Adobe Experience Manager 6.5 Versionsinformation om senaste Service Pack aem-service-pack-release-notes

Versionsinformation release-information

Produkt
Adobe Experience Manager 6.5
Version
6.5.15.0
Typ
Service Pack-version
Datum
24 november 2022
Hämta URL
Programvarudistribution

Vad ingår i Experience Manager 6.5.15.0 what-is-included-in-aem-6515

Experience Manager 6.5.15.0 innehåller nya funktioner, viktiga förbättringar som kunderna efterfrågat, felkorrigeringar, prestanda, stabilitet och säkerhetsförbättringar som släppts sedan den första tillgängligheten av 6.5 i april 2019. Installera detta Service Pack på Experience Manager 6.5.

Assets assets-6515

 • Om rörelsen av en resurs i Experience Manager misslyckas kan resursen fortfarande byta namn. (NPR-38753)
 • När du visar resurserna i en List View, vissa av titlarna saknas. (CQ-4345746)
 • Skärmläsaren meddelar inte undermenyn till Relate på fliken Grundläggande på sidan Resursegenskaper. (ASSETS-6938)
 • Skärmläsaren identifierar felaktigt mappikonerna på navigeringssidan Resurser med listan över mappar. (ASSETS-6936)
 • När du kopierar en samling saknar bilden en tom alt attribute or role="presentation". Därför visas bilden för skärmläsaranvändare. (ASSETS-6932)
 • Texten som visas när en resurs kommenteras har inte en 4:5:1 kontrastförhållande jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6931)
 • När du justerar sidbredden på fliken IPTC på sidan Resursegenskaper passas inte sidinnehållet korrekt och resultatet blir vågrät rullning. (ASSETS-6929)
 • När du filtrerar resurser visas filtertexten i min och max fält försvinner när ett värde har angetts. (ASSETS-6925)
 • I Experience Manager-samlingar visas inte skärmläsaren email på hämtningsskärmen. (ASSETS-6923)
 • En alternativ text saknas när elementen kommenteras. (ASSETS-6922)
 • Om texten skrivs i fältet Timmar och Minuter i datumväljaren visas inget textfelmeddelande. Felet identifieras bara med den röda färgen. (ASSETS-6852, ASSETS-6921, ASSETS-6920, ASSETS-6907)
 • Alternativ text i [role='img'] i filtret Filer saknas. (ASSETS-6919)
 • Felaktigt skärmläsarmeddelande för Create undermeny. (ASSETS-6916)
 • Ta bort-knappen i Experience Manager-samlingar X har ingen text att meddela skärmläsarna. (ASSETS-6912)
 • När du använder Color Contrast Analyzer i Experience Manager finns det ingen färgskillnad mellan det aktuella datumet och det valda datumet i datumväljaren i kalenderwidgeten. Det saknas minst 3:1 kontrastförhållande i förhållande till de intilliggande färgerna. (ASSETS-6911)
 • I Experience Manager-filer när du väljer något av alternativen i Scheduling alternativknappen i Hantera publikation visas alternativknappens namn och läge av skärmläsaren. Men Schemaläggning etiketten visas inte. (ASSETS-6908, ASSETS-6906)
 • Den alternativa texten saknas för sorteringsikonen. (ASSETS-6904)
 • På sidan Resursegenskaper anger fältnamnet Person i fliketiketterna för IPTC-tillägg visas inte av skärmläsarna. Skärmläsaren meddelar endast redigerbara och tomma fält, men inte etikettnamnet. (ASSETS-6903, ASSETS-6848)
 • Anteckningsverktyget kan inte visas med tangentbordet. En mus används för att rita en bild som visar anteckningsverktyget. (ASSETS-6899)
 • I Experience Manager Collections (Samlingar) finns ett tomt fält på Avancerat på fliken visas ett felaktigt kontrastförhållande mellan gränsen och en intilliggande färg. (ASSETS-6895)
 • Felaktiga ARIA-attributvärden för vissa element när du redigerar resurser. (ASSETS-6894)
 • Skärmläsaren identifierar inte rubriken korrekt när ett arbetsflöde skapas. (ASSETS-6892)
 • När du kopierar en samling tar du bort SVG-knappen X with role="img" saknar en role="presentation". Därför visas bilden för skärmläsaranvändare. (ASSETS-6890)
 • I Grundläggande på fliken Resursegenskaper kan skärmläsaren inte meddela att fältet Taggar är expanderat eller komprimerat på rätt sätt. (ASSETS-6889)
 • The Grundläggande under Resursegenskaper innehåller sidor med duplicerat ID. (ASSETS-6888)
 • Etiketten för textfältet som definierar en titel när du skapar ett arbetsflöde försvinner när du anger ett värde i textrutan. (ASSETS-6887)
 • Listan över mottagare när en länk delas visas som en datatabell med rubriker, men identifieras inte semantiskt som en datatabell för skärmläsaranvändarna. (ASSETS-6886)
 • Inget felmeddelande som representerar ett tomt fält visas i Add Email Address fält. Felet representeras bara av en färg. (ASSETS-6885, ASSETS-6843)
 • Platshållartexter, Bana och Alt-text har inte minst kontrastförhållandet 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6884, ASSETS-6865)
 • Ogiltiga värden för vissa ARIA-attribut när en smart samling sparas. (ASSETS-6882)
 • När du sparar en smart samling är vissa av etiketterna inte korrekt kopplade till skärmläsaren. (ASSETS-6881)
 • På IPTC-fliken i Resursegenskaper meddelar skärmläsaren inte etiketten för nyckelordsformulärfälten. (ASSETS-6879)
 • I Experience Manager-samlingar finns Email fältet identifieras inte som ett obligatoriskt fält och inget felmeddelande visas om du inte anger något värde. (ASSETS-6877)
 • Inget felmeddelande visas i Experience Manager Länkdelning skärm visas i Add Email Address. Felet identifieras bara när en färg används. (ASSETS-6876, ASSETS-6875)
 • Crop and Map alternativ har inte programmatiska namn när en resurs redigeras. (ASSETS-6874)
 • Filtertexten saknar kontrastförhållande på 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6873)
 • Texten för mappnamnet på huvudnavigeringssidan har inte ett kontrastförhållande på 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6872)
 • När du utför Copy för samlingar, Add User formulärkontroll för kombinationsruta är inte korrekt kopplad till dess synliga etikett. (ASSETS-6870)
 • Skärmläsaren meddelar inte Create alternativ på undermenyn. (ASSETS-6869)
 • Alternativen Omfång, Arbetsflöden och Tidszon har inte ett kontrastförhållande på 4,5:1 jämfört med bakgrundsfärgen. (ASSETS-6868)
 • Skärmläsaren meddelar felaktigt komprimeringsläget för Tidslinje kolumn. (ASSETS-6864)
 • Underordnade element saknas för vissa ARIA-roller när en smart samling sparas. (ASSETS-6862)
 • Nödvändiga ARIA-attribut för när en resurs delas Search/Add Email Address har inte angetts. (ASSETS-6860)
 • The map kan inte visas med tangentbordet. Du måste i stället klicka med musen för att visa kartdialogrutan. (ASSETS-6859)
 • Underordnade element saknas för vissa ARIA-roller på fliken Grundläggande på sidan Resursegenskaper. (ASSETS-6858)
 • De tomma textinmatningsfälten, som finns på IPTC-fliken i Resursegenskaper, har inte ett kontrastförhållande på 3:1 jämfört med de intilliggande färgerna. (ASSETS-6854, ASSETS-6847)
 • Profilikonerna i Tidslinje -avsnittet identifieras felaktigt av skärmläsarna. (ASSETS-6850)
 • Skärmläsaren meddelar inte att kombinationsrutan Granskningsstatus, som finns på fliken Grundläggande i Resursegenskaper, är ett skrivskyddat fält. (ASSETS-6849)
 • Skärmläsaren meddelar inte etiketten för kryssrutorna Markera alla och Anteckning korrekt. (ASSETS-6846)
 • Tangentbordsfokus hoppar över About Adobe Experience Manager som finns i Visa hjälpen -menyn. (ASSETS-6845)
 • Skärmläsare meddelar inte de valda mapparna korrekt när de navigerar i mapplistan med tangentbordspilarna i kortvyn. (ASSETS-6844)
 • När du överför ett PDF till Experience Manager ökar minnesanvändningen hela tiden. (ASSETS-16889)
 • När ett arbetsflöde konverterar en ZIP-fil till ett mappnamn i Resurser, behålls inte skiftläget för ZIP-filnamnet. (ASSETS-16712)
 • När du växlar från Brand Portal till Experience Manager 6.5 visas inte rätt resultat i predikatfiltret när du tillämpar filtret för första gången. (ASSETS-15932)
 • Det går inte att kommentera en video. (ASSETS-15217)
 • Hantera publikation alternativet försvinner för en användare utan replikåtkomst och READ och WRITE behörighet till ETC och VAR. (ASSETS-15007)
 • Inläsningstiden för egenskapssidan ökar för en resurs med flera referenser. (ASSETS-14182)
 • När en bild avpubliceras från Brand Portal återpubliceras den även av Experience Manager från Dynamic Media, och därför visas ingen bild på den publicerade webbplatsen. (ASSETS-14118)
 • XSS-problem med Smart Crop-kort i Dynamic Media. (ASSETS-14212, ASSETS-14208, ASSETS-13704)
 • XSS-problem i visningsförinställningar i Dynamic Media. (ASSETS-13822)
 • Validera användaråtkomst när du förhandsgranskar DM-resurser på AEM. (CQ-4314757)

Handel commerce-6515

 • Det gick inte att skapa en butikssida, vilket stoppar den övergripande katalogdistributionsprocessen. (CQ-4347181)

Forms forms-6515

Viktiga funktioner keyfeatures

Korrigeringar fixes

 • När egenskapen data-disabled i ett adaptivt formulär är aktiverad ändras inte utseendet på alternativknappar och grupper med kryssrutor. (NPR-39368)

 • När ett adaptivt formulär översätts saknas vissa översättningar och visas inte korrekt. (NPR-39367)

 • När en sidas egenskap är dold tas sidan inte bort från formatuppsättningen. (NPR-39325)

 • I ett postdokument finns inte det dynamiska fotnotsavsnittet i slutet av sidan. (NPR-39322)

 • När ett postdokument genereras för ett anpassat formulär tillåts endast vertikal justering för alternativknappar och kryssrutor. Användaren kan inte ange vågrät justering för alternativknappar och kryssrutor. (NPR-39321)

 • Efter driftsättning av Correspondence Management blir org.apache.sling.i18n.impl.JcrResourceBundle.loadPotentialLanguageRoots flaskhals och en majoritet av trådarna nås om flera användare försöker få åtkomst till ett formulär. Det tog ofta mer än en minut att läsa in olika förfrågningar från formulärsidor, även när servern har mycket låg belastning. (NPR-39176, CQ-4347710)

 • När du använder ett RTF-fält i ett lazy loaded Adaptive Form-fragment i ett adaptivt format kan följande fel uppstå:

  • Du kan inte redigera innehållet eller lägga till något till RTF-fältet.
  • Visningsmönstret som används på den formaterade texten respekteras inte.
  • Felmeddelandet för minsta fältlängd visas inte när formuläret skickas.
  • Innehållet i det här RTF-fältet tas med flera gånger i den färdiga submit-XML-filen. (NPR-39168)
 • När datumväljaralternativet används i ett adaptivt formulär konverteras inte värdet till rätt format. (NPR-39156)

 • När du förhandsgranskar ett anpassat formulär som ett HTML återges det inte korrekt, eftersom vissa av delformulären överlappar det överordnade formuläret. (NPR-39046)

 • Om panelen har dold tabell och anpassningsbara formulär återges i tabellvy, visas inte fälten på den första fliken korrekt. (NPR-39025)

 • The Body -taggen saknas för mallen som inte finns i kartongen. (NPR-39022)

 • Registreringsdokumentet genereras inte på det anpassade formulärets språk. Den genereras alltid på engelska. (NPR-39020)

 • När ett adaptivt formulär har flera paneler och vissa paneler använder de medföljande Bifogad fil -komponenten, Error occurred while draft saving fel inträffar. (NPR-38978)

 • När = -tecknet används i fälten för kryssrutor, nedrullningsbara listor eller alternativknappar i ett adaptivt formulär och dokumentet för registrering genereras. = -tecknet är inte synligt i det genererade postdokumentet.(NPR-38859)

 • Antalet meddelandebatchbearbetningsfel ökar dubbelt efter uppgraderingen av Service Pack 6.5.11.0. (NPR-39636)

 • Om du inte anger testdata går det inte att läsa in Correspondence Management-bokstäver i agentens användargränssnitt. (CQ-4348702)

 • När en användare tillämpar AEM Forms Service Pack 14 (SP14) från AEM Forms som distribuerats med IBM® WebSphere® misslyckas startkomponenten när en databas initieras och java.lang.NoClassDefFoundError:org/apache/log4j/Logger ett fel inträffar.(NPR-39414)

 • När du använder API:t för dokumenttjänsten för att certifiera PDF i ett AEM på OSGi-servern misslyckas det med följande fel: com.adobe.fd.signatures.trust.errors.exception.CredentialRetrievalException: AEM-DSS-311-003. (NPR-38855)

 • När användaren försöker använda wrapper-tjänsten för att återge bokstäver med AEM 6.3 Forms java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException ett fel inträffar. (CQ-4347259)

 • När en XDP återges som HTML5-formulär återges mallsidans innehåll först oavsett var objekten finns i ett anpassat formulär. (CQ-4345218)

 • Konfigurationen av programmet på målservern ändras till de inställningar som definierats på källservern även om Skriv över konfigurationen när importen är klar alternativet är inte markerat när programmet importeras. (NPR-39044)

 • När en användare försöker uppdatera kopplingskonfigurationen med Configuration Manager misslyckas det.(CQ-4347077)

 • När en användare försöker köra ett AEM formulär på en JEE-korrigering efter att administratörsanvändarens standardlösenord ändrats, uppstår ett undantag com.adobe.livecycle.lcm.core.LCMException[ALC-LCM-200-003]: Failed to whitelist the classes inträffar. (CQ-4348277)

 • I AEM Designer placeras formulärfält utan bildtexter i tabellceller, inklusive kryssrutor.(LC-3920410)

 • När användaren försöker öppna hjälpen i AEM Forms Designer visas den inte korrekt. (CQ-4341996)

 • Det tar lång tid att läsa in anpassningsbara Forms-filer med flera språkområden. (NPR-39176)

Sites sites-6515

 • Experience Manager Sites Launches console was getting up blank. (NPR-39188)
 • Referenserna justerades inte när sidan som hade referensen också behövde aktiveras när sidan flyttades. (NPR-39061)
 • När en layoutbehållare inte döljs med den överordnade behållaren tillämpas inte layoutändringar på alla komponenter i den kapslade behållaren. (NPR-39041)
 • Innehållet överlappar nu inte längre annat innehåll med en bredd på 320 pixlar. (SITES-8885)
 • Fokus har lagts till efter att en dialogruta har stängts. (SITES-8885)

Tillgänglighet access-6515

 • The Annotation knappens hjälpmedelsnamn saknas. (SITES-2892)
 • Status för en ACTIVE-användargränssnittskomponent (Cut, Copy, Paste, Insert Components, Group och så vidare) har inte minst tre till ett luminiscensförhållande med antingen den inre eller yttre intilliggande bakgrunden. (SITES-8889, SITES-8756, SITES-8885)
 • Statusmeddelande visas inte automatiskt. (SITES-8889, SITES-8756, SITES-8885)
 • Textinnehållet saknar kontrastförhållande på 4,5:1. (SITES-8756, SITES-8885)
 • Länk- eller knapptext saknar kontrastförhållande på 4,5:1 vid hovring eller fokus. (SITES-8756, SITES-8885)

Content Fragments sites-contentfragments-6515

 • GraphQL genererar ett undantag. Du kan till exempel inte hämta varianttaggar från ett innehållsfragment. Det finns ingen variation med namnet"elektrisk". Problemet beror på att du ringer getVariationTags för en icke-befintlig variation som ger upphov till ett undantag. (SITES-8898)
 • Sortera titelordning i listvyn, både stigande och fallande, och hur rubrikerna med ordningen A, C, B. (SITES-7585)
 • Taggningsstöd för varianter av innehållsfragment har lagts till. (SITES-8168)
 • Identifierade och tog bort Odin-specifik kod från Experience Manager 6.5 som inte behövdes. (SITES-3574)
 • När du publicerade ett fragment av en språkkopia från användargränssnittet i Content Fragment Editor publicerades de associerade referenserna i mappen English. (NPR-39182)
 • Datumfält fylls i med ett datum. (NPR-39124)
 • Taggar försvann den andra gången du markerar alternativknappsalternativet. (NPR-39071)

Fluid XP sites-fluidxp-6515

 • Aktivera stöd för ES6-kompilering för klientbiblioteket /libs/cq/gui/components/siteadmin/admin/restoretree/clientlibs/restoretree.js. (NPR-39067)
 • Multifältet i en innehållsfragmentmodell kan inte tömmas och sparas eftersom valideringen sker även om Required är inte markerat. (NPR-39063)
 • I antingen Copy eller Livecopy uppgifter, cq:targetMetadata informationen duplicerades felaktigt. Den här funktionen gjorde att två eller flera Experience Fragments i Experience Manager pekade på samma erbjudande som exporterades som mål. (NPR-38970)
 • Efter en åtgärd av typen Återställ träd visas meddelandet Un-publication pending. #0 in the queue visas i användargränssnittet för en sida som inte har publicerats från början. (NPR-38847)

Page Editor sites-pageeditor-6515

 • Ångra tog inte bort den senaste ändringen av text som lades till i komponenten. När sidan uppdaterades togs i stället hela komponenten bort. (SITES-8597)
 • Uppgraderar jquery-ui till den senaste versionen resulterade i att sidredigeraren inte fungerade korrekt. (NPR-38596)
 • Innehållet överlappar nu inte längre annat innehåll med en bredd på 320 pixlar. (SITES-8756)
 • lade till fokus efter att dialogrutan stängts (SITES-8756)

Sling sling-6515

 • Repoinit stöder inte skapande eller hantering av grupper med tomt utrymme i huvudnamnet eftersom gruppnamnet behandlades som en sträng och det gick inte att citera. (SLING-10952)
 • Loggar fylls av misstag med felmeddelanden och undantag. (NPR-39024)

Översättningsprojekt translation-6515

 • Målsidan lades till i översättningsjobbet för uppdaterade språkkopior via projektpanelen. Källsidan uppdaterades inte. (NPR-39278)
 • Översättningsprocessen misslyckades när en förhandsgranskning genererades för alla sidor i ett översättningsprojekt. (NPR-39059)
 • Om språkinställningen inte finns skapas den fortfarande i en språkområdesmapp när referensregler har konfigurerats för en händelse. (NPR-39054)

Användargränssnitt ui-6515

 • JavaScript-fel inträffar i filen multifield.js för vissa fält i modellen för innehållsfragment i modellredigeraren för innehållsfragment och även i redigeraren för innehållsfragment. (NPR-39350)

Arbetsflöde workflow-6515

 • Arbetsflödena som gick bra på Experience Manager 6.5.11 kördes inte enhetligt på 6.5.13 i Experience Manager. (NPR-39023)

Installera Experience Manager 6.5.15.0 install

 • Experience Manager 6.5.15.0 kräver Experience Manager 6.5. Se uppgraderingsdokumentation för detaljerade anvisningar.
 • Service Pack-nedladdning finns på Adobe Programvarudistribution.
 • På en distribution med MongoDB och flera instanser installerar du Experience Manager 6.5.15.0 på en av författarinstanserna med hjälp av Package Manager.
IMPORTANT
Adobe rekommenderar inte att du tar bort eller avinstallerar Experience Manager 6.5.15.0-paket. Innan du installerar paketet bör du skapa en säkerhetskopia av crx-repository om du behöver rulla tillbaka den.

Installera Service Pack på Experience Manager 6.5 install-service-pack

 1. Starta om instansen innan installationen om instansen är i uppdateringsläge (när instansen uppdaterades från en tidigare version). Adobe rekommenderar att du startar om om den aktuella upptiden för en instans är hög.

 2. Ta en ögonblicksbild eller en ny säkerhetskopia av din Experience Manager -instans.

 3. Hämta Service Pack från Programvarudistribution.

 4. Öppna Pakethanteraren och välj Upload Package för att överföra paketet. Mer information finns på Pakethanteraren.

 5. Markera paketet och välj Install.

 6. Om du vill uppdatera S3-anslutningen stoppar du instansen efter installationen av Service Pack, byter ut den befintliga kopplingen mot en ny binär fil som finns i installationsmappen och startar om instansen. Se Amazon S3 - datalager.

NOTE
Dialogrutan för pakethanterarens gränssnitt avslutas ibland när Service Pack installeras. Adobe rekommenderar att du väntar på att felloggarna ska stabiliseras innan du får åtkomst till distributionen. Vänta på de specifika loggarna för avinstallationen av uppdateringspaketet innan du försäkrar dig om att installationen lyckas. Vanligtvis inträffar detta problem i Safari webbläsare, men kan ibland inträffa i vilken webbläsare som helst.

Automatisk installation

Det finns två olika metoder som du kan använda för att installera automatiskt Experience Manager 6.5.15.0

 • Placera paketet i ../crx-quickstart/install när servern är tillgänglig online. Paketet installeras automatiskt.
 • Använd HTTP-API från Package Manager. Använd cmd=install&recursive=true så att de kapslade paketen installeras.
NOTE
Experience Manager 6.5.15.0 stöder inte installation av Bootstrap.

Validera installationen

Om du vill veta vilka plattformar som är certifierade för att fungera med den här versionen kan du läsa tekniska krav.

 1. Produktinformationssidan (/system/console/productinfo) visar den uppdaterade versionssträngen Adobe Experience Manager (6.5.15.0) under Installed Products.

 2. Alla OSGi-paket är ACTIVE eller FRAGMENT i OSGi Console (Use Web Console: /system/console/bundles).

 3. OSGi-paketet org.apache.jackrabbit.oak-core är version 1.2.2.13 eller senare (Använd webbkonsol: /system/console/bundles).

Installera Experience Manager Forms tilläggspaket install-aem-forms-add-on-package

NOTE
Hoppa över om du inte använder Experience Manager Forms.
 1. Kontrollera att du har installerat Experience Manager Service Pack.
 2. Ladda ned motsvarande tilläggspaket från Forms på AEM Forms-versioner för ditt operativsystem.
 3. Installera Forms tilläggspaket enligt beskrivningen i Installera AEM Forms tilläggspaket.
 4. Om du använder brev i Experience Manager 6.5 Forms installerar du senaste AEMFD-kompatibilitetspaket.

Installera Experience Manager Forms på JEE install-aem-forms-jee-installer

Anvisningar om hur du installerar Service Pack på AEM Forms finns i Installationsanvisningar för AEM Forms Service Pack.

UberJar uber-jar

UberJar för Experience Manager 6.5.15.0 finns i Maven Central-arkivet.

Information om hur du använder UberJar i ett Maven-projekt finns i använda UberJar och inkludera följande beroende i projektens POM:

<dependency>
   <groupId>com.adobe.aem</groupId>
   <artifactId>uber-jar</artifactId>
   <version>6.5.15</version>
   <scope>provided</scope>
</dependency>
NOTE
UberJar och andra tillhörande artefakter finns tillgängliga i Maven Central Repository i stället för i Adobe Public Maven-arkivet (repo.adobe.com). Huvudfilen för UberJar byter namn till uber-jar-<version>.jar. Så det finns ingen classifier, med apis som värdet, för dependency -tagg.

Föråldrade och borttagna funktioner removed-deprecated-features

Se Föråldrade och borttagna funktioner.

Kända fel known-issues

 • AEM innehållsfragment med GraphQL indexpaket 1.0.5
  Det här paketet behövs för kunder som använder GraphQL, vilket gör att de kan lägga till den indexdefinition som krävs baserat på de funktioner de faktiskt använder.

 • Uppdatera dina GraphQL-frågor som kan ha använt ett anpassat API-namn för innehållsmodellen till att i stället använda standardnamnet för innehållsmodellen.

 • När du försöker flytta/ta bort/publicera antingen Innehållsfragment eller Webbplatser/Sidor uppstår ett problem när referenser för innehållsfragment hämtas, eftersom bakgrundsfrågan misslyckas, d.v.s. funktionen fungerar inte.
  Du måste lägga till följande egenskaper i indexdefinitionsnoden för att få en korrekt åtgärd /oak:index/damAssetLucene (ingen omindexering krävs):

  code language-xml
  "tags": [
    "visualSimilaritySearch"
   ]
  "refresh": true
  
 • Som Microsoft® Windows Server 2019 stöder inte MySQL 5.7 och JBoss® EAP 7.1, Microsoft® Windows Server 2019 stöder inte körklara installationer för AEM Forms 6.5.10.0.

 • Om du uppgraderar Experience Manager från 6.5.0 till 6.5.4 till senaste Service Pack på Java 11 visas RRD4JReporter undantag i error.log -fil. Starta om instansen av Experience Manager.

 • Användare kan byta namn på en mapp i en hierarki i Assets och publicera en kapslad mapp i Brand Portal. Mappens namn uppdateras dock inte i Brand Portal tills rotmappen publiceras på nytt.

 • När en användare väljer att konfigurera ett fält för första gången i ett adaptivt formulär visas inte alternativet att spara en konfiguration i egenskapsläsaren. Om du väljer att konfigurera ett annat fält i det adaptiva formuläret i samma redigerare åtgärdas problemet.

 • Den borttagna /oak:index/lucene index kan orsaka FileNotFoundException som skickar indexeringen till en oändlig slinga. Du kan lösa problemet genom att lägga till egenskapen system oak.indexTracker.autoRefresh till 315360000000, enligt följande när AEM startas:

  • java -Doak.indexTracker.autoRefresh=3153600000000
 • Följande fel och varningsmeddelanden kan visas under installationen av Experience Manager 6.5.x.x:

  • "När Adobe Target-integreringen är konfigurerad i Experience Manager med Target Standard API (IMS-autentisering) och sedan exportera Experience Fragments till Target så att fel erbjudandetyper skapas. I stället för att skriva"Experience Fragment"/källa"Adobe Experience Manager" skapar Target flera erbjudanden med typen"HTML"/källa"Adobe Target Classic".
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler: Inga underhållsfönster hittades vid granit/drift/underhåll.
  • Validering på serversidan av adaptiva formulär misslyckas när sammanställningsfunktioner som SUM, MAX och MIN används (CQ-4274424).
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler - Inga underhållsfönster hittades vid granit/drift/underhåll.
  • Aktiveringspunkten i en interaktiv Dynamic Media-bild syns inte när du förhandsvisar mediefilen via Shoppable Banner Viewer.
  • com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider bundle com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider:1.3.5 (395)[com.adobe.cq.social.provider.jcr.impl.SpiSocialJcrResourceProviderImpl(2302)] : Timeout väntar på att registerändringen ska slutföras utan registrering.
 • Service Pack för AEM Forms JEE 6.5.15.0 är inte korrekt installerat i JBoss Linux-miljön. Kontrollera installationen av AEM Forms JEE 6.5.15.0 genom att kontrollera PatchInstallerProcessing[1-9*].log fil för loggposten, [AEM_Forms_JEE_DIR]/patch/AEMForms-6.5.0-0057/xml/RUP_BOM.xml not found! Assuming this component is not in the installation. Skipping Processing. Detta anger att installationen av Service Pack för AEM Forms JEE 6.5.15.0 inte lyckas. Åtgärda installationsproblemet med AEM Forms JEE 6.5.15.0 genom att manuellt lägg till filen RUP_BOM.xml till XML-katalogen.

 • När du installerar Service Pack återställs språkegenskapen för noden /content/cq:tags till standard. Det är därför nödvändigt att lägga till den från egenskaperna före installationen.

 • Från och med AEM 6.5.15, JavaScript-motorn i Rhino från org.apache.servicemix.bundles.rhino paket har ett nytt värdbeteende. Skript som använder strikt läge (use strict;) måste deklarera variablerna korrekt, annars körs de inte, utan utlöser i stället ett körningsfel.

OSGi-paket och innehållspaket som ingår osgi-bundles-and-content-packages-included

Följande textdokument listar de OSGi-paket och innehållspaket som ingår i Experience Manager 6.5.15.0:

Begränsade webbplatser restricted-sites

Dessa webbplatser är bara tillgängliga för kunder. Om du är kund och behöver åtkomst kontaktar du din kontoansvarige på Adobe.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2