Anslut RStudio till frågetjänst

Det här dokumentet går igenom stegen för att ansluta RStudio med Adobe Experience Platform Query Service.

NOTE
RStudio har nu omklassificerats som Posit. RStudio produkterna har bytt namn till Posit Connect, Posit Workbench, Posit Package chef, Posit Cloudoch Posit Academy.
Den här handboken förutsätter att du redan har tillgång till RStudio och känner till hur den används. Mer information om RStudio finns i officiell RStudio dokumentation.
Dessutom, att använda RStudio med Query Service måste du installera PostgreSQL JDBC 4.2-drivrutin. Du kan hämta JDBC-drivrutinen från PostgreSQL officiell webbplats.

Skapa en Query Service anslutningen i RStudio gränssnitt

Efter installation RStudiomåste du installera RJDBC-paketet. Instruktioner om hur du koppla en databas via kommandoraden finns i den officiella postdokumentationen.

Om du använder ett Mac OS kan du välja Tools på menyraden följt av Install Packages i listrutan. Du kan även välja Packages från RStudio-gränssnittet och välj Install.

Ett popup-fönster visas med Install Packages skärm. Se till att Repository (CRAN) är markerat för Install from -avsnitt. Värdet för Packages bör RJDBC. Säkerställ Install dependencies är markerat. När du har bekräftat att alla värden är korrekta väljer du Install för att installera paketen. Nu när RJDBC-paketet har installerats startar du om RStudio för att slutföra installationen.

Efter RStudio har startats om kan du nu ansluta till frågetjänsten. Välj RJDBC i Packages och ange följande kommando i konsolen:

pgsql <- JDBC("org.postgresql.Driver", "{PATH TO THE POSTGRESQL JDBC JAR}", "`")

Plats {PATH TO THE POSTGRESQL JDBC JAR} representerar sökvägen till PostgreSQL JDBC JAR som installerades på datorn.

Nu kan du skapa anslutningen till frågetjänsten. Ange följande kommando i konsolen:

qsconnection <- dbConnect(pgsql, "jdbc:postgresql://{HOSTNAME}:{PORT}/{DATABASE_NAME}?user={USERNAME}&password={PASSWORD}&sslmode=require")
IMPORTANT
Se Query Service SSL-dokumentation om du vill veta mer om SSL-stöd för tredjepartsanslutningar till Adobe Experience Platform Query Service och hur du ansluter med verify-full SSL-läge.

Mer information om hur du hittar databasnamn, värd, port och inloggningsuppgifter finns i inloggningsguide. Logga in på Platformväljer Queries, följt av Credentials.

Ett meddelande i konsolutdata bekräftar anslutningen till frågetjänsten.

Skriver frågor

Nu när du har anslutit till Query Servicekan du skriva frågor för att köra och redigera SQL-satser. Du kan till exempel använda dbGetQuery(con, sql) för att köra frågor, där sql är den SQL-fråga som du vill köra.

I följande fråga används en datauppsättning som innehåller Experience Events och skapar ett histogram med sidvyer av en webbplats utifrån enhetens skärmhöjd.

df_pageviews <- dbGetQuery(con,
"SELECT t.range AS buckets,
 Count(*) AS pageviews
FROM (SELECT CASE
 WHEN device.screenheight BETWEEN 0 AND 99 THEN '0 - 99'
 WHEN device.screenheight BETWEEN 100 AND 199 THEN '100-199'
 WHEN device.screenheight BETWEEN 200 AND 299 THEN '200-299'
 WHEN device.screenheight BETWEEN 300 AND 399 THEN '300-399'
 WHEN device.screenheight BETWEEN 400 AND 499 THEN '400-499'
 WHEN device.screenheight BETWEEN 500 AND 599 THEN '500-599'
 ELSE '600-699'
 end AS range
 FROM aa_post_vals_3) t
GROUP BY t.range
ORDER BY buckets
LIMIT 1000000")

Ett svar returnerar resultatet av frågan:

df_pageviews
 buckets pageviews
1 0 - 99 198985
2 500-599 67138
3 300-399 2147
4 200-299 354
5 400-499 6947
6 100-199 4415
7 600-699 3097040

Nästa steg

Mer information om hur du skriver och kör frågor finns i guiden köra frågor.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb