Härledda fält

Härledda fält är en viktig aspekt av rapportfunktionen i realtid i Adobe Customer Journey Analytics. Med ett härlett fält kan du definiera (ofta komplexa) dataändringar direkt, via en anpassningsbar regelbyggare. Du kan sedan använda det härledda fältet som en komponent (mått eller dimension) i Workspace eller ännu mer definiera det härledda fältet som en komponent i Datavy.

Härledda fält kan spara mycket tid och arbete jämfört med att omforma eller ändra data på andra platser utanför Customer Journey Analytics. Som Dataprep, Data Distillereller i dina egna ETL-/ELT-processer.

Härledda fält definieras i Datavyer, baseras på en uppsättning funktioner som definieras som regler och tillämpas på tillgängliga standard- och/eller schemafält.

Exempel:

 • Definiera ett härlett sidnamnsfält som korrigerar felaktiga insamlade sidnamnsvärden för att korrigera sidnamnsvärden.

 • Definiera ett härlett fält för marknadsföringskanal som fastställer rätt marknadsföringskanal baserat på ett eller flera villkor (till exempel URL-parameter, sidadress, sidnamn).

Härlett fältgränssnitt

När du skapar eller redigerar ett härlett fält använder du det härledda fältgränssnittet.

Skärmbild av dialogrutan Härlett fält

Namn
Beskrivning
1
Väljare
Du använder väljarområdet för att markera och dra och släppa funktionen, funktionsmallen, schemafältet eller standardfältet till regelbyggaren.
Använd listrutan och välj mellan:
Funktion Functions - listor tillgängliga funktioner,
Ikon för funktionsmall Function templates - listor tillgängliga funktionsmallar,
Ikon för schemafält Schema fields - listar fält som är tillgängliga från datauppsättningskategorier (händelse, profil, sökning) och tidigare definierade härledda fält, och
Ikon för standardfält Standard fields - standardfält (t.ex. ID för plattformsdatauppsättning). Endast strängfält och numeriska standardfält visas i väljaren. Om funktionen stöder andra datatyper kan standardfält med dessa andra datatyper väljas för värden eller fält i regelgränssnittet.
Du kan söka efter funktioner, funktionsmallar, schema och standardfält med Ikonen Sök Sökruta.
Du kan filtrera den markerade objektlistan genom att välja Filterikon Filtrera och ange filter i Filter fields by -dialogrutan. Du kan enkelt ta bort filter med Stäng ikon för varje filter.
2
Regelverktyget
Du skapar det härledda fältet sekventiellt med en eller flera regler. En regel är en specifik implementering av en funktion och är därför alltid kopplad till endast en funktion. Du skapar en regel genom att dra och släppa en funktion i regelbyggaren. Funktionstypen bestämmer regelns gränssnitt.
Se Regelgränssnitt för mer information.
Du kan infoga en funktion i början, slutet eller mellan regler som redan finns i regelbyggaren. Den sista regeln i regelbyggaren avgör det härledda fältets slutliga utdata.
3
​ Fältinställningar ​
Du kan namnge och beskriva det härledda fältet och kontrollera dess fälttyp.
4
​ Slutlig utmatning ​
I det här området visas en direkt uppdaterad förhandsvisning av utdatavärden, baserat på data under de senaste 30 dagarna och de ändringar du gör i det härledda fältet i regelbyggaren.

Guiden Fältmall

När du använder det härledda fältgränssnittet för första gången Start with a field template guiden visas.

 1. Välj den mall som bäst beskriver den typ av fält som du försöker skapa.
 2. Välj ​ Välj ​ för att fortsätta

Dialogrutan för det härledda fältet innehåller regler (och funktioner) som är nödvändiga eller användbara för den typ av fält som du har valt. Se Funktionsmallar för mer information om de tillgängliga mallarna.

Regelgränssnitt

När du definierar en regel i regelbyggaren använder du regelgränssnittet.

Skärmbild av gränssnittet för härledda fältregler

Namn
Beskrivning
A
Regelnamn
Regelnamnet är som standard Regel X (X refererar till ett sekvensnummer). Om du vill redigera namnet på en regel markerar du dess namn och skriver in det nya namnet, till exempel Query Parameter.
B
Funktionsnamn
Det valda funktionsnamnet för regeln, till exempel URL PARSE. När funktionen är den sista i funktionssekvensen och fastställer de slutliga utdatavärdena följs funktionsnamnet av - FINAL OUTPUT, till exempel URL PARSE - FINAL OUTPUT.
Om du vill visa ett popup-fönster med mer information om funktionen väljer du Hjälpikon .
C
Regelbeskrivning
Du kan också lägga till en beskrivning till en regel.
Välj Mer-ikon väljer **** Lägg till beskrivning **** för att lägga till en beskrivning eller ​ Redigera beskrivning ​ om du vill redigera en befintlig beskrivning.
Använd redigeraren för att ange en beskrivning. Du kan använda verktygsfältet för att formatera texten (med formatväljare, fet, kursiv, understrykning, höger, vänster, centrerad, färg, nummerlista, punktlista) och lägga till länkar till extern information.
Klicka utanför redigeraren för att slutföra redigeringen av beskrivningen.
D
Funktionsområde
Definierar funktionens logik. Gränssnittet beror på funktionstypen. Listrutan för Field eller Value visar alla kategorier av fält (regler, standardfält, fält) som är tillgängliga, baserat på den typ av indata som funktionen förväntar sig. Du kan också dra och släppa ett fält från väljaren för schema- och standardfält till ett fält eller ett värde. När det dragna fältet kommer från en uppslagsuppsättning infogas en uppslagsfunktion automatiskt före den funktion som du definierar.
Se Funktionsreferens Detaljerad information om varje funktion som stöds.

Skapa ett härlett fält

 1. Välj en befintlig datavy eller skapa en datavy. Se Datavyer för mer information.

 2. Välj ​ Komponenter ​ -fliken i datavyn.

 3. Välj ​ Skapa härlett fält ​ från den vänstra listen.

 4. Använd Create derived field gränssnitt. Se Härlett fältgränssnitt.

  Om du vill spara ditt nya härledda fält väljer du ​ Spara ​.

 5. Ditt nya härledda fält läggs till i Derived fields > behållare, som en del av ​ Schemafält ​ till vänster i datavyn.

Redigera ett härlett fält

 1. Välj en befintlig datavy. Se Datavyer för mer information.

 2. Välj ​ Komponenter ​ -fliken i datavyn.

 3. Välj ​ Schemafält ​ i Connection till vänster.

 4. Välj ​ Härledda fält > behållare.

 5. Håll pekaren över det härledda fält som du vill redigera och markera Ikonen Redigera .

 6. Använd knappen Edit derived field gränssnitt. Se Härlett fältgränssnitt.

  • Välj ​ Spara ​ för att spara det uppdaterade härledda fältet.

  • Välj ​ Avbryt ​ om du vill avbryta alla ändringar du har gjort i det härledda fältet.

  • Välj ​ Spara som ​ för att spara det härledda fältet som ett nytt härlett fält. Det nya härledda fältet har samma namn som det ursprungliga redigerade härledda fältet med (copy) läggs till i den.

Om du har använt ett härlett fält som en komponent för mått eller mätvärden i datavyn kan du även:

 1. Markera komponenten. Observera att komponenten kan ha ett annat namn än det härledda fältet.

 2. I panelen Komponenter väljer du Ikonen Redigera bredvid det härledda fältet, under schemafältnamnet.

 3. Använd knappen Edit derived field gränssnitt. Se Härlett fältgränssnitt.

  • Välj ​ Spara ​ för att spara det uppdaterade härledda fältet.

  • Välj ​ Avbryt ​ om du vill avbryta alla ändringar du har gjort i det härledda fältet.

  • Välj ​ Spara som ​ för att spara det härledda fältet som ett nytt härlett fält. Det nya härledda fältet har samma namn som det ursprungliga redigerade härledda fältet med (copy) läggs till i den.

Ta bort ett härlett fält

 1. Välj en befintlig datavy. Se Datavyer för mer information.

 2. Välj ​ Komponenter ​ -fliken i datavyn.

 3. Välj ​ Schemafält ​ tabba in Connection fönster.

 4. Välj ​ Härledda fält > behållare.

 5. Håll pekaren över det härledda fält som du vill ta bort och markera Ikonen Redigera .

 6. I Edit derived field gränssnitt, välja Delete.

  A Delete component uppmanas du att bekräfta borttagningen. Ta hänsyn till eventuella externa referenser som finns till det härledda fältet utanför datavyn.

  • Välj ​ Fortsätt ​ för att ta bort det härledda fältet.

Om du har använt ett härlett fält som en komponent för mått eller mätvärden i datavyn kan du även:

 1. Markera komponenten. Observera att komponenten kan ha ett annat namn än det härledda fältet.

 2. I panelen Komponenter väljer du Ikonen Redigera bredvid det härledda fältet, under schemafältnamnet.

 3. I Edit derived field gränssnitt, välja Delete.

  A Delete component uppmanas du att bekräfta borttagningen. Ta hänsyn till eventuella externa referenser som finns till det härledda fältet utanför datavyn.

  • Välj ​ Fortsätt ​ för att ta bort det härledda fältet.
NOTE
Härledda fält hanteras på anslutningsnivå i Customer Journey Analytics. Alla ändringar som görs i ett härlett fält i någon av de datavyer som är kopplade till anslutningen gäller för alla dessa associerade datavyer.

Funktionsmallar

Funktionsmallar är tillgängliga för att snabbt skapa ett härlett fält för specifika användningsområden. Dessa funktionsmallar kan nås från väljarområdet i det härledda fältgränssnittet eller presenteras vid första användningen i Start with a field template guide.

Marknadsföringskanaler

Den här funktionsmallen använder en samling regler för att skapa marknadsföringskanaler.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelverktyget för marknadsföringskanalmall

Studsar

Den här funktionsmallen använder en samling regler för att identifiera webbplatsens gränser.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av Bounces rule builder

Kombinera flera Dimensioner

Den här funktionsmallen kombinerar två värden till ett.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelverktyget för kombinering av flera Dimensioner

Eget namn på datauppsättning

Den här funktionsmallen ger ett läsbart datauppsättningsnamn.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelbyggaren för vänligt datauppsättningsnamn

Sidnamn från URL

Den här funktionsmallen skapar ett enkelt sidnamn.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av sidnamnet från URL-regelverktyget

Semestersäsong

Den här funktionsmallen klassificerar nyckeltider för året.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av verktyget för regel för semestersäsong

Månadsmål

Den här funktionsmallen ställer in anpassade månatliga mål.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelbyggaren för månatliga mål

Hämta alla värden i avgränsad lista

Den här funktionsmallen konverterar en begränsad lista till en array.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelverktyget Hämta alla värden i avgränsad lista

Hämta första värdet i avgränsad lista

Den här funktionsmallen hämtar det första värdet i en avgränsad lista.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelbyggaren Get First Value i Delimited List

Hämta sista värdet i avgränsad lista

Den här funktionsmallen hämtar det sista värdet i en avgränsad lista.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelverktyget Hämta sista värdet i avgränsad lista

Domännamn

Den här funktionsmallen extraherar domännamnet med ett reguljärt uttryck.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelbyggaren för domännamn

Hämta frågesträngsparameter

Den här funktionsmallen extraherar frågesträngsvärden.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av Get Query String Parameter rule builder

Övergångsfält

Den här funktionsmallen övergår från ett fält till ett annat.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelverktyget för övergångsfält

Enkel punktidentifiering

Den här funktionsmallen implementerar identifiering av ljusrobotar.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelbyggaren för enkel punktidentifiering

Avsluta länk

Den här funktionsmallen identifierar den senaste länken som klickats i en session.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelbyggaren för att avsluta länk

Hämta länk

Den här funktionsmallen flaggar vanliga nedladdningslänkar.

Information

Om du vill använda mallen måste du ange rätt parametrar för varje funktion som listas som en del av reglerna i mallen. Se Funktionsreferens för mer information.

Skärmbild av regelverktyget för hämtning av länk

Funktionsreferens

NOTE
Du måste ha Välj paket eller högre för att använda de funktioner som beskrivs i detta avsnitt. Kontakta administratören om du är osäker på vilket Customer Journey Analytics-paket du har.

För varje funktion som stöds finns information nedan:

 • specifikationer:

  • Indatatyp: typ av data som stöds.
  • Indata: möjliga värden för indata.
  • inkluderade operatorer: operatorer som stöds för denna funktion (om sådana finns),
  • begränsningar: begränsningar som gäller för denna specifika funktion,
  • utdata.
 • Användningsfall, inklusive

  • data innan härlett fält definieras,
  • hur det härledda fältet definieras,
  • efter att ha definierat det härledda fältet.
 • begränsningar (om tillämpligt).

Skiftläge

Använder villkorliga värden som baseras på definierade villkor från ett eller flera fält. Dessa kriterier används sedan för att definiera värdena i ett nytt härlett fält, baserat på villkorens sekvens.

Information

Specifikationer casewhen-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Begränsningar Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • If, Else If container:

  • Value
   • Regler
   • Standardfält
   • Fält Criterion (se inkluderade operatorer, baserat på vald värdetyp)
 • Then set value to, Otherwise set value to:

  • Value
   • Regler
   • Standardfält
   • Fält

Strängar

 • Är lika med
 • Liknar alla termer
 • Innehåller frasen
 • Innehåller valfri term
 • Innehåller alla termer
 • Börjar med
 • Börjar med valfri term
 • Slutar med
 • Slutar med valfri term
 • Är inte lika med
 • Motsvarar inte någon term
 • Innehåller inte frasen
 • Innehåller inga termer
 • Innehåller inte alla termer
 • Börjar inte med
 • Börjar inte med någon term
 • Slutar inte med
 • Slutar inte med någon term
 • Är inställd
 • Har inte angetts

Numeriskt

 • Är lika med
 • Är inte lika med
 • Är större än
 • Är större än eller lika med
 • Är mindre än
 • Är mindre än eller lika med
 • Är inställd
 • Har inte angetts

Datum

 • Är lika med
 • Är inte lika med
 • Är senare än
 • Är senare än eller lika med
 • Är före
 • Är före eller lika med
 • Är inställd
 • Har inte angetts
 • 5 funktioner per härlett fält
 • 200 operatorer per härlett fält. Ett exempel på en enskild operator är 'Referensdomän innehåller google'.
Nytt härlett fält

Användningsfall 1 casewhen-uc1

Du vill definiera regler för att identifiera olika marknadsföringskanaler genom att tillämpa överlappande logik för att ange ett marknadsföringskanalfält till rätt värde:

 • Om referenten kommer från en sökmotor och sidan har ett frågesträngsvärde där cid innehåller ps_bör marknadsföringskanalen identifieras som en Betalsökning.
 • Om referenten kommer från en sökmotor och sidan inte har frågesträngen cidbör marknadsföringskanalen identifieras som en Naturlig sökning.
 • Om en sida har ett frågesträngsvärde där cid innehåller em_bör marknadsföringskanalen identifieras som en E-post.
 • Om en sida har ett frågesträngsvärde där cid innehåller ds_bör marknadsföringskanalen identifieras som en Visa annons.
 • Om en sida har ett frågesträngsvärde där cid innehåller so_bör marknadsföringskanalen identifieras som en Betald social.
 • Om referenten kommer från en hänvisande domän till twitter.com, facebook.com, linkedin.com, eller tiktok.combör marknadsföringskanalen identifieras som en Naturlig social.
 • Om ingen av ovanstående regler överensstämmer bör marknadsföringskanalen identifieras som Annan referent.

Om din plats får följande exempelhändelser, som innehåller Referrer och Page URLbör dessa händelser identifieras enligt följande:

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 1-align-center 6-align-center 11-align-center 16-align-center 21-align-center 26-align-center 31-align-center layout-auto
Event Referrer Page URL Marketing Channel
1 https://facebook.com https://site.com/home Natural Social
2 https://abc.com https://site.com/?cid=ds_12345678 Display
3 https://site.com/?cid=em_12345678 Email
4 https://google.com https://site.com/?cid=ps_abc098765 Paid Search
5 https://google.com https://site.com/?cid=em_765544332 Email
6 https://google.com Natural Search

Data före casewhen-uc1-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
Referrer Page URL
https://facebook.com https://site.com/home
https://abc.com https://site.com/?cid=ds_12345678
https://site.com/?cid=em_12345678
https://google.com https://site.com/?cid=ps_abc098765
https://google.com https://site.com/?cid=em_765544332
https://google.com

Härlett fält casewhen-uc1-derivedfield

Du definierar en Marketing Channel härlett fält. Du använder CASE WHEN funktioner för att definiera regler som skapar värden för den baserat på befintliga värden för båda Page URL och Referring URL fält.

Observera hur funktionen används URL PARSE för att definiera regler för hämtning av värden för Page Url och Referring Url före CASE WHEN regler tillämpas.

Skärmbild av ärende när regel 1

Data efter casewhen-uc1-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 layout-auto
Marketing Channel
Natural Social
Display
Email
Paid Search
Email
Natural Search

Användningsfall 2 casewhen-uc2

Du har samlat in flera olika varianter av sökningar i Product Finding Methods dimension. Om du vill förstå det övergripande resultatet för sökning och bläddring måste du lägga mycket tid på att kombinera resultaten manuellt.

Din webbplats samlar in följande värden för din Product Finding Methods dimension. Alla dessa värden anger slutligen en sökning.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
Insamlat värde Faktiskt värde
search p13n_no search
search p13n_yes search
search refine p13n_no search
search refine p13n_yes search
search redirect p13n_yes search
search-redirect search

Data före casewhen-uc2-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 layout-auto
Product Finding Methods
search p13_no
search p13_yes
browse
search refine p13_no
search refine p13_yes
browse
search redirect p13_yes
search-redirect
browse

Härlett fält casewhen-uc2-derivedfield

Du definierar en Product Finding Methods (new) härlett fält. Du skapar följande CASE WHEN regler i regelbyggaren. Dessa regler tillämpar logik för alla möjliga varianter av det gamla Product Finding Methods fältvärden för search och browse med Contains the phrase kriterium.

Skärmbild av fall när regel 2

Data efter casewhen-uc2-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 layout-auto
Product Finding Methods (new)
search
search
browse
search
search
browse
search
search
browse

Användningsfall 3 casewhen-uc3

Som reseföretag vill du korta resetiden för bokade resor så att du kan rapportera om hur långa resorna är.

Antaganden:

 • Organisationen samlar ihop resans varaktighet till ett numeriskt fält.
 • De skulle vilja lägga in 1-3 dagars varaktighet i en hink som kallasshort trip'
 • De skulle vilja lägga in 4-7 dagars varaktighet i en hink som kallasmedium trip'
 • De vill lägga in mer än 8 dagars varaktighet i en hink som kallaslong trip'
 • 132 resor bokades för en dag
 • 110 resor bokades för en tvådagarsperiod
 • 105 resor bokades för en 3-dagarsperiod
 • 99 resor var bokade i 4 dagar
 • 92 resor bokades för en femdagarsperiod
 • 85 resor bokades för en sexdagarsperiod
 • 82 resor bokades för en 7-dagarsperiod
 • 78 resor var bokade i 8 dagar
 • 50 resor bokades för en 9-dagarsperiod
 • 44 resor bokades under en 10-dagarsperiod
 • 38 resor bokades för en 11-dagarsperiod
 • 31 resor bokades för en tolvdagarsperiod

Din rapport ska se ut så här:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right layout-auto
Trip Duration Type Bookings
medium trip 358
short trip 347
long trip 241

Data före casewhen-uc3-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-1 1-align-right 3-align-right 5-align-right 7-align-right 9-align-right 11-align-right 13-align-right 15-align-right 17-align-right 19-align-right 21-align-right 23-align-right 25-align-right
Trip Duration
1
12
3
6
4
8
6
2
1
2
21
8

Härlett fält casewhen-uc3-derivedfield

Du definierar en Trip Duration (bucketed) härlett fält. Du skapar följande CASE WHEN regel i regelbyggaren. Den här regeln använder logik för att bucket den gamla Trip Duration fältvärden i tre värden: short trip, medium tripoch long trip.

Skärmbild av ärende när regel 3

Data efter casewhen-uc3-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-1
Trip Duration (bucketed)
short trip
long trip
short trip
medium trip
medium trip
long trip
medium trip
short trip
short trip
short trip
long trip
long trip

Mer information casewhen-more-info

Customer Journey Analytics använder en kapslad behållarstruktur, som utformats efter Adobe Experience Platform XML (Experience Data Model). Se Behållare och Filterbehållare för mer bakgrundsinformation. Den här behållarmodellen är flexibel till sin natur men medför vissa begränsningar när regelverktyget används.

Customer Journey Analytics använder följande standardbehållarmodell:

{width="50%"}

Följande begränsningar gäller och används när markera och inställning värden.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 1-align-center 4-align-center 7-align-center 10-align-center layout-auto
Begränsningar
A Värden du välj inom samma If, Else If construct (med And eller Or) i en regel måste komma från samma behållare och kan vara av valfri typ (sträng) Sträng , numerisk Numeriskt och så vidare).
Skärmbild av beroende A
B Alla värden du anger set över en regel måste komma från samma behållare och ha samma typ eller ett härlett värde av samma typ.
Skärmbild av beroende B
C Värdena du anger välj över If, Else If konstruerar i regeln do not måste komma från samma behållare och gör not måste vara av samma typ.
Skärmbild av beroende C

Klassificera

Definierar en uppsättning värden som ersätts av motsvarande värden i ett nytt härlett fält.

Information

Specifikationer classify-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Begränsningar Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • Field to classify:

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
 • When value equals och Replace values with:

  • Sträng
 • Visa originalvärden

  • Boolean
Ej tillämpligt
 • 5 funktioner per härlett fält
 • 200 operatorer per härlett fält. Varje post för When value equals original value Replace value with New value betraktas som en åtgärd.
Nytt härlett fält

Användningsfall 1 classify-uc1

Du har en CSV-fil som innehåller en nyckelkolumn för hotelID och en eller flera kolumner som är associerade med hotelID: city, rooms, hotel name.
Du samlar in Hotel ID i en dimension men vill skapa en Hotel Name dimension härledd från hotelID i CSV-filen.

CSV-filstruktur och innehåll

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 3-align-right 8-align-right 13-align-right 18-align-right 23-align-right layout-auto
hotelID city rooms hotel name
SLC123 Salt Lake City 40 SLC Downtown
LAX342 Los Angeles 60 LA Airport
SFO456 San Francisco 75 Market Street
AMS789 Amsterdam 50 Okura

Aktuell rapport

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right layout-auto
Hotel ID Produktvyer
SLC123 200
LX342 198
SFO456 190
AMS789 150

Önskad rapport

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right layout-auto
Hotel Name Produktvyer
SLC Downtown 200
LA Airport 198
Market Street 190

Data före classify-uc1-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 layout-auto
Hotel ID
SLC123
LAX342
SFO456
AMS789

Härlett fält classify-uc1-derivedfield

Du definierar en Hotel Name härlett fält. Du använder CLASSIFY funktion som definierar en regel där du kan klassificera värden för Hotel ID och ersätt med nya värden.

Om du vill inkludera originalvärden som du inte har definierat som en del av värdena som ska klassificeras (till exempel Hotel-ID AMS789) måste du markera Show original values. Detta garanterar att AMS789 är en del av utdata för det härledda fältet, trots att det värdet inte klassificeras.

Skärmbild av klassificeringsregel 1

Data efter classify-uc1-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 layout-auto
Hotel Name
SLC Downtown
LA Airport
Market Street

Användningsfall 2 classify-uc2

Du har samlat in URL:er i stället för det egna sidnamnet för flera sidor. Den här blandade mängden värden bryter rapporteringen.

Data före classify-uc2-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-1 layout-auto
Page Name
Home Page
Flight Search
http://www.adobetravel.ca/Hotel-Search
https://www.adobetravel.com/Package-Search
Deals & Offers
http://www.adobetravel.ca/user/reviews
https://www.adobetravel.com.br/Generate-Quote/preview

Härlett fält classify-uc2-derivedfield

Du definierar en Page Name (updated) härlett fält. Du använder CLASSIFY funktion som definierar en regel där du kan klassificera värden för dina befintliga Page Name och ersätt med uppdaterade korrekta värden.

Skärmbild av klassificeringsregel 2

Data efter classify-uc2-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-1
Page Name (updated)
Home Page
Flight Search
Hotel Search
Package Search
Deals & Offers
Reviews
Generate Quote

Mer information classify-moreinfo

Följande ytterligare funktioner är tillgängliga i gränssnittet Klassifiera regel:

 • Om du snabbt vill ta bort alla tabellvärden väljer du Radera Clear all table values.
 • Om du vill överföra en CSV-fil som innehåller originalvärden för När värden är lika och nya värden för Ersätt värden med väljer du CSV Upload CSV.
 • Om du vill hämta en mall för att skapa en CSV-fil med ursprungliga och nya värden att överföra väljer du Ladda ned Download CSV template.
 • Om du vill hämta en CSV-fil med alla ursprungliga och nya värden ifyllda i regelgränssnittet väljer du Ladda ned Download CSV values.

Sammanfoga

Kombinerar fältvärden till ett nytt härlett fält med definierade avgränsare.

Information

Specifikationer concatenate-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Begränsningar Utdata
 • Sträng
 • Value:

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
  • Sträng
 • Delimiter:

  • Sträng
Ej tillämpligt 2 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge concatenate-uc

Du samlar för närvarande in kod för ursprung och destinationsflygplats som separata fält. Du vill använda de två fälten och kombinera dem till ett enda mått, avgränsade med ett bindestreck (-). Så att du kan analysera kombinationen av ursprung och mål för att identifiera de vanligaste rutterna som bokats.

Antaganden:

 • Origo- och målvärden samlas i separata fält i samma tabell.
 • Användaren bestämmer sig för att använda avgränsaren '-' mellan värdena.

Tänk dig följande bokningar:

 • Kund ABC123 bokar en flygning mellan Salt Lake City (SLC) och Orlando (MCO)
 • Kund ABC456 bokar ett flyg mellan Salt Lake City (SLC) och Los Angeles (LAX)
 • Kund ABC789 bokar ett flyg mellan Salt Lake City (SLC) och Seattle (SEA)
 • Kund ABC987 bokar ett flyg mellan Salt Lake City (SLC) och San Jose (SJO)
 • Kund ABC654 bokar en flygning mellan Salt Lake City (SLC) och Orlando (MCO)

Rapporten ska se ut så här:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right layout-auto
Ursprung / Mål Bokningar
SLC-MCO 2
SLC-LAX 1
SLC-SEA 1
SLC-SJO 1

Data före concatenate-uc-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right 17-align-right layout-auto
Ursprung Mål
SLC MCO
SLC LAX
SLC SEA
SLC SJO
SLC MCO

Härlett fält concatenate-derivedfield

Du definierar en Origin - Destination härlett fält. Du använder CONCATENATE funktion som definierar en regel som sammanfogar Original och Destination fält med - Delimiter.

Skärmbild av sammanfogningsregeln

Data efter concatenate-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 layout-auto
Ursprung - destination
(härlett fält)
SLC-MCO
SLC-LAX
SLC-SEA
SLC-SJO
SLC-MCO

Sök och ersätt

Söker efter alla värden i ett markerat fält och ersätter dessa värden med ett annat värde i ett nytt härlett fält.

Information

Specifikationer findreplace-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Begränsningar Utdata
 • Sträng
 • Value

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
 • Find all, and replace all with:

  • Sträng

Strängar

 • Find all, and replace all with
5 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge findreplace-uc

Du har fått vissa felformaterade värden för din rapport om externa marknadsföringskanaler, till exempel email%20 marketing i stället för email marketing. Dessa felformaterade värden utgör en del av rapporteringen och gör det svårare att se hur e-postmeddelanden fungerar. Du vill ersätta email%20marketing med email marketing.

Ursprunglig rapport

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right layout-auto
External Marketing Channels Sessions
email marketing 500
email %20marketing 24

Önskad rapport

table 0-row-2 1-row-2 2-align-right 5-align-right
External Marketing Channels Sessions
email marketing 524

Data före findreplace-uc-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 layout-auto
External Marketing
email marketing
email%20marketing
email marketing
email marketing
email%20marketing

Härlett fält findreplace-uc-derivedfield

Du definierar en Email Marketing (updated) härlett fält. Du använder FIND AND REPLACE funktion för att definiera en regel för att söka efter och ersätta alla förekomster av email%20marketing med email marketing.

Skärmbild av regeln Sök och ersätt

Data efter findreplace-uc-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 5-row-1 layout-auto
External Marketing (updated)
email marketing
email marketing
email marketing
email marketing
email marketing

Sök

Sök efter värden med hjälp av ett fält från en uppslagsdatauppsättning och returnerar ett värde i ett nytt härlett fält eller för vidare regelbearbetning.

Information

Specifikation lookup-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • Field to apply lookup:

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält Lookup dataset
  • Datauppsättning

  Matching key

  • Regler
  • Fält
 • Värden som ska returneras

  • Regler
  • Fält
Ej tillämpligt 3 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält eller värde för vidare bearbetning i nästa regel

Använd skiftläge lookup-uc

Du vill söka efter aktivitetsnamnet med aktivitets-ID som samlats in när kunderna klickade på en anpassad banderoll som visas via Adobe Target. Du vill använda en uppslagsdatauppsättning med A4T-aktiviteter (Analytics for Target) som innehåller aktivitets-ID och aktivitetsnamn.

A4T-datauppsättning för sökning lookup-uc-lookup

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
Aktivitets-ID Aktivitetsnamn
415851 Kategorisidor för MVT-provning
415852 Luma - kampanj max 2022
402922 Banderoller på startsidan

Härlett fält lookup-uc-derivedfield

Du definierar en Activity Name härlett fält. Du använder LOOKUP -funktion för att definiera en regel för att söka efter värdet från dina insamlade data, som anges i Field to apply lookup fält (till exempel ActivityIdentifier). Du väljer uppslagsdatauppsättning på menyn Lookup dataset list (till exempel New CJA4T Activities). Sedan markerar du identifierarfältet (till exempel ActivityIdentifier) från Matching key listan och fältet som ska returneras från Values to return list (till exempel ActivityName).

Skärmbild av regeln Gemener

Mer information lookup-more-info

Uppslagsfunktionen tillämpas vid rapporttillfället på data som hämtas av Customer Journey Analytics från den uppslagsuppsättning som du har konfigurerat som en del av anslutningen.

Du kan snabbt infoga en Lookup funktionen i regelbyggaren som redan innehåller en eller flera andra funktioner.

 1. Välj Schema fields från väljare.
 2. Välj Ikon för schemafält Lookup datasets.
 3. Välj din uppslagsdatauppsättning och sök efter det fält som du vill använda för sökning.
 4. Dra och släpp sökfältet på något av de tillgängliga inmatningsfälten för en funktion (till exempel Skiftläge). Om det är giltigt, en blå ruta med etiketten + Add ​kan du släppa fältet och automatiskt infoga en sökfunktion innan funktionen som du släppte sökfältet på. Den infogade uppslagsfunktionen fylls automatiskt i med relevanta värden för alla fält.
  Söka efter dragning

Gemener

Konverterar värden från ett fält till gemener och lagrar dem i ett nytt härlett fält.

Information

Specifikation lowercase-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • Field:
  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
Ej tillämpligt 2 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge lowercase-uc

Du vill konvertera alla insamlade produktnamn till gemener för korrekt rapportering.

Data före lowercase-uc-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right 17-align-right 20-align-right layout-auto
Samlade produktnamn Produktvyer
Tennisracket 35
Tennis Racket 33
tennisracket 21
Baseboll 15
Baseball Bat 12
baseboll 10

Härlett fält lowercase-uc-derivedfield

Du definierar en Product Names härlett fält. Du använder LOWERCASE för att definiera en regel som konverterar värdet från Collected Product Names fält till gemener och lagra det i det nya härledda fältet.

Skärmbild av regeln Gemener

Data efter lowercase-uc-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto
Produktnamn Produktvyer
tennisracket 89
baseboll 37

Matematik

Använd enkla matematiska operatorer (lägg till, subtrahera, multiplicera, dela och höj till en potens) i numeriska fält.

Information

Specifikation math-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Numeriskt
 • Ett eller flera numeriska fält
 • En eller flera operatorer (lägg till, subtrahera, multiplicera, dividera, öka till en effekt)
 • Indatavärde från användare
 • + (lägg till)
 • - (subtrahera)
 • * (multiplicera)
 • / (dividera)
 • ^ (kraftökning)
 • 25 operationer per härlett fält
 • 5 Matematiska funktioner per härlett fält
Nytt härlett fält

Använd skiftläge math-uc

På grund av inflationen vill du korrigera intäktssiffrorna för inmatade CRM-data med 5 % uppblåsning.

Data före math-uc-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right layout-auto
CRM-ID Årsintäkt
1234 35 070 000
4133 7 500 000
8110 10 980
2201 42 620

Härlett fält math-uc-derivedfield

Du definierar en Corrected Annual Revenue härlett fält. Du använder MATH funktion för att definiera en regel som multiplicerar det ursprungliga årsomkområdet med 1,05.

Skärmbild av matematisk regel

Data efter math-uc-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right layout-auto
CRM-ID Korrigerad årsomsättning
1234 36 823 500
4133 7 875 000
8110 11 529,00
2201 44 751

Mer information math-more-info

Så här skapar du en formel:

 1. Börja skriva i formelfältet och i numeriska fält som matchar det du skriver. Du kan också dra och släppa ett numeriskt fält från de tillgängliga fälten i den vänstra rutan.
  Mer information om matematisk text 1

 2. Lägg till operanden (till exempel * att multiplicera) följt av ett annat fält eller ett statiskt värde. Du kan använda parenteser för att definiera mer komplexa formler.

 3. Infoga ett statiskt värde (till exempel 1.05) skriver du värdet och väljer **Add x som ett statiskt värde ​eller Add -x som ett negativt statiskt värde på snabbmenyn.
  Mer information om matematisk text 2

 4. En grön bock Markering anger om matematiska formler är giltiga, annars visas en varning Varning och meddelandet Invalid formula expression.
  Math More Info 3

Det finns viktiga saker att tänka på när du arbetar med statiska siffror i MATH funktion:

 • Statiska värden måste associeras med ett fält. Använd till exempel MATH Funktionen med bara statiska fält stöds inte.

 • Du kan inte använda kraftvärmeoperatorn (ˆ) på ett statiskt värde.

 • Om du använder flera statiska värden i en formel bör dessa statiska värden grupperas med parentes för att formeln ska vara giltig. Exempel:

  • Den här formeln returnerar ett fel.

   Math More Info 4

  • Den här formeln är giltig.

   Math More Info 5

Använd Math-funktionen för träffnivåbaserade beräkningar. Använd Sammanfatta funktion för händelse-, sessions- eller personomfångsbaserade beräkningar.

Sammanfoga fält

Sammanfogar värden från två olika fält till ett nytt härlett fält.

Information

Specifikation merge-fields-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • Field:
  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
Ej tillämpligt 5 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge merge-fields-uc

Du vill skapa en dimension från sidnamnsfältet och anropsorsaksfältet med syftet att analysera resan över flera kanaler.

Data före merge-fields-uc-databefore

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 2-align-right 3-align-right 6-align-right 7-align-right 10-align-right 11-align-right 14-align-right 15-align-right layout-auto
Sidnamn Session Besökare
hjälpsida 250 200
hemsida 500 250
produktinformationssida 300 200
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 2-align-right 3-align-right 6-align-right 7-align-right 10-align-right 11-align-right 14-align-right 15-align-right layout-auto
Anledning till samtalet Session Besökare
frågor om min beställning 275 250
ändra min beställning 150 145
problem med beställning 100 95

Härlett fält merge-fields-uc-derivedfield

Du definierar en Cross Channel Interactions härlett fält. Du använder MERGE FIELDS funktion som definierar en regel som sammanfogar värdena från Page Name fält och Call Reason och lagra det i det nya härledda fältet.

Skärmbild av regeln Sammanfoga fält

Data efter merge-fields-uc-dataafter

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 2-align-right 3-align-right 6-align-right 7-align-right 10-align-right 11-align-right 14-align-right 15-align-right 18-align-right 19-align-right 22-align-right 23-align-right 26-align-right 27-align-right layout-auto
Interaktion över flera kanaler Sessioner Besökare
hemsida 500 250
produktinformationssida 300 200
frågor om min beställning 275 250
hjälpsida 250 200
ändra min beställning 150 145
problem med beställning 100 95

Mer information merge-fields-moreinfo

Du måste välja samma typ av fält i en regel för att slå samman fält. Om du till exempel markerar ett datumfält måste alla andra fält som du vill sammanfoga vara datumfält.

Skärmbild av begränsning i kopplingsfält

Nästa eller Föregående

Tar ett fält som indata och löser nästa eller föregående värde för det fältet inom sessionens eller användningens omfattning. Detta gäller endast fälten i tabellerna Besök och Händelse.

Information

Specifikation prevornext-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • Field:

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält

  Method:

  • Föregående värde
  • Nästa värde
 • Scope:

  • Person
  • Session
 • Index:

  • Numeriskt
 • Include repeats:

  • Boolean
Ej tillämpligt 3 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge prevornext-uc1

Du skulle vilja förstå vad nästa eller föregående är värdet för de data som du tar emot, med hänsyn tagen till upprepningsvärden.

Data prevornext-uc1-databefore

Exempel 1 - Hantera inklusive upprepningar

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 8-row-5 9-row-5 layout-auto
Mottagna data Nästa värde
Session
Index = 1
Inkludera upprepningar
Nästa värde
Session
Index = 1
Inkludera inte upprepningar
Föregående värde
Session
Index = 1
Inkludera upprepningar
Föregående värde
Session
Index = 1
Inkludera inte upprepningar
home home sök Inget värde Inget värde
home sök sök home Inget värde
sök sök produktinformation home home
sök produktinformation produktinformation sök home
produktinformation sök sök sök sök
sök produktinformation produktinformation produktinformation produktinformation
produktinformation sök sök sök sök
sök sök Inget värde produktinformation produktinformation
sök Inget värde Inget värde sök produktinformation

Exempel 2 - Hanteringen inkluderar upprepningar med tomma värden i mottagna data

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 8-row-5 9-row-5 layout-auto
Mottagna data Nästa värde
Session
Index = 1
Inkludera upprepningar
Nästa värde
Session
Index = 1
Inkludera inte upprepningar
Föregående värde
Session
Index = 1
Inkludera upprepningar
Föregående värde
Session
Index = 1
Inkludera inte upprepningar
home home sök Inget värde Inget värde
home home sök home Inget värde
home sök sök home Inget värde
sök sök produktinformation home home
sök sök produktinformation sök home
sök produktinformation produktinformation sök home
produktinformation Inget värde Inget värde sök sök

Härlett fält prevnext-uc1-derivedfield

Du definierar en Next Value eller Previous value härlett fält. Du använder NEXT OR PREVIOUS -funktion för att definiera en regel som markerar Data received fält, markera Next value eller Previous value as Method, Session som omfång och ange värdet för Index till 1.

Skärmbild av regeln Sammanfoga fält

Mer information prevnext-moreinfo

Du kan bara markera fält som tillhör tabellen Besök eller Händelse.

Include repeats avgör hur upprepade värden för NEXT OR PREVIOUS funktion.

 • Inkludera upprepande utseenden och nästa eller föregående värden. If Include Repeats om du väljer det här alternativet ignoreras alla sekventiella upprepningar av nästa eller föregående värden från den aktuella träffen.

 • Rader utan (tomma) värden för ett markerat fält returneras inte med nästa eller föregående värden som en del av NEXT OR PREVIOUS funktionsutdata.

Regex Replace

Ersätter ett värde från ett fält med ett reguljärt uttryck i ett nytt härlett fält.

Information

Specifikation regex-replace-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Field:
  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
 • Regex:
  • Sträng Output Format:
  • Sträng
 • Skiftlägeskänslig
  • Boolean
Ej tillämpligt 1 funktion per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge regex-replace-uc

Du vill hämta ett alternativ för en URL och använda det som en unik sididentifierare för att analysera trafik. Du använder [^/]+(?=/$|$) för det reguljära uttrycket att hämta slutet på URL:en och $1 som utdatamönster.

Data före regex-replace-uc-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 layout-auto
Sidans URL
https://business.adobe.com/products/analytics/adobe-analytics-benefits.html
https://business.adobe.com/products/analytics/adobe-analytics.html
https://business.adobe.com/products/experience-platform/customer-journey-analytics.html
https://business.adobe.com/products/experience-platform/adobe-experience-platform.html

Härlett fält regex-replace-uc-derivedfield

Du skapar en Page Identifier härlett fält. Du använder REGEX REPLACE funktion som definierar en regel som ersätter värdet för Referring URL fält med en Regex av [^/]+(?=/$|$) och Output format av $1.

Skärmbild av Regex Replac-regeln

Data efter regex-replace-uc-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1
Sididentifierare
adobe-analytics-benefits.html
adobe-analytics.html
customer-journey-analytics.html
adobe-experience-platform.html

Mer information regex-replace-more-info

Customer Journey Analytics använder en delmängd av Perl-regex-syntaxen. Följande uttryck stöds:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 19-row-2 20-row-2 21-row-2 22-row-2 23-row-2 24-row-2 25-row-2 26-row-2 27-row-2 28-row-2 29-row-2
Uttryck Beskrivning
a Ett enda tecken a.
a|b Ett enda tecken a eller b.
[abc] Ett enda tecken a, b, eller c.
[^abc] Ett enda tecken förutom a, b, eller c.
[a-z] Ett enstaka tecken i intervallet a-z.
[a-zA-Z0-9] Ett enstaka tecken i intervallet a-z, A-Z, eller siffror 0-9.
^ Matchar början av raden.
$ Matchar radens slut.
\A Strängstart.
\z Strängslut.
. Matchar alla tecken.
\s Alla blankstegstecken.
\S Alla tecken som inte är blanksteg.
\d Alla siffror.
\D Alla icke-siffror.
\w Alla bokstäver, siffror eller understreck.
\W Alla tecken som inte är ord.
\b Alla ordgränser.
\B Alla tecken som inte är en ordgräns.
\< Ordets början.
\> Slut på ordet.
(...) Fånga allt inneslutet.
(?:...) Ej markerad hämtning. Förhindrar att matchningen refereras i utdatasträngen.
a? Noll eller något av a.
a* Noll eller mer av a.
a+ En till a.
a{3} Exakt 3 av a.
a{3,} 3 eller fler av a.
a{3,6} Mellan 3 och 6 av a.

Du kan använda dessa sekvenser i Output format hur många gånger och i vilken ordning som helst för att uppnå önskat strängresultat.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
Utdataplatshållarsekvens Beskrivning
$& Visar det som matchade hela uttrycket.
$n Matchar det n:te underuttrycket. Till exempel: $1 returnerar det första underuttrycket.
$` Texten skapas mellan slutet av den senaste matchningen (eller början av texten om ingen tidigare matchning hittades) och början av den aktuella matchningen.
$+ Matchar det senast markerade underuttrycket i det reguljära uttrycket.
$$ Visar strängtecknet "$".

Dela

Delar ett värde från ett fält i ett nytt härlett fält.

Information

Specifikation split-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Field:
  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
 • Method:
  • Från vänster
  • Från höger
  • Konvertera till array För avgränsare:
  • Sträng
 • För index:
  • Numeriskt
Ej tillämpligt 5 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Användningsfall 1 split-uc1

Ni samlar in röstappssvar i en avgränsad lista i en enda dimension. Du vill att varje värde i listan ska vara ett unikt värde i svarsrapporten.

Data före split-uc1-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right layout-auto
Röstappssvar Händelser
det var bra, lite vettigt, kommer att rekommendera andra 1
det var fantastiskt, lite förvirrande, kommer att rekommendera andra 1
det var inte bra, mycket förvirrande, kommer inte att rekommenderas för andra 1

Härlett fält split-u1-derivedfield

Du skapar en Responses härlett fält. Du använder SPLIT för att definiera en regel som ska använda Convert to array metod för att konvertera värden från Voice App Response fält använda , som Delimiter.

Skärmbild av den delade regeln 1

Data efter split-uc1-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right 17-align-right 20-align-right 23-align-right layout-auto
Svar Händelser
det var fantastiskt 2
kommer att rekommendera andra 2
det var inte fantastiskt 1
perfekt känsla 1
lite förvirrande 1
väldigt förvirrande 1
rekommenderar inte andra 1

Användningsfall 2 split-uc2

Ni samlar in röstappssvar i en avgränsad lista i en enda dimension. Du vill att svaren från det första värdet i listan ska få en egen dimension. Du vill placera det sista värdet i listan i en egen dimension.

Data före split-uc2-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right layout-auto
Svar Händelser
det var bra, lite förnuftigt, kommer att rekommenderas för andra 1
det var fantastiskt, lite förvirrande, kommer att rekommendera andra 1
det var inte bra, mycket förvirrande, kommer inte att rekommenderas för andra 1

Härlett fält split-u2-derivedfield

Du skapar en First Response härlett fält. Du använder SPLIT funktionen för att definiera en regel som ska ta det första värdet från Responses fält från vänster om svaret , som avgränsare.

Skärmbild av den delade regeln - första värdet

Du skapar en Second Response härlett fält som tar det senaste värdet från Responses genom att välja Från höger, 1 som avgränsare och 1 som index.

Skärmbild av den delade regeln - sista värdet

Data efter split-uc2-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right layout-auto
Första svar Händelser
det var fantastiskt 2
det var inte fantastiskt 1
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right layout-auto
Andra svaret Händelser
kommer att rekommendera andra 2
rekommenderar inte andra 1

Sammanfatta

Tillämpar aggregeringsfunktioner på mått och mått på händelse-, sessions- och användarnivå.

Information

Specifikation summarize-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Numeriskt
 • Datum
 • Värde

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
 • Sammanfattningsmetoder

 • Omfång

  • Händelse
  • Session
  • Person
 • Numeriskt

  • MAX - returnera det största värdet från en uppsättning värden
  • MIN - returnerar det minsta värdet från en uppsättning värden
  • MEDIAN - returnerar median för en uppsättning värden
  • MEAN - returnerar medelvärde för en uppsättning värden
  • SUM - returnerar summan för en uppsättning värden
  • COUNT - returnerar antalet mottagna värden
  • DISTINCT - returnerar en uppsättning distinkta värden
 • Strängar

  • DISTINCT - returnerar en uppsättning distinkta värden
  • COUNT DISTINCT - returnerar antalet distinkta värden
  • MEST COMMON - returnerar det strängvärde som oftast tas emot
  • LEAST COMMON - returnerar det strängvärde som oftast tas emot
  • FÖRSTA - Det första mottagna värdet; endast tillämpligt för sessions- och händelsetabellerna
  • SIST - Det senaste mottagna värdet; gäller endast för sessions- och händelsetabellerna
 • Datum

  • DISTINCT - returnerar en uppsättning distinkta värden
  • COUNT DISTINCT - returnerar antalet distinkta värden
  • MEST COMMON - returnerar det strängvärde som oftast tas emot
  • LEAST COMMON - returnerar det strängvärde som oftast tas emot
  • FÖRSTA - Det första mottagna värdet; endast tillämpligt för sessions- och händelsetabellerna
  • SIST - Det senaste mottagna värdet; gäller endast för sessions- och händelsetabellerna
  • EARLIEST - Det tidigaste mottagna värdet (fastställt i tid); gäller endast för sessions- och händelsetabellerna
  • SENASTE - Det senaste mottagna värdet (fastställt i tid); gäller endast för sessions- och händelsetabellerna
3 funktion per härlett fält Nytt härlett fält

Använd skiftläge summarize-uc

Du vill kategorisera Lägg till i kundvagnsintäkt i tre olika kategorier: Liten, Medium och Stor. På så sätt kan ni analysera och identifiera egenskaper hos värdefulla kunder.

Data före summarize-uc-databefore

Antaganden:

 • Lägg till i Kundomsättning samlas in som ett numeriskt fält.

Scenarier:

 • CustomerABC123 lägger till 35 USD i kundvagnen för ProductABC och lägger sedan separat ProductDEF i kundvagnen för 75 USD.
 • CustomerDEF456 lägger till 50 USD i kundvagnen för ProductGHI och lägger sedan ProductJKL separat i kundvagnen för 275 USD.
 • CustomerGHI789 lägger 500 USD i kundvagnen för ProductMNO.

Logic:

 • Om Total Add to Cart Revenue (Lägg till i kundvagnsintäkt) för en besökare är mindre än $150 anges till Small (liten).
 • Om Total Add to Cart Revenue (Lägg till i kundvagnsintäkt) för en besökare är större än $150, men mindre än $500, anges till Medium.
 • Om Total Add to Cart Revenue (Lägg till i kundvagnsintäkt) för en besökare är större än eller lika med $500, anges som Large.

Resultat:

 • Totalt för 110 USD för CustomerABC123.
 • Total Add to Cart Revenue (Lägg till i kundvagnsintäkt) för $325 för CustomerDEF456.
 • Total Add to Cart Revenue (Lägg till i kundvagnsintäkt för 500 USD för CustomerGHI789.

Härlett fält summarize-uc-derivedfield

Du skapar en Add To Cart Revenue Size härlett fält. Du använder SUMMARIZE -funktionen och Sum Summarize method med Scope ange till Person för att summera värdena för cart_add fält. Sedan använder du en sekund CASE WHEN om du vill dela resultatet i trädets kategoristorlekar.

Skärmbild av summeringsregel 1

Data efter summarize-uc-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right layout-auto
Lägg till i kundvagnsintäktsstorlek Besökare
Liten 1
Medium 1
Stor 1

Mer information summarize-more-info

Använd funktionen Summera för händelse-, sessions- eller personomfattningsbaserade beräkningar. Använd Matematik funktion för träffnivåbaserade beräkningar.

Rensa

Beskär tomt utrymme, specialtecken eller antal tecken från början eller slutet av fältvärden till ett nytt härlett fält.

Information

Specifikation trim-io

table 0-row-5 1-row-5
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Field

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält
 • Beskär tomt utrymme

 • Trimma specialtecken

  • Indata för specialtecken
 • Trimma från vänster

  • Från

   • Strängstart

   • Position

    • Positionsnummer
   • Sträng

    • Strängvärde
    • Index
    • Flagga som ska innehålla sträng
  • Till

   • Strängslut

   • Position

    • Positionsnummer
   • Sträng

    • Strängvärde
    • Index
    • Flagga som ska innehålla sträng
   • Längd

 • Trimma från höger

  • Från

   • Strängslut

   • Position

    • Positionsnummer
   • Sträng

    • Strängvärde
    • Index
    • Flagga som ska innehålla sträng
  • Till

   • Strängstart

   • Position

    • Positionsnummer
   • Sträng

    • Strängvärde
    • Index
    • Flagga som ska innehålla sträng
   • Längd

Ej tillämpligt 1 funktion per härlett fält Nytt härlett fält

Användningsfall 1 trim-uc1

Du samlar in produktdata, men data innehåller dolda blankstegstecken som fragmentrapportering. Du vill enkelt trimma bort överflödiga blanksteg

Data före trim-uc1-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right layout-auto
Produkt-ID Händelser
"prod12356 " 1
"prod12356" 1
" prod12356" 1

Härlett fält trim-u1-derivedfield

Du skapar en Product Identifier härlett fält. Du använder TRIM funktion som definierar en regel till Trim whitespace från Product ID fält.

Skärmbild av den delade regeln 1

Data efter trim-uc1-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-align-right 5-align-right layout-auto
Produktidentifierare Händelser
"prod12356" 3

Användningsfall 2 trim-uc2

De data på sidnamn som samlas in innehåller vissa felaktiga specialtecken i slutet av sidnamnet som måste tas bort.

Data före trim-uc2-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right 17-align-right layout-auto
Namn Händelser
startsida# 1
hemsida? 1
startsida% 1
startsida 1
startsida/ 1

Härlett fält trim-u2-derivedfield

Du skapar en Page Name härlett fält. Du använder TRIM funktion som definierar en regel till Trim special characters från Name fält med Special characters #?%&/.

Skärmbild av den delade regeln - första värdet

Data efter trim-uc2-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-align-right 5-align-right layout-auto
Sidnamn Händelser
hemsida 5

Användningsfall 3 trim-uc3

Du samlar in data inklusive ett storeID. storeID innehåller den förkortade amerikanska statuskoden som de två första tecknen. Du vill bara använda den statuskoden i din rapportering.

Data före trim-uc3-databefore

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right 17-align-right 20-align-right 23-align-right layout-auto
storeID Händelser
CA293842 1
CA423402 1
UT123418 1
UT189021 1
ID028930 1
OR234223 1
NV22342 1

Härlett fält trim-u3-derivedfield

Du skapar en Store Identifier härlett fält. Du använder TRIM funktion som definierar en regel till Truncate from right den storeID fält från strängslut till position 3.

Skärmbild av den delade regeln - första värdet

Data efter trim-uc3-dataafter

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 2-align-right 5-align-right 8-align-right 11-align-right 14-align-right 17-align-right layout-auto
Butiksidentifierare Händelser
CA 2
UT 2
ID 1
ELLER 1
NV 1

URL-parsning

Tolkar olika delar av en URL, inklusive protokoll, värd, sökväg eller frågeparametrar.

Information

Specifikationer urlparse-io

table 0-row-5 1-row-5 layout-auto
Typ av indatadata Indata Operatorer som ingår Gräns Utdata
 • Sträng
 • Field:

  • Regler
  • Standardfält
  • Fält

  Option:

  • Get protocol
  • Get host
  • Get path
  • Get query string value
   • Query parameter:
    • Sträng
  • Get hash value
Ej tillämpligt 5 funktioner per härlett fält Nytt härlett fält

Användningsfall 1 urlparse-uc1

Du vill bara använda den refererande domänen från den refererande URL:en som en del av en marknadsföringskanals uppsättning regler.

Data före urlparse-uc1-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 layout-auto
Referring URL
https://www.google.com/
https://duckduckgo.com/
https://t.co/
https://l.facebook.com/

Härlett fält urlparse-uc1-derivedfield

Du definierar en Referring Domain härlett fält. Du använder URL PARSE funktion som definierar en regel som hämtar värden från Referring URL och lagra det i det nya härledda fältet.

Skärmbild av URL-tolkningsregel 1

Data efter urlparse-uc1-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 4-row-1 layout-auto
Referrer Domain
www.google.com
duckduckgo.com
t.co
l.facebook.com

Användningsfall 2 urlparse-uc2

Du vill använda värdet för cid parameter för en frågesträng i en Page URL som en del av utdata från en härledd spårningskodrapport.

Data före urlparse-uc2-databefore

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 layout-auto
Page URL
https://www.adobe.com/?cid=abc123
https://www.adobe.com/?em=email1234&cid=def123
https://www.adobe.com/landingpage?querystring1=test&test2=1234&cid=xyz123

Härlett fält urlparse-uc2-derivedfield

Du definierar en Query String CID härlett fält. Du använder URL PARSE funktion för att definiera en regel som hämtar värdet för frågesträngsparametern i Page URL fält, ange cid som frågeparametern. Utdatavärdet lagras i det nya härledda fältet.

Skärmbild av URL-tolkningsregel 2

Data efter urlparse-uc2-dataafter

table 0-row-1 1-row-1 2-row-1 3-row-1 layout-auto
Query String CID
abc123
def123
xyz123

Begränsningar

Följande begränsningar gäller för funktionen Härledda fält i allmänhet:

 • Du kan använda högst tio olika schemafält (exklusive standardfält) när du definierar regler för ett härlett fält.
  • Från det här maxantalet på tio olika schemafält tillåts bara maximalt tre sökschemafält eller profilschemafält.
 • Du kan ha högst 100 härledda fält per Customer Journey Analytics-anslutning.

Sammanfattning av funktionsbegränsningar

Funktion
Begränsningar
Skiftläge
 • 5 Skiftläge När funktioner per härlett fält
 • 200 operatorer per härlett fält
Klassificera
 • 5 Klassificera funktioner per härlett fält
 • 200 operatorer per härlett fält
Sammanfoga
 • 2 Sammanfogningsfunktioner per härlett fält
Deduplicera
 • 5 Deduplicera funktioner per härlett fält
Sök och ersätt
 • 2 Sök och ersätt-funktioner per härlett fält
Sök
 • 5 Sökfunktioner per härlett fält
Gemener
 • 2 Gemener per härlett fält
Matematik
 • 25 operationer per härlett fält
 • 5 Matematiska funktioner per härlett fält
Sammanfoga fält
 • 2 Funktioner för att slå samman fält per härlett fält
Nästa eller Föregående
 • 3 Nästa eller Föregående funktion per härlett fält
Regex Replace
 • 1 Regex Replace-funktion per härlett fält
Dela
 • 5 Delningsfunktioner per härlett fält
Sammanfatta
 • 3 Sammanfatta funktioner per härlett fält
Rensa
 • 1 Trimningsfunktion per härlett fält
URL-parsning
 • 5 URL-tolkningsfunktioner per härlett fält

Operatorer

En operator i en If- eller Else If-konstruktion i en Case When-funktion är kombinationen av ett kriterium med en värde. Varje ytterligare värde för kriteriet ökar antalet operatorer.

I följande villkor används till exempel 13 operatorer.

Exempeloperatorer

En operator i funktionen Klassificera är en enda post för When value equal Original value Replace value with New value.

I regeln Klassificera nedan används till exempel tre operatorer.

Skärmbild av klassificeringsregel 1

Mer information trim-more-info

Trim och Lowercase är funktioner som redan finns i komponentinställningarna i Datavyer. Med hjälp av härledda fält kan du kombinera dessa funktioner för att göra mer komplex dataomvandling direkt i Customer Journey Analytics. Du kan till exempel använda Lowercase för att ta bort skiftlägeskänslighet i ett händelsefält och sedan använda Lookup för att matcha det nya gemena fältet med en uppslagsdatauppsättning som bara har uppslagsnycklar i gemener. Eller så kan du använda Trim för att ta bort tecken innan du ställer in Lookup på det nya fältet.

Stöd för sök- och profilfält i härledda fält gör att du kan omforma data baserat på händelseuppslag och profilattribut. Detta kan vara praktiskt i B2B-scenarier med kontonivådata i uppslags- eller profildatauppsättningar. Dessutom är det här stödet användbart för att hantera data i vanliga fält från sökdata (som kampanjinformation och erbjudandetyp) eller från profildata (som medlemsnivå och kontotyp).

Mer bakgrundsinformation om härledda fält finns i:

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79