Användarinställningar

Du kan hantera inställningar för Analysis Workspace och dess relaterade komponenter för alla nya projekt eller paneler som du skapar. Befintliga projekt och paneler påverkas inte.

Uppdatera inställningar

 1. Gå till Customer Journey Analytics Projekt landningssida, välj sedan Redigera inställningar.

  Arbetsytans projektvy där alternativen för att redigera inställningar som beskrivs på den här sidan markeras.

  eller

  Produktadministratörer kan uppdatera IMS-organisationsinställningarna genom att gå till Komponenter tabbtangenten och sedan markera Inställningar.

 2. Om du vill ha mer information om de tillgängliga inställningarna på varje flik kan du fortsätta med något av följande avsnitt i den här artikeln:

Allmänna inställningar

Allmänna inställningar gäller för Customer Journey Analytics i webbläsaren. Mer information om hur du kommer åt dessa inställningar finns i Uppdatera inställningar.

Inställningar
Alternativ
Landningssida

Välj vilken sida som ska visas som standardsida när du öppnar Adobe Analytics:

 • Projektlista (standard)
 • Tomt projekt
 • Specifikt projekt valt från en lista
Visa tips

Visar tips i en blå ruta längst ned till höger i Analysis Workspace.

Det här alternativet är aktiverat som standard.

Komponenter som visas i grupper med vänster skena

Välj hur många av varje komponent som ska visas på komponentmenyn i den vänstra listen.

Om du väljer 0 är komponenten inte längre tillgänglig från den vänstra listen på arbetsytorna.

Som standard visas fem komponenter för vart och ett av följande:

 • Mått
 • Mätvärden
 • Filter
 • Datumintervall

Mer information om komponenter i Analysis Workspace finns i Komponenter - översikt.

IMS-organisationsinställningar

Du kan uppdatera företagsinställningarna som gäller för alla användare och projekt i organisationen. Mer information om hur du kommer åt dessa inställningar finns i Uppdatera inställningar.

Avsnitt
Inställningar
Alternativ
Projektdelning
Tillåt endast delning med Workspace-användare

När det här alternativet är aktiverat kan användare i organisationen inte se alternativet "Dela med någon" på menyn Dela. Det innebär att användare inte kan dela projekt med personer som inte har ett Analysis Workspace-konto i organisationen enligt beskrivningen i Dela ett projekt med vem som helst (ingen inloggning krävs) in Dela projekt.

Det här alternativet är inaktiverat som standard för alla organisationer (vilket innebär att användare kan dela projekt med personer utanför organisationen) förutom för kunder som har licensierat vårdsköld.

Tänk på följande när du aktiverar eller inaktiverar det här alternativet:

 • När du aktiverar det här alternativet kan personer som tidigare fått åtkomst till ett projekt via delningsalternativet "Dela med vem som helst" inte längre få åtkomst till projektet.

 • Om det här alternativet är aktiverat (för att endast tillåta delning med Workspace-användare) och sedan inaktiverat (för att tillåta delning med vem som helst), kommer personer som tidigare fått åtkomst till ett projekt via delningsalternativet "Dela med vem som helst" inte automatiskt att få tillgång till projektet. I det här fallet måste användaren som delade projektet aktivera Länken är aktiv som är tillgängligt när du delar ett projekt med någon (Dela > Dela med vem du vill), enligt beskrivningen i Dela ett projekt med vem som helst (ingen inloggning krävs) in Dela projekt.

 • För kunder som har licens för Healthcare Shield: Det här alternativet är aktiverat som standard och kan inte inaktiveras. Innan du kan inaktivera det här alternativet så att användare kan använda delningsalternativet Dela med vem som helst måste du först lägga till Dela projektlänkar med vem som helst behörighet (finns under Rapporteringsverktyg) i Adobe Admin Console. När behörigheten har lagts till kan du inaktivera det här alternativet och sedan godkänna det juridiska meddelandet. Mer information om hur du lägger till behörigheter i Admin Console finns i Hantera produktbehörigheter i Admin Console.

Kräv autentisering av Experience Cloud

När det här alternativet är aktiverat måste personer som får åtkomst till ett projekt från alternativet "Dela med vem som helst" i Analysis Workspace autentisera med sina inloggningsuppgifter för Experience Cloud.

När det här alternativet är aktiverat aktiveras alternativet"Kräv autentisering av Experience Cloud" varje gång en användare delar ett projekt med delningsalternativet"Dela med vem som helst" i delningsdialogrutan och det kan inte inaktiveras av den användare som delar projektet. (Information om hur användare kan dela projekt med vem som helst finns i Dela ett projekt med vem som helst (ingen inloggning krävs) in Dela projekt.)

Tänk på följande när du aktiverar det här alternativet:

 • När du aktiverar det här alternativet inaktiveras alla projekt som tidigare delats med delningsalternativet "Dela med vem som helst" och som inte har alternativet "Kräv autentisering av Experience Cloud" aktiverat.

 • Om det här alternativet är aktiverat (för att kräva autentisering från Experience Cloud) och sedan inaktiverat (för att alla som har länken ska kunna komma åt projektet), kommer personer som tidigare fått åtkomst till ett projekt via delningsalternativet "Dela med vem som helst" inte automatiskt att få tillgång till projektet. I det här fallet måste användaren som delade projektet aktivera alternativet "Länka är aktiv" som är tillgängligt när ett projekt delas med någon (Dela > Dela med vem du vill > Länken är aktiv), enligt beskrivningen i Dela ett projekt med vem som helst (ingen inloggning krävs) in Dela projekt.

 • Det här alternativet är bara tillgängligt om enkel inloggning har implementerats i din organisation. Mer information om hur systemadministratörer kan aktivera enkel inloggning för din organisation finns i Konfigurera identitet och enkel inloggning.

  Om enkel inloggning har konfigurerats för din organisation kontrollerar du om någon typ av autokontoskapande har implementerats i konsolen. Vanligtvis konfigurerar en systemadministratör detta enligt beskrivningen i Aktivera automatisk kontogenerering.

 • Om din organisation licensierar hälso- och sjukvårdssköld är det här alternativet aktiverat som standard och kan inte inaktiveras.

Inställningar för projekt och analys

Du kan anpassa de här inställningarna för alla nya Analysis Workspace-projekt, nya Analysis Workspace-paneler och nya guidade analyser. Mer information om hur du kommer åt dessa inställningar finns i Uppdatera inställningar.

Vissa av dessa inställningar kan även anpassas för enskilda projekt i Analysis Workspace, enligt beskrivningen i Projektöversikt.

Klicka på de länkade inställningsrubrikerna för mer information och kontext om varje inställning.

Avsnitt
Inställningar
Alternativ
Visa
Visa densitet

Välj hur mycket innehåll som ska visas på skärmen genom att minska den lodräta utfyllnaden för den vänstra listen, frihandstabeller och kohorttabeller.

 • Kompakt
 • Bekväm
 • Utökad (standard)
Färgpaletten

Välj de visualiseringsfärgpaletter som används i Analysis Workspace och guidad analys.

 • Kategoripalett: Används för många visualiseringar i Analysis Workspace och guidad analys. Varje färg representerar ett tydligt kategoriserat värde. Välj mellan alternativ som tillhandahålls av Adobe eller ange en anpassad palett som definieras av kommaavgränsade hexvärden.
 • Olika paletter: Används för tabellen Kohort i Analysis Workspace och vägledd analys av användartillväxt. Den här paletten har en numerisk betydelse med två extremvärden och en baslinje i mitten.
 • Sekventiell palett: Används för den guidade analysen av frekvenstrender (staplade fält). Den här paletten har en numerisk innebörd från ljust till mörkt.
Data
Datavy

Välj var tabeller och visualiseringar ska hämta sina data.

 • Senaste (standard)
 • Specifik datavy vald från en lista
Kalender

Välj i en lista över:

 • Intervall som tillhandahålls av Adobe (standard är denna månad)
 • Anpassade intervall
Paneltyp
 • Frihandsfigur (standard)
 • Tom
 • Snabba insikter
Antal upprepande instanser

Anger om upprepade instanser räknas i rapporter. Den här inställningen (när den är aktiverad) hanterar flera på varandra följande sidvyer till samma sida som flera sidvyer. När det är inaktiverat räknas de som en enda sidvy.

Obs! Den här inställningen påverkar endast vissa mått (t.ex. enkelsidiga besök) och den gäller inte för visualiseringar av flöde och utfall.

Nummerformat
 • 1 000,00 (standard)
 • 1.000,00
 • 1 000,00
CSV-avgränsningstecken
 • Komma (standard)
 • Semikolon
 • Colon
 • Pipe
 • Period
 • Blanksteg
 • Tabb
Visa anteckningar
Välj om anteckningar ska visas i dina projekt. Mer information om anteckningar finns i Översikt över anteckningar.

Inställningar för frihandstabell

Du kan anpassa inställningarna för frihandstabeller för alla nya projekt som du skapar i Analysis Workspace. Mer information om hur du kommer åt dessa inställningar finns i Uppdatera inställningar.

Vissa av dessa inställningar kan även anpassas för enskilda tabeller.

Klicka på de länkade avsnittsrubrikerna för mer information och kontext om de tillgängliga inställningarna.

Avsnitt
Inställningar
Alternativ
Tabell
Tabelltyp
 • Frihandsfigur
 • Table builder
Standardtabellmått
 • Förekomster
 • Unika besökare
 • Besök
Standardregisterdimension
Välj mellan Minute, Timme, Dag, Vecka, Månad, Kvartal eller År.
Justera datum
Välj det här alternativet om du vill justera datum från varje kolumn så att alla börjar på samma rad.
Kolumn
Radbryt rubriktext
Gör att du kan radbryta rubriktexten i frihandstabeller så att rubrikerna blir mer läsbara och tabellerna mer delbara. Detta är användbart för .pdf-återgivning och för mått med långa namn. Aktiverat som standard.
Visa summor
Denna summa är vanligtvis lika med eller en delmängd av Grand Total. Alla tabellfilter som används i frihandstabellen, inklusive Include None alternativ.
Visa totalsummor
Denna summa representerar alla händelser som har samlats in, ibland kallat"total datavy". När ett filter används på panelnivå eller i friformstabellen justeras det totala värdet så att alla händelser som matchar filtervillkoren visas. Summan stöds inte för tabeller eller uppdelningar med statiska rader.
Visa miniatyrdiagram
Visa eller dölj linjediagram längst ned i diagrammet. När teckenförklaringen är dold ändras den inte längre till att referera till raderna visuellt.
Nummer
Avgör om en cell visar/döljer det numeriska värdet för måttet. Om måttet till exempel är Sidvyer är det numeriska värdet antalet sidvyer för radobjektet.
Procent
Avgör om en cell visar/döljer procentvärdet för måttet. Om måttet till exempel är Sidvyer är procentvärdet antalet sidvyer för radobjektet delat med de totala sidvyerna för kolumnen. Obs! Vi kan visa procenttal som är större än 100 % för att vara mer korrekta. Vi flyttar också det övre gränsvärdet till 1 000 % för att säkerställa att kolumnerna blir för stora.
Visa avvikelser
Avgör om avvikelseidentifiering körs på värdena i den här kolumnen.
Visa prognos
Avgör om prognosvärden visas automatiskt för den första måttkolumnen i en friformstabell för tidsserier som du skapar.
Tolka noll som inget värde
För celler med värdet 0 anger om en 0-cell eller en tom cell ska visas. Det här är användbart när du tittar på data för varje dag i en månad, och vissa dagar har inte inträffat än. I stället för att visa 0 för framtida datum kan tomma celler visas i stället. Diagram följer även den här inställningen (d.v.s. de visar inte en linje eller en stapel med 0 värden när den här inställningen är markerad).
Bakgrund

Anger om en cell visar/döljer all cellformatering, inklusive stapeldiagrammet och villkorsstyrd formatering

 • Stolpdiagram
 • Visar ett vågrätt stolpdiagram som representerar cellens värde i förhållande till totalvärdet för kolumnen. Villkorsstyrd formatering Mer information om villkorsstyrd formatering finns i"Villkorsstyrd formatering" i Kolumninställningar
Cellförhandsgranskning
Visar en förhandsvisning av hur varje cell visas med de valda formateringsalternativen.
Rad
Uppdelning efter position
Välj det här alternativet om du vill att detaljerna ska ligga kvar vid objektets position i stället för själva objektet. Mer information om uppdelningar finns i Dela upp dimensioner.
Procentberäkning
 • Kolumn
 • Rad
Kolumnsummor (endast statiska rader)
 • Visa summan av rader: Visar summan av enskilda radobjekt
 • Visa totalsumma: visar den borttagna dubblettsumman av rader.

Visualiseringsinställningar

Du kan uppdatera visualiseringsinställningarna för alla nya projekt som du skapar i Analysis Workspace. Mer information om hur du kommer åt dessa inställningar finns i Uppdatera inställningar.

Vissa av dessa inställningar kan också anpassas för individuella visualiseringar.

Klicka på de länkade avsnittsrubrikerna för mer information och kontext om de tillgängliga inställningarna.

Avsnitt
Inställningar
Alternativ
Allmänna standardinställningar
Procenttal
Visar värden i procent för alla visualiseringar.
Förklaring synlig
Gör att du kan dölja förklaringstexten för alla visualiseringar.
Begränsa högsta antal objekt
Minskar antalet objekt på X-axeln för alla visualiseringar. Detta kan vara användbart om du har en stor datauppsättning.
Visa dubbelaxel (om tillämpligt)
Gäller endast om du har två mätvärden - du kan ha en y-axel till vänster (för ett mätresultat) och till höger (för det andra måttet). Detta är praktiskt när plottade mätvärden har mycket olika förstoringsgrader.
Normalisering (om tillämpligt)
Tvingar måtten att ha samma proportioner. Detta är praktiskt när plottade mätvärden har mycket olika förstoringsgrader.
Fästpunkt Y-axel vid noll
Om alla värden som är ritade i diagrammet ligger betydligt över noll, kommer diagrammets standardvärde att göra den nedre delen av y-axeln ICKE-ZERO. Om du markerar den här rutan kommer y-axeln att tvingas till noll (och diagrammet ritas om).
Linjediagram
Procenttal
Visar värden i procent för linjevisualiseringar.
Förklaring synlig
Gör att du kan dölja den detaljerade förklaringstexten för linjevisualiseringen.
Begränsa högsta antal objekt
Minskar antalet objekt på X-axeln i linjevisualiseringen. Detta kan vara användbart om du har en stor datauppsättning.
Visa dubbelaxel (om tillämpligt)
Gäller endast om du har två mätvärden - du kan ha en y-axel till vänster (för ett mätresultat) och till höger (för det andra måttet). Detta är praktiskt när plottade mätvärden har mycket olika förstoringsgrader.
Normalisering (om tillämpligt)
Tvingar måtten att ha samma proportioner. Detta är praktiskt när plottade mätvärden har mycket olika förstoringsgrader.
Visa x-axel
Visar x-axeln i linjediagrammet.
Visa y-axel
Visar y-axeln i linjediagrammet.
Fästpunkt Y-axel
Om alla värden som är ritade i diagrammet ligger betydligt över noll, kommer diagrammets standardvärde att göra den nedre delen av y-axeln ICKE-ZERO. Om du markerar den här rutan kommer y-axeln att tvingas till noll (och diagrammet ritas om).
Tillåt avvikelser att skala Y-axeln

Om du har flera mätvärden i ett diagram måste du hovra över varje avvikelse för att se konfidensintervallet för det måttet. För att göra visualiseringen mer läsbar skalas inte y-axeln automatiskt i konfidensintervallet för avvikelseidentifiering. Med det här alternativet kan konfidensintervallet skalförändra visualiseringen.

Mer information finns i Visa avvikelser i Analysis Workspace.

Tillåt prognos att skala Y-axeln
Om du har prognosvärden som ligger utanför de övre och nedre gränserna för de historiska värdena, skalas inte y-axeln automatiskt för de här prognosticerade värdena. När alternativet är aktiverat skalförändras y-axeln korrekt för de prognostiserade värdena.
Visa min
Täck över en minimivärdetikett för att snabbt markera värdena i ett mätresultat. Obs! Minsta värden härleds från synliga datapunkter i visualiseringen, inte från hela uppsättningen värden inom en dimension.
Visa max
lägg över en maxvärdetikett för att snabbt markera topparna i ett mätresultat. Obs! De högsta värdena härleds från de synliga datapunkterna i visualiseringen, inte från hela uppsättningen värden inom en dimension.
Visa trendlinje
Visa en regression eller en glidande medeltrendlinje i linjeserien. Trendlinjer hjälper till att beskriva ett tydligare mönster i data.
Kohort
Kornighet
För trendvisualiseringar kan du ändra tidgranulariteten (dag, vecka, månad, kvartal eller år). Den här ändringen gäller även för datakälltabellen.
Visa endast procent
Tar bort talvärdet och visar bara procentvärdet.
Avrunda procent till närmaste heltal
Avrundar procentvärdet till närmaste heltal i stället för att visa decimalvärdet.
Visa genomsnittlig procentrad
Infogar en ny rad högst upp i tabellen och lägger sedan till medelvärdet för värdena i varje kolumn.
Kombinationsdiagram
Visa X-axel
Visar x-axeln i kombinationsdiagrammet.
Visa Y-axel
Visar y-axeln i kombinationsdiagrammet.
Visa streckade linjer
Visa streckade linjer i kombinationsdiagram.
Sammanfattning av nyckelmått
Visningstyp för sammanfattning
 • Betonar procentuell ändring
 • Betonar talvärde
Visa miniatyrbilder
Visa eller dölj linjediagram längst ned i diagrammet. När teckenförklaringen är dold ändras den inte längre till att referera till raderna visuellt.
Visa max och min för miniatyrbilder
Visa lägsta och högsta värden i primära och jämförande raddiagram.
Visa jämförelse
Visa jämförelsedata. När det är dolt döljs både jämförelsetabellen och de sammanfattande ändringsobjekten.
Alternativ för talvärde

I Sammanfattning av nyckelmått section

 • Visa procentuell ändring
 • Visa rådifferens Rådifferens mellan det totala värdet för måttet i det primära datumintervallet och det sekundära datumintervallet
Utfall
Behållare

Gör att du kan växla mellan Besök och Besök för att analysera besökarbanan. Standardvärdet är Visitor. Dessa inställningar hjälper er att förstå personengagemang på personnivå (mellan sessioner) eller begränsa analysen till en enda session.

Följande alternativ är tillgängliga:

 • Besök
 • Besökare
Flöde
Behållare

I Flöde section

 • Besök
 • Besökare
Radbryt etiketter
Etiketterna på Flow-elementen trunkeras normalt för att spara skärmutrymme, men du kan göra hela etiketten synlig genom att markera den här rutan. Standard = avmarkerat.
Inkludera upprepade förekomster
Flödesvisualiseringar baseras på instanser av en dimension. Den här inställningen ger dig möjlighet att inkludera eller exkludera upprepade instanser, t.ex. sidomladdning. Det går dock inte att ta bort upprepningar från Flow-visualiseringar som innehåller flervärdesdimensioner, som listVars, listProps, s.product, merchandising eVars osv. Standard = avmarkerat.
Visa verktygstips
Avgör om verktygstips som innehåller noddata ska visas när du hovrar över enskilda noder i en flödesvisualisering.
Antal kolumner
Anger hur många kolumner du vill ha i flödesdiagrammet.
Objekt utökade per kolumn
Hur många objekt du vill ha i varje kolumn.
Staplade diagram
100 % staplad

Den här inställningen för staplade ytor, staplade staplade staplar eller vågräta staplade visualiseringar gör att diagrammet blir en"100 % staplade" visualisering.

Mer information finns i Stolpstreck och stapel.

Histogram
Antal fickor

Välj antalet dataintervall (bucket) i visualiseringen. Det högsta antalet bucklor är 50.

Mer information finns i Histogram.

Inventeringsmetod

Välj bland följande alternativ:

 • Träff
 • Besök
 • Besökare

Om du till exempel använder det tillsammans med sidvyer kan du välja sidvyer per person, sidvyer för besök eller sidvyer per händelse. För Träff används"Förekomster" som y-axelmått i en friformstabell.

Sammanfattningsändring
Värde
 • Procentuell ändring
 • Rådifferens
Procenttal
Visar värden i procent för visualiseringar av sammanfattningsändringar.
Förklaring synlig
Gör att du kan dölja den detaljerade förklaringstexten för visualiseringen av Sammanfattningsändring.
Sammanfattningsnummer
Procenttal
Visar värden i procent för visualiseringar av sammanfattningsnummer.
Förklaring synlig
Gör att du kan dölja den detaljerade förklaringstexten för visualisering av sammanfattningsnummer.
Sammanfattningsvärde per
Välj mellan Max, Min, Medel, Median och Summa.
Förkortningsvärde
I Sammanfattningsnummer section
Treemap-diagram
Procenttal
Visar värden i procent för Treemap-visualiseringar.
Begränsa högsta antal objekt
Minskar antalet objekt på X-axeln i Treemaps visualisering. Detta kan vara användbart om du har en stor datauppsättning.
Venn
Förklaring synlig
Gör att du kan dölja den detaljerade förklaringstexten för Vennvisualiseringen.
Spridning
Procenttal
Visar värden i procent för Spridningsvisualiseringar.
Förklaring synlig
Gör att du kan dölja den detaljerade förklaringstexten för Spridningsvisualiseringen.
Begränsa högsta antal objekt
Minskar antalet objekt på X-axeln i Spridningsvisualiseringen. Detta kan vara användbart om du har en stor datauppsättning.
Fästpunkt y-axel vid noll
Om alla värden som är ritade i diagrammet ligger betydligt över noll, kommer diagrammets standardvärde att göra den nedre delen av y-axeln ICKE-ZERO. Om du markerar den här rutan kommer y-axeln att tvingas till noll (och diagrammet ritas om).

Återställ standardinställningar

Du kan återställa alla dina användarinställningar till standardinställningarna. Detta påverkar inte administratörsinställningarna på fliken Företag.

Det går inte att ångra den här åtgärden.

 1. I Customer Journey Analytics väljer du Komponenter > Inställningar.

  Användarinställningar

 2. I det övre högra hörnet väljer du Restore defaults.

 3. Välj Restore defaults.

Dark theme

Om du föredrar en mörk bakgrund för användargränssnittet i Adobe Analytics kan du växla till Dark theme.

 1. Klicka på användarikonen Experience Cloud längst upp till höger.

  mörkt tema

 2. Flytta Dark theme till höger.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79