Åtkomstbehörigheter för kontrollpaneler

Om du vill att användare ska kunna visa, redigera och uppdatera kontrollpaneler måste du först aktivera behörigheter. I Adobe Experience Platform tillhandahålls åtkomstkontroll via Adobe Admin Console. Användarna länkas med behörigheter och sandlådor via produktprofiler i Admin Console.

Det här dokumentet innehåller en sammanfattning av tillgängliga behörigheter för kontrollpaneler, inklusive de funktioner som de ger åtkomst till och de användarfunktioner som de aktiverar. Detaljerad information om hur du får och tilldelar behörigheter finns i åtkomstkontroll - översikt.

Förutsättningar

För att konfigurera åtkomstkontroll för Experience Platformmåste du ha administratörsbehörighet för en organisation som har en Experience Platform produktintegrering. Se Adobe Help Center artikel om administrativa roller för mer information.

Tillgängliga kontrollpanelsbehörigheter available-permissions

The Dashboards tjänsten ger tre behörigheter som tillsammans ger fullständig åtkomst till Profiles, Segments, Destinationsoch License Usage paneler i Adobe Experience Platform. Dessa behörigheter är:

Behörighet
Beskrivning
Hantera standardinstrumentpaneler
Den här behörigheten är en global läs- och skrivbehörighet. Med den kan du skapa anpassade widgetar och redigera widgetschemat via Widget library.
Visa standardinstrumentpaneler
Detta ger skrivskyddad för Profiles, Destinationsoch Segments kontrollpaneler och ger åtkomst till dem via plattformens vänstra navigering. Dessutom tilläggs Dashboards till vänster navigering och åtkomst till Dashboards fliken för inventering och integreringar.
Visa kontrollpanel för licensanvändning
Den här behörigheten tillåter användare skrivskyddad behörighet till kontrollpanelen för licensanvändning i användargränssnittet i Experience Platform.

Det finns fem behörigheter som inte ingår i Dashboard som kan behövas beroende på dina behov. I följande tabell visas deras kategoriplatser i Admin Console:

IMPORTANT
Båda Manage Standard Dashboards och View Standard Dashboards behörigheter krav behörighet för att visa eller hantera från Profile Management eller Destinations i Admin Console för att aktivera de relevanta avsnitten i plattformsgränssnittet.
Behörighet
Admin Console-kategoriplats
View Profiles
Profile Management
View Segments
Profile Management
View Destinations
Destinations
Manage Queries
Query Service
Manage Sandboxes
Sandbox Administration

Åtkomstkontrollmatris

Följande åtkomstkontrollsmatris innehåller en beskrivning av vilka behörigheter som krävs och vilken funktion de tillhandahåller för åtkomst till de olika instrumentpanelsfunktionerna. Behörigheter visas på den övre vågräta raden och arbetsytan i användargränssnittet för plattformen visas längs den vänstra kolumnen.

View Standard Dashboard ELLER Manage Standard Dashboard
View Profiles,
View Segments,
View Destinations
Manage Queries & Manage Sandboxes
View License Usage Dashboard
Profiles,
Segments,
Destinations i den vänstra navigeringen.
Ej tillämpligt
En behörighet av typen Visa eller Hantera krävs för varje kontrollpanel.
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Dashboards i den vänstra navigeringen.
AKTIVERAT
Minst en KRÄVS.
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Dashboards Inventory
(fliken Bläddra)
AKTIVERAT
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Dashboards Integrations tab
(används för att installera Power BI)
AKTIVERAT
Minst en KRÄVS
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Knapp för installation av Power BI och arbetsflöde
AKTIVERAT
Ej tillämpligt
OBLIGATORISKT
Ej tillämpligt
Profiles,
Segments,
Destinations instrumentpaneler.
Möjlighet att redigera widgetscheman och lägga till nya attribut för anpassning av widgetar
Kontrollpanel som är standard för hantering krävs
OBLIGATORISKT (för varje instrumentpanel)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
License Usage Dashboard
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
AKTIVERAT

Lägg till behörigheter i din produktprofil

Använd informationen ovan för att lägga till rätt behörigheter till din produktprofil. Mer information finns i dokumentationen om lägga till behörigheter via gränssnittet för åtkomstkontroll.

Beskrivningar av behörigheter finns i tillgängliga behörigheter tidigare i det här dokumentet.

NOTE
Du behöver inte aktivera alla behörigheter för alla användare. Beroende på din organisations struktur kanske du vill skapa separata produktprofiler för vissa användare och bevilja begränsad åtkomst (t.ex. skrivskyddad). Mer information finns i dokumentationen om hur du hanterar användare för en produktprofil tilldela behörigheter till specifika användare.

När du har lagt till de nödvändiga åtkomstbehörigheterna kan användare i organisationen börja visa kontrollpaneler i användargränssnittet för Experience Platform och utföra andra åtgärder baserat på de behörigheter som du har tilldelat.

recommendation-more-help
ececc77d-ff44-4382-85ee-a087c8834323