Felsök Adobe Experience Manager-datorprogrammet troubleshoot-v2

Skrivbordsappen Adobe Experience Manager ansluter till DAM-databasen (Digital Asset Management) för en Experience Manager-distribution. Appen hämtar databasinformation och sökresultat på din dator, hämtar och överför filer och mappar samt innehåller funktioner för att hantera konflikter med Assets användargränssnitt.

Läs vidare för att felsöka appen, lära dig de bästa metoderna och ta reda på begränsningarna.

God praxis best-practices-to-prevent-troubles

Följ följande metodtips för att förebygga vissa vanliga problem och felsökning.

 • Förstå hur skrivbordsappen fungerar: Innan du börjar använda programmet bör du ägna en stund åt att veta hur appen fungerar. Lär dig mer om att länka mellan webbgränssnittet Experience Manager och skrivbordet, databasmappning, resurscachning, spara lokalt och överföra i bakgrunden. Se hur det fungerar.

 • Undvik tecken som inte stöds i mappnamn: Använd inte blanksteg och ogiltiga tecken när du skapar eller överför mappar. Visa en lista med tecken på Skapa mappar i Adobe Experience Manager Assets. Tecken som inte stöds i mappnamnet kan påverka vissa Experience Manager-användningsfall.

 • Bästa tillvägagångssätt för att undvika konflikter: Om du vill undvika potentiella konflikter när du samarbetar med flera resurser går du till Undvik redigeringskonflikter.

 • Använd mappöverföring för stora, hierarkiska mappar: Använd Experience Manager-datorprogrammet för att överföra stora mappar i stället för att använda Assets webbgränssnitt eller andra metoder. Programmet överför resurserna i bakgrunden med loggning och övervakning. Se massöverföring av resurser.

 • Använd den senaste versionen: Använd den senaste programversionen. Kontrollera alltid kompatibiliteten innan du installerar en ny programversion eller innan du uppgraderar till en nyare Experience Manager-version. Se versionsinformation.

 • Använd samma enhetsbeteckning: Använd samma enhetsbeteckning i en organisation för att mappa till Experience Manager DAM. Om du vill visa resurser som placerats av andra användare måste sökvägarna vara desamma. Om du använder samma enhetsbeteckning säkerställs en konstant sökväg till DAM-resurser. Resurserna förblir placerade och tas inte bort även om olika enhetsbeteckningar används av olika användare.

 • Lägg märke till nätverket: Nätverksprestanda är avgörande för prestandan för skrivbordsappen Experience Manager. Om du får ett långsammare svar på filöverföringar eller gruppåtgärder inaktiverar du de funktioner eller program som kan orsaka mycket nätverkstrafik.

 • Användningsexempel som inte stöds för skrivbordsappen: Undvik att använda appen för resursmigrering eftersom den kräver planering och ytterligare verktyg. Den är inte heller lämplig för krävande DAM-åtgärder, som att flytta stora mappar, stora överföringar eller avancerade metadatasökningar. Använd den inte heller som synkroniseringsklient eftersom dess designprinciper och användningsmönster skiljer sig från synkroniseringsklienter som Microsoft OneDrive eller Adobe Creative Cloud desktop sync.

 • Timeout: För närvarande har skrivbordsprogrammet inte ett konfigurerbart timeout-värde som kopplar från anslutningen mellan Experience Manager-servern och skrivbordsappen efter ett fast tidsintervall. När du överför stora resurser, och anslutningen får timeout efter en stund, försöker programmet överföra resursen några gånger genom att öka tidsgränsen för överföring. Det finns inget rekommenderat sätt att ändra standardinställningarna för timeout.

Felsöka troubleshooting-prep

Om du vill felsöka problem med skrivbordsprogram bör du känna till följande information. Där kan du också förmedla problemen bättre till Adobe kundsupport om du väljer att söka support.

Plats för loggfiler check-log-files-v2

Skrivbordsappen Experience Manager lagrar loggfilerna på följande platser beroende på operativsystemet:

I Windows: %LocalAppData%\Adobe\AssetsCompanion\Logs

På Mac: ~/Library/Logs/Adobe\ Experience\ Manager\ Desktop

När du överför många resurser och vissa filer inte kan överföras kan du läsa filen backend.log för att identifiera de misslyckade överföringarna.

NOTE
När du arbetar med Adobe kundsupport på en supportförfrågan eller ett supportärende kan du bli ombedd att dela loggfilerna för att hjälpa kundsupport att förstå problemet. Arkivera hela mappen Logs och dela den med kundsupportkontakten.

Ändra detaljnivå i loggfiler level-of-details-in-log

Så här ändrar du detaljnivån i loggfiler:

 1. Kontrollera att programmet inte körs.

 2. I Windows:

  1. Öppna ett kommandofönster.

  2. Starta skrivbordsappen Adobe Experience Manager genom att köra kommandot:

  code language-shell
  set AEM_DESKTOP_LOG_LEVEL=DEBUG&"C:\Program Files\Adobe\Adobe Experience Manager Desktop.exe
  

  På Mac:

  1. Öppna ett terminalfönster.

  2. Starta skrivbordsappen Adobe Experience Manager genom att köra kommandot:

  code language-shell
  AEM_DESKTOP_LOG_LEVEL=DEBUG open /Applications/Adobe\ Experience\ Manager\ Desktop.app
  

Giltiga loggnivåer är DEBUG, INFO, WARN eller ERROR. Loggarnas utförlighet är högst i DEBUG och lägst i FEL.

Aktivera felsökningsläge enable-debug-mode

Om du vill felsöka kan du aktivera felsökningsläget och få mer information i loggarna.

NOTE
Giltiga loggnivåer är DEBUG, INFO, WARN och ERROR. Loggarnas utförlighet är högst i DEBUG och lägst i FEL.

Så här använder du programmet i felsökningsläge på Mac:

 1. Öppna ett terminalfönster eller en kommandotolk.

 2. Starta skrivbordsappen Experience Manager genom att köra följande kommando:

  AEM_DESKTOP_LOG_LEVEL=DEBUG open /Applications/Adobe\ Experience\ Manager\ Desktop.app.

Så här aktiverar du felsökningsläge i Windows:

 1. Öppna ett kommandofönster.

 2. Starta skrivbordsappen Experience Manager genom att köra följande kommando:

AEM_DESKTOP_LOG_LEVEL=DEBUG&"C:\Program Files\Adobe\Adobe Experience Manager Desktop.exe.

Lär känna versionen av Adobe Experience Manager för datorprogrammet know-app-version-v2

Så här ser du versionsnumret:

 1. Starta programmet.

 2. Klicka på ellipserna i det övre högra hörnet, hovra över Help och klicka sedan på About.

  Versionsnumret visas på den här skärmen.

Rensa cache clear-cache-v2

Utför följande steg:

 1. Starta programmet och anslut till en instans av Experience Manager.

 2. Öppna programmets inställningar genom att klicka på ellipserna i det övre högra hörnet och välja Preferences.

 3. Leta reda på posten som visar Current Cache Size. Klicka på papperskorgsikonen bredvid elementet.

Så här rensar du cacheminnet manuellt:

CAUTION
Dessa steg kan vara destruktiva. Om det finns lokala filändringar som inte har överförts till Adobe Experience Manager, försvinner dessa ändringar.

Cacheminnet rensas genom att programmets cachekatalog, som finns i programmets inställningar, tas bort.

 1. Starta programmet.

 2. Öppna programmets inställningar genom att markera ellipserna i det övre högra hörnet och välja Preferences.

 3. Observera värdet Cache Directory.

  I den här katalogen finns det underkataloger som heter efter de kodade Adobe Experience Manager slutpunkterna. Namnen är en kodad version av mål-URL:en Adobe Experience Manager. Om programmet till exempel har localhost:4502 som mål är katalognamnet localhost_4502.

Om du vill rensa cachen tar du bort den kodade Adobe Experience Manager-slutpunktskatalogen. Om du tar bort hela katalogen som anges i inställningarna rensas cachen för alla instanser som har använts av programmet.

Att rensa Adobe Experience Manager-datorprogrammets cache är en preliminär felsökningsåtgärd som kan lösa flera problem. Rensa cacheminnet från appinställningarna. Se ange inställningar. Standardplatsen för cachemappen är:

Kan inte se placerade resurser placed-assets-missing

Om du inte kan se de resurser som du eller andra kreatörer har placerat i supportfilerna (till exempel INDD-filer) ska du kontrollera följande:

 • Anslutning till servern. Smidig nätverksanslutning kan stoppa hämtningar av resurser.

 • Filstorlek. Stora resurser tar längre tid att hämta och visa.

 • Enhetliga brev. Om du eller någon annan medarbetare placerade resurserna när du mappade Experience Manager DAM till en annan enhetsbeteckning visas inte de placerade resurserna.

 • Behörigheter. Kontakta Experience Manager-administratören om du har behörighet att hämta de placerade resurserna.

Redigeringar av filer i skrivbordsappens användargränssnitt återspeglas inte direkt i Adobe Experience Manager changes-on-da-not-visible-on-aem

Datorprogrammet Adobe Experience Manager låter användaren bestämma när alla redigeringar av en fil är slutförda. Beroende på storleken och komplexiteten hos en fil tar det lång tid att överföra den nya versionen av en fil tillbaka till Adobe Experience Manager. Programmet är utformat för att minimera antalet filöverföringar, i stället för att automatiskt överföra filer baserat på gissad redigering. Vi rekommenderar att användaren initierar överföringen av filen tillbaka till Adobe Experience Manager genom att välja att överföra en fils ändringar.

Problem vid uppgradering till macOS issues-when-upgrading-on-macos

Det kan ibland uppstå problem när du uppgraderar datorprogrammet Experience Manager på macOS. Äldre systemmappar för datorprogrammet Experience Manager orsakar dessa problem. Mapparna förhindrar att nya versioner av skrivbordsappen Experience Manager läses in korrekt. Följande mappar och filer kan tas bort manuellt för att åtgärda problemet.

Innan du utför följande steg drar du programmet Adobe Experience Manager Desktop från macOS-programmappen till papperskorgen. Öppna sedan terminalen, kör följande kommando och ange ditt lösenord när du uppmanas till det.

sudo rm -rf ~/Library/Application\ Support/com.adobe.aem.desktop
sudo rm -rf ~/Library/Preferences/com.adobe.aem.desktop.plist
sudo rm -rf ~/Library/Logs/Adobe\ Experience\ Manager\ Desktop

sudo find /var/folders -type d -name "com.adobe.aem.desktop" | xargs rm -rf
sudo find /var/folders -type d -name "com.adobe.aem.desktop.finderintegration-plugin" | xargs rm -rf

Det går inte att överföra filer upload-fails

Om du använder skrivbordsappen med Experience Manager 6.5.1 eller senare uppgraderar du S3- eller Azure-anslutningen till version 1.10.4 eller senare. Det löser problemet med filöverföringsfel som rör OAK-8599. Se installationsanvisningar.

Experience Manager anslutningsproblem för skrivbordsprogram connection-issues

Om du har allmänna anslutningsproblem kan du få mer information om vad skrivbordsappen Experience Manager gör.

Kontrollera begärandeloggen

Skrivbordsappen Experience Manager loggar alla begäranden som skickas, tillsammans med varje begärans svarskod, i en dedikerad loggfil.

 1. Öppna request.log i programmets loggkatalog för att se dessa begäranden.

 2. Varje rad i loggen representerar antingen en begäran eller ett svar. Begäranden har ett >-tecken följt av den URL som begärdes. Svaren har ett <-tecken följt av svarskoden och URL:en som begärdes. Begäranden och svar kan matchas med varje rads GUID.

Kontrollera förfrågningar som lästs in av programmets inbäddade webbläsare

En majoritet av programmets begäranden finns i begärandeloggen. Men om det inte finns någon användbar information där kan det vara användbart att undersöka de förfrågningar som skickas av programmets inbäddade webbläsare.
Se SAML-avsnittet för instruktioner om hur du visar dessa begäranden.

SAML-inloggningsautentisering fungerar inte da-connection-issue-with-saml-aem

Skrivbordsappen Experience Manager kan inte ansluta till din SSO-aktiverade (SAML) Adobe Experience Manager-distribution. Programmets design används för att anpassa variationerna och komplexiteten i SSO-anslutningar och processer. En installation kan dock kräva ytterligare felsökning.

Ibland dirigeras SAML-processen inte tillbaka till den ursprungligen begärda sökvägen. Eller så är den sista omdirigeringen till en annan värd än den som är konfigurerad i Adobe Experience Manager-datorprogrammet. Så här kontrollerar du att detta problem inte är fallet:

 1. Öppna en webbläsare. Åtkomst till URL för https://[aem_server]:[port]/content/dam.json.

 2. Logga in på distributionen Adobe Experience Manager.

 3. När inloggningen är klar tittar du på webbläsarens aktuella adress i adressfältet. Den ska exakt matcha den URL som ursprungligen angavs.

 4. Verifiera också att allt före /content/dam.json matchar det Adobe Experience Manager-målvärde som konfigurerats i inställningarna för Adobe Experience Manager för skrivbordsappen.

SAML-inloggningsprocessen fungerar korrekt enligt ovanstående steg, men användarna kan fortfarande inte logga in

Fönstret i datorprogrammet Adobe Experience Manager som visar inloggningsprocessen är bara en webbläsare som visar Adobe Experience Manager-målinstansens webbanvändargränssnitt:

 • Mac-versionen använder en WebView.

 • I Windows-versionen används Chromium-baserad CefSharp.

Kontrollera att SAML-processen har stöd för dessa webbläsare.

Om du vill felsöka ytterligare kan du visa de exakta URL:er som webbläsaren försöker läsa in. Om du vill se den här informationen:

 1. Följ instruktionerna för att starta programmet i felsökningsläget.

 2. Återskapa inloggningsförsöket.

 3. Navigera till programmets loggkatalog.

 4. För Windows:

  1. Öppna"aemcompanionlog.txt."

  2. Sök efter meddelanden som börjar med "Inloggningsläsarens adress har ändrats till". Dessa poster innehåller även den URL som programmet har läst in.

  För Mac:

  1. I com.adobe.aem.desktop-nnnnnnnn-nnnnnn.log ersätter det nummer som finns i det senaste filnamnet n.

  2. Sök efter meddelanden som börjar med"inläst bildruta". Dessa poster innehåller även den URL som programmet har läst in.

Om du tittar på den URL-sekvens som läses in kan det hjälpa till att felsöka i SAML:s slut för att avgöra vad som är fel.

SSL-konfigurationsproblem ssl-config-v2

De bibliotek som Experience Manager-datorprogrammet använder för HTTP-kommunikation använder strikta SSL-regler. Ibland kan en anslutning fungera med en webbläsare, men misslyckas när du använder datorprogrammet Experience Manager. Installera det saknade mellanliggande certifikatet i Apache om du vill konfigurera SSL korrekt. Se Så här installerar du ett mellanliggande CA-certifikat i Apache.

De bibliotek som Experience Manager-datorprogrammet använder för HTTP-kommunikation använder strikt SSL-kontroll. Det kan därför finnas instanser där SSL-anslutningar som lyckas via en webbläsare misslyckas med skrivbordsappen Adobe Experience Manager. Resultatet är bra eftersom det uppmuntrar till korrekt konfigurering av SSL och ökar säkerheten, men det kan vara frustrerande när programmet inte kan ansluta.

I det här fallet rekommenderar vi att du använder ett verktyg för att analysera serverns SSL-certifikat och identifiera problem så att de kan korrigeras. Det finns webbplatser som inspekterar serverns certifikat genom att ange dess URL.

Som en tillfällig åtgärd är det möjligt att inaktivera strikt SSL-tvång i datorprogrammet Adobe Experience Manager. Detta tillvägagångssätt är inte en rekommenderad långsiktig lösning, eftersom det minskar säkerheten genom att dölja grundorsaken till felaktigt konfigurerad SSL. Så här inaktiverar du strikt tvingande:

 1. Använd valfri redigerare för att redigera programmets JavaScript-konfigurationsfil, som finns (som standard) på följande platser (beroende på operativsystem):

  På Mac: /Applications/Adobe Experience Manager Desktop.app/Contents/Resources/javascript/lib-smb/config.json

  I Windows: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Experience Manager Desktop\javascript\config.json

 2. Leta reda på följande avsnitt i filen:

  code language-shell
  ...
  "assetRepository": {
    "options": {
  ...
  
 3. Ändra avsnittet genom att lägga till "strictSSL": false enligt följande:

  code language-shell
  ...
  "assetRepository": {
    "options": {
      "strictSSL": false,
  ...
  
 4. Spara filen och starta om datorprogrammet Adobe Experience Manager.

Inloggningsproblem vid växling till en annan server cannot-login-cookies-issue

När du har använt en Experience Manager-server och försöker ändra anslutningen till en annan server kan du råka ut för inloggningsproblem. Det beror på att gamla cookies stör den nya autentiseringen. Ett alternativ på huvudmenyn till Clear Cookies hjälper. Logga ut från den aktuella sessionen i appen och välj Clear Cookies innan du fortsätter med anslutningen.

Rensa cookies när du byter server

Appen svarar inte unresponsive

I vissa fall kan programmet inte svara, bara visa en vit skärm eller visa ett fel längst ned i gränssnittet utan några alternativ i gränssnittet. Prova följande i den ordning du vill:

 • Högerklicka på programgränssnittet och klicka på Refresh.
 • Avsluta programmet och öppna det igen.

I båda metoderna startar programmet i rotmappen DAM.

Dölj utgångna resurser hide-expired-assets

När du bläddrar bland resurser i användargränssnittet Experience Manager visas inte de utgångna resurserna. Administratörer kan konfigurera inställningar för att förhindra visning, sökning och hämtning av utgångna resurser när de bläddrar från skrivbordsappen och Asset Link. Om du gör det kan du vara säker på att utgångna resurser inte är tillgängliga under dessa åtgärder. Konfigurationen fungerar för alla användare, oavsett administratörsbehörighet.

recommendation-more-help
d27c3dc5-a94a-4e63-a6d5-c47555beb65d