Exportera Experience Fragments till Adobe Target exporting-experience-fragments-to-adobe-target

CAUTION
 • AEM Experience Fragments exporteras till standardarbetsytan i Adobe Target.
 • AEM måste integreras med Adobe Target enligt instruktionerna under Integrering med Adobe Target.

Du kan exportera Experience Fragments, som har skapats i Adobe Experience Manager as a Cloud Service (AEM), till Adobe Target (Target). De kan sedan användas som erbjudanden i Target-aktiviteter för att testa och personalisera upplevelser i stor skala.

Det finns tre alternativ för att exportera ett Experience Fragment till Adobe Target:

 • HTML (standard): Stöd för leverans av webb- och hybridinnehåll
 • JSON: Stöd för leverans av headless-innehåll
 • HTML & JSON

För att förbereda din instans för export AEM Experience Fragments till Adobe Target måste du:

Efter det kan du

Upplevelsefragment kan exporteras till standardarbetsytan i Adobe Target eller till användardefinierade arbetsytor för Adobe Target.

NOTE
Adobe Target arbetsytor finns inte i själva Adobe Target. De definieras och hanteras i Adobe IMS (Identity Management System) och väljs sedan ut för användning i olika lösningar med Adobe Developer Console.
NOTE
Adobe Target arbetsytor kan användas för att tillåta medlemmar i en organisation (grupp) att endast skapa och hantera erbjudanden och aktiviteter för den här organisationen, utan att ge åtkomst till andra användare. Till exempel landsspecifika organisationer inom ett globalt område.

Förutsättningar prerequisites

Du måste utföra olika åtgärder:

 1. Du måste integrera AEM med Adobe Target.

 2. Experience Fragments exporteras från AEM författarinstans, så du måste konfigurera AEM Link Externalizer för författarinstansen för att se till att alla referenser i Experience Fragment är externaliserade för webbleverans.

  note note
  NOTE
  Experience Fragment Link Rewriter-providern är tillgänglig för läntreskrivning som inte omfattas av standardinställningen. Med detta kan ni utveckla anpassade regler för er instans.

Lägg till molnkonfigurationen add-the-cloud-configuration

Innan du exporterar ett fragment måste du lägga till molnkonfigurationen för Adobe Target i fragmentet eller mappen. Detta gör även att du kan:

 • ange de formatalternativ som ska användas för exporten
 • välj en målarbetsyta som mål
 • välj en externaliseringsdomän för att skriva om referenser i Experience Fragment (valfritt)

De obligatoriska alternativen kan väljas i Sidegenskaper för den obligatoriska mappen, eller i ett fragment, eller båda. Specifikationen ärvs om det behövs.

 1. Navigera till konsolen Experience Fragments.

 2. Öppna Sidegenskaper för rätt mapp eller fragment.

  note note
  NOTE
  Om du lägger till molnkonfigurationen i den överordnade Experience Fragment-mappen ärvs konfigurationen av alla underordnade.
  Om du lägger till molnkonfigurationen i själva Experience Fragment ärvs konfigurationen av alla variationer.
 3. Markera fliken Cloud Service.

 4. Under Konfiguration av Cloud Service väljer du Adobe Target i listrutan.

  note note
  NOTE
  JSON-formatet i ett Experience Fragment-erbjudande kan anpassas. Om du vill göra det definierar du en Customer Experience Fragment-komponent och kommenterar sedan hur dess egenskaper ska exporteras i komponentens Sling Model.
  Visa kärnkomponenten: Kärnkomponenter - Upplevelsefragment
 5. Under Adobe Target väljer du:

  • lämplig konfiguration
  • det obligatoriska formatalternativet
  • en Adobe Target-arbetsyta
  • vid behov - externaliseringsdomänen
  note caution
  CAUTION
  Externeringsdomänen är valfri.
  En AEM externalisering konfigureras när du vill att det exporterade innehållet ska peka på en specifik publiceringsdomän. Mer information finns i Konfigurera AEM Link Externalizer.
  Observera också att Externalizer-domäner bara är relevanta för innehållet i Experience Fragment som skickas till Target, och inte för metadata som Visa erbjudandeinnehåll.

  För en mapp:

  Mapp - Cloud Service

 6. Spara och stäng.

Lägg till den äldre konfigurationen add-the-legacy-configuration

IMPORTANT
Att lägga till en ny äldre konfiguration är ett specialscenario som bara stöds för export av Experience Fragments.

När du har lagt till molnkonfigurationen för att använda Launch byn Adobe, måste du även integrera AEM med Adobe Target manuellt med Adobe Target med en äldre konfiguration.

Skapa en målmolnkonfiguration creating-a-target-cloud-configuration

Om du vill att AEM ska kunna interagera med Adobe Target skapar du en Target-molnkonfiguration. Om du vill skapa konfigurationen anger du Adobe Target klientkod och inloggningsuppgifter.

Du skapar bara målmolnkonfigurationen en gång eftersom du kan associera konfigurationen med flera AEM kampanjer. Om du har flera Adobe Target-klientkoder skapar du en konfiguration för varje klientkod.

Du kan konfigurera molnkonfigurationen så att segment från Adobe Target synkroniseras. Om du aktiverar synkronisering importeras segment från Target i bakgrunden så snart molnkonfigurationen har sparats.

Använd följande procedur för att skapa en Target-molnkonfiguration i AEM:

 1. Navigera till Äldre Cloud Service via logotypen AEM > Verktyg > Cloud Service > Äldre Cloud Service.
  Till exempel: (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)

  Översiktssidan för Adobe Experience Cloud öppnas.

 2. Klicka på Konfigurera nu i avsnittet Adobe Target.

 3. I dialogrutan Skapa konfiguration:

  1. Ge konfigurationen en titel.
  2. Välj mallen Adobe Target Configuration.
  3. Klicka på Skapa.

Nu kan du välja den nya konfigurationen för redigering.

 1. Dialogrutan Redigera öppnas.

  config-target-settings-dialog

 2. Ange värden för de här egenskaperna i dialogrutan Adobe Target-inställningar.

  • Autentisering: som standard används IMS (användarautentiseringsuppgifter är inaktuella)

  • Klientkod: Målkontots klientkod

  • Klient-ID: klientorganisations-ID

  • IMS-konfiguration: välj den konfiguration som krävs i listrutan

  • API-typ: standard är REST (XML är inaktuellt)

  • A4T Analytics Cloud Configuration: Välj den Analytics-molnkonfiguration som används för mål- och mätvärden för aktivitet. Du behöver detta om du använder Adobe Analytics som rapportkälla när du skapar innehåll för målgruppsanpassning.

  • Använd korrekt målinriktning: Som standard är den här kryssrutan markerad. Om du väljer det här alternativet väntar molntjänstkonfigurationen på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Se följande.

  • Synkronisera segment från Adobe Target: Välj det här alternativet om du vill hämta segment som har definierats i Target för att använda dem i AEM. Välj det här alternativet när API-typegenskapen är REST, eftersom textbundna segment inte stöds och du alltid måste använda segment från Target. (Den AEM termen segment motsvarar målgruppen.)

  • Klientbibliotek: som standard är AT.js (mbox.js är inaktuellt)

   note note
   NOTE
   Målbiblioteksfilen, AT.JS, är ett nytt implementeringsbibliotek för Adobe Target som är utformat för både vanliga webbimplementeringar och enkelsidiga program.
   mbox.js har tagits bort och kommer att tas bort i ett senare skede.
   Adobe rekommenderar att du använder AT.js i stället för mbox.js som klientbibliotek.
   AT.js har flera förbättringar jämfört med mbox.js-biblioteket:
   • Förbättrade sidladdningstider för webbimplementeringar
   • Förbättrad säkerhet
   • Bättre implementeringsalternativ för ensidiga program
   • AT.js innehåller komponenterna som ingick i target.js, så det finns inte längre något anrop till target.js
   Du kan välja AT.js eller mbox.js i listrutan Klientbibliotek .
  • Använd Tag Management System för att leverera klientbiblioteket - Välj det här alternativet om du vill använda klientbiblioteket från Adobe Launch eller ett annat tagghanteringssystem (eller DTM, som är inaktuellt).

  • Anpassad AT.js: Bläddra för att överföra din anpassade AT.js. Lämna tomt om du vill använda standardbiblioteket.

   note note
   NOTE
   Som standard aktiveras korrekt målgruppsanpassning när du väljer att använda konfigurationsguiden för Adobe Target.
   Korrekt målinriktning innebär att molntjänstkonfigurationen väntar på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Därför kan en korrekt målinriktning, vad gäller prestanda, skapa en fördröjning på några millisekunder innan innehållet läses in.
   Korrekt målinriktning är alltid aktiverat på författarinstansen. På publiceringsinstansen kan du dock avaktivera korrekt målinriktning globalt genom att avmarkera kryssrutan intill Accurate Targeting i molntjänstkonfigurationen (http://localhost:4502/etc/cloudservices.html). Du kan även aktivera och inaktivera exakt målinriktning för enskilda komponenter, oavsett vilken inställning du har i molntjänstkonfigurationen.
   Om du redan har skapat målkomponenter och du ändrar den här inställningen påverkar ändringarna inte dessa komponenter. Du måste göra ändringar i den komponenten direkt.
 3. Klicka på Anslut till Adobe Target för att initiera anslutningen med Target. Om anslutningen lyckas visas meddelandet Anslutningen lyckades. Klicka på OK i meddelandet och sedan på OK i dialogrutan.

Lägga till ett målramverk adding-a-target-framework

När du har konfigurerat molnkonfigurationen för Target lägger du till ett Target-ramverk. Ramverket identifierar de standardparametrar som skickas till Adobe Target från de tillgängliga ContextHub -komponenterna. Target använder parametrarna för att fastställa vilka segment som gäller för den aktuella kontexten.

Du kan skapa flera ramverk för en enda Target-konfiguration. Flera ramverk är användbara när du behöver skicka en annan uppsättning parametrar till Target för olika delar av webbplatsen. Skapa ett ramverk för varje uppsättning parametrar som du måste skicka. Associera varje avsnitt på webbplatsen med rätt ramverk. Observera t*att en webbsida bara kan använda ett ramverk åt gången.

 1. Klicka på + (plustecken) bredvid Tillgängliga konfigurationer på målkonfigurationssidan.

 2. Ange en titel i dialogrutan Skapa ramverk, markera Adobe Target Framework och klicka på Skapa.

  Ramverkssidan öppnas. Sidekick tillhandahåller komponenter som representerar information från ContextHub som du kan mappa.

 3. Dra den klientkontextkomponent som representerar de data som du vill använda för mappning till släppmålet. Du kan också dra ContextHub Store -komponenten till ramverket.

  note note
  NOTE
  Vid mappning skickas parametrar till en mbox via enkla strängar. Du kan inte mappa arrayer från ContextHub.

  Om du till exempel vill använda profildata om webbplatsbesökarna för att styra målkampanjen drar du komponenten profildata till sidan. De profildatavariabler som är tillgängliga för mappning till Target-parametrar visas.

 4. Markera de variabler som du vill göra synliga för Adobe Target-systemet genom att markera kryssrutan Dela i rätt kolumner.

  note note
  NOTE
  Synkronisering av parametrar är bara ett sätt - från AEM till Adobe Target.

Ditt ramverk har skapats. Om du vill replikera ramverket till publiceringsinstansen använder du alternativet Aktivera ramverk från sidosparken.

Exportera ett Experience Fragment till Adobe Target exporting-an-experience-fragment-to-adobe-target

CAUTION
För medieresurser, till exempel bilder, exporteras bara en referens till Target. Resursen lagras i AEM Assets och levereras från den AEM publiceringsinstansen.
Därför måste Experience Fragment, med alla relaterade resurser, publiceras innan du exporterar till Target.

Så här exporterar du ett upplevelsefragment från AEM till mål (efter att du har angett molnkonfigurationen):

 1. Navigera till Experience Fragment-konsolen.

 2. Välj den Experience Fragment som du vill exportera till mål.

  note note
  NOTE
  Det måste vara en webbvariant för Experience Fragment.
 3. Välj Exportera till Adobe Target.

  note note
  NOTE
  Om Experience Fragment redan har exporterats väljer du Uppdatera i Adobe Target.
 4. Välj Exportera utan publicering eller Publish efter behov.

  note note
  NOTE
  Om du väljer Publish publiceras upplevelsefragmentet direkt och skickas till Target.
 5. Välj OK i bekräftelsedialogrutan.

  Ditt upplevelsefragment bör nu finnas i Target.

  note note
  NOTE
  Olika detaljer i exporten visas i listvyn i konsolen och i Egenskaper.
  note note
  NOTE
  När du visar ett Experience Fragment i Adobe Target är det senast ändrade-datum som visas det datum då fragmentet senast ändrades i AEM, inte det datum då fragmentet senast exporterades till Adobe Target.
NOTE
Du kan också exportera från sidredigeraren med jämförbara kommandon på menyn Sidinformation .

Använda dina upplevelsefragment i Adobe Target using-your-experience-fragments-in-adobe-target

När du har utfört de föregående åtgärderna visas upplevelsefragmentet på sidan Erbjudanden i Target. Mer information om vad du kan uppnå där finns i specifik måldokumentation.

NOTE
När du visar ett Experience Fragment i Adobe Target är det senast ändrade-datum som visas det datum då fragmentet senast ändrades i AEM, inte det datum då fragmentet senast exporterades till Adobe Target.

Ta bort ett Experience Fragment som redan har exporterats till Adobe Target deleting-an-experience-fragment-already-exported-to-adobe-target

Om du tar bort ett Experience Fragment som redan har exporterats till Target kan det orsaka problem om fragmentet redan används i ett erbjudande i Target. Om du tar bort fragmentet blir erbjudandet oanvändbart eftersom fragmentinnehållet levereras av AEM.

För att undvika sådana situationer:

 • Om Experience Fragment inte används för närvarande i en aktivitet kan AEM användaren ta bort fragmentet utan ett varningsmeddelande.

 • Om Experience Fragment används för närvarande av en aktivitet i Target får AEM ett felmeddelande om eventuella konsekvenser som en borttagning av fragmentet kan ha för aktiviteten.

  Felmeddelandet i AEM förhindrar inte användaren från att (tvinga) ta bort Experience Fragment. Om Experience Fragment tas bort:

  • Målerbjudandet med AEM Experience Fragment kan visa oönskat beteende

   • Erbjudandet kommer troligtvis fortfarande att återges eftersom Experience Fragment HTML flyttades till Target
   • Eventuella referenser i Experience Fragment kanske inte fungerar korrekt om refererade resurser också tas bort i AEM.
  • Det är förstås inte möjligt att göra ytterligare ändringar i Experience Fragment eftersom Experience Fragment inte längre finns i AEM.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab