Konfigurera integreringen med Adobe Target manuellt manually-configuring-the-integration-with-adobe-target

Du kan antingen ändra inställningarna för guiden för deltagande som du gjorde när du använde guiden, eller så kan du integrera manuellt med Adobe Target utan att använda guiden.

Ändra konfiguration för guiden för anmälan modifying-the-opt-in-wizard-configurations

The Guiden Anmäl dig att integrerar AEM med Adobe Target skapar automatiskt en målmolnkonfiguration med namnet Provisioned Target Configuration. Guiden skapar också ett Target-ramverk för molnkonfigurationen med namnet Provisioned Target Framework. Du kan ändra egenskaperna för molnkonfigurationen och ramverket om det behövs.

Du kan också konfigurera Adobe Target att använda Adobe Target som rapportkälla när du riktar in innehåll genom att konfigurera A4T Analytics Cloud-konfigurationen.

Leta reda på molnkonfigurationen och ramverket genom att navigera till Cloud Service via verktyg > Distribution > Cloud. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html) Under Adobe Target klickar du på Visa konfigurationer.

Etablerade egenskaper för målkonfiguration provisioned-target-configuration-properties

Följande egenskapsvärden används i den konfiguration av molnet för konfiguration av etablerat mål som Opt-in-guiden skapar:

 • Klientkod: Som du angett i guiden för anmälan.

 • E-post: Som du angett i guiden för anmälan.

 • Lösenord: Som du angett i guiden för anmälan.

 • API-typ: REST

 • Synkronisera segment från Adobe Target: Markerad.

 • Klientbibliotek: mbox.js.

 • Använd DTM för att leverera klientbiblioteket: Inte markerat. Välj det här alternativet om du använd DTM eller ett annat tagghanteringssystem som ska vara värd för filen mbox.js eller AT.js. Adobe rekommenderar att du använder DTM i stället för AEM för att leverera biblioteket.

 • Custom mbox.js: Ingen har angetts så att standardfilen mbox.js används. Ange vid behov en anpassad mbox.js-fil som du vill använda. Visas bara om du har valt mbox.js.

 • Custom AT.js: Ingen har angetts så att AT.js-standardfilen används. Ange en anpassad AT.js-fil som du vill använda efter behov. Visas bara om du har valt AT.js.

NOTE
I AEM 6.3 kan du välja målbiblioteksfilen, AT.JS, som är ett nytt implementeringsbibliotek för Adobe Target som är utformat för både vanliga webbimplementeringar och ensidiga program.
AT.js har flera förbättringar jämfört med mbox.js-biblioteket:
 • Förbättrade sidladdningstider för webbimplementeringar
 • Förbättrad säkerhet
 • Bättre implementeringsalternativ för ensidiga program
 • AT.js innehåller komponenterna som ingick i target.js, så det finns inte längre något anrop till target.

Etablerade egenskaper för målramverk provisioned-target-framework-properties

Det provisionerade målramverk som Opt-in-guiden skapar är konfigurerat att skicka kontextdata från profildatalagret. Lagringens ålder och könsposter skickas som standard till Target. Din lösning kräver förmodligen ytterligare parametrar för att skickas.

Etablerat målramverk

Du kan konfigurera ramverket så att ytterligare kontextinformation skickas till Target enligt beskrivningen i Lägga till ett målramverk.

Konfigurera A4T Analytics Cloud-konfiguration configuring-a-t-analytics-cloud-configuration

Du kan konfigurera Adobe Target att använda Adobe Analytics som rapportkälla när du riktar in dig på innehåll.

NOTE
Autentisering med användarautentiseringsuppgifter (äldre) fungerar inte med A4T (för både Target och Analytics). Kunder bör därför använda IMS-autentisering i stället för autentisering med användarautentiseringsuppgifter.

För att göra det anger du vilken A4T-molnkonfiguration som ska ansluta din Adobe Target-molnkonfiguration till:

 1. Navigera till Cloud Service via AEM > verktyg > Distribution > Cloud Service.

 2. I Adobe Target avsnitt, klicka Konfigurera nu.

 3. Återanslut till din Adobe Target-konfiguration.

 4. I A4T Analytics Cloud-konfiguration väljer du ramverket.

  note note
  NOTE
  Endast analyskonfigurationer som är aktiverade för A4T är tillgängliga.
  När du konfigurerar A4T med AEM kan du se att en Configuration-referens saknas. Så här kan du välja analysramverket:
  1. Navigera till verktyg > Allmänt > CRXDE Lite.
  2. Navigera till Dialogrutan Konfiguration av A4T Analytics (se nedan)
  3. Ange egenskapen disable till false.
  4. Klicka Spara alla.

Dialogrutan Konfiguration av A4T Analytics a4t-analytics-config-dialog

/libs/cq/analytics/components/testandtargetpage/dialog/items/tabs/items/tab1_general/items/a4tAnalyticsConfig

AdobeTargetSettings

Klicka OK. När du skapar innehåll med Adobe Target kan du välj rapportkälla.

Integrera manuellt med Adobe Target manually-integrating-with-adobe-target

Integrera manuellt med Adobe Target i stället för att använda anmälningsguiden.

NOTE
Målbiblioteksfilen, AT.JS, är ett nytt implementeringsbibliotek för Adobe Target som är utformat för både vanliga webbimplementeringar och ensidiga program. Adobe rekommenderar att du använder AT.js i stället för mbox.js som klientbibliotek.
AT.js har flera förbättringar jämfört med mbox.js-biblioteket:
 • Förbättrade sidladdningstider för webbimplementeringar
 • Förbättrad säkerhet
 • Bättre implementeringsalternativ för ensidiga program
 • AT.js innehåller komponenterna som ingick i target.js, så det finns inte längre något anrop till target.js
Du kan välja AT.js eller mbox.js i Klientbibliotek listruta.

Skapa en målmolnkonfiguration creating-a-target-cloud-configuration

Om du vill att AEM ska kunna interagera med Adobe Target skapar du en Target-molnkonfiguration. Om du vill skapa konfigurationen anger du Adobe Target klientkod och inloggningsuppgifter.

Du skapar bara målmolnkonfigurationen en gång eftersom du kan associera konfigurationen med flera AEM kampanjer. Om du har flera Adobe Target-klientkoder skapar du en konfiguration för varje klientkod.

Du kan konfigurera molnkonfigurationen så att segment från Adobe Target synkroniseras. Om du aktiverar synkronisering importeras segment från Target i bakgrunden när molnkonfigurationen sparas.

Använd följande procedur för att skapa en Target-molnkonfiguration i AEM:

 1. Navigera till Cloud Service via AEM > verktyg > Cloud Service > Äldre Cloud Service. (http://localhost:4502/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html)

  The Cloud Service översiktssidan öppnas.

 2. I Adobe Target avsnitt, klicka Konfigurera nu.

 3. I Skapa konfiguration dialog:

  1. Ge konfigurationen en Titel.
  2. Välj Adobe Target Configuration mall.
  3. Klicka Skapa.

  Dialogrutan Redigera öppnas.

  AdobeTargetSettings

  note note
  NOTE
  När du konfigurerar A4T med AEM kan du se att en Configuration-referens saknas. Så här kan du välja analysramverket:
  1. Navigera till verktyg > Allmänt > CRXDE Lite.
  2. Navigera till /libs/cq/analytics/components/testandtarget page/dialog/items/tabs/items/tab1_general/items/a4tAnalyticsConfig
  3. Ange egenskapen disable till false.
  4. Klicka Spara alla.
 4. Ange värden för de här egenskaperna i dialogrutan.

  • Klientkod: Målkontots klientkod

  • E-post: Målkontots e-postadress.

  • Lösenord: lösenordet för målkontot.

  • API-typ: antingen REST eller XML

  • A4T Analytics Cloud-konfiguration: Välj den Analytics Cloud-konfiguration som används för mål och mått för aktivitet. Du behöver den här konfigurationen om du använder Adobe Analytics som rapportkälla när du riktar in innehåll. Om du inte ser din molnkonfiguration kan du läsa mer i Konfigurera A4T Analytics Cloud-konfiguration.

  • Använd korrekt målinriktning: Som standard är den här kryssrutan markerad. Om du väljer det här alternativet väntar molntjänstkonfigurationen på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Se följande.

  • Synkronisera segment från Adobe Target: Välj det här alternativet så att du kan hämta segment som är definierade i Target för att använda dem i AEM. Välj det här alternativet när API-typegenskapen är REST, eftersom textbundna segment inte stöds och du måste använda segment från Target. (Den AEM termen segment motsvarar målgruppen.)

  • Klientbibliotek: Välj om du vill ha mbox.js- eller AT.js-klientbiblioteket.

  • Använd DTM för att leverera klientbibliotek - Välj det här alternativet om du vill använda AT.js eller mbox.js från DTM eller något annat tagghanteringssystem. Konfigurera DTM-integrering om du vill använda det här alternativet. Adobe rekommenderar att du använder DTM i stället för AEM för att leverera biblioteket.

  • Anpassad mbox.js: Lämna tomt om du har markerat DTM-rutan eller om du vill använda mbox.js som standard. Du kan även överföra din anpassade mbox.js. Visas bara om du har valt mbox.js.

  • Anpassad AT.js: Lämna tomt om du har markerat DTM-rutan eller om du vill använda AT.js som standard. Du kan även överföra dina anpassade AT.js. Visas bara om du har valt AT.js.

  note note
  NOTE
  Som standard aktiveras korrekt målgruppsanpassning när du väljer att använda konfigurationsguiden för Adobe Target.
  Korrekt målinriktning innebär att molntjänstkonfigurationen väntar på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Därför kan en korrekt målinriktning, vad gäller prestanda, skapa en fördröjning på några millisekunder innan innehållet läses in.
  Korrekt målinriktning är alltid aktiverat på författarinstansen. På publiceringsinstansen kan du dock välja att inaktivera korrekt målanpassning globalt genom att avmarkera kryssrutan bredvid Korrekt målanpassning i molntjänstkonfigurationen (http://localhost:4502/etc/cloudservices.html). Du kan även aktivera och inaktivera exakt målinriktning för enskilda komponenter, oavsett vilken inställning du har i molntjänstkonfigurationen.
  Om du har redan har skapat riktade komponenter och du ändrar den här inställningen påverkar inte ändringarna dessa komponenter. Ändra dessa komponenter direkt.
 5. Klicka Anslut till mål för att initiera anslutningen med Target. Om anslutningen lyckas visas meddelandet Anslutningen lyckades visas. Klicka OK i meddelandet och sedan OK i dialogrutan.

  Om du inte kan ansluta till Target kan du läsa felsökning -avsnitt.

Lägga till ett målramverk adding-a-target-framework

När du har konfigurerat molnkonfigurationen för Target lägger du till ett Target-ramverk. Ramverket identifierar de standardparametrar som skickas till Adobe Target från de tillgängliga Klientkontext eller ContextHub -komponenter. Target använder parametrarna för att fastställa vilka segment som gäller för den aktuella kontexten.

Du kan skapa flera ramverk för en enda Target-konfiguration. Flera ramverk är användbara när du måste skicka en annan uppsättning parametrar till Target för olika delar av webbplatsen. Skapa ett ramverk för varje uppsättning parametrar som du skickar. Associera varje avsnitt på webbplatsen med rätt ramverk. En webbsida kan bara använda ett ramverk åt gången.

 1. Klicka på knappen + (plustecken) bredvid Tillgängliga ramverk.

 2. I dialogrutan Skapa ramverk anger du Titel väljer du Adobe Target Framework och klicka Skapa.

  Dialogrutan Skapa ramverk

  Ramverkssidan öppnas. Sidekick tillhandahåller komponenter som representerar information från Klientkontext eller ContextHub som du kan mappa.

  Komponenter för ramverket

 3. Dra den klientkontextkomponent som representerar de data som du vill använda för mappning till släppmålet. Du kan också dra i ContextHub Store till ramverket.

  note note
  NOTE
  Vid mappning skickas parametrar till en mbox via enkla strängar. Du kan inte mappa arrayer från ContextHub.

  Använd till exempel Profildata om besökarna på er webbplats för att styra er Target-kampanj, dra Profildata till sidan. De profildatavariabler som är tillgängliga för mappning till Target-parametrar visas.

  profildata

 4. Markera variablerna som du vill göra synliga för Adobe Target-systemet genom att markera Dela -kryssrutan i rätt kolumner.

  Dela

  note note
  NOTE
  Synkronisering av parametrar är bara ett sätt - från AEM till Adobe Target.

Ditt ramverk har skapats. Om du vill kopiera ramverket till publiceringsinstansen använder du Aktivera ramverk från sidosparken.

Associera aktiviteter med målmolnkonfigurationen associating-activities-with-the-target-cloud-configuration

Associera dina AEM med din Target-molnkonfiguration så att du kan spegla aktiviteterna i Adobe Target.

NOTE
Vilka typer av aktiviteter som är tillgängliga bestäms av följande:
 • Om xt_only alternativet är aktiverat på Adobe Target-klienten (klientkod) som används på AEM för att ansluta till Adobe Target, och sedan kan du skapa endast XT-aktiviteter inom AEM.

 • Om xt_only option is not som är aktiverat på Adobe Target-klienten (klientkod) kan du skapa båda XT- och A/B-aktiviteter inom AEM.

Ytterligare information: xt_only är en inställning som används för en viss målklient (klientkod) och kan bara ändras direkt i Adobe Target. Du kan inte aktivera eller inaktivera det här alternativet i AEM.

Koppla målramverket till din webbplats associating-the-target-framework-with-your-site

När du har skapat ett Target-ramverk i AEM kopplar du dina webbsidor till ramverket. Målkomponenterna på sidorna skickar ramverksdefinierade data till Adobe Target för spårning. (Se Målgruppsanpassning.)

När du associerar en sida med ramverket ärver de underordnade sidorna associationen.

 1. I Webbplatser navigera till platsen som du vill konfigurera.

 2. Använda antingen snabbåtgärder eller markeringsläge, markera Visa egenskaper.

 3. Välj Cloud Service -fliken.

 4. Klicka Redigera.

 5. Klicka Lägg till konfiguration under Cloud Service Configurations och markera Adobe Target.

  Lägg till konfiguration

 6. Välj ramverket som du vill använda under Konfigurationsreferens.

  note note
  NOTE
  Se till att du väljer den specifika ramverk som du skapade och inte målmolnkonfigurationen som den skapades med.
 7. Klicka Klar.

 8. Aktivera webbplatsens rotsida så att du replikerar den till publiceringsservern. (Se Publicera sidor.)

  note note
  NOTE
  Om ramverket som du kopplade till sidan inte har aktiverats ännu öppnas en guide där du även kan publicera det.

Felsöka problem med målanslutning troubleshooting-target-connection-problems

Om du vill felsöka problem som uppstår vid anslutning till Target kan du utföra följande åtgärder:

 • Se till att de inloggningsuppgifter du anger är korrekta.
 • Kontrollera att AEM kan ansluta till målservern. Kontrollera till exempel att brandväggsreglerna inte blockerar utgående AEM eller att AEM har konfigurerats att använda nödvändiga proxy.
 • Sök efter användbara meddelanden i AEM fellogg. Filen error.log finns i crx-quickstart/logs katalog där AEM är installerad.
 • När du redigerar aktiviteten i Adobe Target pekar URL:en mot localhost. Undvik den här förståelsen genom att ange rätt URL för AEM Externalizer.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2