Installera skrivbordsappen Adobe Experience Manager install-app-v2

Med skrivbordsappen Adobe Experience Manager är resurserna i Experience Manager enkelt tillgängliga på ditt lokala skrivbord och kan användas i alla inbyggda skrivbordsprogram. Assets kan förhandsgranskas och öppnas i skrivbordsappar. De kan visas i Finder eller Utforskaren för användning i dokument och redigeras lokalt. Ändringarna sparas tillbaka till Experience Manager, vilket skapar en ny version vid överföringen.

Tack vare en sådan integrering kan olika roller i organisationen:

 • Hantera resurserna centralt i Experience Manager Assets.

 • Få tillgång till materialet i alla datorprogram, inklusive program från tredje part och i Adobe Creative Cloud. När man gör det kan man enkelt följa de olika standarderna, inklusive branding.

Så här använder du datorprogrammet Experience Manager:

Systemkrav, krav och nedladdningslänkar tech-specs-v2

Mer information finns i Experience Manager versionsinformationen för skrivbordsappen.

Uppgradera från en tidigare version upgrade-from-previous-version

Om du använder v1.x av skrivbordsappen måste du förstå skillnaderna och likheterna mellan den tidigare och den senaste versionen av appen. Se vad som är nytt i skrivbordsappen och hur appen fungerar.

NOTE
Två versioner av ett skrivbordsprogram kan inte finnas samtidigt på en dator. Avinstallera den andra versionen innan du installerar en version.

Följ dessa anvisningar om du vill uppgradera från en tidigare version av programmet:

 1. Synkronisera alla dina resurser och överför dina ändringar till Experience Manager innan du uppgraderar. På så sätt undviker du att förlora redigeringar när du avinstallerar programmet.

 2. Avinstallera den tidigare versionen av programmet. När du avinstallerar markerar du alternativet att rensa cachen.

 3. Starta om datorn.

 4. Hämta och installera den senaste appen. Följ instruktionerna nedan.

Installera install-v2

Följ de här stegen för att installera skrivbordsappen. Avinstallera alla befintliga Adobe Experience Manager-datorprogram v1.x innan du installerar den senaste appen. Mer information finns ovan.

 1. Hämta det senaste installationsprogrammet från sidan med versionsinformation.

 2. Behåll URL:en och autentiseringsuppgifterna för din Experience Manager-distribution.

 3. Om du uppgraderar från en annan version av appen läser du Uppgradera skrivbordsappen.

 4. Hoppa över det här steget om du använder Experience Manager som Cloud Service, Experience Manager 6.4.4 eller senare eller Experience Manager 6.5.0 eller senare. Kontrollera att din Experience Manager-konfiguration uppfyller kompatibilitetskraven som anges i versionsinformationen. Om det behövs hämtar du det tillämpliga kompatibilitetspaketet och installerar det med pakethanteraren Experience Manager som en Experience Manager-administratör. Information om hur du installerar ett paket finns i Så här arbetar du med paket.

 5. Kör installationsprogrammets binärfil och följ instruktionerna på skärmen.

 6. I Windows kan installationsprogrammet uppmana dig att installera Visual Studio C++ Redistributable 2015. Installera den genom att följa instruktionerna på skärmen. Om installationen misslyckas installerar du den manuellt. Hämta installationsprogrammet från här och installera både vc_redist.x64.exe- och vc_redist.x86.exe-filer. Kör installationsprogrammet för Experience Manager för skrivbordsappen igen.

 7. Starta om datorn enligt anvisningarna. Starta och konfigurera datorprogrammet.

 8. Om du vill ansluta programmet till en Experience Manager-databas klickar du på appikonen i fältet och startar programmet. Ange adressen till servern Experience Manager i formatet https://[aem_server]:[port]/.

  Klicka på Connect och ange autentiseringsuppgifterna.

  Anslutningsskärmen för skrivbordsprogrammet till indataserveradressen

  Bild: Anslutningsskärmen till indataserveradressen.

  Välj Remember Connection om du inte vill ange anslutningsinformation varje gång du loggar in på skrivbordsappen.

  note caution
  CAUTION
  Kontrollera att det inte finns några inledande eller avslutande blanksteg före eller efter adressen till servern Experience Manager. Annars kan programmet inte ansluta till servern Experience Manager.
 9. [Valfritt] Klicka på I want to connect a different way och klicka på Adobe login om du vill logga in på Experience Manager Assets-servern med Adobe Identity Management Service (IMS). Med IMS-inloggning kan skrivbordsappen utföra automatisk uppdatering av åtkomsttoken, så att användaren kan vara inloggad i upp till 14 dagar. Klicka på Direct login om du vill utföra standardinloggningen på servern Experience Manager med användarens autentiseringsuppgifter.

  Adobe-inloggning

 10. När anslutningen lyckades kan du visa listan över tillgängliga mappar och resurser i rotmappen för DAM-resursen Experience Manager. Du kan bläddra bland mapparna inifrån programmet.

  Vid inloggning visas DAM-innehållet i appen

  Bild: Programmet visar DAM-innehållet efter inloggning

 11. (Experience Manager 6.5.1 eller senare) Om du använder skrivbordsappen med Experience Manager 6.5.1 eller senare, uppgraderar du S3- eller Azure-anslutningen till version 1.10.4 eller senare. Se Azure-anslutning eller S3-anslutning.

  Om du är kund hos Adobe Managed Services (AMS) kontaktar du Adobe kundsupport.

Ange inställningar set-preferences

Om du vill ändra inställningarna klickar du på ikonen Fler alternativ och Preference Inställningar . Justera värdena för följande i fönstret Preferences:

 • Launch the application on logon.

 • Show a window when the application starts.

 • Cache Directory: Plats för appens lokala cache (den innehåller de lokalt hämtade resurserna).

 • Network Drive Letter: Enhetsbokstaven som används för att mappa till DAM-modulen Experience Manager. Ändra inte den här nätverksenhetsbokstaven om du inte är säker. Appen kan mappas till valfri enhetsbeteckning i Windows. Om två användare placerar resurser från olika enhetsbokstäver kan de inte se de resurser som placerats ut av varandra. Resursernas sökväg ändras. Resurserna förblir placerade i den binära filen (till exempel INDD) och tas inte bort. Appen visar alla tillgängliga enhetsbokstäver och som standard använder den senast tillgängliga bokstaven som vanligtvis är Z.

 • Maximum Cache Size: Tillåten cache på hårddisken i GB som används för att lagra lokalt hämtade resurser.

 • Current cache size: Lagringsstorleken för de lokalt hämtade resurserna. Informationen visas först när resurserna har hämtats med appen.

 • Automatically download linked assets: När du hämtar originalfilen hämtas automatiskt resurser som placerats i Creative Cloud-appar som stöds.

 • Maximum number of downloads: varningsikon Ändra med försiktighet. När du hämtar resurser för första gången (via Visa, Öppna, Redigera, Hämta eller liknande) hämtas resurserna endast om gruppen innehåller mindre än det här antalet. Standardvärdet är 50. Ändra inte om du är osäker. Om du ökar värdet kan det leda till längre väntetider, och om du minskar det kan du förhindra att du hämtar alla nödvändiga resurser eller mappar i ett enda försök.

 • Use legacy conventions when creating nodes for assets and folders: varningsikon Ändra med försiktighet. Med den här inställningen kan appen emulera v1.10-appbeteendet när mappar överförs. I v1.10 respekterar de nodnamn som skapas i databasen utrymmet och skiftläget för mappnamnen som anges av användaren. I v2.1 i programmet konverteras emellertid de extra mellanrummen i mappnamnen till streck. Om du till exempel överför New Folder eller new folder skapas samma nod i databasen om alternativet inte väljs och standardbeteendet i v2.1 behålls. Om det här alternativet är markerat skapas olika noder i databasen för de två ovanstående mapparna och den matchar beteendet för v1.10-appen.

  Standardbeteendet för v2.1 ändras inte: flera mellanslag i mappnamn ersätts med bindestreck i databasnodens namn och nodnamnen konverteras till gemener.

 • Upload Acceleration: varningsikon Ändra med försiktighet. När du överför resurser kan programmet använda samtidiga överföringar för att förbättra överföringshastigheten. Du kan öka samtidigheten för överföringen genom att flytta skjutreglaget åt höger. Skjutreglaget längst till vänster betyder ingen samtidighet (enkeltrådad överföring), mittpositionen motsvarar tio samtidiga trådar och maxgränsen längst till höger motsvarar 20 samtidiga trådar. En högre samtidighetsgräns är mer resurskrävande.

Om du vill uppdatera inställningarna som inte är tillgängliga loggar du ut från servern Experience Manager och uppdaterar sedan. När du har uppdaterat inställningarna klickar du på Spara inställningar .

Inställningar och inställningar för skrivbordsappar

Figur: Inställningar för skrivbordsprogram.

Stöd för proxy proxy-support

Skrivbordsappen Experience Manager använder systemets fördefinierade proxy för att ansluta till Internet via HTTPS. Appen kan bara ansluta med en nätverksproxy som inte kräver extra autentisering.

Om du konfigurerar eller ändrar proxyserverinställningarna för Windows (Internetalternativ > LAN-inställningar) startar du om datorprogrammet Experience Manager så att ändringarna börjar gälla. Proxykonfigurationen används när du startar skrivbordsprogrammet. Stäng och starta om programmet för att ändringarna ska börja gälla.

Om din proxy kräver autentisering kan IT-teamet tillåta att URL:en Experience Manager Assets i proxyserverinställningarna tillåter att programtrafiken passerar igenom.

Avinstallera appen uninstall-the-app

Så här avinstallerar du programmet i Windows:

 1. Överför alla dina ändringar till Experience Manager för att undvika att förlora redigeringar. Se Redigera resurser och överföra uppdaterade resurser till Experience Manager. Logga ut och Exit appen.

 2. Ta bort appen när du tar bort andra operativsystemsprogram. Avinstallera det från Lägg till och ta bort program i Windows.

 3. Markera kryssrutan om du vill ta bort cachen och loggarna.

  Avinstallationsdialogrutan för att ta bort loggar och cacheminne

 4. Följ instruktionerna på skärmen. Starta om datorn när du är klar.

Så här avinstallerar du programmet på Mac:

 1. Överför alla dina ändringar till Experience Manager för att undvika att förlora redigeringar. Se Redigera resurser och överföra uppdaterade resurser till Experience Manager. Logga ut och Exit appen.

 2. Ta bort Adobe Experience Manager Desktop.app från /Applications.

Du kan också rensa interna programcacheminnen på Mac och avinstallera programmet genom att köra följande kommando i terminalen:

/Applications/Adobe Experience Manager Desktop/Contents/Resources/uninstall-osx/uninstall.sh
recommendation-more-help
d27c3dc5-a94a-4e63-a6d5-c47555beb65d