöden för resursuppdatering och metadata kan inte redigeras.
 • Endast bilder och dokumentformaten i listan stöds. Content Fragments och Experience Fragments stöds inte.
 • Experience Manager hämtar inte metadatamatcheman. Det innebär att alla hämtade metadata inte visas. Om schemat uppdateras separat på Sites distributionen visas alla metadataegenskaper.
 • Alla Sites författare har läsbehörighet för de hämtade kopiorna, även om författare inte har åtkomst till den fjärranslutna DAM-distributionen.
 • Det finns inte API-stöd för att anpassa integreringen.
 • Funktionen stöder smidig sökning och användning av fjärresurser. Om du vill göra många fjärresurser tillgängliga i den lokala distributionen på en gång bör du överväga att migrera resurserna. Se Handbok för resursmigrering.
 • Det går inte att använda en fjärrresurs som sidminiatyr på Page Properties användargränssnitt. Du kan ange en miniatyrbild för en webbsida i Page Properties användargränssnittet från Thumbnail genom att klicka Select Image.

Konfigurera och licensiera

 • Assets distribution på Adobe Managed Services stöds.
 • Sites kan ansluta till en enda Assets driftsättning i taget.
 • En licens för Assets du måste arbeta som fjärrdatabas.
 • En eller flera licenser av Sites måste fungera som lokal redigeringsdistribution.

Användning

 • Användare kan söka efter fjärrresurser och dra dem på den lokala sidan när de redigerar. Inga andra funktioner stöds.
 • Tidsgränsen för hämtning är 5 sekunder. Författare kan ha problem med att hämta resurser, till exempel om det råder nätverksproblem. Författare kan försöka igen genom att dra fjärrresursen från Content Finder till Page Editor.
 • Enkla redigeringar som inte är förstörande och redigeringen stöds via Image -komponent, kan utföras på hämtade resurser. Resurserna är skrivskyddade.
 • Det enda sättet att hämta resursen på nytt är att dra den till en sida. Det finns inget API-stöd eller andra metoder för att hämta om en resurs för att uppdatera den.
 • Om tillgångarna tas ur bruk från DAM används de fortfarande Sites sidor.
 • Fjärrreferensposterna för en resurs hämtas asynkront. Referenserna och det totala antalet är inte i realtid och det kan vara en skillnad om en webbplatsförfattare använder resursen medan en DAM-användare visar referensen. DAM-användare kan uppdatera sidan och försöka igen om några minuter för att få fram det totala antalet.

Felsöka problem

Följ de här stegen för att felsöka vanliga fel:

 • Om du inte kan söka efter fjärrresurser från Content Finderkontrollerar du att de roller och behörigheter som krävs finns på plats.

 • En resurs som hämtats från fjärr-DAM kanske inte publiceras på en webbsida av en eller flera orsaker. Den finns inte på fjärrservern, saknar behörighet att hämta den eller så kan nätverksfel vara orsaken. Se till att resursen inte tas bort från fjärr-DAM. Se till att rätt behörigheter finns och att kraven är uppfyllda. Försök lägga till resursen på sidan igen och publicera den på nytt. Kontrollera i listan över asynkrona jobb om fel uppstod vid hämtning av resurser.

 • Om du inte har åtkomst till fjärr-DAM-distributionen från den lokala Sites ska du se till att cookies mellan webbplatser tillåts och Stöd för samma webbplats-cookie är konfigurerad. Om cookies mellan webbplatser blockeras kan du distribuera Experience Manager kan inte autentiseras. Till exempel: Google Chrome i Incognito-läge kan blockera cookies från tredje part. Tillåt cookies i Chrome klickar du på ögonikonen i adressfältet, navigerar till Webbplatsen fungerar inte > Blockerad markerar du fjärr-DAM-URL:en och tillåter inloggningstokencookie. Alternativt, se aktivera cookies från tredje part.

  Cookie-fel i Chrome-webbläsare i Incognito-läge

 • Om du inte kan komma åt Adobe Managed Services fjärr-DAM-distributionen från Experience Manager Sites as a Cloud Service Sites ska du uppdatera aem_author.vhost fil, tillgänglig på "/etc/httpd/conf.d/available_vhostsför att fjärr-DAM ska inkludera följande huvuden i Dispatcher-konfigurationen:

  Header Set Access-Control-Allow-Origin <Local Sites instance host>
  Header Set Access-Control-Allow-Credentials true
  
 • Om fjärrreferenser inte hämtas och leder till ett felmeddelande, kontrollerar du om Sites är tillgänglig och kontrollerar om det finns problem med nätverksanslutningen. Försök igen senare för att kontrollera. Assets distributionsförsök två gånger för att upprätta en anslutning med Sites distributionen och rapporterar sedan ett fel.

  det gick inte att hämta resursfjärrreferenser

 • Om cookies inte skickas från Sites-servern till Assets-servern i Google Chrome beror det på att Assets-anslutningen inte är via HTTPS. Om du inte använder HTTPS i Assets-instansen kommer SameSite=None kan inte läggas till i svaret efter att du har autentiserat med Assets-servern.

På denna sida