Konfigurera metadatamappning mellan Adobe Workfront och Experience Manager Assets asset-metadata-mapping-workfront-aem-assets

Du kan mappa metadatafälten för resurser mellan as a Cloud Service Adobe Workfront- och Experience Manager-program. När du skickar en resurs från Workfront till Experience Manager Assets kan du mappa metadata för resursen i Experience Manager Assets genom att mappa metadatafält.

Om du till exempel behöver behålla metadatafälten för en bild som namn, beskrivning och det projekt som den tillhör i Workfront när du skickar bilden till Experience Manager Assets, ska du konfigurera och mappa dessa fält till Experience Manager Assets-egenskaper.

Användningsfall

En bild add-users-workfront.png finns i Metadata Syncs i Adobe Workfront. Du måste skicka bilden till Experience Manager Assets as a Cloud Service med följande metadata:

 • Projektnamn

 • Dokumentnamn

 • Dokumentbeskrivning

Förutsättningar prerequisites

Ställ in metadatamappning i Workfront set-up-metadata-mapping

Så här anger du metadatamappning för fälten Projektnamn, Dokumentnamn och Dokumentbeskrivning i Workfront:

 1. Klicka på ikonen Huvudmeny Visa meny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront-programmet och klicka sedan på Setup.

 2. Välj Documents i den vänstra panelen väljer Experience Manager Assets.

 3. Välj Experience Manager Assets-integrering och klicka på Edit.

 4. Klicka på Metadata. I Assets mappa Project > Name Workfront-fält till wm:projectName Experience Manager Assets. Om du inte hittar den exakta matchningen rekommenderar Adobe att du söker efter den bästa matchningen för att mappa fältet Workfront och Experience Manager Assets. Du kan undvika att mappa fält med olika datatyper. Du kan till exempel mappa ett Workfront-datumfält till ett Assets-beskrivningsfält.

 5. Mappa Document > Name Workfront-fält till wm:documentName Experience Manager Assets.

  Mappning i Workfront

 6. Mappa Document > Description Workfront-fält till dc:description Experience Manager Assets.

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/344255

Skicka bilden från Workfront till Experience Manager Assets send-image-workfront-assets

Skicka bilden från Workfront till Experience Manager Assets:

 1. Klicka på ikonen Huvudmeny Visa meny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront-programmet och klicka sedan på Projects.

 2. Klicka New Project för att skapa ett projekt.

 3. Klicka Documents som finns i den vänstra rutan drar och markerar sedan den bild som du vill skicka till Experience Manager Assets.

 4. Klicka Send to väljer du sedan integrationsnamnet för Experience Manager Assets Essentials.

  Skicka till AEM

 5. Välj målmapp för resursen och klicka sedan på Select Folder.

 6. Klicka på Save.

Konfigurera metadatamappning för resurser på Experience Manager as a Cloud Service metadata-mapping-aem

Efter konfigurera metadatamappning av resurser i Adobe Workfrontmåste du använda samma mappning i Experience Manager Assets as a Cloud Service program för att visa lämpliga metadateresultat för bilden.

Metadatamappning utförs med metadatamappningar i Experience Manager Assets. Du kan redigera ett nyligen tillagt eller befintligt metadatchemaformulär. Metadatchemaformuläret innehåller flikar och formulärobjekt på flikar. Du kan mappa/konfigurera dessa formulärobjekt till ett fält i en metadatanod i CRX-databasen. Du kan lägga till flikar eller formulärobjekt i metadatchemaformuläret. Mer information finns i Metadata-scheman.

Så här konfigurerar du metadatamappning med ett nytt metadataformulär i Experience Manager Assets as a Cloud Service:

 1. Navigera till Tools > Assets > Metadata Schemas.

 2. Klicka på Create i verktygsfältet. Ange schemaformulärets rubrik i dialogrutan och klicka på Create för att slutföra formulärskapandet.

 3. Markera schemaformuläret och klicka på Edit.

 4. (Valfritt) Klicka på Formulärredigeraren för metadatamodell i + för att skapa en flik för Workfront-fälten.

 5. Klicka på Build Form och dra Single Line Text till formuläret. Klicka på komponenten i formuläret. I Build Form tab:

  1. Ange Project Name i Field Label fält.

  2. Ange ./jcr:content/metadata/wm:projectName i Map to property fält. Som vägledning kan du använda följande mall för att definiera fältmappningar i Experience Manager Assets:

   ./jcr:content/metadata/<mapping defined for the field in workfront>.

   När du konfigurerar mappningar i Workfront har du mappat wm:projectName Experience Manager Assets-fält till Projekt > Namn på Workfront-fält.

   wm refererar till namnutrymmets namn och projectName refererar till egenskapens titel. Använd namespace:propertyTitle format för att definiera mappningar av metadatafält.

   Skicka till AEM

 6. Klicka på Build Form och dra Single Line Text till formuläret. Klicka på komponenten i formuläret. I Build Form tab:

  1. Ange Document Name i Field Label fält.

  2. Ange ./jcr:content/metadata/wm:documentName i Map to property fält.
   När du konfigurerar mappningar i Workfront har du mappat wm:documentName Experience Manager Assets-fält till Dokument > Namn på Workfront-fält.

 7. Klicka på Build Form och dra Multi Line Text till formuläret. Klicka på komponenten i formuläret. I Build Form tab:

  1. Ange Document Description i Field Label fält.

  2. Ange ./jcr:content/metadata/dc:description i Map to property fält.
   När du konfigurerar mappningar i Workfront har du mappat dc:description Experience Manager Assets-fält till Dokument > Workfront-beskrivningsfält.

 8. Klicka Save för att spara ändringarna.

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/344314

Använd metadatainställningar för bildmappen apply-metadata-settings-image-folder

När du har konfigurerat metadatainställningarna i det as a Cloud Service Experience Manager-programmet använder du de inställningarna i mapp som innehåller den bild som skickas från Workfront-programmet.

Så här använder du metadatainställningar för bildmappen:

 1. Navigera till Tools > Assets > Metadata Schemas.

 2. Välj metadatamatchemat i listan och klicka på Apply to Folders.

 3. Välj målmappen som bilden skickas från Adobe Workfront och klicka Apply.

Du kan navigera till bilden i Experience Manager Assets och visa de metadata som är associerade med bilden. Markera bilden och klicka på Properties för att visa bildens metadata.

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab