Snabbstart av lokal installation

Instruktionerna på den här sidan beskriver hur du installerar Adobe Commerce på värdbaserad infrastruktur. Vägledning om hur du uppgraderar en befintlig installation finns i Uppgraderingshandbok.

Adobe använder Disposition för att hantera Adobe Commerce-komponenter och deras beroenden. Att använda Composer för att hämta Adobe Commerce-metapaketet ger följande fördelar:

 • Återanvänd bibliotek från tredje part utan att paketera dem med källkod
 • Minska antalet tilläggskonflikter och kompatibilitetsproblem genom att använda en komponentbaserad arkitektur med robust beroendehantering
 • Anta till PHP-Framework Interoperability Group (FIG) standarder
 • Paketera Magento Open Source med andra komponenter
 • Använda Adobe Commerce i produktionsmiljö
NOTE
Utvecklare som bidrar till Magento Open Source bör använda Git-baserad installationsmetod.

Förutsättningar

Innan du fortsätter måste du göra följande:

Logga in som ägare av filsystemet

Läs mer om ägarskap, behörigheter och filsystemets ägare i Översikt över ägarskap och behörigheter.

Så här byter du till filsystemets ägare:

 1. Logga in på programservern som, eller växla till, en användare med behörighet att skriva till filsystemet.

  Om du använder basskalet kan du använda följande syntax för att växla till filsystemets ägare och ange kommandot samtidigt:

  code language-bash
  su <file system owner> -s /bin/bash -c <command>
  

  Om filsystemets ägare inte tillåter inloggningar kan du göra följande:

  code language-bash
  sudo -u <file system owner> <command>
  
 2. Om du vill köra CLI-kommandon från valfri katalog lägger du till <app_root>/bin till ditt system PATH.

  Eftersom skal har olika syntaxer bör du använda en referens som unix.stackexchange.com.

  Exempel på basgränssnitt för CentOS:

  code language-bash
  export PATH=$PATH:/var/www/html/magento2/bin
  

  Du kan också köra kommandona på följande sätt:

  • cd <app_root>/bin och kör dem som ./magento <command name>
  • app_root>/bin/magento <command name>
  • <app_root> är en underkatalog till webbserverns dokument

Hämta metapackage

Så här hämtar du Adobe Commerce metapaket:

 1. Logga in på programservern som, eller växla till ägare av filsystem.

 2. Byt till webbserverns dokumentkatalog eller en katalog som du har konfigurerat som ett virtuellt värddokument.

 3. Skapa ett Composer-projekt med ett Commerce-metapaket.

  Magento Open Source

  code language-bash
  composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition <install-directory-name>
  

  Adobe Commerce

  code language-bash
  composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-enterprise-edition <install-directory-name>
  

  Ange dina autentiseringsnycklar när du uppmanas att göra det. Offentliga och privata nycklar skapas och konfigureras i Commerce Marketplace.

  note note
  NOTE
  När du använder en disposition auth.json fil- eller miljövariabel uppmanas du inte att ange dina autentiseringsnycklar.

  Om du stöter på fel, till exempel Could not find package... eller ...no matching package foundkontrollerar du att det inte finns några stavfel i kommandot. Om du fortfarande råkar ut för fel kanske du inte har behörighet att ladda ned Adobe Commerce. Kontakt Adobe Commerce Support om du behöver hjälp.

  Se Felsökning om du vill ha hjälp med fler fel.

Exempel - Mindre version

Mindre releaser innehåller nya funktioner, kvalitetskorrigeringar och säkerhetskorrigeringar. Använd Composer för att ange en mindre release. Om du till exempel vill ange metapaketet för Adobe Commerce 2.4.6:

composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-enterprise-edition=2.4.6 <install-directory-name>

Exempel - Kvalitetskorrigering

Patchar för kvalitet innehåller i första hand funktioner och säkerhetskorrigeringar. De kan dock ibland även innehålla nya bakåtkompatibla funktioner. Använd Composer för att hämta en kvalitetskorrigering. Om du till exempel vill ange metapaketet för Adobe Commerce 2.4.6:

composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-enterprise-edition=2.4.6 <install-directory-name>

Exempel - Säkerhetsuppdatering

Säkerhetsuppdateringar innehåller endast säkerhetskorrigeringar. De är utformade för att göra uppgraderingsprocessen snabbare och enklare.

Säkerhetsuppdateringar använder namnkonventionen för Composer 2.4.6-px. Använd Composer för att ange en korrigering. Om du till exempel vill hämta metapaketet Adobe Commerce 2.4.6-p1:

composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-enterprise-edition=2.4.6-p1 <install-directory-name>

Ange filbehörigheter

Du måste ange läs- och skrivbehörighet för webbservergruppen innan du installerar Adobe Commerce. Detta är nödvändigt för att kommandoraden ska kunna skriva filer till filsystemet.

cd /var/www/html/<magento install directory>
find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
chown -R :www-data . # Ubuntu
chmod u+x bin/magento

Installera programmet

Du måste använda kommandoraden för att installera Adobe Commerce.

I det här exemplet antas att installationskatalogen har ett namn magento2ee, db-host finns på samma dator (localhost) och att db-name, db-useroch db-password är alla magento:

bin/magento setup:install \
--base-url=http://localhost/magento2ee \
--db-host=localhost \
--db-name=magento \
--db-user=magento \
--db-password=magento \
--admin-firstname=admin \
--admin-lastname=admin \
--admin-email=admin@admin.com \
--admin-user=admin \
--admin-password=admin123 \
--language=en_US \
--currency=USD \
--timezone=America/Chicago \
--use-rewrites=1 \
--search-engine=opensearch \
--opensearch-host=os-host.example.com \
--opensearch-port=9200 \
--opensearch-index-prefix=magento2 \
--opensearch-timeout=15
TIP
Du kan anpassa Admin URI med --backend-frontname alternativ. Adobe rekommenderar dock att du utelämnar det här alternativet och låter installationskommandot automatiskt generera en slumpmässig URI. En slumpmässig URI är svårare för hackare eller skadlig programvara att utnyttja. URI:n visas i konsolen när installationen är klar.
TIP
En fullständig beskrivning av CLI-installationsalternativen finns på Installera programmet från kommandoraden.

Sammanfattning av kommandon

Om du vill visa en fullständig lista med kommandon anger du:

bin/magento list

Om du vill ha hjälp för ett visst kommando anger du:

bin/magento help <command>

Exempel:

bin/magento help setup:install
bin/magento help cache:enable

Följande tabell sammanfattar de tillgängliga kommandona. Kommandon visas endast i sammanfattningsform. Mer information om ett kommando får du om du klickar på länken i kolumnen Kommando.

Kommando
Beskrivning
Förutsättningar
magento setup:install
Installerar programmet
Ingen
magento setup:uninstall
Tar bort programmet.
Programmet är installerat
magento setup:upgrade
Uppdaterar programmet.
Distributionskonfiguration
magento maintenance:{enable/disable}
Aktiverar eller inaktiverar underhållsläge (i underhållsläge kan bara undantagna IP-adresser komma åt Admin eller storefront).
Programmet är installerat
magento setup:config:set
Skapar eller uppdaterar distributionskonfigurationen.
Ingen
magento module:{enable/disable}
Aktivera eller inaktivera moduler.
Ingen
magento setup:store-config:set
Anger alternativ som är relaterade till butiken, till exempel bas-URL, språk och tidszon.
Distributionskonfiguration
magento setup:db-schema:upgrade
Uppdaterar databasschemat.
Distributionskonfiguration
magento setup:db-data:upgrade
Uppdaterar databasdata.
Distributionskonfiguration
magento setup:db:status
Kontrollerar om databasen är uppdaterad med koden.
Distributionskonfiguration
magento admin:user:create
Skapar en administratör.
Du kan skapa användare för följande:

Distributionskonfiguration

Aktivera minst Magento_User och Magento_Authorization moduler

Databas (enklaste sättet är att använda bin/magento setup:upgrade)
magento list
Visar alla tillgängliga kommandon.
Ingen
magento help
Tillhandahåller hjälp för det angivna kommandot.
Ingen

Vanliga argument

Följande argument är gemensamma för alla kommandon. Dessa kommandon kan köras antingen före eller efter att programmet har installerats:

Lång version
Kort version
Betydelse
--help
-h
Få hjälp för alla kommandon. Till exempel: ./magento help setup:install eller ./magento help setup:config:set.
--quiet
-q
Tyst läge, inga utdata.
--no-interaction
-n
Inga interaktiva frågor.
--verbose=1,2,3
-v, -vv, -vvv
Detaljnivå. Till exempel: --verbose=3 eller -vvv I visas felsökningsintensitet, som är den mest utförliga utdata. Standard är --verbose=1 eller -v.
--version
-V
Visa den här programversionen
--ansi
n/a
Framtvinga ANSI-utdata
--no-ansi
n/a
Inaktivera ANSI-utdata
NOTE
Grattis! Du har slutfört snabbinstallationen. Behöver du mer avancerad hjälp? Kolla in Avancerad installation guide.
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995