Om Dynamic Media bildprofiler och videoprofiler about-dm-image-video-profiles

En bildprofil eller videoprofil är ett recept på vilka alternativ som ska användas för resurser som du överför till en mapp. Du kan till exempel ange vilken videokodning som ska användas för de videoresurser från Dynamic Media som du överför. Eller vilken bildprofil som ska användas för Dynamic Media bildresurser för att de ska beskäras ordentligt.

I Dynamic Media kan du skapa två typer av profiler som beskrivs närmare på följande länkar:

Se även Metadataprofiler.

Du måste ha administratörsbehörighet för att skapa, redigera och ta bort Dynamic Media-bildprofiler eller Dynamic Media-videoprofiler.

När du har skapat din bildprofil eller videoprofil tilldelar du den till en eller flera mappar som du använder för nyligen överförda Dynamic Media-resurser.

Se även Bästa metoder för att ordna din digitala Assets för att använda Bearbeta profiler.

NOTE
Assets som du flyttar från en mapp till en annan bearbetas inte om. Anta till exempel att du har Mapp 1 som har tilldelats profilen A och Mapp 2 som har profilen B tilldelad. Om du flyttar resurser från Mapp 1 till Mapp 2 behåller de flyttade resurserna sin ursprungliga bearbetning från Mapp 1.
Detsamma gäller även när du flyttar resurser mellan två mappar som har samma profil tilldelad.

Bearbeta Dynamic Media-resurser igen i en mapp reprocessing-assets

Du kan bearbeta om resurser i en mapp som redan har en Dynamic Media Image Profile eller en Dynamic Media Video Profile som du senare har ändrat.

Anta att du har skapat en Dynamic Media-bildprofil och tilldelat den till en mapp. Bildprofiler som du överförde till mappen tillämpades automatiskt på resurserna. Men senare bestämmer du dig för att lägga till en ny smart beskärningsproportion i bildprofilen. I stället för att nu behöva markera och överföra resurserna till mappen igen kör du arbetsflödet Dynamic Media Reprocess.

Du kan köra arbetsflödet för ombearbetning på en resurs som bearbetningen misslyckades för första gången. Även om du inte har redigerat en bildprofil eller videoprofil, eller redan har använt en bildprofil eller videoprofil, kan du köra arbetsflödet för ombearbetning på en mapp med resurser när som helst.

Du kan också justera batchstorleken för arbetsflödet för ombearbetning från standardvärdet 50 resurser upp till 1 000 resurser. När du kör arbetsflödet Dynamic Media Reprocess på en mapp grupperas resurserna i grupper och skickas sedan till Dynamic Media-servern för bearbetning. Efter bearbetning uppdateras metadata för varje resurs i hela gruppuppsättningen Adobe Experience Manager. Om gruppstorleken är stor kan bearbetningen fördröjas. Om gruppstorleken är för liten kan det orsaka för många rundningar till Dynamic Media-servern.

Se Justera gruppstorleken för arbetsflödet för ombearbetning.

NOTE
Om du utför en massmigrering av resurser från Dynamic Media Classic till Experience Manager aktiverar du migreringsreplikeringsagenten på Dynamic Media-servern. När migreringen är klar kontrollerar du att agenten är inaktiverad.
Migreringens publiceringsagent måste inaktiveras på Dynamic Media-servern så att arbetsflödet för ombearbetning fungerar som förväntat.

Så här bearbetar du om Dynamic Media-resurser i en mapp:

 1. I Experience Manager navigerar du från Assets-sidan till en resursmapp som har en bildprofil eller en videoprofil tilldelad och för vilken du vill tillämpa arbetsflödet för Dynamic Media-ombearbetning.

  Mappar som har tilldelats en bildprofil eller videoprofil visas med profilens namn direkt under mappnamnet i kortvyn.

 2. Välj en mapp.

  • Arbetsflödet hanterar alla filer i den valda mappen rekursivt.
  • Om det finns en eller flera undermappar med resurser i den markerade huvudmappen, bearbetas alla resurser i mapphierarkin om i arbetsflödet.
  • Det är en god vana att undvika att köra det här arbetsflödet på en mapphierarki som har fler än 1 000 resurser.
 3. I den nedrullningsbara listan i det övre vänstra hörnet av sidan väljer du Timeline.

 4. I närheten av sidans nedre vänstra hörn, till höger om fältet Comment, väljer du karikonen ( ^ ).

  Skärmbild av Assets i Experience Manager som visar en markerad mapp med resurser, listrutan Tidslinje markerad, knappen Starta arbetsflöde markerad och karikonen till höger om kommentarsfältet är också markerad .

 5. Välj Start Workflow.

 6. Välj Dynamic Media Reprocess i listrutan Start Workflow.

 7. (Valfritt) Ange ett namn för arbetsflödet i textfältet Ange arbetsflödets namn. Du kan använda namnet för att referera till arbetsflödesinstansen, om det behövs.

  Skärmbild av användargränssnittet i tidslinjen med Dynamic Media Reprocess markerat i listrutan Starta arbetsflöde och knappen Start markerad .

 8. Välj Start och sedan Confirm.

  Om du vill övervaka arbetsflödet eller kontrollera förloppet väljer du Tools > Workflow på huvudkonsolsidan för Experience Manager. Välj ett arbetsflöde på sidan Arbetsflödesinstanser. Välj Open History på menyraden. Du kan också avsluta, göra uppehåll i eller byta namn på ett valt arbetsflöde från samma sida för arbetsflödesinstanser.

Justera batchstorleken för arbetsflödet för ombearbetning (valfritt) adjusting-load

(Valfritt) Standardbatchstorleken i ombearbetningsarbetsflödet är 50 resurser per jobb. Den optimala batchstorleken styrs av den genomsnittliga tillgångsstorleken och de MIME-typer av resurser som ombearbetningen körs på. Ett högre värde innebär att du har många filer i ett och samma ombearbetningsjobb. Bearbetningsbanderollen är alltså kvar på Experience Manager resurser under en längre tid. Om den genomsnittliga filstorleken är liten, 1 MB eller mindre, bör du öka värdet till flera 100, men aldrig mer än 1 000. Om den genomsnittliga filstorleken är hundratals megabyte rekommenderar Adobe att du minskar gruppstorleken med upp till 10.

Om du vill justera gruppstorleken för arbetsflödet för ombearbetning:

 1. I Experience Manager väljer du Adobe Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen och väljer sedan Tools-ikonen (hammare) > Workflow > Models.

 2. Välj Dynamic Media Reprocess i kortvyn eller listvyn på sidan Arbetsflödesmodeller.

  Skärmbild av sidan Arbetsflödesmodeller med arbetsflödet Dynamic Media Reprocess markerat i kortvyn i Experience Manager .

 3. Välj Edit i verktygsfältet. En ny flik i webbläsaren öppnar sidan Dynamic Media arbetsflödesmodell för ombearbetning.

 4. På sidan Dynamic Media Reprocess workflow (Återbearbeta arbetsflöde), i det övre högra hörnet, väljer du Edit för att låsa upp arbetsflödet.

 5. I arbetsflödet väljer du Scene7 Batch Upload-komponenten för att öppna verktygsfältet och väljer sedan Configure i verktygsfältet.

  Skärmbild av komponenten Scene7 Batch Upload på sidan Dynamic Media Reprocess med muspekaren över ikonen Configure .

 6. Ange följande i dialogrutan Batch Upload to Scene7—Step Properties:

  • I textfälten Title och Description anger du en ny titel och beskrivning för jobbet, om så önskas.
  • Välj Handler Advance om hanteraren ska gå vidare till nästa steg.
  • I fältet Timeout anger du tidsgränsen för den externa processen (sekunder).
  • I fältet Period anger du ett avsökningsintervall (sekunder) som ska testas för att den externa processen ska slutföras.
  • I Batch field anger du det maximala antalet resurser (50-1000) som ska bearbetas i ett batchbearbetningsjobb för en Dynamic Media-server.
  • Välj Advance on timeout om du vill fortsätta när tidsgränsen nås. Avmarkera alternativet om du vill fortsätta till inkorgen när tidsgränsen nås.

  Skärmbild av sidanBatch Upload to Scene7 - Step Properties .

 7. Välj Done i det övre högra hörnet i dialogrutan Batch Upload to Scene7 – Step Properties.

 8. Markera Sync i det övre högra hörnet på sidan för arbetsflödesmodellen för Dynamic Media Reprocess. När du ser Synced synkroniseras arbetsflödets körningsmodell och kan bearbeta resurser i en mapp igen.

  Skärmbild av Assets i Experience Manager som visar en markerad mapp med resurser, listrutan Tidslinje markerad, knappen Starta arbetsflöde markerad och karikonen till höger om kommentarsfältet är också markerad .

 9. Stäng webbläsarfliken som visar arbetsflödesmodellen Dynamic Media Reprocess.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab