Adobe Experience Manager och Creative Cloud bästa praxis för integrering aem-and-creative-cloud-integration-best-practices

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Adobe Experience Manager Assets är en DAM-lösning (Digital Asset Management) som kan integreras med Adobe Creative Cloud för att hjälpa DAM-användare att samarbeta med kreativa team och effektivisera samarbetet när innehåll skapas.

Adobe Creative Cloud förser kreativa team med ett ekosystem av lösningar och tjänster som hjälper dem att skapa digitala resurser. Det omfattar dator- och mobilprogram, molntjänster som lagring med skrivbordssynkronisering eller webbupplevelse samt marknadsplatser som Adobe Stock.

Läs vidare för att ta reda på vilka integreringar som du ska välja mellan stationär dator och företagsspecifik DAM baserat på ditt användningsfall och vilka metoder som är associerade med de sammankopplade arbetsflödena.

NOTE
Mappdelning mellan Experience Manager och Creative Cloud är föråldrad och ingår inte längre i den här guiden. Adobe rekommenderar att du använder nyare funktioner som Adobe Asset Link eller Experience Manager-datorprogrammet för att ge kreativa användare åtkomst till resurser som hanteras i Experience Manager.

Collaboration behov för kreatörer, marknadsförare och DAM-användare collaboration-needs-of-creatives-marketers-and-dam-users

Krav
Använd skiftläge
Involverade ytor
Förenkla för kreatörer på datorn
Effektivisera åtkomsten till resurser från ett DAM-system (Experience Manager Assets) för kreatörer, eller mer allmänt för användare på datorer som arbetar i program för att skapa interna resurser. De behöver ett enkelt och enkelt sätt att identifiera, använda (öppna), redigera och spara ändringar i Experience Manager och överföra nya filer.
Windows eller Mac desktop; Creative Cloud appar
Tillhandahåll högkvalitativa, färdiga resurser från Adobe Stock
Marknadsförarna hjälper till att snabba upp processen för att skapa innehåll genom att hjälpa till med materialanskaffning och identifiering. Kreatörer använder det godkända materialet direkt inifrån sina kreativa verktyg.
Experience Manager Assets; Adobe Stock Marketplace; metadatafält
Distribuera och dela resurser efter organisationer
Interna avdelningar/lokala kontor och externa partners, distributörer och byråer använder det godkända material som delas av huvudorganisationen. Organisationen vill säkert och smidigt dela de skapade resurserna för vidare återanvändning.
Brand Portal, Resursdelningskommentarer

Adobe för samarbete adobe-offerings-to-support-the-collaboration-need

Värdeförslag för berörda personer
Adobe
Involverade ytor
Creative-användare upptäcker resurser från Experience Manager, öppnar och använder dem, redigerar och överför ändringar till Experience Manager och överför nya filer till Experience Manager, utan att lämna Creative Cloud program.
Länk till Adobe-resurs
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign.
Affärsanvändare förenklar öppning och användning av resurser, redigering och överföring av ändringar till Experience Manager samt överföring av nya filer till Experience Manager från skrivbordsmiljön. De använder en allmän integrering för att öppna alla resurstyper i det inbyggda skrivbordsprogrammet, inklusive andra typer än Adobe.
Experience Manager-datorprogrammet
Experience Manager datorprogram på Win och Mac
Marknadsförare och affärsanvändare upptäcker, förhandsgranskar, licensierar och sparar samt hanterar Adobe Stock-resurser inifrån Experience Manager. Licensierade och sparade resurser tillhandahåller utvalda Adobe Stock-metadata för bättre styrning.
Integrering med Experience Manager och Adobe Stock
Webbgränssnittet Experience Manager

Den här artikeln fokuserar främst på de två första aspekterna av samarbetsbehovet. Distribution och anskaffning av resurser i stor skala omnämns kortfattat som ett användningsexempel. Överväg Adobes varumärkesportal eller Assets Share Commons för sådana behov. Alternativa lösningar som Brand Portal, lösningar som kan byggas baserat på Resursdelningskomponenter, Länkdelning och Experience Manager Assets bör granskas utifrån specifika krav.

Creative Cloud-anslutningar för Experience Manager, bestämma vilka funktioner som ska användas

Kartläggning av användningsfall och Adobe-lösningar mapping-of-use-cases-and-adobe-solutions

Användningsfall
Adobe Asset Link
Datorprogrammet Experience Manager
Anmärkningar/andra lösningar
Upptäck - bläddra bland DAM-mappar
Ja
Experience Manager Webbgränssnitt och skrivbordsåtgärder
Upptäck - få åtkomst till DAM-samlingar
Ja
Experience Manager Webbgränssnitt och skrivbordsåtgärder
Upptäck - sök efter resurser från DAM
Ja
Experience Manager Webbgränssnitt och skrivbordsåtgärder
Använd - öppen resurs
Ja
Ja
Öppna från webbgränssnittet eller från Finder
Använd - placera resurs från DAM i ett dokument
Ja - inbäddning
Ja - länkning eller inbäddning
Skrivbordsappen Experience Manager ger åtkomst till resurser som filer i det lokala filsystemet. De här länkarna i de ursprungliga programmen representeras av lokala sökvägar.
Redigera - öppna för redigering
Ja - utcheckningsåtgärd
Ja - Öppna åtgärd (i nätverksresursen)
Utcheckning i AAL sparar resursen i användarens Creative Cloud-lagringskonto (synkroniserat med appen Creative Cloud) som standard.
Redigera - pågående arbete utanför DAM
Ja - Tillgångar som är tillgängliga i användarens Creative Cloud-lagringskonto synkroniserade med skrivbordet.
Ja
Redigera - ladda upp ändringar
Ja - Incheckningsåtgärd med valfri kommentar
Ja
Överför - en fil
Ja - överför aktuellt aktivt dokument
Ja
Överför via webbgränssnitt
Överför - flera filer/hierarkiska mappstrukturer
Nej
Ja
Överför via webbgränssnitt eller via anpassade skript eller verktyg.
Diverse - användare och inloggning
Creative Cloud-användare som är inloggad på Creative Cloud datorprogram känns igen (SSO)
Experience Manager användare och autentiseringsuppgifter
Användare av båda lösningarna räknas in i användarkvoten för Experience Manager.
Diverse - nätverk och åtkomst
Kräver åtkomst från användarens skrivbord till Experience Manager-distribution via nätverk
Kräver åtkomst från användarens skrivbord till Experience Manager-distribution via nätverk
Adobe Asset Link delar inte nätverksproxymiljö.
Diverse - Migrera ett stort antal resurser
Nej
Nej
Migreringsguide för Assets

För att stödja användningsexemplen på resursfördelning bör andra lösningar beaktas:

 • Brand Portal för ett konfigurerbart SaaS-tillägg i Experience Manager Assets om du vill publicera resurser.
 • Anpassade lösningar skapas baserat på kodbasen Resursdelningskommandon.
 • Experience Manager länkresurs om du vill dela resurser på begäran med hjälp av länkar.
 • Experience Manager Assets webbgränssnitt med områden för externa parter som skyddas av Experience Manager åtkomstkontrollinställningar och nödvändiga IT-/nätverkskonfigurationsjusteringar, vilket ger dessa externa användare åtkomst till Experience Manager.

Viktiga begrepp och användningsområden key-concepts-and-use-cases

Ordlista med vanliga termer glossary-of-common-terms

 • Pågående arbeten eller pågående designarbeten (WIP): En fas i en resurs livscykel där den genomgår flera ändringar och oftast inte är redo att delas med större team.
 • Kreativa resurser: Assets som är klara att delas med ett bredare team, eller som har valts ut eller godkänts av det kreativa teamet för delning med marknadsförings- eller LOB-team.
 • Godkännanden av resurser: Godkännandeprocessen som körs för resurser som redan har överförts till DAM, som vanligtvis omfattar varumärkesgodkännanden, juridiska godkännanden och så vidare.
 • Slutlig resurs: En resurs som har genomgått alla godkännanden/metadatataggar och är klar att användas av det bredare teamet. En sådan resurs lagras i DAM och är tillgänglig för alla (intresserade) användare. Den kan användas i marknadsföringskanaler eller av designteam för att skapa material.
 • Mindre uppdatering/ändring av resurser: En snabb och liten ändring av en digital resurs. Ändringarna är ofta retuscheringar, smärre redigeringar, resursgranskningar eller godkännanden (t.ex. omplacering, ändring av textstorlek, justering av mättnad/intensitet eller färg).
 • Större uppdatering/ändring av resurser: En ändring av en digital resurs som kräver mycket arbete och som ibland måste göras under en längre tidsperiod. Den omfattar vanligtvis flera ändringar. Resursen måste sparas flera gånger medan den uppdateras. Större resursuppdateringar medför oftast att resursen får statusen pågående arbete.
 • DAM: Digitalt resurshanteringssystem. I det här dokumentet är det synonymt med Experience Manager Assets, om inget annat anges.
 • Designanvändare: En kreatör som skapar digitalt material med Creative Cloud-program och -tjänster. I vissa fall är designanvändaren medlem i ett designteam och kan använda Creative Cloud, men skapar inte digitala resurser (som en designchef eller designteamschef).
 • DAM-användare: En typisk användare av ett DAM-system. Beroende på organisationen kan en DAM-användare vara en marknadsföringsanvändare eller en icke-marknadsföringsanvändare, till exempel en LOB-användare (Line-of-Business), bibliotekarie, säljare osv.

Att tänka på när du använder Experience Manager och Creative Cloud-integrering considerations-when-using-aem-and-creative-cloud-integration

Detta är en kort sammanfattning av bästa praxis för Experience Manager- och Creative Cloud-integrering. Läs resten av det här dokumentet för att få en mer detaljerad förståelse för dessa.

 • För kreativa användare som arbetar i Photoshop, InDesign eller Illustrator: Adobe Asset Link är den bästa användarupplevelsen, inklusive ren hantering av pågående arbeten på resurser som checkats ut från Experience Manager.
 • För att förenkla åtkomst till resurser från skrivbordet för alla generiska filformat eller program: använd Experience Manager skrivbordsappen.
 • Förstå varför och när resurser ska lagras i DAM: Uppdateringar som ska göras tillgängliga för hela teamet i organisationen.
 • Tänk på mängden resurser som delas: Om ni använder mediedistribution kan styrning och säkerhet vara de viktigaste aspekterna. Överväg att använda verktyg som är byggda för att göra detta i stor skala, som varumärkesportalen.
 • Förstå resursers livscykel: Ta reda på hur resurser hanteras i organisationen av olika team
 • Var försiktig med ofta sparade resurser: Adobe Asset Link tar hand om det med PS, AI och ID. För andra program ska du inte utföra pågående uppgifter i mappad/delad mapp såvida du inte behöver alla ändringar i DAM

Åtkomst till Adobe Stock resurser från Assets access-to-adobe-stock-assets-from-aem-assets

Integreringen Experience Manager och Adobe Stock ger Experience Manager användare möjlighet att söka, förhandsgranska, licensiera och spara resurser från Adobe Stock till Experience Manager. Licensierade och sparade Stock resurser har valt Stock-metadata, som kan användas för att söka efter dem med extra filter.

Några viktiga punkter om den här integreringen:

 • När resurser från Adobe Stock sparas till Experience Manager blir de ett vanligt Assets med binära data sparade i Experience Manager-databasen. Vissa metadata som är relaterade till Adobe Stock sparas för resursen i Experience Manager, annars ser inmatningsprocessen ut på samma sätt som för andra filer. Om till exempel smarta taggar är aktiva läggs taggarna till i de här resurserna när de sparas.
 • Resursen som sparats till Experience Manager är en kopia, inte en länk tillbaka till Adobe Stock.

Arbeta med resurser som har sparats från Adobe Stock till Experience Manager iCreative Cloud. Den här integreringen är oberoende av Adobe Asset Link, men Adobe Asset Link känner igen dessa resurser som sparats från Stock på det sättet och visar ytterligare metadata och en Adobe Stock logotyp för dessa resurser i Adobe Asset Link-tilläggets användargränssnitt i Photoshop, Illustrator eller InDesign. Filerna är tillgängliga för att bläddra, öppna och så vidare, eftersom de är vanliga resurser när de sparas i Experience Manager.
Creative-användare som arbetar i Creative Cloud-program med tillägget Adobe Asset Link kan, förutom att ha tillgång till redan licensierade resurser från Adobe Stock till Experience Manager, även använda panelen Creative Cloud Libraries för att söka efter, förhandsgranska och licensiera Adobe Stock-resurser.
Assets från Adobe Stock licensierade och sparade i Experience Manager blir tillgängliga för de större team som har åtkomst till Experience Manager Assets-distributionen, medan kreativa användare som licensierar resurser från Adobe Stock via Creative Cloud-bibliotekspanelen endast gör dem tillgängliga för sig själva som standard i sitt Creative Cloud-konto.

Lagra resurser i ett resurshanteringssystem about-storing-assets-in-a-dam

För att skapa ett effektivt arbetsflöde mellan kreatörer och marknadsförare/branschspecifika team (LOB) och välja de bästa supportfunktionerna är det viktigt att förstå när och varför resurser lagras i DAM.

Varför resurser lagras i DAM why-assets-are-stored-in-dam

Genom att lagra resurser i DAM blir de enkelt tillgängliga och sökbara. Det ser till att resurserna kan användas av många användare i organisationen eller ekosystemet, bland annat partners, kunder och så vidare.

De flesta organisationer väljer att endast lagra resurser som är relevanta för marknadsförings-/LOB-processerna längre fram i kedjan (publicera till kanaler som webbkanal via Experience Manager Sites eller andra kanaler som tillhandahålls av Adobe Experience Cloud - Marketing Cloud, Advertising Cloud och mäts av Analytics Cloud, som tillhandahåller till användare/partner osv.). Dessutom lagrar organisationer resurser som kan bli föremål för en gransknings-/godkännandeprocess i DAM. På så sätt lagrar DAM mest resurser som har stora chanser att användas och undviker att lagra inaktiva resurser.

Lagring av resurser är också beroende av tekniska aspekter och resursanvändning. DAM tillhandahåller ytterligare tjänster runt lagrade resurser, inklusive extrahering av metadata, versionshantering, generering av förhandsgranskning/omkodning, hantering av referenser och tillägg av åtkomstkontrollsinformation. Dessa tjänster kräver extra tid och infrastrukturresurser.

Det är ofta inte önskvärt att lagra alla resurser och uppdateringar. Om till exempel uppdateringar av specifika resurser har dålig kvalitet och förbrukar för mycket resurser, kanske resurserna inte lagras i DAM.

När resurser lagras i DAM when-assets-are-stored-in-dam

Kreativa team (och organisationer) är vanligtvis inte intresserade av att lagra resurser i varje skede av resursens livscykel. De undviker till exempel att lagra resurser i följande fall:

 • Assets som ännu inte är klara eller som är föremål för experimenterande.
 • Assets som inte klarar granskningsprocessen.
 • Jämfört med resursen i fråga har teamet bättre kandidater att representera sitt arbete för externa team.

Vanligtvis lagras följande klassresurser i DAM:

 • Assets som nått en viss mognad och anses vara redo att delas.
 • Assets som har valts ut i förväg av det kreativa teamet.
 • Specifika resursformat som kan användas eller begäras av marknadsföring, beroende på ett specifikt kontrakt eller avtal (t.ex. JPG filer som konverterats från RAW-filer, TIFF/bilder från PSD).

När resursuppdateringar lagras i DAM when-updates-to-assets-are-stored-in-dam

I regel ska endast uppdateringar av resurser som är relevanta för den bredare uppsättningen DAM-användare lagras i DAM. Det ser till att användare (marknadsföringsfunktioner och liknande funktioner) bara kan se relevanta versioner på tidslinjen för DAM-resurser.

Vanligtvis ändras relaterade till viktiga milstolpar i resursens livscykel. Den initiala marknadsföringsfärdiga resursen eller en officiell uppdatering som baseras på begäran/granskning som tillhandahålls av det kreativa teamet bör till exempel lagras och versionshanteras i DAM.

Det kreativa teamets uppdatering för granskning av marknadsföringsteamet efter en begäran om ändring av befintligt material i DAM är ett exempel på en relevant uppdatering. Den ska lagras och versionshanteras i DAM för vidare referens eller för att återgå till den tidigare versionen.

Nedan följer exempel på uppdateringar som vanligtvis inte är relevanta:

 • Tidiga versioner av mediefiler som överförts innan de är klara för marknadsföringsgranskning
 • Vanliga kreativa förändringar av resursen i den pågående arbetsfasen innan kreatörer och marknadsförare bestämmer sig för att resursen är klar

Användaråtkomst till DAM user-access-to-dam

Assets stöder två typer av användare baserat på deras åtkomst till distributionen Assets. Vanligtvis har användare i företagsnätverket (brandväggen) direktåtkomst till DAM. Andra användare utanför företagsnätverket skulle inte ha direkt åtkomst. Användartypen avgör vilka integreringar som kan användas ur teknisk synpunkt.

Kreativa användare med direkt åtkomst till DAM creative-users-with-direct-access-to-dam

Vanligtvis har interna kreativa team, byråer/kreativa proffs som är anställda på det interna nätverket tillgång till DAM-distributionen, inklusive Experience Manager-inloggning. Experience Manager och nätverksinfrastruktur kan konfigureras för att ge direktåtkomst till externa parter - vanligen betrodda organisationer som byråer som arbetar för en klient - för att få åtkomst till Experience Manager via nätverket, till exempel via VPN eller IP tillåtelselista.

I sådana fall kan Adobe Asset Link eller Experience Manager-datorprogrammet hjälpa dig att enkelt komma åt slutliga/godkända resurser och göra det möjligt att spara kreativa resurser på DAM.

Kreativa användare utan åtkomst till DAM creative-users-without-access-to-dam

Externa byråer och frilansare som inte har direkt åtkomst till DAM-distributionen kan behöva åtkomst till godkända resurser eller lägga till sina nya designer i DAM.

Använd följande strategier för att ge tillgång till slutliga/godkända mediefiler:

 • Använd skrivbordsappen om Asset Link inte fungerar.
 • Använd Experience Manager Assets Brand Portal för säker distribution av resurser till externa partner
 • Använd en anpassad implementering av en distributions- och källportal baserad på Resursdelningskommentarer
 • Använd åtkomstkontrollen som har konfigurerats i Experience Manager och nödvändig nätverksinfrastruktur (till exempel VPN och IP tillåtelselista) för att ge externa parter åtkomst till ett dedikerat innehållsområde i din DAM. De kan använda webbgränssnittet Experience Manager för att hämta resurser och överföra nytt innehåll till din DAM.

Arbete pågår för resurser från Experience Manager work-in-progress-on-assets-from-aem

Som beskrivs i det här dokumentet rekommenderas du att utföra större uppdateringar av resurser, ibland kallat pågående arbete, utan att ha alla redigeringar sparade i den lokala filen överförda till Experience Manager som ändringar. Detta snabbar upp arbetet för en stationär användare, begränsar den nätverksbandbredd som används och håller resursernas tidslinje ren och fokuserad på kontrollerade, viktiga uppdateringar.

Adobe Asset Link har bra stöd för detta:

 • När användare i Photoshop, InDesign eller Illustrator har för avsikt att redigera en fil, utför de en utcheckningsåtgärd för den angivna resursen
 • Resursen hämtas i bakgrunden, placeras i användarkontot Creative Cloud synkroniserat med disken av skrivbordsappen Creative Cloud och utcheckningsflaggan aktiveras i Experience Manager för att minimera redigeringskonflikter
 • Därifrån arbetar användaren i en fil som lagras lokalt på den synkroniserade platsen och kan fortsätta att arbeta och spara nödvändiga ändringar med den frekvens som behövs
 • Eftersom resursen finns på Creative Cloud-kontot är den dessutom tillgänglig på andra enheter som användaren kan ha (till exempel kan öppnas eller redigeras i en dedikerad Creative Cloud-mobilapp) och kan delas med andra Creative Cloud-användare i samarbetssyfte.
 • När den kreativa användaren är klar med ändringarna kan han/hon utföra en incheckningsåtgärd för filen i Creative Cloud-programmet, med en valfri kommentar. Motsvarande resurs i Experience Manager versionshanteras och uppdateras till med den nya binärfilen. Experience Manager-användare som marknadsförare eller LOB-användare har tillgång till större ändringar av resurser, eller milstolpar, via Experience Manager-resursens tidslinjegränssnitt.

Skrivbordsappen Experience Manager tillhandahåller en nätverksresurs för resurser som har öppnats i det ursprungliga programmet. Som standard överförs alla ändringar som görs lokalt till Experience Manager automatiskt efter en kort stund. Med en sådan konfiguration överförs ofta sparade filer under den pågående arbetsfasen till Experience Manager och versionsindelas, vilket skapar en mängd nätverkstrafik och potentiella skalbarhetsproblem - för att inte tala om onödiga versioner i Experience Manager.

Det rekommenderade sättet här är att använda ett alternativ i Experience Manager-skrivbordsappen för att inaktivera automatiska uppdateringar och överföra ändringar av resurser till Experience Manager manuellt med hjälp av åtgärden för överföring av ändringar i appens resursstatusgränssnitt.

Massöverföring till DAM bulk-upload-to-dam

Du kan behöva överföra ett större antal filer till DAM samtidigt i vissa scenarier, till exempel:

 • Överföra resultat från foton eller större projekt
 • Överföra material från reklambyråer
 • Överför markerade resurser från en större uppsättning om markeringen görs utanför DAM

Beskrivningen avser att överföra filer operativt (till exempel varje vecka eller med varje fotografering), som en normal del av datoranvändarens arbetsflöde. Stora resursmigreringar beskrivs inte här.

Du kan använda följande överföringsfunktioner:

 • Om du vill överföra stora/hierarkiska mappar samtidigt använder du Experience Manager-skrivbordsappen som har mappöverföringsfunktioner. Du kan också överföra hierarkiska mappstrukturer. Assets överförs i bakgrunden och är därför inte knuten till en webbläsarsession
 • Om du vill överföra några filer från en enda mapp drar du filerna direkt till webbgränssnittet eller använder alternativet Skapa i webbgränssnittet för Assets.
 • Beroende på vilka affärskrav du har kan du även använda en anpassad överförare.

Hantera digitala resurser direkt från skrivbordet managing-digital-assets-directly-from-desktop

Om du använder Nätverksfilresurser för att hantera digitala resurser kan du se att bara den nätverksresurs som är mappad av skrivbordsappen Experience Manager används som ett praktiskt alternativ. När du övergår från nätverksfilresurser innehåller webbgränssnittet Experience Manager en mängd funktioner för hantering av digitala resurser som går mycket längre än vad som är möjligt på en nätverksresurs (sökning, samlingar, metadata, samarbete, förhandsvisningar och så vidare) och skrivbordsappen Experience Manager erbjuder en praktisk länk för att ansluta DAM-databasen på serversidan med skrivbordsarbetet.

Undvik att använda datorprogrammet Experience Manager för att hantera resurser direkt i nätverksresursen för Assets. Undvik till exempel att använda datorprogrammet Experience Manager för att flytta/kopiera flera filer. Använd i stället gränssnittet Assets för att dra mappar från Finder/Explorer till nätverksresursen eller använd funktionen Assets Mappöverföring.

Resursmigrering asset-migration

Information om hur du planerar och kör resursmigreringar från ett befintligt system till ett nytt system eller migrering av stora volymer resurser som lagras på servrar finns i migreringshandboken. Experience Manager-datorprogrammet och Experience Manager till Creative Cloud-integreringar stöder inte sådana migreringar. På grund av de stora volymer resurser som ska importeras och ytterligare krav på metadatamappning, omvandling och förtäring bör migreringar hanteras med olika verktyg och metoder.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2