Om förfrågningar om användarens information privacy-requests

Se det här avsnittet för en allmän presentation om sekretesshantering.

Denna information gäller för GDPR, CCPA, PDPA och LGPD. Se det här avsnittet för mer information om dessa regelverk.

NOTE
Det här avsnittet förklarar avanmälan till försäljning av personuppgifter vilken är specifik för CCPA.

För att underlätta beredskapen gällande din integritet kan du hantera förfrågningar om åtkomst och borttagning med Adobe Campaign. Det här avsnittet beskriver åtkomsträttigheter och rätten att glömmas (borttagningsbegäran).

Adobe Campaign erbjuder personuppgiftsansvariga två möjligheter att utföra förfrågningar om åtkomst till eller radering av användarens information:

  • Via Adobe Campaign-gränssnittet: För varje förfrågan om användarens information skapar den personuppgiftsansvariga en ny förfrågan om användaren information i Adobe Campaign. Se det här avsnittet.
  • Via API:et: Adobe Campaign tillhandahåller ett API som tillåter automatisk behandling av förfrågningar om användarens information med SOAP. Se det här avsnittet.
NOTE
Mer information om personuppgifter och de olika enheter som hanterar data (personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och registrerad) finns i Personuppgifter och personer.

Förhandskrav prerequesites

Adobe Campaign erbjuder verktyg för personuppgiftsansvarig som låter dig skapa och bearbeta förfrågningar om användarens information gällande data som lagras i Adobe Campaign. Det är dock den personuppgiftsansvariges ansvar att hantera relationen med den registrerade (e-post, kundtjänst eller en webbportal).

Det är därför ditt ansvar som personuppgiftsansvarig att bekräfta identiteten på den registrerade som gör förfrågan och bekräfta att de uppgifter som skickas tillbaka till den som utförde förfrågan avser den registrerade.

Installera sekretesspaketet install-privacy-package

Om du vill använda den här funktionen måste du installera Privacy Data Protection Regulation-paketet via menyn Tools > Advanced > Import package > Adobe Campaign Package. Mer information om hur du installerar paket finns i den detaljerade dokumentationen.

Två nya mappar, som är specifika för sekretess, skapas under Administration > Platform:

  • Privacy Requests: Här skapar du dina förfrågningar om användarens information och följer deras utveckling.
  • Namespaces: Här definierar du fältet som används för att identifiera den registrerade i databasen i Adobe Campaign.

I Administration > Production > Technical workflows körs tre tekniska arbetsflöden varje dag för att behandla förfrågningar om användarens information.

  • Collect privacy requests: Det här arbetsflödet genererar mottagarens data som lagras i Adobe Campaign och gör dem tillgängliga att hämta på skärmen om förfrågan om användarens information.
  • Delete privacy requests data: Det här arbetsflödet tar bort mottagarens data som lagras i Adobe Campaign.
  • Privacy request cleanup: Det här arbetsflödet raderar de filer för åtkomstförfrågan som är äldre än 90 dagar.

Den namngivna rättigheten Privacy Data Right har lagts till i Administration > Access Management > Named rights. Den här namngivna rättigheten krävs för att personuppgiftsansvariga ska kunna använda sekretessverktyg. På så sätt kan de skapa nya förfrågningar, spåra deras utveckling, använda API:et, osv.

Namnrymder namesspaces

Innan du skapar förfrågningar om användarens information måste du definiera det namnutrymme som ska användas. Det här är nyckeln som används för att identifiera den registrerade i databasen i Adobe Campaign.

Tre namnutrymmen är tillgängliga direkt: e-post, telefon och mobiltelefon. Om du behöver ett annat namnutrymme (till exempel ett anpassat mottagarfält) kan du skapa ett nytt från Administration > Platform > Namespaces.

NOTE
För att få bästa möjliga prestanda bör du använda färdiga namnutrymmen.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1