Integrera med Adobe Target integrating-with-adobe-target

Som en del av Adobe Experience Cloud kan Adobe Target öka innehållets relevans genom målinriktning och mätning i alla kanaler. Integrering av Adobe Target och AEM as a Cloud Service kräver:

 • med Touch-gränssnittet för att skapa en målkonfiguration i AEM as a Cloud Service (IMS-konfiguration krävs).
 • lägga till och konfigurera Adobe Target som ett tillägg i Adobe Launch.

Adobe Launch krävs för att hantera egenskaper på klientsidan för både Analytics och Target på AEM (JS-bibliotek/taggar). Integreringen med Launch behövs dock för"Experience Targeting".

Om du vill exportera Experience Fragments och/eller Content Fragments till Target behöver du Adobe Target Configuration, inklusive IMS-integrering.

NOTE
Kunder som inte har något befintligt Target-konto kan begära åtkomst till Target Foundation Pack för Experience Cloud. Foundation Pack ger begränsad volymanvändning av Target.

Skapa Adobe Target-konfigurationen create-configuration

 1. Navigera till verktygCloud Service.
  Navigering
 2. Välj Adobe Target.
 3. Välj Skapa -knappen.
  Skapa
 4. Fyll i uppgifterna (se nedan) och välj Anslut.
  Anslut

IMS-konfiguration ims-configuration

Integreringen av AEM med Adobe Target via Target Standard API kräver att Adobe IMS (Identity Management System) konfigureras. IMS-konfigurationen för mål måste skapas (efter att Target har etablerats). Se Konfigurera IMS-integreringar för AEM as a Cloud Service och videon Integrera Experience Platform Launch och AEM om du vill lära dig hur du skapar mål-IMS-konfigurationen.

NOTE
När du konfigurerar projektet visas produktprofilerna med beroende på om du har:
 • Adobe Target Standard - endast Standardarbetsyta är tillgänglig
 • Adobe Target Premium - alla tillgängliga arbetsytor visas i listan enligt nedan

Adobe Target klientorganisations-ID och Adobe Target klientkod tenant-client

När du konfigurerar fälten för Adobe Target klient-ID och Adobe Target klientkod bör du tänka på följande:

 1. För de flesta kunder är innehavar-ID och klientkod samma. Det innebär att båda fälten innehåller samma information och är identiska. Se till att du anger klient-ID i båda fälten.
 2. För äldre syften kan du även ange olika värden i fälten Klient-ID och Klientkod.

I båda fallen:

 • Som standard kopieras även klientkoden (om den läggs till först) automatiskt till fältet Klient-ID.
 • Om det behövs kan du ändra standardinställningen för innehavar-ID.
 • Backend-anrop till Target baseras på klientens ID och klientsidans anrop till Target baseras på klientkoden.

Som tidigare nämnts är det första fallet det vanligaste för AEM as a Cloud Service. Oavsett vilket, se till att båda fälten innehåller rätt information beroende på dina behov.

NOTE
Om du vill ändra en befintlig målkonfiguration:
 1. Ange klientorganisations-ID:t igen.
 2. Återanslut till mål.
 3. Spara konfigurationen.

Redigera målkonfigurationen edit-target-configuration

Så här redigerar du målkonfigurationen:

 1. Välj en befintlig konfiguration och klicka på Egenskaper.
 2. Redigera egenskaperna.
 3. Välj Återanslut till Adobe Target.
 4. Välj Spara och stäng.

Lägga till en konfiguration till en plats add-configuration

Om du vill använda en Touch UI-konfiguration på en webbplats går du till: Webbplatser > Välj en webbplatssida > Egenskaper > Avancerat > Konfiguration > Välj en konfigurationtenant.

Integrera Adobe Target på AEM sajter med Adobe Launch integrate-target-launch

AEM erbjuder en färdig integrering med Experience Platform Launch. Genom att lägga till Adobe Target-tillägget i Experience Platform Launch kan du använda Adobe Target funktioner på AEM webbsidor. Målbibliotek återges endast med Launch.

NOTE
Befintliga (äldre) ramverk fungerar fortfarande, men de kan inte konfigureras i Touch-gränssnittet. Adobe rekommenderar att du återskapar variabelmappningskonfigurationerna i Launch.

Som en allmän översikt är integrationsstegen:

 1. Skapa en startegenskap
 2. Lägg till de tillägg som krävs
 3. Skapa ett dataelement (för att hämta hubbparametrar)
 4. Skapa en sidregel
 5. Bygg och publicera

Skapa en startegenskap create-property

En egenskap är en behållare som är fylld med tillägg, regler och dataelement.

 1. Välj Ny egenskap -knappen.
 2. Ange ett namn för egenskapen.
 3. Som domän anger du den IP/värddator som du vill läsa in startbiblioteket för.
 4. Välj Spara -knappen.
  Launchproperty

Lägga till de tillägg som krävs add-extension

Tillägg är den behållare som hanterar huvudbiblioteksinställningarna. Adobe Target-tillägget stöder implementeringar på klientsidan genom att använda Target JavaScript SDK för den moderna webben, at.js. Lägg till båda Adobe Target och Adobe ContextHub tillägg.

 1. Välj alternativet Tilläggskatalog och sök efter mål i filtret.
 2. Välj Adobe Target at.js och klicka på alternativet Install.
  Målsökning
 3. Välj Konfigurera -knappen. Observera konfigurationsfönstret med Target-kontots autentiseringsuppgifter importerade och at.js-versionen för det här tillägget.
 4. Välj Spara om du vill lägga till måltillägget i Launch-egenskapen. Du bör kunna se måltillägget under Installerade tillägg lista.
  Spara tillägg
 5. Upprepa stegen ovan om du vill söka efter Adobe ContextHub tillägg och installation (det här tillägget krävs för integrering med kontexthub-parametrar, baserat på vilken målanpassning som görs).

Skapa ett dataelement data-element

Dataelement är platshållare som du kan mappa kontextnavparametrar till.

 1. Välj Dataelement.
 2. Välj Lägg till dataelement.
 3. Ange namnet på dataelementet och mappa det till en kontextnavparameter.
 4. Välj Spara.
  Dataelement

Skapa en sidregel page-rule

I Regel definierar och ordnar den en sekvens av åtgärder, som körs på webbplatsen, för att uppnå målgruppsanpassning.

 1. Lägg till en uppsättning åtgärder som visas i skärmbilden.
  Åtgärder
 2. I Lägg till parametrar i alla Mboxes lägger du till dataelementet som konfigurerats tidigare (se dataelementet ovan) i den parameter som skickas i mbox-anropet.
  Mbox

Bygg och publicera build-publish

Mer information om hur du skapar och publicerar finns i page.

Förändringar i innehållsstrukturen mellan Classic- och Touch UI-konfigurationer changes-content-structure

Ändra
Konfiguration av klassiskt användargränssnitt
Konfiguration av pekskärmsgränssnitt
Konsekvenser
Sökväg till målkonfigurationen.
/etc/cloudservices/testandtarget/
/conf/tenant/settings/cloudconfigs/target/
Tidigare fanns det flera konfigurationer under /etc/cloudservices/testandtarget, men nu finns det en enda konfiguration under en klientorganisation.
NOTE
Äldre konfigurationer stöds fortfarande för befintliga kunder (utan möjlighet att redigera eller skapa). Äldre konfigurationer är en del av innehållspaket som överförs av kunder med VSTS.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab