Riktlinjer för kampanjimplementering gs-implementation

I det här avsnittet får du lära dig hur du anpassar Adobe Campaign efter företagets behov. Använd följande riktlinjer för att strukturera och organisera implementeringen.

 1. Definiera inställningar: bevilja åtkomst, dela klientkonsolen, konfigurera kanaler (e-post, push, sms). Läs mer
 2. Förbered din miljö: importera profiler, skapa målgrupper, utforma arbetsflöden och kampanjmallar, skapa typologiregler. Läs mer
 3. Anpassa instansen: skapa nya datafält, lägga till tabeller/scheman. Läs mer
 4. Automatisera era processer: konfigurera Adobe Campaign automatiseringsfunktioner. Läs mer
 5. Utöka er driftsättning: anslutning till Adobe-lösningar, andra produkter och system - anslutningar, inställningar för flera lösningar. Läs mer
CAUTION
Med Kampanjhanterade Cloud Service, din miljö och den ursprungliga konfigurationen anges av Adobe, enligt villkoren i licensavtalet. Du får inte ändra installerade inbyggda paket, inbyggda scheman eller rapporter.
Om du behöver använda ett Campaign-tillägg eller en specifik funktion som inte har etablerats för dig måste du kontakta din Adobe Transition Manager.

Före start before-starting

Det här avsnittet innehåller viktig information om sekretess och säkerhet som måste granskas och beaktas innan den faktiska implementeringen kan påbörjas.

Sekretess implementation-privacy

Adobe Campaign innehåller processer och inställningar som gör att ni kan använda Campaign i enlighet med gällande datasekretesslagstiftning och mottagarens önskemål. Du kan hantera:

 • Datainsamling: Med Adobe Campaign kan ni samla in data, inklusive personuppgifter och känslig information. Det är därför viktigt att du får och hanterar samtycke från dina mottagare.

  Läs mer i Campaign Classic v7 - dokumentation

 • Användarens samtycke och datalagring: du måste få användarens samtycke, skapa prenumerationsmekanismer för dubbel anmälan, underlätta avanmälan och konfigurera datalagring.

  Läs mer i Sekretessdokumentation för Campaign Classic v7

 • Sekretess- och dataskyddsbestämmelser: referera till det här avsnittet om du vill ha information om sekretesskrav och hur dessa bestämmelser påverkar din organisation och Adobe Campaign.

Säkerhet

Läs säkerhetsriktlinjer och principer med Adobe Campaign i Checklista för kampanjsäkerhet.

Definiera kampanjinställningar implementation-ac-settings

Lägga till användare och bevilja behörigheter implementation-add-users

Du kan lägga till användare manuellt i Campaign och associera dem med grupper, justerade mot din rollhierarki. Användarna kan sedan logga in och komma åt de data och behörigheter som är lämpliga för dem.

Lär dig hur du lägger till användare i Adobe Campaign i det här avsnittet.

Installera Campaign-klientkonsolen implementation-install-console

Programmets huvudanvändargränssnitt är en avancerad klient, d.v.s. ett inbyggt program (Windows) som kommunicerar med Adobe Campaign programserver enbart med standardInternetprotokoll (SOAP, HTTP osv.). Adobe Campaign klientkonsol är mycket användarvänlig, har mycket liten bandbredd (med hjälp av ett lokalt cacheminne) och är utformad för enkel driftsättning. Konsolen kan distribueras från en webbläsare, kan uppdateras automatiskt och kräver ingen specifik nätverkskonfiguration eftersom den bara genererar HTTP(S)-trafik.

Läs mer om Campaign-klientkonsolen.

Förbered din miljö implementation-prepare-your-env

Innan du börjar skicka meddelanden och skapa marknadsföringskampanjer måste du:

 1. Importera profiler och skapa målgrupper

  Med Campaign kan du lägga till kontakter i molndatabasen. Du kan läsa in en fil, schemalägga och automatisera flera kontaktuppdateringar, samla in data på webben eller ange profilinformation direkt i mottagartabellen.

  Så här importerar du profiler.

  Målgrupper grupperas i listor och kan skapas med arbetsflöden. De kan sedan användas för flerkanalsleveranser.

  Lär dig definiera målgrupper.

 2. Använda mallar

  Kampanjer, leveranser, jobb eller arbetsflöden är alla baserade på en mall som lagrar viktiga inställningar och funktioner. En inbyggd mall tillhandahålls för varje komponent som ingen specifik konfiguration har definierats för. Du måste konfigurera och anpassa mallar efter dina behov och göra dem tillgängliga för slutanvändarna.

  Lär dig hur du arbetar med kampanjmallar i den här sidan.

  Lär dig hur du konfigurerar en arbetsflödesmall i den här sidan.

  Läs mer om e-postmallar i Campaign Classic v7 - dokumentation.

 3. Konfigurera typologiregler

  Använd regler för kampanjtypologier för att filtrera, styra och övervaka leveransen. Trötthetsreglerna styr till exempel frekvens och kvantitet för meddelanden för att undvika att mottagarna blir för många. När typologireglerna är implementerade refereras de i leveranser.

  Läs mer om typologier och trötthetshantering i det här avsnittet.

 4. Bekanta dig med Campaigns inbyggda datamodell

  Adobe Campaign innehåller en fördefinierad datamodell. För att implementera och anpassa din miljö måste du känna till de inbyggda tabellerna i Adobe Campaign datamodell och hur de relaterar till varandra.

  Läs mer om Campaign-datamodellen.

Anpassa instansen implementation-custom-your-instance

Ni kan anpassa många olika Campaign-områden och -funktioner. De flesta av våra kunder anpassar tre saker:

 1. Tabeller och scheman

  Adobe Campaign innehåller scheman för att identifiera t.ex. mottagare, leveransloggar, prenumerationer med mera.

  Läs mer om detta avsnitt Inbyggd kampanjdatamodell.

  Du kan utöka befintliga scheman eller skapa nya scheman från grunden. Läs mer på den här sidan.

 2. Kontrollpaneler och listor

  Du kan enkelt konfigurera listor, lägga till och ta bort fält och anpassa kolumner.

  Lär dig hur du hanterar filter och listor i Campaign i den här sidan.

  Du kan också skapa nya instrumentpaneler för att visa Campaign-data beroende på dina behov.

  Läs mer på den här sidan.

 3. Rapporter

  Campaign innehåller en uppsättning inbyggda rapporter om leveransövervakning, URL:er och klickströmmar, spårning, leveransindikatorer med mera.

  Förutom inbyggda rapporter kan du i Adobe Campaign generera rapporter i olika sammanhang och för att tillgodose olika behov. Principer för användning och implementeringslägen beskrivs i detta dokument.

  Läs mer om rapportfunktioner i Campaign i den här sidan.

Ställ in kampanjautomatisering implementation-automation

Använd automatiseringsfunktionerna i Campaign för att samordna komplexa marknadsföringskampanjer för olika målgrupper över flera kanaler.

Utöka er driftsättning implementation-extend

Implementering av flera lösningar implementation-multi-solutions

Om ni använder andra Adobe-lösningar kan ni koppla dem till er Campaign-miljö och kombinera funktioner.

 • Campaign - Journey Orchestration
 • Campaign - CDP i realtid
 • Campaign - Experience Cloud-utlösare
 • Campaign - Experience Manager
 • Campaign - Target
 • Campaign - Audience Manager / People core service
 • Kampanj - tillgång
 • Campaign - Analytics Data Connectors

Du kan bara använda enkel inloggning (SSO) för att ansluta till Campaign. Läs mer på den här sidan.

Upptäck hela listan över Adobe som kan integreras med Adobe Campaign på den här sidan.

Kopplingar implementation-connectors

Koppla samman Campaign med tredjepartssystem för att kombinera ett stort antal funktioner och automatisera processer.

Läs mer om tillgängliga anslutningar i det här avsnittet.

Koppla CRM till Campaign

Du kan ansluta din Adobe Campaign-plattform till dina CRM-system från tredje part och synkronisera data: kontakter, konton, inköp osv.

Lär dig hur du ansluter ditt CRM-system till Campaign i det här avsnittet

Ansluta till en extern databas

Du kan ansluta Campaign Cloud-databasen till externa system via FDA-modulen (Federated Data Access).

Lär dig hur du konfigurerar Campaign FDA-modulen för att definiera åtkomstparametrar i det här avsnittet

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b