Integrera Dynamic Media-visningsprogram med taggar från Adobe Analytics och Experience Platform integrating-dynamic-media-viewers-with-adobe-analytics-and-adobe-launch

Vad är Dynamic Media Viewer integrerat med Adobe Analytics och Experience Platform Tags? what-is-dynamic-media-viewers-integration-with-adobe-analytics-and-adobe-launch

Dynamic Media Viewers för Experience Platform Tags och Dynamic Media Viewer 5.13, så att Adobe Analytics- och Experience Platform Tags-kunder kan använda händelser och data som är specifika för Dynamic Media Viewer i sina Experience Platform Tags-konfigurationer.

Integrationen innebär att du kan spåra användningen av Dynamic Media Viewer på din webbplats med Adobe Analytics. Samtidigt kan du använda händelser och data som visas av visningsprogrammen med andra Experience Platform-taggar-tillägg som kommer från Adobe eller en tredje part.

Mer information om Adobe-tillägg och tredjepartstillägg finns i Adobe-tillägg i användarhandboken för Experience Platform Tags.

Detta avsnitt är avsett för följande: Webbplatsadministratörer, utvecklare av Adobe Experience Manager samt användare i Operations.

Begränsningar i integreringen limitations-of-the-integration

 • Integrering med Experience Platform-taggar för Dynamic Media-visningsprogram fungerar inte i noden Experience Manager författare. Du kan inte se någon spårning från en WCM-sida förrän den har publicerats.
 • Integrering med Experience Platform-taggar för Dynamic Media-visningsprogram stöds inte för åtgärdsläget"popup", där visningsprogrammets URL hämtas med knappen"URL" på sidan Resursinformation.
 • Integrering med Experience Platform-taggar kan inte användas samtidigt med integrering med äldre visningsprogram Analytics (via config2= parameter).
 • Stödet för videospårning är begränsat till enbart huvudspårning av uppspelning, vilket beskrivs i Spårningsöversikt. Speciellt stöds inte QoS, Ads, Chapter/Segments eller Errors tracking.
 • Konfiguration av lagringstid för dataelement stöds inte för dataelement som använder Dynamic Media Viewers tillägg. Lagringsvaraktighet måste anges till None.

Användningsexempel för integreringen use-cases-for-the-integration

Det viktigaste användningsområdet för integrering med Experience Platform Tags är kunder som använder både Experience Manager Assets och Experience Manager Sites. I så fall kan du konfigurera en standardintegrering mellan författarnoden i Experience Manager och Experience Platform-taggar och sedan associera platsinstansen med egenskapen Experience Platform-taggar. Efter det kommer alla Dynamic Media WCM-komponenter som läggs till på en Sites-sida att spåra data och händelser från tittarna.

Se Spåra Dynamic Media-visningsprogram i Experience Manager Sites.

Ett sekundärt användningsfall som integreringen stöder är de kunder som bara använder Experience Manager Assets eller Dynamic Media Classic. I så fall får du inbäddningskoden för ditt visningsprogram och lägger till den på webbplatssidan. Hämta sedan URL:en för Experience Platform Tags-bibliotekets produktion från Experience Platform Tags och lägg till den manuellt i webbsideskoden.

Se Spåra Dynamic Media-visningsprogram med hjälp av inbäddningskod.

Hur data- och händelsespårning fungerar i integreringen how-data-and-event-tracking-works-in-the-integration

Integreringen utnyttjar två separata och oberoende typer av spårning av Dynamic Media Viewers: Adobe Analytics och Adobe Analytics för ljud och video.

Om spårning med Adobe Analytics about-tracking-using-adobe-analytics

Med Adobe Analytics kan du spåra åtgärder som användaren utför när han/hon interagerar med Dynamic Media-visningsprogram på webbplatsen. Med Adobe Analytics kan du också spåra visningsprogramspecifika data. Du kan till exempel spåra och spela in inläsningshändelser tillsammans med resursnamnet, eventuella zoomåtgärder som har utförts och videouppspelningsåtgärder.

I Experience Platform-taggar är koncepten Dataelement och Regler samarbeta för att möjliggöra Adobe Analytics-spårning.

Om dataelement i Experience Platform-taggar about-data-elements-in-adobe-launch

Ett dataelement i Experience Platform-taggar är en namngiven egenskap vars värde antingen är statiskt definierat eller dynamiskt beräknat baserat på webbsidans eller Dynamic Media Viewer-datas tillstånd.

Vilka alternativ som är tillgängliga för en dataelementsdefinition beror på listan med tillägg som är installerade i Experience Platform-taggegenskapen. Tillägget "Core" är förinstallerat och finns tillgängligt direkt i alla konfigurationer. Med det här tillägget Core kan du definiera ett dataelement som kommer från cookie, JavaScript-kod, frågesträng och många andra källor.

För Adobe Analytics tracking måste flera andra tillägg installeras, vilket beskrivs i Installation och installation av tillägg. Tillägget Dynamic Media Viewer ger möjlighet att definiera ett dataelement som är ett argument i Dynamic Viewer-händelsen. Det är till exempel möjligt att referera till visningsprogramtypen, eller resursnamnet som rapporteras av visningsprogrammet vid inläsning, den zoomnivå som rapporteras när slutanvändaren zoomar och mycket annat.

Dynamic Media Viewer-tillägget håller automatiskt värdena för dataelementen uppdaterade.

När du har definierat det kan ett dataelement användas på andra platser i användargränssnittet för Experience Platform-taggar med hjälp av widgeten för dataelementväljaren. Dataelement som definieras för spårning av Dynamic Media-visningsprogram refereras särskilt av tillägget Ange variabelåtgärd för Adobe Analytics (se nedan).

Se Dataelement i användarhandboken för Experience Platform Tags.

Om regler i Experience Platform-taggar about-rules-in-adobe-launch

En regel i Experience Platform-taggar är en agnostisk konfiguration som definierar tre områden som utgör en regel: Händelser, Villkor och Åtgärder:

 • Händelser (if) tala om för Experience Platform-taggar när en regel ska utlösas.
 • Villkor (if) ange för Experience Platform Taggar vilka andra begränsningar som ska tillåtas eller inte när en regel aktiveras.
 • Åtgärder (sedan) ange för Experience Platform-taggar vad som ska göras när en regel aktiveras.

Vilka alternativ som är tillgängliga i avsnittet Händelser, Villkor och Åtgärder beror på vilka tillägg som är installerade i Experience Platform Tags Property. The Core tillägget är förinstallerat och är tillgängligt direkt i valfri konfiguration. Tillägget innehåller flera alternativ för Händelser, t.ex. grundläggande åtgärder på webbläsarnivå som inkluderar fokusändringar, tangenttryckningar och formulärskickningar. Den innehåller även alternativ för Villkor, som cookie-värde, webbläsartyp och mycket annat. För Åtgärder är endast alternativet Anpassad kod tillgängligt.

För Adobe Analytics tracking måste flera andra tillägg installeras, vilket beskrivs i Installation och installation av tillägg. Mer specifikt:

 • Tillägget Dynamic Media Viewer utökar listan med händelser som stöds till händelser som är specifika för Dynamic Media-visningsprogram, t.ex. visning, byte av resurser, inzoomning och videouppspelning.
 • Adobe Analytics-tillägget utökar listan över åtgärder som stöds med två åtgärder som krävs för att skicka data till spårningsservrar: Ange variabler och Skicka Beacon.

Om du vill spåra Dynamic Media-visningsprogram kan du använda någon av följande typer:

 • Händelser från Dynamic Media Viewer-tillägget, Core-tillägget eller andra tillägg.
 • Villkor i regeldefinitionen. Du kan också lämna villkorsområdet tomt.

I avsnittet Åtgärder måste du ha en Ange variabler åtgärd. Den här åtgärden anger för Adobe Analytics hur spårningsvariabler ska fyllas i med data. Samtidigt är Ange variabler skickar ingenting till spårningsservern.

The Ange variabler måste följas av en Skicka Beacon åtgärd. The Skicka Beacon skickar data till analysspårningsservern. Båda åtgärderna, Ange variabler och Skicka Beacon, kommer från Adobe Analytics-tillägget.

Se Regler i användarhandboken för Experience Platform Tags.

Exempelkonfiguration sample-configuration

I följande exempelkonfiguration i Experience Platform Tags visas hur du spårar ett resursnamn när visningsprogrammet läses in.

 1. Från Data Elements -flik, definiera ett dataelement AssetName som refererar asset parametern för LOAD -händelse från Dynamic Media Viewer-tillägget.

  image2019-11

 2. Från Rules -flik, definiera en regel TrackAssetOnLoad.

  I den här regeln Event fältet använder LOAD -händelse från Dynamic Media Viewer-tillägget.

  image2019-22

 3. Åtgärdskonfigurationen har två åtgärdstyper från Adobe Analytics-tillägget:

  Ange variabler som mappar en analysvariabel till värdet av AssetName Dataelement.

  Skicka Beacon, som skickar spårningsinformation till Adobe Analytics.

  image2019-3

 4. Den resulterande regelkonfigurationen ser ut så här:

  image2019-4

Om Adobe Analytics för ljud och video about-adobe-analytics-for-audio-and-video

När ett Experience Cloud-konto prenumererar på Adobe Analytics för ljud och video räcker det för att aktivera videospårning i Dynamic Media Viewers tilläggsinställningar. Videomått blir tillgängligt i Adobe Analytics. Videospårning beror på om det finns Adobe Media Analytics för ljud- och videotillägg.

Se Installation och installation av tillägg.

Stödet för videospårning är för närvarande begränsat till"core playback"-spårning, vilket beskrivs i Spårningsöversikt. Speciellt stöds inte QoS, Ads, Chapter/Segments eller Errors tracking.

Använda tillägget Dynamic Media Viewer using-the-dynamic-media-viewers-extension

Som anges i Användningsexempel för integreringengår det att spåra Dynamic Media-visningsprogram med den nya Experience Platform-taggintegreringen i Experience Manager Sites och med hjälp av inbäddningskod.

Spåra Dynamic Media-visningsprogram i Experience Manager Sites tracking-dynamic-media-viewers-in-aem-sites

Om du vill spåra Dynamic Media-visningsprogram i Experience Manager Sites följer du alla steg som anges under Konfigurera alla integreringsdelar -avsnittet måste utföras. Du måste skapa IMS-konfigurationen och molnkonfigurationen för Experience Platform Tags.

När konfigurationen är korrekt spåras data automatiskt i Adobe Analytics, Adobe Analytics for Video eller båda när du lägger till ett visningsprogram från Dynamic Media på en webbplats med en WCM-komponent som stöds av Dynamic Media.

Se Lägga till Dynamic Media-resurser på sidor med Adobe Sites.

Spåra Dynamic Media-visningsprogram med hjälp av inbäddningskod tracking-dynamic-media-viewers-using-embed-code

Kunder som inte använder Experience Manager Sites, eller bäddar in Dynamic Media-visningsprogram på webbsidor utanför Experience Manager Sites, eller båda, kan fortfarande använda integreringen med Experience Platform-taggar.

Slutför konfigurationsstegen från Konfigurera Adobe Analytics och Konfigurera Experience Platform-taggar -avsnitt. Konfigurationssteg som rör Experience Manager behövs dock inte.

Om konfigurationen är korrekt kan du lägga till stöd för Experience Platform-taggar på en webbsida med ett Dynamic Media-visningsprogram.

Se Lägg till inbäddad kod för Experience Platform-taggar om du vill veta mer om hur du använder inbäddningskod för Experience Platform Tags-bibliotek.

Mer information om hur du använder funktionen för inbäddning i Experience Manager Dynamic Media finns i Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet på en webbsida.

Spåra Dynamic Media-visningsprogram med hjälp av inbäddningskod:

 1. Ha en webbsida redo för inbäddning av ett Dynamic Media-visningsprogram.
 2. Hämta inbäddningskoden för Experience Platform Tags-biblioteket genom att först logga in på Experience Platform Taggar (se Konfigurera Experience Platform-taggar).
 3. Välj Property väljer du Environments -fliken.
 4. Plocka upp den miljönivå som är relevant för webbsidans miljö. Sedan i Install markerar du ruteikonen.
 5. In the Web Install Instructions kopierar den fullständiga inbäddningskoden för Experience Platform-taggbiblioteket tillsammans med den omgivande <script/> -taggar.

Referenshandbok för tillägget Dynamic Media Viewers reference-guide-for-the-dynamic-media-viewers-extension

Om konfigurationen för Dynamic Media Viewer about-the-dynamic-media-viewers-configuration

Tillägget Dynamic Media Viewer integreras automatiskt med Experience Platform-taggbiblioteket om följande villkor är uppfyllda:

 • globalt objekt för Experience Platform Taggar-biblioteket ( _satellite) finns på sidan.

 • Tilläggsfunktionen Dynamic Media Viewer _dmviewers_v001() är definierad på _satellite.

 • config2= Ingen visningsprogramparameter har angetts, vilket innebär att visningsprogrammet inte använder äldre Analytics-integrering.

Det finns också ett alternativ för att uttryckligen inaktivera integreringen av Experience Platform-taggar i visningsprogrammet genom att ange launch=0 i visningsprogrammets konfiguration. Standardvärdet för parametern är 1.

Konfigurera tillägget Dynamic Media Viewer configuring-the-dynamic-media-viewers-extension

Det enda konfigurationsalternativet för tillägget Dynamic Media Viewer är Enable Adobe Media Analytics for Audio and Video.

När du markerar (aktiverar) det här alternativet och Adobe Media Analytics för ljud och video har installerats och konfigurerats skickas videouppspelningsstatistik till Adobe Analytics för ljud och video. Om du inaktiverar det här alternativet inaktiveras videospårning.

Om du aktiverar det här alternativet utan om du har installerat Adobe Media Analytics for Audio och Video har det här alternativet ingen effekt.

image2019-7-22_12-4-23

Om dataelement i Dynamic Media Viewer-tillägget about-data-elements-in-the-dynamic-media-viewers-extension

Den enda dataelementtypen som tillägget Dynamic Media-visningsprogram tillhandahåller är Viewer Event i listrutan Data Element Type.

När du väljer det här alternativet återges ett formulär med två fält i dataelementsredigeraren:

 • DM viewers event data type – en listruta som identifierar alla visningsprogramhändelser som stöds av tillägget Dynamic Media-visningsprogrammet och som har argument, plus ett särskilt COMMON-objekt. Objektet COMMON representerar en lista med händelseparametrar som är gemensamma för alla typer av händelser som skickas av visningsprogrammen.
 • Tracking parameter - ett argument för den valda Dynamic Media Viewer-händelsen.

image2019-7-22_12-5-46

Se Referenshandbok för Dynamic Media Viewer om du vill se en lista över händelser som stöds för varje visningsprogramtyp går du till ett specifikt visningsprogramavsnitt och väljer Support för underavsnittet Adobe Analytics tracking. Referenshandboken för Dynamic Media Viewer dokumenterar för närvarande inte händelseargument.

Nu ska vi titta på Dynamic Media Viewer Dataelement. Värdet för det dataelementet fylls i efter att motsvarande Dynamic Media-visningsprogramhändelse inträffar på sidan. Anta att dataelementet pekar på LOAD -händelsen och dess "asset"-argument. Värdet för det dataelementet tar emot giltiga data när visningsprogrammet kör LOAD-händelsen för första gången. Om dataelementet pekar på ZOOM -händelsen och dess "scale"-argument, förblir värdet för dataelementet tomt tills användaren skickar en ZOOM -händelse för första gången.

På samma sätt uppdateras värdena för dataelement automatiskt när visningsprogrammet skickar en motsvarande händelse på sidan. Värdeuppdateringen sker även om den särskilda händelsen inte har angetts i regelkonfigurationen. Anta t.ex. dataelement ZoomScale definieras för parametern "scale" i ZOOM-händelsen. Den enda regel som finns i regelkonfigurationen aktiveras emellertid av LOAD -händelse. Värdet för ZoomScale uppdateras fortfarande varje gång en användare zoomar in i visningsprogrammet.

Alla Dynamic Media-visningsprogram har en unik identifierare på webbsidan. Dataelementet spårar själva värdet och det visningsprogram som har fyllt i värdet. Anta till exempel att det finns flera visningsprogram på samma sida, och en AssetName Dataelement som pekar på LOAD -händelsen och dess "asset"-argument. The AssetName Data Element underhåller en samling resursnamn som är associerade med varje visningsprogram som läses in på sidan.

Det exakta värdet som returneras av dataelementet beror på sammanhanget. Om dataelementet begärs i en regel som utlöstes av en Dynamic Media-visningshändelse, returneras dataelementvärdet för det visningsprogram som initierade regeln. Dataelementet begärs dessutom i en regel som utlöstes av en händelse från ett annat tillägg för Experience Platform-taggar. I det skedet kommer dataelementets värde från det visningsprogram som senast uppdaterade det här dataelementet.

Tänk på följande exempelinställningar:

 • En webbsida med två zoomningsvisningsprogram från Dynamic Media: viewer1 och viewer2.

 • ZoomScale Dataelementet pekar på ZOOM och dess "scale"-argument.

 • TrackPan Regel med följande:

  • Använder Dynamic Media Viewer PAN -händelse som utlösare.
  • Skickar värdet för ZoomScale Dataelement till Adobe Analytics.
 • TrackKey Regel med följande:

  • Använder tangenttryckningshändelsen från Core Experience Platform Tags-tillägget som utlösare.
  • Skickar värdet för ZoomScale Dataelement till Adobe Analytics.

Anta nu att användaren läser in webbsidan med de två visningsprogrammen. I viewer1 zoomar de in till 50 % skala och sedan in viewer2 zoomar de in till 25 %. I viewer1 panorerar de runt bilden och trycker slutligen på en tangent på tangentbordet.

Användarens aktivitet resulterar i följande två spårningsanrop till Adobe Analytics:

 • Det första anropet sker eftersom TrackPan Regeln aktiveras när användaren panorerar viewer1. Det anropet skickar 50 % som ett värde av ZoomScale Dataelement eftersom dataelementet vet att regeln aktiveras av viewer1 och hämtar motsvarande skalvärde,
 • Det andra anropet sker eftersom TrackKey Regeln aktiveras när användaren trycker på en tangent på tangentbordet. Det anropet skickar 25 % som ett värde av ZoomScale Dataelement eftersom regeln inte utlöstes av användaren. Därför returnerar dataelementet det senaste värdet.

Samplingsuppsättningen ovan påverkar också dataelementvärdets livslängd. Värdet på dataelementet som hanteras av Dynamic Media Viewer lagras i bibliotekskoden för Experience Platform-taggar även efter att visningsprogrammet har tagits bort från webbsidan. Den här funktionen innebär att om det finns en regel som aktiveras av ett icke-Dynamic Media Viewer-tillägg och refererar till ett sådant dataelement, returnerar dataelementet det senast kända värdet. Även om visningsprogrammet inte längre finns på webbsidan.

Värden för dataelement som hanteras av Dynamic Media-visningsprogram lagras inte på den lokala lagringsplatsen eller på servern. De lagras bara på Experience Platform-taggbiblioteket på klientsidan. Värdena för sådana dataelement försvinner när webbsidan läses in igen.

I allmänhet har dataelementsredigeraren stöd för val av lagringstid. Dataelement som använder tillägget Dynamic Media Viewer har dock bara stöd för alternativet för lagringstid på None. Det går att ange andra värden i användargränssnittet, men i det här fallet är dataelementets beteende inte definierat. Tillägget hanterar värdet på dataelementet separat: det dataelement som behåller värdet på visningsprogrammets händelseargument under hela visningsprogrammets livscykel.

Om regler i tillägget Dynamic Media Viewer about-rules-in-the-dynamic-media-viewers-extension

I regelredigeraren lägger tillägget till nya konfigurationsalternativ för händelseredigeraren. Redigeraren har också ett alternativ för att manuellt referera till händelseparametrar i redigeraren som ett kortvarigt alternativ i stället för att använda förkonfigurerade dataelement.

Om händelseredigeraren about-the-events-editor

I händelseredigeraren lägger tillägget Dynamic Media Viewer till ett Event Type anropad Viewer Event.

När det här alternativet är markerat återges listrutan av händelseredigeraren Dynamic Media Viewer events, med en lista över alla tillgängliga händelser som stöds av visningsprogram i Dynamic Media.

image2019-8-2_15-13-1

Om funktionsmakroredigeraren about-the-actions-editor

Med Dynamic Media Viewer-tillägget kan du använda händelseparametrar för Dynamic Media-visningsprogram för att mappa till analysvariabler i Adobe Analytics-tilläggets Set Variables-redigerare.

Det enklaste sättet att göra detta är att slutföra följande tvåstegsprocess:

 • Börja med att definiera ett eller flera dataelement, där varje dataelement representerar en parameter för en Dynamic Media Viewer-händelse.
 • I redigeraren Ange variabler i Adobe Analytics-tillägget markerar du väljarikonen för dataelement (tre skiktade skivor) för att öppna dialogrutan Markera dataelement och väljer sedan ett dataelement.

image2019-7-10_20-41-52

Det är dock möjligt att använda en alternativ metod och åsidosätta skapande av dataelement. Du kan referera direkt till ett argument från en Dynamic Media Viewer-händelse. Ange det fullständiga namnet på händelseargumentet i value indatafält för variabeltilldelningen i Analytics. Försäkra dig om att du omger med procenttecken (%). Exempel:

%event.detail.dm.LOAD.asset%

image2019-7-12_19-2-35

Det finns en viktig skillnad mellan att använda dataelement och argumentreferens för direkt händelse. För dataelement spelar det ingen roll vilken händelse som utlöser åtgärden Ange variabler. Händelsen som utlöser regeln kan vara orelaterad till Dynamic Viewer (som att välja webbsidan från Core-tillägget). Men när du använder en referens för ett direkt argument är det viktigt att se till att händelsen som utlöser regeln motsvarar händelseargumentet som den refererar till.

Om du till exempel refererar till %event.detail.dm.LOAD.asset% returneras rätt resursnamn om regeln aktiveras av händelsen LOAD för tillägget Dynamic Media-visningsprogrammet. Det returnerar dock ett tomt värde för alla andra händelser.

I följande tabell visas Dynamic Media Viewer-händelser och deras argument som stöds:

Namn på visningsprogramhändelse
Argumentreferens
COMMON
%event.detail.dm.objID%
%event.detail.dm.compClass%
%event.detail.dm.instName%
%event.detail.dm.timeStamp%
BANNER
%event.detail.dm.BANNER.asset%
%event.detail.dm.BANNER.frame%
%event.detail.dm.BANNER.label%
HREF
%event.detail.dm.HREF.rollover%
ITEM
%event.detail.dm.ITEM.rollover%
LOAD
%event.detail.dm.LOAD.applicationname%
%event.detail.dm.LOAD.asset%
%event.detail.dm.LOAD.company%
%event.detail.dm.LOAD.sdkversion%
%event.detail.dm.LOAD.viewertype%
%event.detail.dm.LOAD.viewerversion%
METADATA
%event.detail.dm.METADATA.length%
%event.detail.dm.METADATA.type%
MILESTONE
%event.detail.dm.MILESTONE.milestone%
PAGE
%event.detail.dm.PAGE.frame%
%event.detail.dm.PAGE.label%
PAUSE
%event.detail.dm.PAUSE.timestamp%
PLAY
%event.detail.dm.PLAY.timestamp%
SPIN
%event.detail.dm.SPIN.framenumber%
STOP
%event.detail.dm.STOP.timestamp%
SWAP
%event.detail.dm.SWAP.asset%
SWATCH
%event.detail.dm.SWATCH.frame%
%event.detail.dm.SWATCH.label%
TARG
%event.detail.dm.TARG.frame%
%event.detail.dm.TARG.label%
ZOOM
%event.detail.dm.ZOOM.scale%

Konfigurera alla integreringsdelar configuring-all-the-integration-pieces

INNAN DU BÖRJAR

Adobe rekommenderar att du granskar all dokumentation innan det här avsnittet så att du förstår den fullständiga integreringen.

I det här avsnittet beskrivs de konfigurationssteg som krävs för att integrera Dynamic Media-visningsprogram med Adobe Analytics och Adobe Analytics för ljud och video. Även om det går att använda Dynamic Media Viewer-tillägget för andra syften i Experience Platform-taggar, omfattas sådana scenarier inte av den här dokumentationen.

Du kommer att använda följande Adobe-produkter för att konfigurera din integrering:

 • Adobe Analytics - används för att konfigurera spårningsvariabler och rapporter.
 • Experience Platform-taggar - används för att definiera en egenskap, en eller flera regler och ett eller flera dataelement för att aktivera spårning av visningsprogram.

Om integrationslösningen används med Experience Manager Sites måste dessutom följande konfiguration göras:

 • Adobe Developer Console - integrering skapas för Experience Platform-taggar.
 • Nod för författare i Experience Manager - IMS-konfiguration och molnkonfiguration för Experience Platform Tags.

Som en del av konfigurationen bör du kontrollera att du har tillgång till ett företag i Adobe Experience Cloud som redan har Adobe Analytics- och Experience Platform-taggar aktiverade.

Konfigurera Adobe Analytics för integreringen configuring-adobe-analytics-for-the-integration

När du har konfigurerat Adobe Analytics konfigureras följande för integreringen:

 • En rapportsvit finns på plats och har valts.
 • Analysvariabler är tillgängliga för att ta emot spårningsdata.
 • Det finns rapporter för att visa insamlade data i Adobe Analytics.

Se även Implementeringshandbok för analyser.

Så här konfigurerar du Adobe Analytics för integrationen:

 1. Börja med att gå till Adobe Analytics från Experience Cloud hemsida. På menyraden väljer du ikonen Lösningar (en tabell med tre punkter) i det övre högra hörnet av sidan och sedan väljer du Analytics.

  2019-07-22_18-08-47

  Välj en rapportsvit.

Välj en rapportsvit selecting-a-report-suite

 1. I det övre högra hörnet av Adobe Analytics-sidan, till höger om fältet Search Reports, väljer du rätt rapportsvit i listrutan. Om det finns flera rapportsviter och du är osäker på vilken du ska använda kontaktar du Adobe Analytics-administratören, som kan hjälpa dig att välja rätt rapportsvit.

  I exemplet nedan har en användare skapat en rapportserie med namnet DynamicMediaViewersExtensionDoc och markerade det i listrutan. Rapportsvitens namn är endast ett exempel. Namnet på den rapportsvit du väljer är upp till dig.

  Om ingen rapportsvit är tillgänglig måste du eller Adobe Analytics-administratören skapa en innan du kan fortsätta med konfigurationen.

  Se Rapporter och rapportsviter och Skapa en rapportsvit.

  I Adobe Analytics hanteras rapportsviter under Admin > Report Suites.

  2019-07-22_18-09-49

  Konfigurera Adobe Analytics-variabler.

Ställa in Adobe Analytics-variabler setting-up-adobe-analytics-variables

 1. Ange en eller flera Adobe Analytics-variabler som du vill använda för att spåra Dynamic Media Viewer-beteendet på webbsidan.

  Det går att använda alla typer av variabler som stöds av Adobe Analytics. Beslutet om variabeltypen (som anpassad trafik) [proppar], konvertering [eVar]) styrs av specifika behov i er Analytics-implementering.

  Se Översikt över utkast och eVars.

  I den här dokumentationen används endast en anpassad trafikvariabel (props) eftersom de blir tillgängliga i en analysrapport inom några minuter efter att en åtgärd har utförts på en webbsida.

  Om du vill aktivera en ny anpassad trafikvariabel går du till Adobe Analytics i verktygsfältet på Admin > Report Suites.

 2. Report Suite Manager väljer du rätt rapport och går till verktygsfältet Edit Settings > Traffic > Traffic Variables.

 3. Välj en oanvänd variabel, ge den ett beskrivande namn ( Viewer asset (prop 30)) och ändra sedan kombinationsrutan till "Aktiverad" i kolumnen Aktiverad.

  Följande skärmbild är ett exempel på en anpassad trafikvariabel ( prop30) för att spåra ett resursnamn som används av visningsprogrammet:

  image2019-6-26_23-6-59

 4. Längst ned i variabellistan väljer du Save.

Konfigurera en rapport setting-up-a-report

 1. Vanligtvis styrs skapandet av en rapport i Adobe Analytics av specifika projektbehov. Därför ligger detaljerad rapportkonfiguration utanför den här integreringens räckvidd.

  Det räcker dock att veta att rapporterna om anpassad trafik automatiskt blir tillgängliga i Adobe Analytics när du har konfigurerat anpassade trafikvariabler i Konfigurera Adobe Analytics-variabler.

  Till exempel rapporten för Viewer asset (prop 30) variabeln är tillgänglig från rapportmenyn under Custom Traffic > Custom Traffic 21-30 > Viewer asset (prop 30).

  Inga data visas när du besöker den här rapporten direkt efter att Viewer asset (prop 30) har skapats, vilket är som väntat vid den här tidpunkten i integreringen.

  image2019-6-26_23-12-49

Konfigurera Experience Platform-taggar för integreringen configuring-adobe-launch-for-the-integration

När du har konfigurerat Experience Platform-taggar ställs följande in för integreringen:

 • Skapandet av en ny egenskap som håller ihop alla dina konfigurationer.
 • Installation och installation av tillägg. Klientkoden för alla tillägg som är installerade i egenskapen kompileras tillsammans till ett bibliotek. Det här biblioteket används av webbsidan senare.
 • Konfiguration av dataelement och regler. Den här konfigurationen definierar vilka data som ska hämtas från Dynamic Media-visningsprogram, när spårningslogiken ska utlösas och var visningsprogrammets data ska skickas i Adobe Analytics.
 • Publicering av biblioteket.

Så här konfigurerar du Experience Platform-taggar för integreringen:

 1. Börja med att gå till taggar från Experience Platform från Experience Cloud hemsida. På menyraden väljer du ikonen Lösningar (3 x 3 punkter) i det övre högra hörnet av sidan och väljer sedan Tags.

  Du kan också öppna Experience Platform-taggar direkt.

  image2019-7-8_15-38-44

Skapa en egenskap i Experience Platform-taggar creating-a-property-in-adobe-launch

En egenskap i Experience Platform Tags är en namngiven konfiguration som håller ihop alla inställningar. Ett bibliotek med konfigurationsinställningarna genereras och publiceras på olika miljönivåer (utveckling, mellanlagring och produktion).

Se även Konfigurera en select-egenskap.

Så här skapar du en egenskap i Experience Platform-taggar:

 1. I Experience Platform-taggar väljer du New Property.

 2. I dialogrutan Create Property anger du ett beskrivande namn, till exempel webbplatsens titel, i fältet Name. Exempel: DynamicMediaViewersProp.

 3. I Domains anger du webbplatsens domän.

 4. Aktivera Configure for extension development (cannot be modified later) i listrutan Advanced Options om det tillägg som du vill använda – i det här fallet Dynamic Media-visningsprogram – inte släppts än.

  image2019-7-8_16-3-47

 5. Välj Save.

  Välj den skapade egenskapen och gå sedan vidare till Installation och installation av tillägg.

Installera och konfigurera tillägg installing-and-setup-of-extensions

Alla tillgängliga tillägg i Experience Platform-taggar visas under Extensions > Catalog.

Om du vill installera ett tillägg väljer du Install. Utför vid behov en engångskonfiguration och välj sedan Save.

Om det behövs måste följande tillägg installeras och konfigureras:

 • (Obligatoriskt) Experience Cloud ID-tjänst extension

Ingen ytterligare konfiguration behövs, acceptera för föreslagna värden. Se till att du väljer Save.

Se Experience Cloud Identity Service-tillägg.

 • (Obligatoriskt) Adobe Analytics extension

Om du vill konfigurera det här tillägget måste du ha det Report Suite-ID som finns i Adobe Analytics, under Admin > Report Suite, under Report Suite ID kolumnrubrik.

(Endast i demonstrationssyfte, rapportsvitens-ID för DynamicMediaViewersExtensionDoc Report Suite används i följande skärmbilder. Detta ID skapades och användes tidigare när du valde en rapportsvit.)

image2019-7-8_16-45-34

På sidan Installera tillägg anger du rapportsvits-ID:t i fälten Development Report Suites, Staging Report Suites och Production Report Suites.

image2019-7-8_16-47-40

Konfigurera endast följande objekt om du tänker använda videospårning:

Install Extension sida, expandera General anger du sedan spårningsservern. Spårningsservern följer mallen <trackingNamespace>.sc.omtrdc.net, där <trackingNamespace> är den information som hämtas i e-postmeddelandet om etablering.

Välj Save.

Se Adobe Analytics Extension.

 • (Valfritt. Krävs endast om videospårning behövs) Adobe Media Analytics för ljud och video extension

Fyll i spårningsserverfältet. Spårningsservern för Adobe Media Analytics för ljud och video tillägget skiljer sig från spårningsservern som används för Adobe Analytics. Den följer mallen <trackingNamespace>.hb.omtrdc.net, där <trackingNamespace> är informationen från e-postmeddelandet om etablering.

Alla andra fält är valfria.

Se Adobe Media Analytics för ljud- och videotillägg.

 • (Obligatoriskt) Dynamic Media Viewers extension

Välj enable Adobe Analytics for Video om du vill aktivera (starta) spårning av pulsslag för video.

I skrivande stund är Dynamic Media Viewers tillägget är bara tillgängligt om taggegenskapen Experience Platform har skapats för utveckling.

Se Skapa en egenskap i Experience Platform-taggar.

När tilläggen har installerats och konfigurerats visas minst följande fem tillägg (fyra om du inte spårar video) under Tillägg > Installerat.

image2019-7-22_12-7-36

Ställ in dataelement och regler setting-up-data-elements-and-rules

Skapa dataelement och regler som behövs för att spåra visningsprogram i Dynamic Media i Taggar för Experience Platform.

Se Hur data- och händelsespårning fungerar i integreringen för en översikt över spårning med Experience Platform-taggar.

Se Exempelkonfiguration om du vill ha en exempelkonfiguration i Experience Platform Taggar som visar hur du spårar ett resursnamn när visningsprogrammet läses in.

Se Konfigurera tillägget Dynamic Media Viewer om du vill ha detaljerad information om tilläggets funktioner.

Publicera ett bibliotek publishing-a-library

Om du vill ändra konfigurationen för taggar i Experience Platform (inklusive egenskapsinställningar, tillägg, regler och dataelement) måste du publicera sådana ändringar. Publicering i Experience Platform-taggar utförs från fliken Publicering under egenskapskonfigurationen.

Experience Platform-taggar kan ha flera utvecklingsmiljöer, en mellanlagringsmiljö och en produktionsmiljö. Som standard pekar Experience Platform Tags Cloud Configuration i Experience Manager på Experience Manager författarnoden mot scenmiljön för plattformstaggar. Noden Experience Manager Publish pekar på produktionsmiljön för Experience Platform-taggar. Detta innebär att med standardinställningarna för Experience Manager måste du publicera Experience Platform-taggbiblioteket till mellanlagringsmiljön. Om du gör det kan du använda det i författaren till Experience Manager. Du kan sedan publicera den i produktionsmiljön så att den kan användas i Experience Manager.

Se Miljö om du vill ha mer information om Experience Platform Tags-miljöer.

Publicering av ett bibliotek omfattar följande två steg:

 • Lägga till och skapa ett nytt bibliotek genom att inkludera alla nödvändiga ändringar (nya och uppdateringar) i biblioteket.
 • Flytta upp biblioteket genom de olika miljönivåerna (från utveckling till mellanlagring och produktion).

Lägga till och skapa ett nytt bibliotek adding-and-building-a-new-library

 1. Första gången du öppnar fliken Publicera i Experience Platform-taggar är bibliotekslistan tom.

  I den vänstra kolumnen väljer du Add New Library.

  image2019-7-15_14-43-17

 2. På sidan Skapa nytt bibliotek, i Name anger du ett beskrivande namn för det nya biblioteket. Exempel:

  DynamicMediaViewersLib

  Välj miljönivå i listrutan Miljö. Till att börja med är bara utvecklingsnivån tillgänglig för val. I närheten av sidans nedre vänstra sida väljer du Add All Changed Resources.

  image2019-7-15_14-49-41

 3. I sidans övre högra hörn väljer du Save & Build for Development.

  Om några minuter är biblioteket klart att användas.

  image2019-7-15_15-3-34

  note note
  NOTE
  Nästa gång du ändrar konfigurationen för Experience Platform-taggar går du till Publishing under Property väljer du sedan det bibliotek du skapat tidigare.
  På bibliotekets publiceringsskärm väljer du Add All Changed Resources väljer Save & Build for Development.

Flytta upp ett bibliotek via miljönivåer moving-a-library-up-through-environment-levels

 1. När ett nytt bibliotek har lagts till finns det i utvecklingsmiljön. Om du vill flytta den till nivån Mellanlagringsmiljö (som motsvarar kolumnen Skickat) går du till listrutan i biblioteket och väljer Submit for Approval.

  image2019-7-15_15-52-37

 2. Välj Submit.

  När biblioteket har flyttats till kolumnen Skickat väljer du Build for Staging.

  image2019-7-15_15-54-37

 3. Om du vill flytta biblioteket från mellanlagringsmiljön till produktionsmiljön (kolumnen Publicerad) följer du en liknande process.

  Först väljer du Approve for Publishing.

  image2019-7-15_16-7-39

 4. Välj Build & Publish to Production.

  image2019-7-15_16-8-9

  Se Publicering om du vill ha mer information om publiceringsprocessen i Experience Platform Tags.

Konfigurera Adobe Experience Manager för integreringen configuring-adobe-experience-manager-for-the-integration

Förutsättningar:

 • Experience Manager kör både författarinstansen och publiceringsinstansen.
 • Skribentnoden för Experience Manager har konfigurerats i Dynamic Media.
 • Dynamic Media WCM-komponenter aktiveras i Experience Manager Sites.

Konfigurationen av Experience Manager består av följande två stora steg:

 • Konfiguration av Experience Manager IMS.
 • Konfiguration av Experience Platform Tags Cloud.

Konfigurera Experience Manager IMS configuring-aem-ims

 1. I Experience Manager väljer du verktygsikonen (hammer) och går sedan till Security > Adobe IMS Configurations.

  2019-07-25_11-52-58

 2. På konfigurationssidan för Adobe IMC, i det övre vänstra hörnet, väljer du Create.

 3. Adobe IMS Technical Account Configuration sida, på Cloud Solution nedrullningsbar lista, välja Experience Platform Data Collection.

 4. Aktivera Create new certificate anger du sedan ett meningsfullt värde för certifikatet i textfältet. Till exempel: AdobeLaunchIMSCert. Välj Create certificate.

  Följande informationsmeddelande visas:

  Om du vill hämta en giltig åtkomsttoken måste det nya certifikatets offentliga nyckel läggas till i det tekniska kontot på Adobe Developer!

  Om du vill stänga dialogrutan Info väljer du OK.

  2019-07-25_12-09-24

 5. Välj Download Public Key för att ladda ned en fil med en offentlig nyckel (*.crt) till ditt lokala system.

  note note
  NOTE
  I det här skedet lämna öppen den Adobe IMS Technical Account Configuration sida; inte stäng sidan och inte välj Next. Du kommer att gå tillbaka till den här sidan senare i stegen.

  2019-07-25_12-52-24

 6. Navigera till Adobe Developer Console.

 7. Från Adobe Developer Console Integrations sida, nära det övre högra hörnet, markera New integration.

 8. I Create a new integration se till att Access an API alternativknappen är markerad och välj sedan Continue.

2019-07-25_13-04-20

 1. På den andra Create a new integration-sidan aktiverar du (sätter på) alternativknappen Experience Platform Tags API. Välj i det nedre högra hörnet på sidan Continue.

  2019-07-25_13-13-54

 2. Den tredje Create a new integration gör du följande på sidan:

  • I Name anger du ett beskrivande namn. Till exempel: DynamicMediaViewersIO.

  • I Description anger du en beskrivning av integreringen.

  • I Public key certificates område, ladda upp filen med den offentliga nyckeln (*.crt) som du laddade ned tidigare i dessa steg.

  • Under Select a role for Experience Platform Tags API rubrik, markera Admin.

  • Under Select one or more product profiles for Experience Platform Tags API väljer du produktprofilen med namnet Tags - <your_company_name>.

  2019-07-25_13-49-18

 3. Välj Create integration.

 4. Integration created sida, markera Continue to integration details.

  2019-07-25_14-16-33

 5. En integreringsinformationssida visas, som i följande exempel:

  note note
  NOTE
  Låt den här sidan med integreringsinformation vara öppen. Du behöver olika typer av information från Overview och JWT tabbar på bara ett ögonblick.

  2019-07-25_14-35-30
  Sidan med integreringsinformation

 6. Gå tillbaka till sidan Adobe IMS Technical Account Configuration som du öppnade tidigare. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Next för att öppna Account sidan i Adobe IMS Technical Account Configuration -fönstret.

  (Om du stängde sidan tidigare går du tillbaka till författaren av Experience Manager och går till Tools > Security > Adobe IMS Configurations. Välj Create. I listrutan Cloud Solution väljer du Experience Platform Tags. I listrutan Certificate markerar du namnet på det tidigare skapade certifikatet.

  2019-07-25_20-57-50
  Adobe IMS Technical Account Configuration - certifikatsida

 7. The Account sidan innehåller fem fält som kräver att du fyller i med information från sidan Integreringsinformation från föregående steg.

  2019-07-25_20-42-45
  Adobe IMS Technical Account Configuration - kontosida

 8. Account sidan, fyll i följande fält:

  • Title - Ange en beskrivande kontotitel.
  • Authorization Server - Gå tillbaka till sidan Integreringsinformation som du öppnade tidigare. Välj JWT -fliken. Kopiera servernamnet - utan sökvägen - enligt markeringen nedan.

  Återgå till Account och klistra sedan in namnet i respektive fält.
  Till exempel: https://ims-na1.adobelogin.com/
  (exempelservernamnet är endast avsett för förklaringar)

  2019-07-25_15-01-53
  Detaljsida för integrering - fliken JWT

 9. API Key – Gå tillbaka till sidan med integreringsinformation. Välj Overview och sedan till höger om API Key (Client ID) fält, markera Copy.

  Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in nyckeln i respektive fält.

  2019-07-25_14-35-333
  Sidan med integreringsinformation

 10. Client Secret– Gå tillbaka till sidan med integreringsinformation. Från Overview flik, välja Retrieve Client Secret. Till höger om Client secret fält, markera Copy.

  Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in nyckeln i respektive fält.

 11. Payload – Gå tillbaka till sidan med integreringsinformation. Från JWT i JWT-nyttolastfältet kopierar hela JSON-objektkoden.

  Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in koden i respektive fält.

  2019-07-25_21-59-12
  Integrationsinformationssida - JWT-flik

  Kontosidan, med alla fält ifyllda, ser ut ungefär så här:

  2019-07-25_22-08-30

 12. Nära det övre högra hörnet av Account sida, markera Create.

  När Experience Manager IMS är konfigurerat har du nu ett nytt IMSA-konto som listas under Adobe IMS Configurations.

  image2019-7-15_14-17-54

Konfigurera Experience Platform Tags Cloud för integrering configuring-adobe-launch-cloud-for-the-integration

 1. I Experience Manager, nära det övre vänstra hörnet, väljer du verktygsikonen (hammare) och går sedan till Cloud Services > Experience Platform Tags Configurations.

  2019-07-26_12-10-38

 2. Experience Platform Tags Configurations i den vänstra panelen väljer du en Experience Manager-plats som du vill använda Experience Platform-taggar för.

  Endast i exempelsyfte We.Retail Webbplatsen markeras i skärmbilden nedan.

  2019-07-26_12-20-06

 3. I närheten av sidans övre vänstra hörn väljer du Create.

 4. På sidan General (sida 1/3) i fönstret Create Experience Platform Tags Configuration fyller du i följande fält:

  • Title - Ange en beskrivande konfigurationstitel. Till exempel: We.Retail Tags cloud configuration.

  • Associated Adobe IMS Configuration - Välj den IMS-konfiguration som du skapade tidigare i Konfigurera Experience Manager IMS.

  • Company - Från Company väljer du företag i Experience Cloud. Listan fylls i automatiskt.

  • Property - I listrutan Egenskaper väljer du Experience Platform-taggegenskapen som du skapade tidigare. Listan fylls i automatiskt.

När du fyllt i samtliga fält kan du General ser sidan ut ungefär så här:

image2019-7-15_14-34-23

 1. I det övre vänstra hörnet väljer du Next.

 2. På sidan Staging (sida 2/3) i fönstret Create Experience Platform Tags Configuration fyller du i följande fält:

  I Library URI (Uniform Resource Identifier) kontrollerar du platsen för mellanlagringsversionen av Experience Platform Tags Library. Experience Manager fyller i det här fältet automatiskt.

  I det här steget används endast bibliotek för Experience Platform-taggar som distribueras till Adobe CDN.

  note note
  NOTE
  Kontrollera att den automatiskt ifyllda biblioteks-URI:n (Uniform Resource Identifier) inte har fel format. Om det behövs kan du åtgärda det så att URI:n representerar en protokollrelativ URI. Det vill säga, det börjar med ett dubbelt snedstreck.
  Till exempel: //assets.adobetm.com/launch-xxxx.

  Dina Staging sidan ser förmodligen ut ungefär så här. The Archive och Load Library Asynchronously alternativ är not set:

  image2019-7-15_15-21-8

 3. I det övre högra hörnet väljer du Next.

 4. På sidan Production (sida 3/3) i fönstret Create Experience Platform Tags Configuration korrigerar du (vid behov) den automatiskt ifyllda produktions-URI:n på samma sätt som på föregående Staging-sida.

 5. I det övre högra hörnet väljer du Create.

  Din nya konfiguration av Experience Platform Tags Cloud skapas nu och visas bredvid din webbplats.

 6. Markera din nya konfiguration för Experience Platform Tags Cloud (en bock visas till vänster om konfigurationstiteln när den är markerad). I verktygsfältet väljer du Publish.

  image2019-7-15_15-47-6

Experience Manager-författaren stöder för närvarande inte integrering av Dynamic Media-visningsprogram med Experience Platform-taggar.

Det stöds dock i Experience Manager-publiceringsnoden. Med standardinställningarna i Experience Platform Tags Cloud Configuration används produktionsmiljön för Experience Platform Tags i Experience Manager-publiceringen. Det är därför nödvändigt att varje gång under testet överföra Experience Platform Tags-biblioteksuppdateringar från Development till produktionsmiljön.

Det är möjligt att kringgå denna begränsning. Ange utvecklings- eller mellanlagrings-URL för Experience Platform Tags-biblioteket i Experience Platform Tags Cloud-konfigurationen för Experience Manager-publicering ovan. Om du gör det använder Experience Manager-publiceringsnoden utvecklings- eller mellanlagringsversionen av Experience Platform Tags-biblioteket.

Se Integrera Experience Platform-taggar och Experience Manager om du vill ha mer information om hur du konfigurerar Experience Platform Tags Cloud Configuration.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab