eVar

Den här hjälpsidan beskriver hur du implementerar eVars. Mer information om hur eVars fungerar som en dimension finns i eVars i användarhandboken för komponenter.

Variabler är anpassade variabler som du kan använda hur du vill. Om du har en konstruktionsdokument, blir de flesta dimensioner som är specifika för din organisation eVars. Som standard kvarstår eVars utanför den träff de är inställda på. Du kan anpassa deras förfallodatum och tilldelning under Konverteringsvariabler i Rapportsvitens inställningar.

Antalet tillgängliga eVars-variabler beror på ditt avtal med Adobe. Upp till 250 eVars är tillgängligt om ditt avtal med Adobe stöder det.

Konfigurera eVars i inställningarna för rapportsviten

Innan du använder eVars i implementeringen måste du konfigurera varje eVar i rapportsvitens inställningar. Se Konverteringsvariabler i administrationshandboken.

eVars med Web SDK

Variabler mappas till följande variabler:

  • XDM-objekt: xdm._experience.analytics.customDimensions.eVars.eVar1 till xdm._experience.analytics.customDimensions.eVars.eVar250
  • Dataobjekt: data.__adobe.analytics.eVar1 till data.__adobe.analytics.eVar250eller data.__adobe.analytics.v1 till data.__adobe.analytics.v250

eVars med Adobe Analytics-tillägget

Du kan ange eVars antingen när du konfigurerar Analytics-tillägget (globala variabler) eller under regler.

  1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
  2. Klicka på den önskade taggegenskapen.
  3. Gå till Rules och sedan klicka på önskad regel (eller skapa en regel).
  4. Under Actionsklickar du på en befintlig Adobe Analytics - Set Variables eller klicka på ±ikonen.
  5. Ange Extension nedrullningsbar lista till Adobe Analytics och Action Type till Set Variables.
  6. Leta reda på eVars -avsnitt.

Du kan ställa in en eVar på ett värde eller ett dataelement. Du kan också kopiera värdet från en annan Analytics-variabel.

s.eVar1 - s.eVar250 i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

Varje eVar är en sträng som innehåller anpassade värden som är specifika för din organisation. Deras maxlängd är 255 byte. Värden som är längre än 255 byte trunkeras automatiskt när de skickas till Adobe.

s.eVar1 = "Example custom value";

Counter eVars

eVar-värden innehåller vanligtvis ett strängvärde. Du kan dock konfigurera eVars så att den i stället innehåller en räknare. Du vill till exempel räkna antalet interna sökningar som gjorts före ett köp. I stället för att ange ett textvärde använder du följande syntax:

// Increment a counter eVar by 1
s.eVar1 = "+1";

// Increment a counter eVar by 12.49
s.eVar1 = "+12.49";

Om fler än två decimaler anges avrundas eVarna till två decimaler. En eVar-räknare får inte innehålla negativa tal.

IMPORTANT
Du måste först konfigurera eVars till Counter i Admin Console innan du använder counter eVars. Se Konverteringsvariabler i administrationshandboken.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690