Nginx

Adobe Commerce har stöd för nginx 1.x (eller senaste huvudversionen). Du måste också installera den senaste versionen av php-fpm.

Installationsanvisningarna varierar beroende på vilket operativsystem du använder. Se PHP för information.

Ubuntu

I följande avsnitt beskrivs hur du installerar Adobe Commerce 2.x på Ubuntu med nginx, PHP och MySQL.

Installera nginx

sudo apt -y install nginx

Du kan också skapa nginx från källa

När vi har slutfört följande avsnitt och installerat programmet använder vi en exempelkonfigurationsfil för att konfigurera nginx.

Installera och konfigurera php-fpm

Adobe Commerce kräver flera PHP-tillägg att fungera som det ska. Förutom dessa tillägg måste du även installera och konfigurera php-fpm om du använder nginx.

Installera och konfigurera php-fpm:

 1. Installera php-fpm och php-cli:

  code language-bash
  apt-get -y install php7.2-fpm php7.2-cli
  
  note note
  NOTE
  Det här kommandot installerar den senaste tillgängliga versionen av PHP 7.2.X. Se systemkrav för PHP-versioner som stöds.
 2. Öppna php.ini filer i en redigerare:

  code language-bash
  vim /etc/php/7.2/fpm/php.ini
  
  code language-bash
  vim /etc/php/7.2/cli/php.ini
  
 3. Redigera båda filerna så att de matchar följande rader:

  code language-conf
  memory_limit = 2G
  max_execution_time = 1800
  zlib.output_compression = On
  
  note note
  NOTE
  Vi rekommenderar att du anger minnesgränsen till 2 G när du testar Adobe Commerce. Se Nödvändiga PHP-inställningar för mer information.
 4. Spara och avsluta redigeraren.

 5. Starta om php-fpm tjänst:

  code language-bash
  systemctl restart php7.2-fpm
  

Installera och konfigurera MySQL

Se MySQL för mer information.

Installera och konfigurera

Det finns flera sätt att ladda ned Adobe Commerce:

I det här exemplet visas en Composer-baserad installation med kommandoraden.

 1. Som ägare av filsystemloggar du in på programservern.

 2. Byt till webbserverns dokumentkatalog eller en katalog som du har konfigurerat som ett virtuellt värddokument. I det här exemplet använder vi Ubuntu-standardinställningen /var/www/html.

  code language-bash
  cd /var/www/html
  
 3. Installera Composer globalt. Composer krävs för att uppdatera beroenden innan Adobe Commerce installeras:

  code language-bash
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/bin --filename=composer
  
 4. Skapa ett Composer-projekt med Adobe Commerce metapaket.

  Magento Open Source

  code language-bash
  composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition <install-directory-name>
  

  Adobe Commerce

  code language-bash
  composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-enterprise-edition <install-directory-name>
  

  Ange autentiseringsnycklar. Dina publik nyckel är ditt användarnamn; din privat nyckel är ditt lösenord.

 5. Ange läs- och skrivbehörighet för webbservergruppen innan du installerar programmet. Detta är nödvändigt för att kommandoraden ska kunna skriva filer till filsystemet.

  code language-bash
  cd /var/www/html/<magento install directory>
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
  
  code language-bash
  chown -R :www-data . # Ubuntu
  
  code language-bash
  chmod u+x bin/magento
  
 6. Installera från kommandorad. I det här exemplet antas att installationskatalogen har ett namn magento2ee, db-host finns på samma dator (localhost) och att db-name, db-useroch db-password är alla magento:

  code language-bash
  bin/magento setup:install \
  --base-url=http://localhost/magento2ee \
  --db-host=localhost \
  --db-name=magento \
  --db-user=magento \
  --db-password=magento \
  --backend-frontname=admin \
  --admin-firstname=admin \
  --admin-lastname=admin \
  --admin-email=admin@admin.com \
  --admin-user=admin \
  --admin-password=admin123 \
  --language=en_US \
  --currency=USD \
  --timezone=America/Chicago \
  --use-rewrites=1 \
  --search-engine=elasticsearch7 \
  --elasticsearch-host=es-host.example.com \
  --elasticsearch-port=9200
  
 7. Växla till utvecklarläge:

  code language-bash
  cd /var/www/html/magento2/bin
  
  code language-bash
  ./magento deploy:mode:set developer
  

Konfigurera nginx

Vi rekommenderar att du konfigurerar index med nginx.conf.sample konfigurationsfilen som finns i installationskatalogen och det nya virtuella värdsystemet.

Dessa instruktioner förutsätter att du använder Ubuntu-standardplatsen för det virtuella värdsystemet nginx (till exempel /etc/nginx/sites-available) och Ubuntu standarddocroot (till exempel /var/www/html) kan du dock ändra de här platserna så att de passar din miljö.

 1. Skapa ett nytt virtuellt värdsystem för din plats:

  code language-bash
  vim /etc/nginx/sites-available/magento
  
 2. Lägg till följande konfiguration:

  code language-conf
  upstream fastcgi_backend {
   server unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
  }
  
  server {
  
   listen 80;
   server_name www.magento-dev.com;
   set $MAGE_ROOT /var/www/html/magento2;
   include /var/www/html/magento2/nginx.conf.sample;
  }
  
  note note
  NOTE
  The include -direktivet måste peka på exempelkonfigurationsfilen nginx i installationskatalogen.
 3. Ersätt www.magento-dev.com med ditt domännamn. Detta måste matcha den bas-URL som du angav när du installerade Adobe Commerce.

 4. Spara och avsluta redigeraren.

 5. Aktivera det nya virtuella värdsystemet genom att skapa en länk till det i /etc/nginx/sites-enabled katalog:

  code language-bash
  ln -s /etc/nginx/sites-available/magento /etc/nginx/sites-enabled
  
 6. Kontrollera att syntaxen är korrekt:

  code language-bash
  nginx -t
  
 7. Starta om nginx:

  code language-bash
  systemctl restart nginx
  

Verifiera installationen

Öppna en webbläsare och navigera till platsens bas-URL till verifiera installationen.

CentOS 7

I följande avsnitt beskrivs hur du installerar Adobe Commerce 2.x i CentOS 7 med nginx, PHP och MySQL.

Installera nginx

yum -y install epel-release
yum -y install nginx

När installationen är klar startar du nginx och konfigurerar det så att det startar vid start:

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

När du har slutfört följande avsnitt och installerat programmet använder vi en exempelkonfigurationsfil för att konfigurera nginx.

Installera och konfigurera php-fpm

Adobe Commerce kräver flera PHP tillägg för att fungera korrekt. Förutom dessa tillägg måste du även installera och konfigurera php-fpm om du använder nginx.

 1. Installera php-fpm:

  code language-bash
  yum -y install php70w-fpm
  
 2. Öppna /etc/php.ini i en redigerare.

 3. Avkommentera cgi.fix_pathinfo rad och ändra värdet till 0.

 4. Redigera filen så att den matchar följande rader:

  code language-conf
  memory_limit = 2G
  max_execution_time = 1800
  zlib.output_compression = On
  
  note note
  NOTE
  Vi rekommenderar att du anger minnesgränsen till 2 G när du testar Adobe Commerce. Se Nödvändiga PHP-inställningar för mer information.
 5. Avkommentera sessionssökvägskatalogen och ange sökvägen:

  code language-conf
  session.save_path = "/var/lib/php/session"
  
 6. Spara och avsluta redigeraren.

 7. Öppna /etc/php-fpm.d/www.conf i en redigerare.

 8. Redigera filen så att den matchar följande rader:

  code language-conf
  user = nginx
  group = nginx
  listen = /run/php-fpm/php-fpm.sock
  listen.owner = nginx
  listen.group = nginx
  listen.mode = 0660
  
 9. Avkommentera miljöraderna:

  code language-conf
  env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
  env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
  env[TMP] = /tmp
  env[TMPDIR] = /tmp
  env[TEMP] = /tmp
  
 10. Spara och avsluta redigeraren.

 11. Skapa en katalog för PHP-sessionssökvägen och ändra ägaren till apache användare och grupp:

  code language-bash
  mkdir -p /var/lib/php/session/
  
  code language-bash
  chown -R apache:apache /var/lib/php/
  
 12. Skapa en katalog för PHP-sessionssökvägen och ändra ägaren till apache användare och grupp:

  code language-bash
  mkdir -p /run/php-fpm/
  
  code language-bash
  chown -R apache:apache /run/php-fpm/
  
 13. Starta php-fpm och konfigurera den så att den startar vid start:

  code language-bash
  systemctl start php-fpm
  
  code language-bash
  systemctl enable php-fpm
  
 14. Verifiera att php-fpm tjänsten körs:

  code language-bash
  netstat -pl | grep php-fpm.sock
  

Installera och konfigurera MySQL

Se MySQL för mer information.

Installera och konfigurera

Det finns flera sätt att ladda ned Adobe Commerce:

I det här exemplet visas en Composer-baserad installation med kommandoraden.

 1. Som ägare av filsystemloggar du in på programservern.

 2. Byt till webbserverns dokumentkatalog eller en katalog som du har konfigurerat som ett virtuellt värddokument. I det här exemplet använder vi Ubuntu-standardinställningen /var/www/html.

  code language-bash
  cd /var/www/html
  
 3. Installera Composer globalt. Composer krävs för att uppdatera beroenden innan Adobe Commerce installeras:

  code language-bash
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/bin --filename=composer
  
 4. Skapa ett Composer-projekt med Adobe Commerce metapaket.

  Magento Open Source

  code language-bash
  composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition <install-directory-name>
  

  Adobe Commerce

  code language-bash
  composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-enterprise-edition <install-directory-name>
  

  Ange autentiseringsnycklar. Dina publik nyckel är ditt användarnamn; din privat nyckel är ditt lösenord.

 5. Ange läs- och skrivbehörighet för webbservergruppen innan du installerar programmet. Detta är nödvändigt för att kommandoraden ska kunna skriva filer till filsystemet.

  code language-bash
  cd /var/www/html/<magento install directory>
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
  
  code language-bash
  chown -R :www-data . # Ubuntu
  
  code language-bash
  chmod u+x bin/magento
  
 6. Installera från kommandorad. I det här exemplet antas att installationskatalogen har ett namn magento2ee, db-host finns på samma dator (localhost) och att db-name, db-useroch db-password är alla magento:

  code language-bash
  bin/magento setup:install \
  --base-url=http://localhost/magento2ee \
  --db-host=localhost \
  --db-name=magento \
  --db-user=magento \
  --db-password=magento \
  --backend-frontname=admin \
  --admin-firstname=admin \
  --admin-lastname=admin \
  --admin-email=admin@admin.com \
  --admin-user=admin \
  --admin-password=admin123 \
  --language=en_US \
  --currency=USD \
  --timezone=America/Chicago \
  --use-rewrites=1
  
 7. Växla till utvecklarläge:

  code language-bash
  cd /var/www/html/magento2/bin
  
  code language-bash
  ./magento deploy:mode:set developer
  

Konfigurera nginx

Vi rekommenderar att du konfigurerar index med nginx.conf.sample konfigurationsfilen som finns i installationskatalogen och det nya virtuella värdsystemet.

Dessa instruktioner förutsätter att du använder CentOS-standardplatsen för det virtuella värdsystemet (till exempel /etc/nginx/conf.d) och standarddokumentrot (till exempel /usr/share/nginx/html) kan du dock ändra de här platserna så att de passar din miljö.

 1. Skapa ett nytt virtuellt värdsystem för din plats:

  code language-bash
  vim /etc/nginx/conf.d/magento.conf
  
 2. Lägg till följande konfiguration:

  code language-conf
  upstream fastcgi_backend {
   server unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
  }
  
  server {
  
   listen 80;
   server_name www.magento-dev.com;
   set $MAGE_ROOT /usr/share/nginx/html/magento2;
   include /usr/share/nginx/html/magento2/nginx.conf.sample;
  }
  
  note note
  NOTE
  The include -direktivet måste peka på exempelkonfigurationsfilen nginx i installationskatalogen.
 3. Ersätt www.magento-dev.com med ditt domännamn.

 4. Spara och avsluta redigeraren.

 5. Kontrollera att syntaxen är korrekt:

  code language-bash
  nginx -t
  
 6. Starta om nginx:

  code language-bash
  systemctl restart nginx
  

Konfigurera SELinux och Fireworks

SELinux är aktiverat som standard i CentOS 7. Använd följande kommando för att se om det körs:

sestatus

Så här konfigurerar du SELinux och firewall:

 1. Installera hanteringsverktygen för SELinux:

  code language-bash
  yum -y install policycoreutils-python
  
 2. Kör följande kommandon för att ändra säkerhetskontexten för installationskatalogen:

  code language-bash
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/magento2/app/etc(/.*)?'
  
  code language-bash
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/magento2/var(/.*)?'
  
  code language-bash
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/magento2/pub/media(/.*)?'
  
  code language-bash
  semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/usr/share/nginx/html/magento2/pub/static(/.*)?'
  
  code language-bash
  restorecon -Rv '/usr/share/nginx/html/magento2/'
  
 3. Installera brandväggspaketet:

  code language-bash
  yum -y install firewalld
  
 4. Starta brandväggen och konfigurera den så att den startar vid start:

  code language-bash
  systemctl start firewalld
  
  code language-bash
  systemctl enable firewalld
  
 5. Kör följande kommandon för att öppna portar för HTTP och HTTPS så att du kan komma åt bas-URL:en från en webbläsare:

  code language-bash
  firewall-cmd --permanent --add-service=http
  
  code language-bash
  firewall-cmd --permanent --add-service=https
  
  code language-bash
  firewall-cmd --reload
  

Verifiera installationen

Öppna en webbläsare och navigera till platsens bas-URL till verifiera installationen.

recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995