Avancerad lokal installation

TIP
Förlorad? Behöver du hjälp? Prova vår Snabbstart eller Contributor-installation stödlinjer.
NOTE
Om du väljer att aktivera SELinux finns mer information i SELinux och iptables.

Kommandoradsgränssnitt (CLI)

Adobe Commerce har ett enda kommandoradsgränssnitt för installations- och konfigureringsuppgifter: <magento_root>/bin/magento. Gränssnittet utför flera uppgifter, bland annat:

 • Installation (och relaterade uppgifter som att skapa eller uppdatera databasschemat och skapa distributionskonfigurationen).
 • Rensar cachen.
 • Hantera index, inklusive omindexering.
 • Skapa översättningsordlistor och översättningspaket.
 • Generera obefintliga klasser som fabriker och spärrar för plugin-program och generera konfigurationen för beroendeinjicering för objekthanteraren.
 • Distribuera statiska vyfiler.
 • Skapa CSS från mindre.

Andra fördelar:

 • Ett enda kommando (<magento_root>/bin/magento list) listar alla tillgängliga installations- och konfigurationskommandon.
 • Enhetligt användargränssnitt baserat på Symfoni.
 • CLI är utbyggbart så att tredjepartsutvecklare kan"ansluta" till det. Detta innebär också att man slipper inlärningskurva.
 • Kommandon för inaktiverade moduler visas inte.

I det här avsnittet diskuteras hur du installerar Adobe Commerce-programmet med CLI. Mer information om konfiguration finns i Konfigurationshandbok.

Installationsprogrammet kan köras flera gånger om det behövs så att du kan:

 • Ange olika värden

  När du har konfigurerat webbservern för SSL (Secure Sockets Layer) kan du köra installationsprogrammet och ange SSL-alternativ.

 • Åtgärda fel i tidigare installationer

 • Installera Adobe Commerce i en annan databasinstans

Innan du startar installationen

Utför följande steg innan du börjar:

NOTE
Du måste installera Adobe Commerce från bin underkatalog.

Du kan köra installationsprogrammet flera gånger med olika alternativ för att slutföra installationsåtgärder som följande:

 • Installera i faser - När du till exempel har konfigurerat webbservern för SSL (Secure Sockets Layer) kan du köra installationsprogrammet igen och ange SSL-alternativ.

 • Åtgärda fel i tidigare installationer.

 • Installera Adobe Commerce i en annan databasinstans.

NOTE
Installationsprogrammet skriver som standard inte över databasen om du installerar programmet i samma databasinstans. Du kan använda det valfria cleanup-database parameter för att ändra detta beteende.

Se även Uppdatera, installera om, avinstallera.

Säker installation

Om du vill använda SSL (Secure Sockets Layer), som även kallas HTTPS, för både administratören och butiken, måste du ange alla följande parametrar:

 • --use-secure: Ange till 1
 • --base-url-secure: Ange en säker URL (d.v.s. börja med https://)
 • --use-secure-admin Ange till 1

Mer information om de här parametrarna finns senare i det här avsnittet.

Hjälpkommandon för installationsprogrammet

Du kan köra följande kommandon för att hitta värden för vissa obligatoriska argument:

Installationsargument
Kommando
Språk
bin/magento info:language:list
Valuta
bin/magento info:currency:list
Tidszon
bin/magento info:timezone:list
NOTE
Om ett fel visas när du kör dessa kommandon kontrollerar du att du har uppdaterat installationsberoenden enligt beskrivningen i Uppdatera installationsberoenden.

Installera från kommandoraden

Installationskommandot har följande format:

bin/magento setup:install --<option>=<value> ... --<option>=<value>

I följande tabeller beskrivs namnen och värdena för installationsalternativen. Installationskommandon finns i Exempel på lokala värdinstallationer.

NOTE
Alla alternativ som innehåller blanksteg eller specialtecken måste omslutas med enkla eller dubbla citattecken.

Administratörsreferenser:

Följande alternativ anger användarinformation och autentiseringsuppgifter för Admin-användaren.

Du kan skapa Admin-användaren under eller efter installationen. Om du skapar användaren under installationen krävs alla autentiseringsuppgifter för administratörer. Se Exempel på lokala värdinstallationer.

Följande tabeller innehåller många men inte alla tillgängliga installationsparametrar. En fullständig lista finns i Referens för kommandoradsverktyg.

Namn
Värde
Obligatoriskt?
--admin-firstname
Administratörsanvändarens förnamn.
Ja
--admin-lastname
Administratörsanvändarens efternamn.
Ja
--admin-email
Administratörsanvändarens e-postadress.
Ja
--admin-user
Administratörsanvändarnamn.
Ja
--admin-password
Administratörslösenord. Lösenordet måste innehålla minst 7 tecken och innehålla minst en bokstav och minst ett numeriskt tecken. Vi rekommenderar ett längre och mer komplext lösenord. Omsluter hela lösenordssträngen med enkla citattecken. Exempel: --admin-password='A0b9%t3g'
Ja

Konfigurationsalternativ för plats och databas:

Namn
Värde
Obligatoriskt?
--base-url
Bas-URL som används för att komma åt din administratör och butiker i något av följande format:

http[s]://<host or ip>/<your install dir>/.

Obs! Schemat (http:// eller https://) och ett avslutande snedstreck krävs båda.

<your install dir> är den dokumentrelativa sökvägen där Adobe Commerce-programmet ska installeras. Beroende på hur du konfigurerar webbservern och de virtuella värdarna kan sökvägen vara magento2 eller tom.

För att få tillgång till Adobe Commerce eller MagenAdobe Commerce använder du antingen http://127.0.0.1/<your install dir>/ eller http://127.0.0.1/<your install dir>/.

- {{base_url}} som representerar en bas-URL som definieras av en virtuell värdinställning eller av en virtualiseringsmiljö som Docker. Om du till exempel konfigurerar en virtuell värd med värdnamnet magento.example.comkan du installera programmet med --base-url={{base_url}} och få åtkomst till Admin via en URL som http://magento.example.com/admin.
Ja
--backend-frontname
URI (Uniform Resource Identifier) för åtkomst till administratören. Du kan utelämna den här parametern så att programmet kan generera en slumpmässig URI med följande mönster admin_jkhgdfq.

Vi rekommenderar en slumpmässig URI av säkerhetsskäl. En slumpmässig URI är svårare för hackare eller skadlig programvara att utnyttja.

URI:n visas i slutet av installationen. Du kan när som helst visa den senare med bin/magento info:adminuri -kommando.

Om du väljer att ange ett värde rekommenderar vi att du inte använder ett vanligt ord som admin, serverdel. Admin-URI kan innehålla alfanumeriska värden och understreck (_).
Nej
--db-host
Använd något av följande:

- Databasserverns kvalificerade värdnamn eller IP-adress.

- localhost (standard) eller 127.0.0.1 om databasservern finns på samma värd som webbservern.localhost betyder att MySQL-klientbiblioteket använder UNIX-socketar för att ansluta till databasen. 127.0.0.1 gör att klientbiblioteket använder TCP-protokollet. Mer information om socketar finns i PHP-SUB_MYSQL-dokumentation.

Obs! Du kan också ange databasserverporten i värdnamnet som www.example.com:9000
Ja
--db-name
Namnet på den databasinstans där du vill installera databastabellerna.

Standard är magento2.
Ja
--db-user
Användarnamn för databasinstansens ägare.

Standard är root.
Ja
--db-password
Lösenord för databasinstansens ägare.
Ja
--db-prefix
Använd bara om du installerar databastabellerna i en databasinstans som redan innehåller Adobe Commerce-tabeller.

I så fall använder du ett prefix för att identifiera tabellerna för den här installationen. Vissa kunder har mer än en Adobe Commerce- eller MagenAdobe Commerver-server med alla tabeller i samma databas.

Prefixet får innehålla högst fem tecken. Den måste börja med en bokstav och kan bara innehålla bokstäver, siffror och understreck.

Med det här alternativet kan dessa kunder dela databasservern med mer än en Adobe Commerce-installation
--db-ssl-key
Sökväg till klientnyckeln.
Nej
--db-ssl-cert
Sökväg till klientcertifikatet.
Nej
--db-ssl-ca
Sökväg till servercertifikatet.
Nej
--language
Språkkod som ska användas i Admin och storefront. (Om du inte redan har gjort det kan du visa listan med språkkoder genom att ange bin/magento info:language:list från bin-katalogen.)
Nej
--currency
Standardvaluta som ska användas i butiken. (Om du inte redan har gjort det kan du visa listan över valutor genom att ange bin/magento info:currency:list från bin-katalogen.)
Nej
--timezone
Standardtidszon att använda i Admin och storefront. (Om du inte redan har gjort det kan du visa listan över tidszoner genom att ange bin/magento info:timezone:list från bin/ katalog.)
Nej
--use-rewrites
1 innebär att du använder webbserveromskrivningar för genererade länkar i butiken och Admin.

0 Inaktiverar användning av omskrivningar från webbservrar. Det här är standardinställningen.
Nej
--use-secure
1 används för att använda SSL (Secure Sockets Layer) i butiks-URL:er. Kontrollera att webbservern stöder SSL innan du väljer det här alternativet.

0 inaktiverar användningen av SSL. I det här fallet antas alla andra säkra URL-alternativ också vara 0. Det här är standardinställningen.
Nej
--base-url-secure
Säker bas-URL som används för att komma åt din administratör och butiker i följande format: http[s]://<host or ip>/<your install dir>/
Nej
--use-secure-admin
1 innebär att du använder SSL för att komma åt administratören. Kontrollera att webbservern stöder SSL innan du väljer det här alternativet.

0 betyder att du inte använder SSL med administratören. Det här är standardinställningen.
Nej
--admin-use-security-key
1 gör att programmet använder ett slumpmässigt genererat nyckelvärde för att få åtkomst till sidor i Admin och i formulär. Dessa nyckelvärden hjälper till att förhindra attacker med förfalskade korsskriptattacker mellan webbplatser. Det här är standardinställningen.

0 inaktiverar användningen av nyckeln.
Nej
--session-save
Använd något av följande:

- db för att lagra sessionsdata i databasen. Välj databaslagring om du har en klustrad databas, annars kanske det inte finns någon större fördel jämfört med filbaserad lagring.

- files för att lagra sessionsdata i filsystemet. Filbaserad sessionslagring är lämplig om inte filsystemåtkomsten är långsam, du har en klustrad databas eller du vill lagra sessionsdata i Redis.

- redis för att lagra sessionsdata i Redis. Om du använder Redis som standard- eller sidcache-lagring måste Redis vara installerat. Mer information om hur du konfigurerar stöd för Redis finns i Använda Redis för sessionslagring.
Nej
--key
Om du har ett, anger du en nyckel för att kryptera känsliga data i databasen. Om du inte har någon skapar programmet en åt dig.
Ja
--cleanup-database
Om du vill släppa databastabeller innan du installerar Adobe Commerce anger du den här parametern utan ett värde. Annars lämnas databasen intakt.
Nej
--db-init-statements
Avancerad MySQL-konfigurationsparameter. Använder databasinitieringssatser som ska köras vid anslutning till MySQL-databasen. Läs en referens som liknar den här innan du anger några värden.

Standard är SET NAMES utf8;.
Nej
--sales-order-increment-prefix
Ange ett strängvärde som ska användas som prefix för försäljningsorder. Vanligtvis används detta för att garantera unika ordernummer för betalningsprocessorer.
Nej

Konfigurationsalternativ för sökmotor:

Namn
Värde
Obligatoriskt?
--search-engine
Den version av Elasticsearch eller OpenSearch som ska användas som sökmotor. Standardvärdet är elasticsearch7. Elasticsearch 5 har tagits bort och rekommenderas inte.
Nej
--elasticsearch-host
Värdnamnet eller IP-adressen där Elasticsearch körs. Standardvärdet är localhost.
Nej
--elasticsearch-port
Elasticsearch-porten för inkommande HTTP-begäranden. Standardvärdet är 9200.
Nej
--elasticsearch-index-prefix
Ett prefix som identifierar sökindexet för Elasticsearch. Standardvärdet är magento2.
Nej
--elasticsearch-timeout
Antalet sekunder innan systemet timeout. Standardvärdet är 15.
Nej
--elasticsearch-enable-auth
Aktiverar autentisering på Elasticsearch-servern. Standardvärdet är false.
Nej
--elasticsearch-username
Användar-ID för autentisering till Elasticsearch-servern.
Nej, om inte autentisering är aktiverat
--elasticsearch-password
Lösenordet som ska autentiseras på Elasticsearch-servern.
Nej, om inte autentisering är aktiverat
--opensearch-host
Värdnamnet eller IP-adressen där OpenSearch körs. Standardvärdet är localhost.
Nej
--opensearch-port
OpenSearch-porten för inkommande HTTP-begäranden. Standardvärdet är 9200.
Nej
--opensearch-index-prefix
Ett prefix som identifierar OpenSearch-sökindexet. Standardvärdet är magento2.
Nej
--opensearch-timeout
Antalet sekunder innan systemet timeout. Standardvärdet är 15.
Nej
--opensearch-enable-auth
Aktiverar autentisering på OpenSearch-servern. Standardvärdet är false.
Nej
--opensearch-username
Användar-ID:t som ska autentiseras på OpenSearch-servern.
Nej, om inte autentisering är aktiverat
--opensearch-password
Lösenordet som ska autentiseras på OpenSearch-servern.
Nej, om inte autentisering är aktiverat

RabbitMQkonfigurationsalternativ:

Namn
Värde
Obligatoriskt?
--amqp-host
Använd inte --amqp om du inte redan har konfigurerat en installation av RabbitMQ. Se RabbitMQ för mer information om installation och konfigurering RabbitMQ.

Värdnamnet där RabbitMQ är installerat.
Nej
--amqp-port
Porten som ska användas för att ansluta till RabbitMQ. Standardvärdet är 5672.
Nej
--amqp-user
Användarnamn för anslutning till RabbitMQ. Använd inte standardanvändaren guest.
Nej
--amqp-password
Lösenordet för att ansluta till RabbitMQ. Använd inte standardlösenordet guest.
Nej
--amqp-virtualhost
Det virtuella värdsystemet för anslutning till RabbitMQ. Standardvärdet är /.
Nej
--amqp-ssl
Anger om anslutning ska ske till RabbitMQ. Standardvärdet är false. Se RabbitMQ för information om hur du konfigurerar SSL för RabbitMQ.
Nej
--consumers-wait-for-messages
Ska konsumenterna vänta på ett meddelande från kön? 1 - Ja, 0 - Nej
Nej

Lås konfigurationsalternativ:

Namn
Värde
Obligatoriskt?
--lock-provider
Lås leverantörens namn.

Tillgängliga låsleverantörer: db, zookeeper, file.

Standardlåsleverantör: db
Nej
--lock-db-prefix
Det specifika db-prefixet för att undvika låskonflikter när du använder db låsleverantör.

Standardvärdet: NULL
Nej
--lock-zookeeper-host
Värd och port för att ansluta till Zookeeper-klustret när du använder zookeeper låsleverantör.

Till exempel: 127.0.0.1:2181
Ja, om du anger --lock-provider=zookeeper
--lock-zookeeper-path
Sökvägen där Zookeeper sparar lås.

Standardsökvägen är: /magento/locks
Nej
--lock-file-path
Sökvägen där fillås sparas.
Ja, om du anger --lock-provider=file

Konfigurationsalternativ för konsumenter:

Namn
Beskrivning
Värde
Obligatoriskt
--consumers-wait-for-messages
Bestämmer om konsumenterna ska vänta på ett meddelande från kön.
1 - Ja, 0 - Nej
Nej
 • 0: Konsumenterna bearbetar tillgängliga meddelanden i kön, stänger TCP-anslutningen och avslutar. Konsumenterna väntar inte på att ytterligare meddelanden ska skickas till kön, även om antalet bearbetade meddelanden är mindre än --max_messages det värde som anges vid start av konsumenter.

 • 1: Konsumenterna fortsätter att bearbeta meddelanden från meddelandekön tills det maximala antalet meddelanden (det värde som anges för --max_messagesqueue:consumers:start innan du stänger TCP-anslutningen och avslutar konsumentprocessen. Om kön töms innan den når --max_messages konsumenten väntar på att fler meddelanden ska komma fram. Om du använder arbetare för att köra konsumenter i stället för att använda ett cron-jobb anger du den här variabeln som 1.

WARNING
The --consumers-wait-for-messages är ett globalt alternativ och kan inte konfigureras separat för varje kund.
NOTE
Information om hur du aktiverar eller inaktiverar moduler efter installation av Adobe Commerce finns i Aktivera och inaktivera moduler.

Känsliga data:

Adobe Commerce använder din krypteringsnyckel för att kryptera följande:

 • Kreditkortsinformation
 • Användarnamn och lösenord som anges i Admin-konfigurationen (t.ex. inloggningar på betalningsgateways)
 • CAPTCHA-värden som skickas över nätverket

Adobe Commerce do not kryptera:

 • Användarnamn och lösenord för administration och kund (dessa lösenord hashas)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Andra typer av personligt identifierbar information förutom kreditkortsnummer

Exempel på lokala värdinstallationer

I följande exempel visas kommandon för att installera Adobe Commerce lokalt med olika alternativ.

Exempel 1 - Grundinstallation med administratörsanvändarkonto

I följande exempel installeras Adobe Commerce med följande alternativ:

 • Programmet installeras i magento2 katalog relativt webbserverns dokumentrot på localhost och sökvägen till administratören är admin; därför

  Din butiks-URL är http://127.0.0.1

 • Databasservern finns på samma värd som webbservern.

  Databasnamnet är magentooch både användarnamn och lösenord magento

 • Använder serveromskrivning

 • Administratören har följande egenskaper:

  • För- och efternamn är Magento User
  • Användarnamnet är admin och lösenordet är admin123
  • E-postadressen är user@example.com
 • Standardspråket är en_US (på eng)

 • Standardvalutan är amerikanska dollar

 • Standardtidszonen är USA Central (America/Chicago)

 • OpenSearch 1.2 är installerat på os-host.example.com och ansluts till port 9200

magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ \
--db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento \
--admin-firstname=Magento --admin-lastname=User --admin-email=user@example.com \
--admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US \
--currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch --opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200

Meddelanden som liknar följande för att ange att installationen lyckades:

Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 274 / 274]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Admin Panel URI: /admin_puu71q

Exempel 2 - Grundinstallation utan administratörsanvändarkonto

Du kan installera Adobe Commerce utan att skapa administratörsanvändaren, vilket visas i följande exempel.

magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ \
--db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento \
--language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch --opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200

Meddelanden som följande om installationen lyckas:

Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 274 / 274]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Admin Panel URI: /admin_puu71q

Efter installationen kan du skapa en administratörsanvändare med admin:user:create kommando:
Skapa eller redigera en administratör

Exempel 3 - Installera med ytterligare alternativ

I följande exempel installeras Adobe Commerce med följande alternativ:

 • Programmet installeras i magento2 katalog relativt webbserverns dokumentrot på localhost och sökvägen till administratören är admin; därför

  Din butiks-URL är http://127.0.0.1

 • Databasservern finns på samma värd som webbservern.

  Databasnamnet är magentooch både användarnamn och lösenord magento

 • Administratören har följande egenskaper:

  • För- och efternamn är Magento User
  • Användarnamnet är admin och lösenordet är admin123
  • E-postadressen är user@example.com
 • Standardspråket är en_US (på eng)

 • Standardvalutan är amerikanska dollar

 • Standardtidszonen är USA Central (America/Chicago)

 • Installationsprogrammet rensar först databasen innan tabellerna och schemat installeras

 • Du kan använda prefixet för ökning av försäljningsorder ORD$ (eftersom det innehåller ett specialtecken [$]måste värdet omges av citattecken)

 • Sessionsdata sparas i databasen

 • Använder serveromskrivning

 • OpenSearch är installerat på os-host.example.com och ansluts till port 9200

magento setup:install --base-url=http://127.0.0.1/magento2/ \
--db-host=localhost --db-name=magento --db-user=magento --db-password=magento \
--admin-firstname=Magento --admin-lastname=User --admin-email=user@example.com \
--admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US \
--currency=USD --timezone=America/Chicago --cleanup-database \
--sales-order-increment-prefix="ORD$" --session-save=db --use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch --opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200
NOTE
Du måste ange kommandot antingen på en rad eller, som i föregående exempel, med ett \ i slutet av varje rad.

Meddelanden som följande om installationen lyckas:

Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 274 / 274]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Admin Panel URI: /admin_puu71q
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995