[Premium]{class="badge positive" title="Se vad som ingår i Target Premium."}

Skapa en Automated Personalization aktivitet

Skapa en Automated Personalization (AP) aktivitet i Adobe Target med Visual Experience Composer (VEC)

The Automated Personalization (AP) aktivitetsarbetsflöde i Target skiljer sig från arbetsflödet för andra aktivitetstyper.

 1. Från Target Activities lista, klicka på Create Activity > Automated Personalization.

  Skapa aktivitet: Automated Personalization

 2. Använd Visual Experience Composer (VEC), klicka Visual.

  Använd Form-Based Experience Composer, markera Form. Se Formulärbaserad Experience Composer för mer information.

  note note
  NOTE
  Förutom VEC och Form-Based Experience Composer, Target erbjuder Single Page Application VEC. Mer information om de olika dispositionerna finns i Erfarenheter och erbjudanden.
  Felsökningsinformation om VEC finns i Felsöka Visual Experience Composer.
 3. (Villkorligt) Välj en arbetsyta.

 4. Verifiera eller ange aktivitets-URL och klicka sedan på Create.

  note note
  NOTE
  Target skiljer inte mellan URL-protokoll (https och http). Detta resulterar i http://www.adobe.com och https://wwww.adobe.com båda matchar.

  Sidan med den angivna URL:en öppnas i VEC.

 5. Klicka på Name och skriv ditt aktivitetsnamn.

  Namnfält

  Aktivitetsnamnet får inte börja med något av följande tecken:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Tecken Beskrivning
  = Lika med
  + Plus
  - Minus
  @ Vid tecken

  Aktivitetsnamnet får inte innehålla någon av följande teckensekvenser:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2
  Teckensekvens Beskrivning
  ;= Semikolon, lika med
  ;+ Semikolon, Plus
  ;- Semikolon, minus
  ;@ Semikolon, tecken
  ,= Komma, motsvarar
  ,+ komma, plus
  ,- Komma, Minus
  ,@ Komma, Vid tecken
  [" Öppen hakparentes, dubbla citattecken
  "] Dubbla citattecken, avslutande hakparentes
 6. Ändra sidelement enligt Alternativ för Visual Experience Composer.

  Du kan välja flera bilder samtidigt i resurshanteraren. På så sätt kan du snabbt visa sidan med varje bild som är konfigurerad för aktiviteten. Du kan också enkelt redigera textelement i dina erbjudanden. När du redigerar ett element visas staplar på det elementet för att ange att du har ändrat det.

 7. Klicka Manage Content för att konfigurera tillgängliga kombinationer.

  Alternativet Hantera innehåll

  En dialogruta visas med tre alternativ högst upp på skärmen: Experiences, Offersoch Exclusion Groups.

  Dialogrutan Hantera innehåll

  note note
  NOTE
  Även om ni kan skapa upp till 30 000 upplevelser i en AP-aktivitet fungerar aktiviteten bäst när färre än 5 000 upplevelser används. Samma gräns gäller även när aktiviteten har aktiverat Disalow Duplicates alternativ.

  The Experiences visar varje del av innehållet som har valts för aktiviteten och platsen som den har tilldelats.

  Du kan utesluta specifika upplevelser genom att hålla muspekaren över den önskade upplevelsen och sedan klicka på Exclude -ikon.

  Uteslut ikonhovring

  Du kan gruppexkludera eller inkludera upplevelser genom att markera kryssrutan för relevanta upplevelser och sedan klicka på Exclude i dialogrutans övre högra hörn.

  Alternativ för uteslutning av grupp

  Du kan filtrera listvyn så att endast uteslutna eller endast inkluderade aktiviteter visas genom att klicka på Status listruta.

 8. (Villkorligt) Klicka Offers för att markera delar av innehållet och tilldela dem till rapporteringsgrupper eller bara tillåta vissa besökare att se vissa erbjudanden med målinriktning.

  Mer information om rapportgrupper finns i Erbjud rapporteringsgrupper i Automated Personalization.

 9. (Villkorligt) Klicka Exclusion Groups om du vill välja en kombination av element som du vill utesluta från aktiviteten.

  Fliken Uteslutningsgrupper i dialogrutan Hantera innehåll

  Även om ni kan skapa upp till 30 000 upplevelser i ett AP-test fungerar algoritmen bäst när färre än 10 000 distinkta upplevelser används. Samma gräns gäller även när aktiviteten har aktiverat Disalow Duplicates alternativ.

  Om du inte har någon exkluderingsgrupp med i din aktivitet klickar du på Skapa exkluderingsgrupp. Du kan filtrera för att skapa en lista som endast visar de kombinationer som du vill utesluta. Namnge exkluderingsgruppen och klicka sedan på Spara.

  Om du vill redigera en befintlig exkluderingsgrupp håller du pekaren över gruppen som du vill redigera och klickar sedan på pennikonen.

 10. Klicka Done när du är klar med inställningarna för aktiviteten.

 11. The Målinriktning om du har använt andra Target aktivitetstyper. Här kan du välja en målgrupp och ange hur många besökare som ska se kontrollupplevelsen genom att klicka på Custom Allocation nedrullningsbar lista och klicka sedan på Nästa.

  The Custom Allocation I den nedrullningsbara listan kan du välja mellan följande alternativ:

  Listruta för trafikallokeringsmål

  • Evaluate Personalization Algorithm (50/50): Om målet är att testa algoritmen ska du använda en 50/50-procentig delning av besökare mellan kontrollen och målalgoritmen. Denna delning ger den mest korrekta uppskattningen av hissen. Föreslagna för användning med"slumpmässiga upplevelser" som er kontroll.
  • Maximizing Personalization Traffic (90/10): Om målet är att skapa en"alltid aktiverad" aktivitet får 10 % av besökarna kontrollen. Det här alternativet ser till att det finns tillräckligt med data för att algoritmerna ska kunna fortsätta inlärningen över tid. Hantverket här är att i utbyte mot att personalisera en större andel av trafiken har ni mindre precision i det exakta lyftet. Oavsett vilket mål du har är det här alternativet den rekommenderade trafikdelningen när du använder en specifik upplevelse som kontroll.
  • Custom Allocation: Dela procentandelen manuellt efter behov.
 12. (Villkorligt) Från Control nedrullningsbar lista välja en specifik upplevelse som ska användas som kontroll eller markera Random Experience.

  Kontrollupplevelsen ger en jämförelse för att avgöra hur mycket lyft det automatiserade testet ger.

  Automated Personalization mäter alltid prestanda mot en kontrollgrupp. Det bästa är att placera minst 10 % av deltagarna i kontrollgruppen. Om ditt mål är att testa om personaliseringsalgoritmen för de data den ges fungerar bättre än ingen personalisering (till exempel den slumpmässigt hanterade kontrollen) är en trafikdelning på 50/50 procent mellan kontrollen och personaliseringsalgoritmen det snabbaste och mest korrekta sättet att uppnå detta mål. Om ni vill maximera den mängd trafik som personaliseras och ni inte är lika intresserade av att förstå exakt hur mycket aktiviteten genererar, är en trafikdelning på 10/90 procent mellan kontrollen och personaliseringsalgoritmen det snabbaste och mest korrekta sättet att uppnå detta mål.

  note note
  NOTE
  I Automated Personalization aktiviteter, anmälningskriterier (URL-adress, mallregler och målgruppsmål) utvärderas för varje begäran. I tidigare versioner utvärderades tävlingsvillkoren en gång per session.
 13. Klicka Next för att visa Goals & Settings sida.

 14. Konfigurera aktiviteten med följande inställningar och klicka sedan på Save & Close.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2
  Inställning Beskrivning
  Name Namnge aktiviteten. Ge aktiviteten ett namn som är tillräckligt beskrivande för att teammedlemmarna ska kunna känna igen den i Activities lista. Läs igenom tabellen ovan för att se vilka tecken som inte tillåts i ett aktivitetsnamn.
  Objective (Valfritt) Ange målet för provningen. Målet hjälper dig att komma ihåg syftet med aktiviteten.
  Priority

  Beroende på dina inställningar kan Target Användargränssnitt och alternativ för Priority varierar. Du kan använda de äldre inställningarna för Low, Medium, eller Higheller så kan du aktivera finkorniga prioriteringar mellan 0 och 999.

  Prioriteten används om flera aktiviteter tilldelas till samma plats med samma målgrupp. Om två eller flera aktiviteter har tilldelats platsen visas aktiviteten med den högsta prioriteten.

  Om det här alternativet inte är aktiverat i Administration > Reporting (standard), ange en prioritet: Low, Medium, eller High.

  Om du vill aktivera detaljerade prioriteringar klickar du på Administration > Reportingoch växla sedan Enable Fine-Grained Priorities till På-positionen.

  Om det här alternativet är aktiverat anger du ett värde mellan 0 och 999:

  • 0 = Låg
  • 999 = Hög

  För aktiviteter som skapats i tidigare versioner av Target Standard/Premium, Low prioriteten konverteras till 0, Medium prioriteten konverteras till 5, och High prioriteten konverteras till 10. Du kan justera dessa värden om det behövs.

  Anteckning: Innan du kan inaktivera det här alternativet efter att ha använt finkorniga prickar måste alla prioriteter återställas till 0, 5 och 10.

  Duration Ange start- och slutdatum för aktiviteten. Du kan välja When Activated Du kan också ange ett specifikt datum och en viss tid.
  Optimization Goal

  Ange optimeringsmålet, som består av två parametrar:

  • Vad du vill mäta med aktiviteten
  • En deltagares åtgärd som visar att målet har uppnåtts.

  Du kan välja att namnge optimeringsmålet genom att markera de tre punkterna till höger om My Primary Goal. Automated Personalization aktiviteter kan mäta Conversion eller Revenue. Du kan konvertera genom att visa en sida eller en mbox. Klickningar kan också spåras.

  Det primära målet blir också det modelleringsmått som används av modelleringssystemet för att beräkna hur framgångsrik upplevelsen är.

  Besökare kan behållas i aktiviteten för spårningsändamål när modelleringsmålet har uppnåtts. Ofta kan till exempel en Automated Personalization används för att förbättra klickfrekvenser, och det anges som modelleringsmål. Men det är viktigt att se hur ökade klickfrekvenser leder till slutgiltig konvertering, så att det är viktigt att spåra genom den slutliga konverteringen.

  Du kan ange beroende av flera mätvärden tillsammans med flexibiliteten att välja om mätvärdet ska nås eller inte för att antalet ska öka.

  Du måste definiera båda (eller flera) framgångsmått innan du kan göra en beroende av en annan.

  The Add Dependency gör det möjligt för framgångsmåttet att öka om ett annat framgångsmått har nåtts eller inte har nåtts.

  Så här lägger du till ett beroende:

  1. När du har lagt till ytterligare mätvärden klickar du på Advanced Settings under menyn med tre punkter till höger om Additional Goal.
  2. Klicka på Add Dependency längst ned i Reporting Settings -avsnitt.
  3. Dra och släpp önskade mätvärden från den vänstra rutan till den högra rutan och klicka sedan på Reached för att växla mellan Reached och Not Reached.

  Du kan redigera eller ta bort beroenden när du har lagt till dem.

  Conversion Metric Som standard är konverteringsmåttet samma som optimeringsmålmåttet. Du kan dock definiera ett separat konverteringsmått genom att avmarkera Same as Optimization Goal alternativ.
  Additional Metrics

  Lägg till ytterligare rapporteringsmått som du vill använda. Du kan lägga till konverterings- eller intäktsmått.

  Anteckning: Engagement Mått stöds inte som ytterligare mått. The Target Du kan välja Engagement mätvärden, men data visas inte korrekt i rapporter.

  Audiences for Reporting

  Lägg till målgrupper för att aktivera filtrering efter målgrupper i rapporter. Som standard visar rapporten resultat för alla kvalificerade besökare. Lägg till målgrupper för att filtrera resultaten efter mer specifika delar av besökarna.

  Anteckning: Till skillnad från andra aktivitetstyper Automated Personalization kan inte använda Adobe Analytics som sin rapportkälla (A4T).

  Notes Skriv in information om din aktivitet som är användbar för dig eller andra gruppmedlemmar. The Notes fönstret kan storleksändras.

  När du namnger eller byter namn på ett mätresultat tillåts inte följande tecken:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2
  Tecken Beskrivning
  / Snedstreck
  ? Frågetecken
  # Nummertecken
  : Colon
  = Lika med
  + Plus
  - Minus
  @ Vid tecken

När du klickat Save & Close, aktivitetens Overview visas. Klicka Förhandsgranska upplevelser för att förhandsgranska hur upplevelserna ser ut när de levereras. Ett popup-fönster visas som du kan använda för att visa och dela länkar till dina AP-upplevelser på din webbplats för att få en"riktig förhandsvisning" av upplevelserna utanför Target Visual Experience Composer (VEC) Du måste dela länkarna från meddelandet för att kunna dela förhandsgranskningen. Det går inte att klicka på en länk och sedan kopiera URL-adressen direkt från webbläsaren. Om du kopierar länken innehåller URL-adressen en parameter som visar sidan korrekt endast när du öppnar sidan från länken i meddelandet.

Mer information om rapportering finns i Automated Personalization Reports.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654