Behörighetshantering för datainsamling i Experience Platform

Datainsamling i Adobe Experience Platform består av flera olika tekniker som arbetar tillsammans för att samla in och överföra dina data. Åtkomsten till dessa tekniker regleras genom detaljerade rollbaserade behörigheter i Adobe Admin Console.

I den här handboken visas hur du hanterar behörigheter för datainsamlingsfunktioner.

Komma igång

Om du vill konfigurera åtkomstkontroll för datainsamling måste du ha administratörsbehörighet för en organisation som har en produktintegrering med Adobe Experience Platform Data Collection. Den minsta rollen som kan bevilja eller återkalla behörigheter är en produktprofiladministratör. Andra administratörsroller som kan hantera behörigheter är produktadministratörer (kan hantera alla profiler i en produkt) och systemadministratörer (inga begränsningar). Mer information finns i artikeln om administrativa roller i administrationshandboken för Adobe Enterprise.

I den här handboken förutsätts det att du är bekant med grundläggande produktkoncept som produktprofiler och hur du tilldelar produktbehörigheter till enskilda användare och grupper. Mer information finns i användarhandboken för Admin Console.

Tillgängliga behörigheter

Behörigheterna för datainsamling anges med två produktbeteckningar i Admin Console: Adobe Experience Platform och Adobe Experience Platform Data Collection. I avsnitten nedan beskrivs de behörigheter som ges för respektive produkt tillsammans med beskrivningar av de specifika funktioner som de ger tillgång till.

Adobe Experience Platform-behörigheter

Behörigheter under Adobe Experience Platform innefattar åtkomst till datastreams, identiteter, scheman och sandlådor. Anvisningar om hur du konfigurerar Adobe Experience Platform-behörigheter finns i användarhandboken för åtkomstkontroll.

Kategori
Behörighet
Beskrivning
Sandlådor
(Ej tillämpligt)
Beroende på vilka sandlådor som har skapats under din organisation kan du styra åtkomsten till var och en av dem via den här behörighetskategorin i Admin Console.
Datamodellering
Hantera scheman
Ger möjlighet att visa, skapa och redigera XDM-scheman (Experience Data Model).
Datamodellering
Visa scheman
Ger skrivskyddad åtkomst till scheman.
Identity Management
Hantera identitetsnamnutrymmen
Ger möjlighet att visa, skapa och redigera identitetsnamnutrymmen.
Identity Management
Visa identitetsnamnutrymmen
Ger skrivskyddad åtkomst till identitetsnamnutrymmen.
Datainsamling
Hantera datastreams
Ger möjlighet att visa, skapa och redigera datastreams.
Datainsamling
Visa datastreams
Ger skrivskyddad åtkomst till datastreams.

Behörigheter för Adobe Experience Platform Data Collection

Behörigheter under Adobe Experience Platform Data Collection styr åtkomsten till taggar och funktioner för vidarebefordran av händelser, inklusive egenskaper, tillägg och miljöer. Anvisningar om hur du konfigurerar behörigheter för Adobe Experience Platform Data Collection finns i avsnittet nedan.

Kategori
Behörighet
Beskrivning
Plattformar
Webb
Ger åtkomst till webbegenskaper i kombination med andra egenskapsrättigheter.
Plattformar
Mobil
Ger åtkomst till mobila egenskaper i kombination med andra egenskapsrättigheter.
Plattformar
Edge
Ger åtkomst till händelsevidarebefordrande Edge-egenskaper i kombination med andra egenskapsrättigheter.
Egenskaper
(Ej tillämpligt)
Beroende på vilka egenskaper som har skapats under din organisation kan du styra åtkomsten till var och en av dem via den här behörighetskategorin i Admin Console.

En användares tilldelade egenskapsrättigheter gäller bara för de egenskaper som de har fått åtkomst till via den här behörighetskategorin.
Egendomsrättigheter
Godkänn
Ger möjlighet att godkänna ett biblioteksbygge som en del av publiceringsflödet.
Egendomsrättigheter
Utveckla
Ger möjlighet att utveckla ett bibliotek som en del av publiceringsflödet.
Egendomsrättigheter
Redigera egenskap
Ger möjlighet att redigera den grundläggande konfigurationen för de egenskaper som en användare har åtkomst till.
Egendomsrättigheter
Hantera miljöer
Ger möjlighet att hantera miljöerna för egenskaperna som en användare har åtkomst till.
Egendomsrättigheter
Hantera tillägg
Ger möjlighet att hantera tilläggen för egenskaperna som en användare har åtkomst till.
Egendomsrättigheter
Publish
Ger möjlighet att publicera ett biblioteksbygge som en del av publiceringsflödet.
Företagsrättigheter
Utveckla tillägg
Ger möjlighet att skapa och ändra tilläggspaket som ägs av organisationen, inklusive privata releaser och förfrågningar om allmän spridning.
Företagsrättigheter
Hantera appkonfigurationer
Detta tillstånd gäller endast om du har en licens för Adobe Journey Optimizer eller en annan lösning som ger åtkomst till mobilmeddelanden i appen och push-meddelanden. På så sätt kan du hantera de appar som Adobe Experience Cloud känner till tillsammans med de push-autentiseringsuppgifter som krävs för att kommunicera med meddelandetjänsten i Firebase Cloud och Apple Push Notification-tjänsten.
Företagsrättigheter
Hantera egenskaper
Ger dig möjlighet att skapa och hantera taggar (webbegenskaper), vidarebefordra händelser (edge-egenskap) och mobila egenskaper.
NOTE
Mer information om hur dessa behörigheter påverkar funktioner i taggar, inklusive administrationsstrategier för vanliga scenarier, finns i taggdokumentationen för användarbehörigheter.

Hantera behörigheter manage

Behörigheter för datainsamling hanteras med två produktbeteckningar: Adobe Experience Platform och Adobe Experience Platform Data Collection.

Se underavsnitten nedan för steg om hur du hanterar behörigheter för respektive produkt i Admin Console:

Hantera behörigheter i Adobe Experience Platform manage-platform

NOTE
Om du vill hantera behörigheter för en roll måste du ha administratörsbehörighet. Kontakta systemadministratören om du inte har administratörsbehörighet.

I Experience Cloud Permissions kan du definiera användarroller och profiler för att hantera åtkomst för funktioner och objekt i ett produktprogram.

Genom Permissions kan du skapa och hantera roller och tilldela önskade resursbehörigheter för dessa roller.

Adobe Experience Cloud markerar produkten Behörigheter.

Om du vill komma åt datainsamlingsfunktioner måste du aktivera alla behörigheter i kategorierna Sandboxes, Data Modeling, Identity Management och Data Collection.

Bild som visar produktkortet för datainsamling i Admin Console

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar plattformsbehörigheter finns i gränssnittshandboken för åtkomstkontroll.

NOTE
Beroende på vilka SKU:er din organisation har tillgång till kanske du inte har alla plattformsbehörigheter.

Hantera behörigheter i Adobe Experience Platform Data Collection manage-collection

Om du vill hantera de här behörigheterna loggar du in på Admin Console och väljer Products i den översta navigeringen. Välj sedan Adobe Experience Platform Data Collection.

Bild som visar produktkortet för datainsamling i Admin Console

Välj eller skapa en produktprofil

På nästa skärm visas en lista med tillgängliga produktprofiler för datainsamling i din organisation. Standardprofilen är Default Data Collection All Access. Du kan välja att redigera standardproduktprofilen om du vill, eller så kan du välja New Profile och skapa en. Om du har flera roller eller användargrupper i organisationen som kräver olika åtkomstnivåer bör du skapa en separat produktprofil för var och en av dem.

Bild som visar produktprofiler för datainsamling i Admin Console

När du har valt eller skapat en produktprofil kan du använda ikonerna Edit för att starta redigeringsbehörigheter för profilen eller välja fliken Users för att börja tilldela användare till profilen.

Bild som visar fliken Behörigheter för en produktprofil Admin Console

Redigera behörigheter för produktprofilen edit-permissions

När du redigerar behörigheter för en profil visas tillgängliga behörigheter i den vänstra kolumnen medan de som ingår i profilen visas i den högra kolumnen. Välj de angivna behörigheterna för att flytta dem mellan någon av kolumnerna.

Bild som visar behörigheter som lagts till under den inkluderade kolumnen

Behörigheter är ordnade i kategorier. Om du vill växla mellan kategorier väljer du önskad kategori i den vänstra navigeringen.

Bild som visar företagsrättighetsavsnittet under behörigheter

Välj Save när du har slutfört konfigurationen av behörigheter.

Bild som visar behörighetskonfigurationen som sparas för produktprofilen

Produktprofilvyn visas igen med de tillagda behörigheterna.

Bild som visar tillagda behörigheter för produktprofilen

Tilldela användare till produktprofilen assign-users

Om du vill tilldela användare till produktprofilen (och ge dem profilens konfigurerade behörigheter) väljer du fliken Users följt av Add user.

Bild som visar användarfliken för en produktprofil i Admin Console

Mer information om hur du hanterar användare för en produktprofil finns i Admin Console-dokumentationen.

Nästa steg

I den här guiden beskrivs de tillgängliga behörigheterna för datainsamling och hur du hanterar dem via Admin Console. Mer information om hur du hanterar behörigheter för andra Adobe Experience Platform-funktioner finns i åtkomstkontrollsdokumentationen.

recommendation-more-help
1ae86b30-e55e-49c1-ab11-9d0356a5f3e1